Sök

Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning

5
(7)

Stachybotrys chartarum är en typ av mögel som ofta kallas svartmögel. Tillsammans med flertalet andra mögelarter rapporteras förekomst ofta i hus med vatten- eller fuktskada. Sedan tidigare har man känt till att möglet bildar mögelgiftet Satratoxin, fast vissa forskare har haft en bestämd uppfattning om att det inte har med hälsosymptom att göra rörande begreppet sjuka hus. Dessa forskanden kan ha haft rejält fel för sedan några år tillbaka känner vi främst genom Erica Blooms arbete till att mögelgift i hus med skador är vanligt.

Mögel bevisat skadligt vid inandning

2006 gavs forskningsresultat ut där man vid djurförsök med möss konstaterade att Satratoxin G från svartmöglet Stachybotrys chartarum både vid låga och högre doser verkade cellnedsättande samt celldödande i näsan och upp via luktsinnets passager som nerv- och blodbanor (Mucosa membrane, Olfactory Bulb etc.) i hjärnan. Förutom dessa fynd upptäckte man följder som akut inflammation i näsan och även akut rinnsnuva. Denna forskningsrapport plus andra har vi skrivit om på sidan Mögel skadar luktnerv orsakar rinit.

Svartmögel har testats i djurförsök på aporFör att vidare följa upp och mer efterlikna människans funktioner och reaktioner har ett forskarteam i USA med bred och ingående kunskap låtit apor av arten Rhresus exponeras intranasalt med svartmöglets gift. De menar att vi genom djurförsöken i fråga kommer närmare svar och förklaringar till hur vi också kan skadas. Resultatet pekar än en gång på allvarliga skador och nedsättningar av luktsinnets funktioner samt visar även på att nervskador kan uppstå. Teamet avslutar i sann forskaranda sin sammanfattning med orden; “Ny insikt ges genom modellen till potentiell risk för skador på luftvägarna i näsan och nervskador orsakade av exponering i vattenskadade byggnader.” Detta av oss fritt översatt från engelska.

Denna mögelrapport ges abstrakt på engelska “Satratoxin-G from the black mold Stacybotrys chartarum Induces Rhinitis and Apoptosis of Olfactory Sensory Neurons in the Nasal Airways of Rhresus Monkeyshär.

Nämnas ska att forskare ej i sin kultur förväntas gå ut med direkta ord likt “se vad vi människor drabbas av då vi inandas mögel” eftersom djurförsök utförts. Rent forskningsetiskt finns skillnad även om det medicinskt finns en mindre sådan eller rent av ingen alls. Till dessa djurförsök med möss och nu apor lägger vi andra försök och inte minst alla rapporter från sjuka hus där detta mögel funnits och människor uppvisat rinnsnuva samt andra allvarliga hälsosymptom som skulle kunna kopplas till svartmöglet. En mycket viktig studie om möglets allvar vid kontakt med mänskliga celler har vi behandlat på sidan Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift. Allt detta sammantaget anser vi korrelerar med vartannat och talar tydligt om hur farligt mögel kan vara.

Mögel patogenes, idiopati och tillitsbristsjukdom

Viss patogenes bör härmed vara funnen i samband med mögel med vilket menas att vägen hur sjukdom uppstår och utvecklas är funnen. Med andra ord benämner vi härmed svartmögel som Stachybotrys chartarum som patogent d.v.s. sjukdomsframkallande.

Inom sjukvården har uttryck som idiopatisk och tillitsbristsjukdom använts i samband med sjuka hus och från dessa hus symptomuppvisande och sjukdomsklagande personer. Med idiopatisk menas att orsak inte är känd. Med tillitsbristsjukdom menas att det hela beror på psykologiska aspekter hos den sjuke. För många är det ett dråpslag att få en sådan diagnos som egentligen inte är någon diagnos utan enbart en “flagga” som talar om att medicinsk forskning och/eller den situationsbundna läkarkompetensen inte räcker till. Detta har kunnat utnyttjas av ett antal kommuner och fastighetsägare då de inte riskerat bli ersättningsskyldiga för barns och vuxnas sjuka hus symptom samt ej heller behövt åtgärda fastigheterna omgående. Detta trots att Miljöbalkens försiktighetsprincip skall råda oavsett (tidigare) oklara forskningsrön kring mögel som detta svartmögel Stachybotrys chartarum.

Tillitsbristsjukdom i journalen raderar ut möjligheten att vinna ett rättsmål i sitt ärende.

Vi befarar att sjukvården i många fall av sjuka hus med mögel inte gjort fullständig utredning av patienterna. Antikroppar mot mögel, mögelgift i slemhinnor, blod och urin samt cytokinnivåer och inflammationsnivåer, övriga biomarkörer m.m. ska kontrolleras. Samtidigt är det viktigt att göra fullständig luftanalys och mögelanalys av huset för att lärande av sanningen ska kunna komma till stånd. Görs inte sådan kan man inte heller framöver gå tillbaka och utvärdera då nytt material om mögel och dess skadlighet framkommit.

Svartmögel Stachybotrys kan skada luktsinnet

Genom celldödande och nedsättande funktioner kan svartmögel som Stachybotrys även vid relativ lågdosexponering över tid skada luktsinnet. Med tanke på senare rön där man sett att luktnerverna inte reproduceras utan att människor föds med dem och att de sedan får vara livet ut ter sig skadebilden ännu allvarligare då mögelgift kan finnas vid fukt- och vattenskada i hus. Till den patologa risken finns också vanligen flera typer av mögel och ytterligare till det kemiska ämnen avgivna från byggnadsmaterial etc. Skaderisken är med andra ord inte att förringa.

Svartmögel och svenska forskare

Vi har länge tittat närmare på i synnerhet en svensk forskare som tydligt gång på gång via sin sida inomhusklimatproblem säger att svartmögel inte kan vara skadligt. Han heter Kjell Andersson och har tidigare verkat bl.a. vid YMK i Örebro som överläkare och är känd för Örebroenkäten som vid sjuka hus problem skickas ut för senare analysering av hur de som vistas i husen mår. Det finns ett stort antal personer som ställer sig frågande till och somliga av dem är mycket irriterade på Kjell Andersson då han i alla lägen inte förefaller vara inriktad på att få fram sanningen kring hur mögel och fuktskador i hus kan drabba människor. Denna underrubrik är lagd med tanke på artikel om Kjell Andersson och hans nuvarande verksamhet inomhusklimatproblem, föranledd av samtal efter annat från undrande. Sidan har tagit tid att sammanfatta och ligger under fortlöpande genomarbetning då forskaren varit aktiv inom området i många år. Vi har funnit sådant som kan tala för att full seriositet inte finns från hans sida, t.ex. detta att svartmögel och dess potentiella skadlighet helt förringas, dessutom utan källhänvisning, med snarare hänvisning till gissning som att människan under så lång tid utsatts för mögel så det bör inte vara något problem. En snabb tanke här är att vi utsatts för pollen minst lika länge och det skapar bevisligen problem för allt fler. Mer kommer som sagt från vår sida inom området svartmögel, mögel i övrigt och sjuka hus.

Med de allra senaste forskningsrönen t.ex. om mögel Trichoderma framstår Kjell Anderssons ord allt mer som ren rappakalja.

Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Uppdaterad 2019-05-28

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 7

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry RD 28 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry RD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Acetec manöverpanel PDC-01
Acetec manöverpanel PDC-03

Manöverpanel PDC-03

Passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.Passar till manöverpaneler märkt med PDC-03. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt Acetec.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD+

 

Det är viktigt att byta filter två gånger per år eller efter behov i sin Acetec EvoDry PD avfuktare. På så sätt bibehålls avfuktningskapacitet och livslängd. Filtren vi tillhandahåller är ämnade att ge högsta möjliga luftgenomflöde samtidigt som dammpartiklar etc. över en viss storlek hindras från att dras in i avfuktaren.

Kontrollera gärna på förhand att det är rätt storlek på de filter som beställs.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

 

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen