Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögelanalys - Behövs analys av mögel i krypgrund

Många husägare tar kontakt med oss då de funnit mögel och/eller röta i sin krypgrund. En vanlig fråga är om det mikrobiella angreppet behöver analyseras eller ej.

Det finns idag inga riktlinjer satta för om och när mögelanalys ska göras. Det är med andra ord upp till husägaren att fatta beslut om i samrådan med fackman om den tidigare ej besitter nödvändig kunskap för att själv avgöra.

Ett ytligt angrepp av mögel eller ytligt begynnande rötangrepp behöver inte föranleda analysbehov. Vi anser det istället bättre att här satsa pengarna på eliminering av fuktkällan vilket oftast utförs med hjälp av avfuktare. Samtidigt bör möglet saneras med fotokatalytisk luftrenare alternativt saneringsvätska.

Tidigare förespråkades inom vissa kretsar att mögelanalys av angripen isolering i krypgrundens bjälklag skulle ske för att avgöra om möglet tillhör de giftalstrande sorterna. Med dagens forskning kring mögelgift och andra avgivna antigener från möglet vet vi att de flesta mögelarter kan alstra mögelgifter samt många potentiellt skadeframkallande metaboliter. Så kallat dolt mögel i isolering är med olika metoder för sanering svårt att avdöda och neutralisera. Därför bör isoleringsbyte ske alt. korrekt utförd ventilation av krypgrunden installeras, jämte sanering om angreppet spritt sig till ovan eller brevid liggande byggnadsmaterial.

Lokalt mikrobiellt angrepp i krypgrund behöver ej föranleda mögelanalysVid misstänkt eller definierad ytlig röta som ej hotar att direkt sprida sig till golvbjälklag eller syll föreligger i vårt tycke ej heller analysbehov. Däremot måste avfuktning och sanering utföras i permanent och mer akut syfte. Samtidigt ska uppföljnings-
kontroller utföras med täta mellanrum för att utröna om åtgärderna är tillräckliga för att stoppa och bekämpa angreppet.

Vid väl etablerat och spritt mögel- och rötangrepp t.ex. hussvamp (serpula lacrymans) eller liknande bör analys utföras som underlag för rätt beslut om korrekt saneringsmetod och omfattning av denna.

Om mögelanalys från mikrobiell påväxt i krypgrund behöver utföras eller ej beror på vem man talar med. Vi vet att vissa företag inom analysbranschen i stort sett alltid påtalar vikten av analyser även om det enligt oss inte behövs, eller inte ger någonting sett till rättvisande resultat. Givetivs är man här mån om sin inkomst. Dock är de flesta större företagen inom denna bransch seriöst strävande, om än kanske ibland lite fast i det förgångna innan den nya forskningen kring mögelgifter blev generellt känd. Vad som gäller idag (2014) är sammanfattat under sidan mögel-krypgrund-vind, där vi med faktabaserat allvar tar upp varför mögel är negligerat.

I vissa hus kan de boende drabbas av olika svårförklarliga fukt- och mögelrelaterade symptom. För kartläggning och konstaterande av om fukt- och mögelskada i byggnaden finns rekommenderas av somliga att man utför ett mögeltest som baseras på den av WHO m.fl. klassat som mer rättvisande mögelanalys med spårning av DNA, alternativt reell sanering och installation av avfuktare i riskkonstruktion som krypgrund, vind och källare för att undvika nya mögelskador. Nämnas ska att DNA-tekniken ännu inte är fullt utvecklad i relation till vad som behövs för att bra förklaring ska ges till varför någon eller flera mår dåligt av fuktskada och mögel i hus.

Ta gärna kontakt med oss för fri rådgivning kring ev. objektiva fynd i din krypgrund eller vind m.fl. ställen i huset.

Vi samarbetar med bl.a. PK Group och WSP Jerbol som utför analyser med professionell utrustning. Provtagning ombesörjes gällande mögel, hussvamp samt inomhusmiljö m.m.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB