Fukt och mögel i skola samt förskola

Fukt och mögel i skola samt förskola är idag så utbrett att det kan komma leda till vårt kanske största folkhälsoproblem relaterat till boende, arbete och utbildning. Husen som under några årtionden tillbaka byggdes visar sig inte hålla måttet, man byggde helt enkelt fel och räknade inte med fuktens inverkan i husens olika delkonstruktioner. Snålandet och feltänket får vi nu tillbaka i form av skadligt mögel, emissioner samt inte minst de skyhöga utgifterna som blir det totala utfallet av hälsoproblem, sanering, rivning och nybyggnation.

Noteras skall också att fuskbyggandet fortsatt med andra grava felaktigheter som även dessa kommer att leda till hälsopåverkan, se enstegstätad fasad.

Mögel i skola och förskola är vanligt

Vad är det viktigaste vi har om inte barnen? Samhället och skolväsendet har i stort anammat detta som vi prioriterar fast en viktig del har i många kommuner glömts bort eller förträngts, nämligen den att barnen förutom att få rätt pedagogik serverad också måste få vistas i skola och förskola utan fukt och mögel.

Vissa kommuner mörkar att de har mögel i sina skolor. Vi kommer i artikelserien “jaga dessa och deras ljugande konsulter med blåslampa”.

Fukt i skola

Sjuttiotalets byggvåg skänkte oss ett antal riskkonstruktioner som idag medför ökad känslighet för markfukt, nederbörd och luftfuktighet. Fukt leder inte sällan till att olika material avger kemiska skadliga ämnen. Ett exempel är där man nyttjat flytspackel som vid vissa fukthalter avger rent allergena och på annat sätt farliga ämnen. Vidare kan nämnas mattlim som förtvålas vid kontakt med fukt och plastmattor som inte heller tål fukten kommande från platta på mark.

Listan kan göras lång, olika typer av isolering kan vid fuktpåverkan avge både formaldehyd samt andra skadeämnen kommande från det sammanbindande limmet likt bakelitlim etc. Isolering som vi främst tänker på är t.ex. den som går under benämning mineralull. Sådan finns vanligen både i golv, väggar och tak i våra undermåliga skolbyggnader. Just gällande tak har vi sett många exempel på läckande sådana där man inte brytt sig om att varken byta ut eller torka upp isoleringen. Mer om delämnet isolering finns beskrivet under: Mögel och lukt från isolering i hus.

Antimögelbehandling skedde fram till förbudet 1978 med vissa starka gifter som pentaklorfenol etc. för att hindra mögel och röta i konstruktionsvirke. Vid senare fuktbelastning löses gifter ut i gasform och letar sig in i skolan. Läs mer om lukter här. Viktig information är även den att alla skadliga ämnen i luften inte kan detekteras med hjälp av luktsinnet och troligen inte heller med den mätteknologi som finns idag.

Skolor står under sommaren, lov, helger och nätter i träda. Kommunen tänker då pengar, sänker värmen, drar ned på ventilationsflödet utan att tänka på att det ett dåligt byggt hus behöver är just värme och luftombyte för att klara sig utan fuktskada eller kanske i bästa fall klara sig bättre, ett tag till. Många olika faktorer inverkar varvid feltänk är den största och initiala. Lunds Kommun har tvingats tänka om och har öppet gått ut med det.

Mögel i skola

Mögelexponering kan troligen leda till allvarligare sjukdomar såsom cancerHand i hand med fuktinträngning kommer mögel eftersom det konstruktionsmässigt i en skola och förskola finns gott om näring för möglet. Det har länge och ingående dryftats om mögel och dess skadebild hos människan. Vissa säger att det inte borde vara farligt andra säger att det visst kan vara allvarligt. Vilket  gäller egentligen frågar sig många föräldrar som hör av sig till oss? Vi brukar säga att mögel kan ställa till med hälsoproblem, t.o.m. livslånga sådana. Uttalandet backar vi upp genom att vid förfrågan hänvisa till en mängd aktuella forskningsresultat, inte föråldrade utan mer up to date och inte färgade av pengaintresse. Samtidigt bör man som förälder veta att barn kan vara känsligare för mögel, dess mögelgift och andra mögelmetaboliter eftersom deras immunförsvar och övriga system inte är fullt utvecklade.

Bilden ovan illustrerar en sida som sammanfattande beskriver hur stora medicinska projekt ser på följderna av sådant som nedsätter immunförsvaret, likt mögel och olika kemiska ämnen som kan bli följden av att för mycket fukt kommer in i en konstruktion, som så ofta händer i skolor och andra byggnader också för den delen. Läs mer om mögel, bakterier, pentaklorfenol och cancer.

Förutom en mängd olika symtom och sjukdomar som på något sätt kan knytas till fukt, mögel, bakterier och kemiska ämnen i skolor, är det högst intressant och av vikt att diskutera cancer. Det finns idag evidens i flertalet uppmärksammade fall att fler personer än i jämförbara oexponerade grupper får cancer vid vistelse i sjuka hus och skolor. Tyvärr verkar inte samhället vilja uppmärksamma relationen genom adekvata undersökningar, varken i hus eller patient. Man hänvisar istället till att forskningen inte är tillräcklig inom området för att koppling mellan orsak-verkan ska kunna fastställas. Läs mer om Strömbackaskolan i Piteå som är ett talande exempel. Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå

Barn utsätts medvetet för “rysk roulette”

Både mögel och emissioner kan bevisligen vara skadligt var för sig. Sammantaget borde det rent teoretiskt och praktiskt kunna vara värre, just vad som ofta uppstår i en fuktskadad skola. Rent generellt är barn känsligare än oss vuxna men vissa av dem uppvisar ytterligare lätthet till sensibilisering och utvecklande av symptom.

Fyrklöverbarn klarar sjuka hus bättreVi vill i sammanhanget passa på att ämnesrelaterat mynta ett nytt uttryck. Detta med tanke på att sjukvården inte ännu nått så långt att de på förhand tydligt kan säga vilka barn som ligger i riskzon. Med uttrycket fyrklöverbarn vill vi ha sagt att många barn i utsatt miljö kan ha tur att undslippa direkta skador. Det gäller tyvärr inte alla.

“Fyrklövern” som skydd mot sjuka hus är inte alla förunnat att vara utrustad med. Det hela ter sig då man granskar ärenden där skolor har mögel- och fuktskador som att de ansvariga mer eller mindre medvetet utsätter barnen för en slags rysk roulette. Ett påtagligt exempel (Förskolan Färglådan) kommer senare att lyftas fram som ytterligare förklaring.

Mögel i hus kan garanterat föranleda astma

Trots gedigen litteratur inom området astma knutet till just fukt och mögel låter man inte sällan barn över tid gå kvar i skola och förskola som egentligen borde utrymmas omedelbart. Det skylls på praktiska hinder såsom behov av nya lokaler m.m. Troligen förekommer rena brott mot gällande lagar då man istället för att se till barnens och lärarnas säkerhet börjar vända på slantarna och i vissa fall också mer intresserar sig för den personliga vinningen i att inte agera eller agera långsamt.

Underrubriker

Här fyller vi kontinuerligt på med viktig fakta kring skola och förskola, vilken kan användas av dig som förälder, representant i föräldrarådet, fastighetsägare, ansvarig på kommunens Tekniska Förvaltning och kommunens Miljökontor etc. Våra texter och bilder får aldrig återges/återpubliceras utan tillåtelse från oss, med hänvisning till copyright/upphovsrätt. Länka gärna in till materialet för att sprida kunskapen.

En frågeställning som länge ställts är om mögel kan vara farligt att inandas. Klart bevisat sedan tidigare är att högre koncentrationer kan ge akuta följder. Det som under några år tillbaka ytterligare har bevisats är att lägre koncentrationer över tid kan ge de symptom som är vanliga i sjuka hus. Mer information om det har vi lagt ut i artikeln Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning. Följ de sidhänvisningar som på den sidan är blåmarkerade. Det finns där fakta att lägga till vilket borde vara en delförklaring till hur mögel i hus kan skada oss.

Vi har länge funderat över hur en enkel förklaring kan utformas där man utan medicinska termer och annat fackspråk kan förmedla hur kroppen fungerar i relation till de organiska föreningar, gifter och sporer från mögel etc. som förekommer i sjuka skolor. Här ges försök till sådan: Mögel sjuka hus och kroppens toleransbägare.

Barn är bevisligen känsligare än vuxna och känsligheten varierar från barn till annat. I skola med dess inomhusmiljö gäller Miljöbalkens Försiktighetsprincip. Det innebär bland annat att rektor samt kommunens huvudman måste tillse god miljö för skolbarnen, samtidigt som personer känsligare än normalt ska beaktas i frågorna. Det finns troligen många som är känsligare för vistelse i fuktskademiljö. Dessa fall kan delvis hittas under personlighetsbegreppet HSP – High Sensitive Person, vilka är både kognitivt och rent kroppsligt mer mottagliga. Läs mer här: Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

Konsulter och enkäter

Ska man lita på de experter och konsulter som kommunen anlitar? Hur går man tillväga för att utvärdera? En utvärderingsmodell har uppdateringsdatumet lagts ut på sidan inomhusklimatproblem, då också med tanke på forskare och saneringsfirmor som enligt många ljuger om den faktiska situationen i skolor, arbetsplatser m.fl. ärenden.

En i skolärenden vanligt förekommande konsult inom inomhusklimatproblem skickar ut enkäter för att utreda miljön samt ohälsa, se MM-enkäterna. Det är inte bara vi som ifrågasätter riktigheten i dessa enkäter. Leif Kåvestad som driver Internetsidan Sjuka Hus är ytterligare en person som med ämnesrelaterad kunskap i sin bok Byt 13 undrar om riktigheten i enkäterna.

Läs också

– Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga

– Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn

Konsulternas utlåtande brukar inbegripa att ventilation ska ökas och ibland mynnar detta också ut i att man försöker sätta skolans rum i övertryck för att hindra skadeämnen och partiklar att påverka barnen. Det är inte säkert att just ökad ventilation säkrar en icke för barnen skadlig miljö, vilket vi kommer att skriva om framöver. En ventilationsrelaterad sida är: Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst?

Exempel på mögelskola

Kristinebergskolan Borås

Nu har vi väntat länge nog på bra åtgärder från Ljungby Kommun i ärendet Klövervägens förskola där såväl äldre som mer nya skador finns, vilka leder till att inomhusklimatet blir negativt påverkat. Läs mer om Klövervägens Förskola.

Senaste om sjuka hus forskning

Det verkar som att man nu bättre håller på att nysta upp den tidigare gåtan hur barn och vuxna kan drabbas så hårt och få kroniska sjukdomar vid vistelse i sjuka hus, se;

Verifierande forskningsresultat

Även om man kanske aldrig biologiskt sett kan komma på exakt hur allt hänger ihop, som inverkar och påverkar, då barn blir dåliga i sin skol- eller hemmiljö, så händer det ändå mycket som faktiskt allt mer verifierar det vi sagt sedan företagsstarten. Det är extra intressant att kunna hänvisa till forskningsresultat presenterat i Sverige, där Guihong Cai via Uppsala Universitet uppnått titeln Doktor of Philosofhy (Faculty of Medicine) med avhandlingen Fungal DNA, Mould, Dampness and Allergens in Schools and Day Care Centers and Respiratory Health. Mentorer har bl.a. varit två av de forskare vi nämnt ovan på denna sida. Det visar att de mycket väl känner till de potentiella skadeverkningar mögel, bakterier och fuktskador kan ha då det gäller barn i skola och hem. Det blir så uppenbart att det mer handlar om pengar än barnens hälsa då de utpekade konsulterar skolor och kommuner och säger att barnen kan vistas i “skadade miljöer” mellan ett halvår till ett par år innan sanering sker. Detta trots att möjlighet nu finns att grovt avgöra om potentiellt skadliga mängder mögel finns genom DNA – mögelanalys.

Hur gör man för att klaga

Många gånger har vi fått in frågan hur man som förälder eller lärare ska gå tillväga för att klaga då man misstänker att det finns fuktskador i en förskola eller skola. Det gäller att göra klagan systematiskt:

Gör allt skriftligt. Spela in ev. samtal, vilket är lagligt om man själv är med i samtalet. Acceptera endast skriftliga svar och begär diarienummer.

Börja med verksamhetsansvariga såsom rektor och skolledning. Ta även kontakt med skyddsombud. Klaga hos kommunens miljökontor. Kräv beslut i ärendet av miljökontoret. Beslutet får inte dröja för länge. Ges inte beslut, skriv till Justitieombundsmannen – JO. Är inte beslutet sådant att krav ställs för avhjälpande av problemen, överklaga hos Länsstyrelsen. Ta även kontakt med Arbetsmiljöverket. Ta kontakt med media och gör polisanmälan. Skriv även till Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Lär mer om vad Länsstyrelsen roll är och vad Folkhälsomyndigheten säger.
Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus

2012-05-22
Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd