Sök

Fukt och mögel i skola samt förskola

0
(0)

Fukt och mögel i skola samt förskola är idag så utbrett att det kan komma leda till vårt kanske största folkhälsoproblem relaterat till boende, arbete och utbildning. Husen som under några årtionden tillbaka byggdes visar sig inte hålla måttet, man byggde helt enkelt fel och räknade inte med fuktens inverkan i husens olika delkonstruktioner. Snålandet och feltänket får vi nu tillbaka i form av skadligt mögel, emissioner samt inte minst de skyhöga utgifterna som blir det totala utfallet av hälsoproblem, sanering, rivning och nybyggnation.

Noteras skall också att fuskbyggandet fortsatt med andra grava felaktigheter som även dessa kommer att leda till hälsopåverkan, se enstegstätad fasad.

Mögel i skola och förskola är vanligt

Vad är det viktigaste vi har om inte barnen? Samhället och skolväsendet har i stort anammat detta som vi prioriterar fast en viktig del har i många kommuner glömts bort eller förträngts, nämligen den att barnen förutom att få rätt pedagogik serverad också måste få vistas i skola och förskola utan fukt och mögel.

Vissa kommuner mörkar att de har mögel i sina skolor. Vi kommer i artikelserien “jaga dessa och deras ljugande konsulter med blåslampa”.

Fukt i skola

Sjuttiotalets byggvåg skänkte oss ett antal riskkonstruktioner som idag medför ökad känslighet för markfukt, nederbörd och luftfuktighet. Fukt leder inte sällan till att olika material avger kemiska skadliga ämnen. Ett exempel är där man nyttjat flytspackel som vid vissa fukthalter avger rent allergena och på annat sätt farliga ämnen. Vidare kan nämnas mattlim som förtvålas vid kontakt med fukt och plastmattor som inte heller tål fukten kommande från platta på mark.

Listan kan göras lång, olika typer av isolering kan vid fuktpåverkan avge både formaldehyd samt andra skadeämnen kommande från det sammanbindande limmet likt bakelitlim etc. Isolering som vi främst tänker på är t.ex. den som går under benämning mineralull. Sådan finns vanligen både i golv, väggar och tak i våra undermåliga skolbyggnader. Just gällande tak har vi sett många exempel på läckande sådana där man inte brytt sig om att varken byta ut eller torka upp isoleringen. Mer om delämnet isolering finns beskrivet under: Mögel och lukt från isolering i hus.

Antimögelbehandling skedde fram till förbudet 1978 med vissa starka gifter som pentaklorfenol etc. för att hindra mögel och röta i konstruktionsvirke. Vid senare fuktbelastning löses gifter ut i gasform och letar sig in i skolan. Läs mer om lukter här. Viktig information är även den att alla skadliga ämnen i luften inte kan detekteras med hjälp av luktsinnet och troligen inte heller med den mätteknologi som finns idag.

Skolor står under sommaren, lov, helger och nätter i träda. Kommunen tänker då pengar, sänker värmen, drar ned på ventilationsflödet utan att tänka på att det ett dåligt byggt hus behöver är just värme och luftombyte för att klara sig utan fuktskada eller kanske i bästa fall klara sig bättre, ett tag till. Många olika faktorer inverkar varvid feltänk är den största och initiala. Lunds Kommun har tvingats tänka om och har öppet gått ut med det.

Mögel i skola

Mögelexponering kan troligen leda till allvarligare sjukdomar såsom cancerHand i hand med fuktinträngning kommer mögel eftersom det konstruktionsmässigt i en skola och förskola finns gott om näring för möglet. Det har länge och ingående dryftats om mögel och dess skadebild hos människan. Vissa säger att det inte borde vara farligt andra säger att det visst kan vara allvarligt. Vilket  gäller egentligen frågar sig många föräldrar som hör av sig till oss? Vi brukar säga att mögel kan ställa till med hälsoproblem, t.o.m. livslånga sådana.

Uttalandet backar vi upp genom att vid förfrågan hänvisa till en mängd aktuella forskningsresultat, inte föråldrade utan mer up to date och inte färgade av pengaintresse. Samtidigt bör man som förälder veta att barn kan vara känsligare för mögel, dess mögelgift och andra mögelmetaboliter eftersom deras immunförsvar och övriga system inte är fullt utvecklade.

Bilden ovan illustrerar en sida som sammanfattande beskriver hur stora medicinska projekt ser på följderna av sådant som nedsätter immunförsvaret, likt mögel och olika kemiska ämnen som kan bli följden av att för mycket fukt kommer in i en konstruktion, som så ofta händer i skolor och andra byggnader också för den delen. Läs mer om mögel, bakterier, pentaklorfenol och cancer.

Förutom en mängd olika symtom och sjukdomar som på något sätt kan knytas till fukt, mögel, bakterier och kemiska ämnen i skolor, är det högst intressant och av vikt att diskutera cancer. Det finns idag evidens i flertalet uppmärksammade fall att fler personer än i jämförbara oexponerade grupper får cancer vid vistelse i sjuka hus och skolor. Tyvärr verkar inte samhället vilja uppmärksamma relationen genom adekvata undersökningar, varken i hus eller patient. Man hänvisar istället till att forskningen inte är tillräcklig inom området för att koppling mellan orsak-verkan ska kunna fastställas. Läs mer om Strömbackaskolan i Piteå som är ett talande exempel. Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå

Barn utsätts medvetet för “rysk roulette”

Både mögel och emissioner kan bevisligen vara skadligt var för sig. Sammantaget borde det rent teoretiskt och praktiskt kunna vara värre, just vad som ofta uppstår i en fuktskadad skola. Rent generellt är barn känsligare än oss vuxna men vissa av dem uppvisar ytterligare lätthet till sensibilisering och utvecklande av symptom.

Fyrklöverbarn klarar sjuka hus bättreVi vill i sammanhanget passa på att ämnesrelaterat mynta ett nytt uttryck. Detta med tanke på att sjukvården inte ännu nått så långt att de på förhand tydligt kan säga vilka barn som ligger i riskzon. Med uttrycket fyrklöverbarn vill vi ha sagt att många barn i utsatt miljö kan ha tur att undslippa direkta skador. Det gäller tyvärr inte alla.

“Fyrklövern” som skydd mot sjuka hus är inte alla förunnat att vara utrustad med. Det hela ter sig då man granskar ärenden där skolor har mögel- och fuktskador som att de ansvariga mer eller mindre medvetet utsätter barnen för en slags rysk roulette. Ett påtagligt exempel (Förskolan Färglådan) kommer senare att lyftas fram som ytterligare förklaring.

Mögel i hus kan garanterat föranleda astma

Trots gedigen litteratur inom området astma knutet till just fukt och mögel låter man inte sällan barn över tid gå kvar i skola och förskola som egentligen borde utrymmas omedelbart. Det skylls på praktiska hinder såsom behov av nya lokaler m.m. Troligen förekommer rena brott mot gällande lagar då man istället för att se till barnens och lärarnas säkerhet börjar vända på slantarna och i vissa fall också mer intresserar sig för den personliga vinningen i att inte agera eller agera långsamt.

Underrubriker

Här fyller vi kontinuerligt på med viktig fakta kring skola och förskola, vilken kan användas av dig som förälder, representant i föräldrarådet, fastighetsägare, ansvarig på kommunens Tekniska Förvaltning och kommunens Miljökontor etc. Våra texter och bilder får aldrig återges/återpubliceras utan tillåtelse från oss, med hänvisning till copyright/upphovsrätt. Länka gärna in till materialet för att sprida kunskapen.

Krypgrund under förskola eller skola

En frågeställning som länge ställts är om mögel kan vara farligt att inandas. Klart bevisat sedan tidigare är att högre koncentrationer kan ge akuta följder. Det som under några år tillbaka ytterligare har bevisats är att lägre koncentrationer över tid kan ge de symptom som är vanliga i sjuka hus. Mer information om det har vi lagt ut i artikeln Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning. Följ de sidhänvisningar som på den sidan är blåmarkerade. Det finns där fakta att lägga till vilket borde vara en delförklaring till hur mögel i hus kan skada oss.

Vi har länge funderat över hur en enkel förklaring kan utformas där man utan medicinska termer och annat fackspråk kan förmedla hur kroppen fungerar i relation till de organiska föreningar, gifter och sporer från mögel etc. som förekommer i sjuka skolor. Här ges försök till sådan: Mögel sjuka hus och kroppens toleransbägare.

Barn är bevisligen känsligare än vuxna och känsligheten varierar från barn till annat. I skola med dess inomhusmiljö gäller Miljöbalkens Försiktighetsprincip. Det innebär bland annat att rektor samt kommunens huvudman måste tillse god miljö för skolbarnen, samtidigt som personer känsligare än normalt ska beaktas i frågorna. Det finns troligen många som är känsligare för vistelse i fuktskademiljö. Dessa fall kan delvis hittas under personlighetsbegreppet HSP – High Sensitive Person, vilka är både kognitivt och rent kroppsligt mer mottagliga. Läs mer här: Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

Konsulter och enkäter

Ska man lita på de experter och konsulter som kommunen anlitar? Hur går man tillväga för att utvärdera? En utvärderingsmodell har uppdateringsdatumet lagts ut på sidan inomhusklimatproblem, då också med tanke på forskare och saneringsfirmor som enligt många ljuger om den faktiska situationen i skolor, arbetsplatser m.fl. ärenden.

En i skolärenden vanligt förekommande konsult inom inomhusklimatproblem skickar ut enkäter för att utreda miljön samt ohälsa, se MM-enkäterna. Det är inte bara vi som ifrågasätter riktigheten i dessa enkäter. Leif Kåvestad som driver Internetsidan Sjuka Hus är ytterligare en person som med ämnesrelaterad kunskap i sin bok Byt 13 undrar om riktigheten i enkäterna.

Läs också

– Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga

– Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn

Konsulternas utlåtande brukar inbegripa att ventilation ska ökas och ibland mynnar detta också ut i att man försöker sätta skolans rum i övertryck för att hindra skadeämnen och partiklar att påverka barnen. Det är inte säkert att just ökad ventilation säkrar en icke för barnen skadlig miljö, vilket vi kommer att skriva om framöver. En ventilationsrelaterad sida är: Ventilation i hus – övertryck eller undertryck vilket är bäst?

Exempel på mögelskola

Kristinebergskolan Borås

Nu har vi väntat länge nog på bra åtgärder från Ljungby Kommun i ärendet Klövervägens förskola där såväl äldre som mer nya skador finns, vilka leder till att inomhusklimatet blir negativt påverkat. Läs mer om Klövervägens Förskola.

Senaste om sjuka hus forskning

Det verkar som att man nu bättre håller på att nysta upp den tidigare gåtan hur barn och vuxna kan drabbas så hårt och få kroniska sjukdomar vid vistelse i sjuka hus, se;

Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

– Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation

Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack

Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera

Radio P4 intervjuar LFS om mögel i skola och sjuka hus

Sverige sviker Barnkonventionen barn går i mögel-skola

Flyktingar och invandrare tvingas bo i hus med mögel

Verifierande forskningsresultat

Även om man kanske aldrig biologiskt sett kan komma på exakt hur allt hänger ihop, som inverkar och påverkar, då barn blir dåliga i sin skol- eller hemmiljö, så händer det ändå mycket som faktiskt allt mer verifierar det vi sagt sedan företagsstarten. Det är extra intressant att kunna hänvisa till forskningsresultat presenterat i Sverige, där Guihong Cai via Uppsala Universitet uppnått titeln Doktor of Philosofhy (Faculty of Medicine) med avhandlingen Fungal DNA, Mould, Dampness and Allergens in Schools and Day Care Centers and Respiratory Health. Mentorer har bl.a. varit två av de forskare vi nämnt ovan på denna sida.

Det visar att de mycket väl känner till de potentiella skadeverkningar mögel, bakterier och fuktskador kan ha då det gäller barn i skola och hem. Det blir så uppenbart att det mer handlar om pengar än barnens hälsa då de utpekade konsulterar skolor och kommuner och säger att barnen kan vistas i “skadade miljöer” mellan ett halvår till ett par år innan sanering sker. Detta trots att möjlighet nu finns att grovt avgöra om potentiellt skadliga mängder mögel finns genom DNA – mögelanalys.

Hur gör man för att klaga

Många gånger har vi fått in frågan hur man som förälder eller lärare ska gå tillväga för att klaga då man misstänker att det finns fuktskador i en förskola eller skola. Det gäller att göra klagan systematiskt:

Gör allt skriftligt. Spela in ev. samtal, vilket är lagligt om man själv är med i samtalet. Acceptera endast skriftliga svar och begär diarienummer.

Börja med verksamhetsansvariga såsom rektor och skolledning. Ta även kontakt med skyddsombud. Klaga hos kommunens miljökontor. Kräv beslut i ärendet av miljökontoret. Beslutet får inte dröja för länge. Ges inte beslut, skriv till Justitieombundsmannen – JO. Är inte beslutet sådant att krav ställs för avhjälpande av problemen, överklaga hos Länsstyrelsen. Ta även kontakt med Arbetsmiljöverket. Ta kontakt med media och gör polisanmälan. Skriv även till Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

Lär mer om vad Länsstyrelsen roll är och vad Folkhälsomyndigheten säger.
Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus

2012-05-22
Uppdaterad 2019-05-26

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec PD-400 25 x 38

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 38 cm

 

Läs mer »
CleanZip vätska för desinfektion av byggnadsmaterial
CleanZip desinfektion för byggnadsmaterial

 

 

CleanZip Desinfektion är med mycket hög förmåga avsedd för behandling av byggnadsmaterial där mögel, svamp, bakterier eller virus finns. Vätskan är långt mindre giftig än vissa andra flitigt nyttjade saneringsvätskor. Därför lämpar den sig väl även till inomhusbruk. Viss fläcklösande och antistatisk effekt ges.

Åtgång ca: 1L /5 m2  Yta.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen