Sök

Sverige sviker Barnkonventionen barn går i mögel-skola

5
(1)

Någonstans på 60-70-talet sprang snålheten rejält ifrån visheten mer än tidigare. Man började bygga fastigheter, villor och sommarstugor utan kunskap om att konstruktionerna måste vara fuktförlåtande. Fuktpåverkan, mögel och röta var egentligen väl känt men istället för att bygga rätt användes mycket giftiga kemikalier i syfte att förebyggande motverka de mikrobiella angreppen. Dessa kemiska ämnen finns idag kvar i många byggnader och ses som hälsorisk (1, 2).

Riskkonstruktionsbyggandet nådde sin kulmen efter oljekrisen. Larmen kom frekvent om fuktskador, lukt och mögel. Trots detta fortsatte byggindustrin att vandra på i samma negativa byggtrend. Vi ser fortfarande samma tröghet där man inte beaktar väl belysta risker utan istället i blindo uppför nya typer av riskkonstruktioner likt enstegstätad fasad (3), samtidigt som det av outgrundliga anledningar verkar vara väldigt svårt att bygga hus som ej läcker in vatten eller inte fuktskadas redan i byggskedet. Exempel på detta kan ges från skola till annan, såväl äldre som nyuppförda (4).

Ska regeringen och media rädda barn från mögel i skola

I skolor är det barnen som ska stå i första rummet, inte kommunens eller den fastighetsansvariges penninghink eller egenintresse av annan art. Barnen måste skyddas från de hälsoeffekter som fuktskadad byggnad kan framkalla. Hur det här ska skötas är reglerat i lag och genom Barnkonventionen, men det har samhällssystemet ofta struntat i, likt att bygga med säkra byggmetoder.

Var media finns i sakfrågorna återkommer vi till i uppföljande artikel. De finns men fegar enligt vår åsikt i rapporteringen.

Regeringen måste sätta ned foten

Jan Lindholm riksdagsman MP, har länge arbetat för att ärenden med mögel i skola och sjuka hus ska tas på allvar (5-7). Lindholm säger samma sak som vi och andra i ämnet insatta samt ärliga personer. Mögelskador mörkas och bortses ifrån (8,9). Konsulter kallas in som hjälper kommunerna och andra involverade parter att undslippa ansvar, allt medan barnen riskerar bli sjuka och bevisligen i många fall blir det.

Genom radio P4 Jönköping som nu kör en till vissa delar lovvärd reportageserie om mögel i skola (10) får vi lyssna till Jan Lindholm berättande att han ordnat seminarier och skrivit motioner om sakfrågornas vikt helt utan resultat (11). Regeringen är helt enkelt inte alls intresserad av att lyfta ett kraftigt missförhållande som rör flera hundra tusen vuxna och barn i samhället. Även P4 mörkar missförhållandena genom att inte berätta om hur illa ärenden sköts från läkare- och forskarhåll. Vi har sänt dem information och bevismaterial men får inga svar. Det man totalt får fram vid genomlysning är att det sker maktmissbruk manifesterad genom tystnad. Media ingår i detta maktmissbruk. Vi accepterar inte detta då barnen blir lidande. Oseriösa läkare och forskare blir omhuldade i det man kallar för skyddad verkstad. Inte handlar det då om tomtens verkstad utan snarare något som blir till en mögeltortyrkammare för barn. Personerna som ingår i systemet kan snarare sägas ha tomtar på loftet vilka ej har rent mjöl i påsen och säkert inte heller alla renar i stallet.

Lindholm för fram sina teorier om varför missförhållandena och i synnerhet ignoransen uppstått. Han menar att det beror på rädsla att ta tag i ett stort problem och även på det ickefungerande demokratiska systemet som gäller i Sverige idag (11). Systemet är väldigt utstuderat och typiskt svenskt. Vid skrap på ytan ses inte bara tendenser till korruption utan ren och skär sådan. Inte nog med tortyrbegreppet och misshandel, det handlar också om tyst mobbning mot våra barn.

På tal om att sätta ned foten så har regeringen varit totalt tandlösa, med undantag av Jan Lindholm. Inte nog med tandlöshet, det handlar också om att vara lättfotad och styra kompassen efter det man tjänar mest på. En slags politisk och medial prostitution sker med ett frivolt och skabröst förhållningssätt där barnen blir satta i rum de inte ska få finnas i. Blindstyreregering som kört i diket har det i sakfrågorna handlat om och gör tyvärr fortfarande. Det är svårt att tugga enbart med en tand även om denna är fullt frisk. Det krävs ett helt och samverkande garnityr för att kunna tillgodogöra sig av maten, växa, utvecklas och bli stark. Här måste somliga ruttna tänder dras ut, de som hela tiden ligger och försurar och skapar sjukdom. Det vet de flesta idag, att sjuka tänder kan leda till allvarliga hälsoeffekter.

Barnkonventionen följs inte

I skola där fuktskada, mögel och bakterier samt kanske också kemisk skada (1,2) finns ska man applicera Miljöbalken-försiktighetsprincipen, arbetsmiljöverkets normer samt folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer. Inte nog med detta. Det finns något mer, troligen i sammanhanget lite bortglömt, som Sverige tillsammans med 192 andra länder har skrivit under och det är Barnkonventionen.

Vad Barnkonventionen säger

“Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

“Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd … Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.”

“Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.”

Mer står att läsa genom ref. (12)

Grundläggande som vi tolkar Barnkonventionen sker grova frånträdelser av de ansvariga i förhållande till deras skyldigheter. Det finns bestämmelser som går längre än innehållet i Barnkonventionen, se ovan nämnda normer m.fl. Inte heller dessa följs.

Om förhållningssättet idag är det yttersta av Sveriges förmåga, ja då står det väldigt illa till. Då är Sverige snarare att betrakta som ett land i kräftgång än ett I-land. Till och med fasaden börjar mögla, den fina lismande fasad som mången gång visat sig vara en förrädisk huggorm då man stött på och berättat att mögel i skola inte accepteras och att barn blir sjuka. Senaste tokigheten vi tagit del av rör skola där man 2014 satte in luftrenare från företaget Anozona i tron att sådan skulle vända problemen med barn som fick symtom och blev sensibiliserade p.g.a. mögelskada och fuktskada. Rektorn sade till förälder att om dennes barn efter insatsen med luftrenare fortfarande visade på besvär, så skulle besvären vara psykiska. Trots luftrenare visade barn i skolan fortsatta symtom och skolan fick stängas, dock konstigt nog inte riktigt hela skolan som heter Rösparksskolan och ligger i Åmål.

Klövervägens Förskola i Ljungby (13) är ytterligare ett praktexempel i mängden där mina egna barn och andra for och fortfarande troligen far illa.  Det som vidare i förskoleärendet hände var riktigt uppseendeväckande. Myndigheterna prioriterade en hund framför barnen på skolan (14). Min dotter uppvisar fortfarande trots byte av skola de symtom som hon utvecklade på Klövervägens Förskola, än om symtomen blivit bättre och mindre uttalade.

Kontentan av de flesta skolärenden vi tagit del av är att man drar ut på tidsfrister innan mögelsanering eller stängning till dess att barn och vuxna blir sjuka. Det är väl ändå så att att lagtext säger att sådan situation ska förebyggas och stoppas samt att man ska ta hänsyn till de som är känsligare än genomsnittet. Varför följs lagtext inte?

ROT och Byggkvalitetsinspektion mot mögel

Äntligen verkar proppen lossna. Det finns mycket att säga om senaste valet, men just här verkar det faktiskt hända något. Regeringen måste nu lyssna till Miljöpartiet som lägger fram förslag om beviljande av ROT-avdrag för kommunerna som ska renovera skola med mögel. Samtidigt läggs behovet om byggkvalitetsinspektion och bygghaverikommission fram. Vi får verkligen hoppas att det från regeringsnivå nu styrs upp och tillämpning av double loop learning (15) sker där man inte släpper ärendena innan de i grund och botten är sanerade och barnen tillförsäkrats en trygg lärandemiljö. Det gäller att kunna bygga en abstraktionstrappa som appliceras på och omvärderas utifrån verkligheten för att komma vidare (16). Här måste olika kompetenser samköra, via projektledare som är mycket seriös, kunnig och handlingskraftig part.

Tiden fram till genomslag av idéerna kan vara lång. Under tiden kommer skolbarn att bli sjuka p.g.a. sjuka hus (4, 5). Myndigheter och media visar på annat håll snabb handlingskraft, men inte här. Barnen är åsidosatta vilket står i strid med bl.a. Barnkonventionen som Sverige och 192 andra länder har undertecknat.

Mögelmaffia i forskar- och läkarsvängen

Vi anser att regeringens avståndstagande om mögel i skola, på arbetsplatser och i folkhemmen banat väg för i det närmaste en typ av maffia klädda i läkare- och forskarrock. Mången förälder har opponerat sig om det mögel och den dåliga inomhusmiljö som deras barn utsatts för och några har gjort polisanmälan utan resultat. Det har byggts upp ett system där vissa kommuner, miljökontor, länsstyrelse och arbetsmiljöverk m.fl. kunnat luta sig mot utlåtanden som utgår från något som kallas riskkommunikation, vilken berättar att det inte finns någon risk för barnen och personalen att vistas i rum med mögelkontamination under lång tid innan mögelsanering, eller att behov av sanering inte finns. Istället räcker det enligt dem med justering av ventilationen, vilket vi ser kan vara en rejäl villfarelse.

Om hälsosymtom har det i informationsmöte falskeligen sagts att man blir besvärsfri från timmar till någon dag efter att exponeringen upphört (17). Riskkommunikationen har som syfte att lugna klaganden i skarpt läge, under falskt flagg där man framlägger äldre, utdaterade och starkt kritiserade vetenskapsutlåtanden för att få förtroende. Situationen blir likt en kameleont där bl.a. ett Örebroföretag via sin verksamhet står på olika ben och skiftar färg utefter vem som är mottagare av informationen. En f.d. överläkare som driver detta företag, förefaller vara en slags gudfader till korruptionen i sjuka hus ärenden då hans vad vi tolkar vara desinformation har spridits till i stort sett hela läkare- och forskarsverige samt också utanför landets gränser (18). Denne korrupte pensionerade överläkare och vidare idag företagare har i senare ärenden kring fukt och mögel i hus på avstånd, utan besiktning, gjort bedömning att det inte kan ske kontaminering upp i lägenhet från underliggande krypgrund. Spårgastest och tryckförhållandetest av annan part bekräftade att luft kunde komma upp från krypgrunden i lägenheten. Tyvärr verkar många som är ansvariga i sjuka hus ärenden inte känna till att det är mycket vanligt med mögelkontaminering etc. från krypgrund, källare, vind, platta på mark etc. in i husets vistelseyta (19). Det är inte bara sådan typ av bedömning som den f.d. överläkaren ger sig på att göra utan platsbesök. Han ger även medicinsk bedömning, utefter vad vi tolkar som hans filosofi och intressestyrning om riskkommunikation och projicering emot att symtom är psykiskt betingade, genom enkätundersökning som går under benämning MM-enkäterna eller Örebroenkäten (20). Sådan medicinsk statistiskt baserad bluffbedömning använder kommuner bevisligen för att slippa undan ansvar och faktiskt också ibland sanering.

Det har p.g.a. regeringens frånvaro (inbegripet Skolverket och Utbildningsdepartementet) kunnat bildas ett korrumperat subsystem där både lag och värnande om människors hälsa samt demokratiska rättigheter kastats om intet. I det systemet verkar ovan nämnda myndigheter och media nedtystande samtidigt som myndigheterna än så länge varit onåbara rättslig väg. Vi sätter här tillit till Folkhälsomyndigheten och i synnerhet Mikael Ressner där. Folkhälsomyndigheten har tagit över Socialstyrelsens övergripande arbete och informationsansvar om hur fuktskadeärenden ska skötas. Än så länge har vi inte sett att deras arbete ger genomslagsresultat mer än möjligen i vissa ärenden. Snarare har WHO – Världshälsoorganisationens rapportering och sambandsbekräftelse år 2009 om viss fuktskaderelaterad sjukdom samt därtill kommande symtom hjälpt till att skärpa upp situationen i Sverige ifråga hur man agerar, men det har ändå inte lett till omvälvande förändring. Socialstyrelsen har gjort platt fall och misslyckats med det uppdrag de hade om att värna barnens hälsa och säkerhet i sin skolmiljö.

Vi har tidigare försökt kontakta Utbildningsminister Jan Björklund via mail om missförhållanden med mögel i skola. Inget genmäle gjordes från hans sida (6).

Denna artikel kommer sändas till unicef, FN och alla berörda myndigheter, samtidigt som förestående juridiskt förankrad anmälan kommer planeras. Även EU ska kontaktas då Sverige inte följer normverket som ska gälla för medlemsländer inom EU.

Alla mögelskolor, för det finns gott om dem, kommer bli mycket dyra i åtgärdandekostnader. Ska man få ställa detta emot barnens hälsa? Vad tycker Du som läsare eller förälder? Maila oss gärna synpunkter.

3/11, denna sidan är nu sänd via mail gällande som ärendeanmälan till Regeringskansliets registrator för vidare handläggning, Barnkonventionen och Barnombudsmannen.

07/11 UNICEF svarar:

Hej,  

Tack för ditt mejl och för att du hör av dig till oss. Det är verkligen ett viktigt ämne du lyfter. Vi får dagligen exempel på att barnets rättigheter enligt barnkonventionen kränks. Vi kämpar för att barnkonventionen ska bli svensk lag så att den tas på större allvar. Ett bristande barnperspektiv – där barnets bästa inte tas i beaktande – är tyvärr alltför vanligt förekommande. Vi tar med oss din berättelse i vårt fortsatta arbete och i diskussioner med politiker. Vi kan dessvärre inte ta emot en anmälan, men mitt bästa tips till dig är att kontakta Barnombudsmannen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Deras uppgift är att uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar. Du kan nå dem på 08-692 29 50 eller på info@barnombudsmannen.se.  

Med vänliga hälsningar, Frida

Frida H. Lantz, stolt Världsförälder Givarservice/fundraising assistant UNICEF Sverige

17/11 Regeringskansliet / Socialdepartementet svarar:

Bäste … ,

   Jag har läst ditt brev från den 2 november där du skriver om fuktskador och mögel i skolor. Regeringen ser allvarligt på de problem i skolmiljön som du beskriver. En god arbetsmiljö för elever och lärare är förstås viktigt ur folkhälsosynpunkt, och även en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Regeringen har därför i årets budgetproposition avsatt 100 miljoner kronor för 2015 till ett statsbidrag för upprustning av skollokaler. Anslaget för 2016-2018 föreslås vara 300 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är kraftigt minska det antal skollokaler runtom i landet som i dag erbjuder en undermålig arbetsmiljö.

Med vänlig hälsning  Ludvig Lundgren

Departementssekreterare Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten 103 33 STOCKHOLM Telefon: 08-405 32 57 Mobil: 0722 38 83 59 E-post: ludvig.lundgren@regeringskansliet.se 

17/11 Barnombudsmannen svarar:

Dnr 3.8.1:0956/14  

 Hej !

Tack för ditt mail till barnombudsmannen angående fuktskador och mögel i skolan. Arbetsmiljölagen gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, från och med förskoleklass. Den gäller inte för barn i förskolan och på fritidshem, däremot för den personal som arbetar där. Barnombudsmannen tycker att arbetsmiljölagen bör gälla även för barn i förskolan och fritidshem. Vill du ta del av vår verksamhet och våra åsikter kan du besöka vår webbplats www.barnombudsmannen.se. I skollagen 8 § 8 kapitlet som rör förskolan står följande ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”. Det är Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se, som är den myndighet som har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller att huvudmannen för en fristående skola följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. … eller telefon 08-586 080 00. Arbetsmiljöverket har konstaterat att det finns brister vad gäller skolornas arbetsmiljöarbete och har därför startat en flerårig nationell tillsynsinsats mot skolan hösten 2013. Mer information om denna satsning får du via www.av.se. Folkhälsomyndigheten har från och med 1 januari 2014 tagit över ansvaret från Socialstyrelsen för tillsynsvägledning för de flesta hälsoskyddsfrågorna. I Socialstyrelsens rapport Allergi i skola och förskola 2013 beskrivs bland annat att inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att särskilt många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga krav på till exempel ventilation och städning. Utredningen visar också att det finns en rad brister i skolans inomhusmiljö där många lokaler inte uppfyller de krav som finns. Folkhälsomyndigheten driver därför ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan 2014 – 2015. Projektet kommer att ha fokus på ventilation och städning samt egenkontroll inom dessa områden. Mer information om detta finns på www.folkhalsomyndigheten.se.  

Med vänlig hälsning Kenneth Ljung

Barnombudsmannen Box 22106, 104 22 Stockholm Besök: Norr Mälarstrand 6 Telefon: 08-692 29 50

Från Folkhälsomyndigheten och en professor har vi via mail och möte fått reda på att skolorna inte kan hållas i skick tack vare kommunernas bristande budget. Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att varken Länsstyrelser eller kommunerna själva har tillräcklig kunskap. Resultatet blir att man senarelägger sanering och renovering samt utrymning av de fuktskadade skolorna. Mer om det står att läsa under sidan där vi diskuterar om och påvisar att Sverige är i undantagstillstånd gällande sjuka hus. (22)

2014-11-01
Uppdaterad 2020-02-07

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Acetec manöverpanel Avfukt 2.0

Manöverpanel Avfukt 2.0 passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.

Passar till manöverpaneler märkt med Acetec. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt PDC-03. För paneler märkt med PDC-03 ska artnr 121144 användas.

Läs mer »
Avfuktare

Acetec EvoDry 6P Sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

EvoDry 6P avfuktare från svenska Acetec är en nyhet för 2020. Tekniken som baseras på sorptionsavfuktning är däremot inte ny, men dock beprövad och mycket väl testad samt förfinad av Acetec.

Avfuktaren lämpar sig mycket väl i mindre svalare utrymmen såsom i krypgrund, vind, källare och lager m.fl.

Sorptionstekniken bibehåller långt högre avfuktningseffekt än vad kondensavfuktare gör när det blir kallt. Därmed säkerställs avfuktningen i husets s.k. riskkonstruktioner.

Acetec EvoDry 6P levereras med sladdansluten manöverpanel MPO-01 och styrutrustning EDC-01

, som med fördel kan dras till annat rum än det där avfuktning sker.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Komplett paket sorptionsavfuktare 18P

Paket evodry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till  200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

  • Avfuktare Acetec 18P med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
  • T – koppling adapter 1st
  • Torrluftsslangar 2st på 15m långa
  • Slangklämma 2st
  • Sluthylsa 2st för placering i slutänden på torrluftsslangen
  • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen