Search

Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera

4.5
(8)

Försöker nu åter fatta tangentbordet för att vidareföra vårt budskap om mögel. Detta efter en orkeskrävande pers med följande historia. För ett par veckor sedan bar det av till Gran Canaria med familjen. Någon dag in på semesterresan blev ena barnet sjukt i hög och envis feber som trots medicinering med paracetamol inte ville ge med sig. Situationen blev efter ett par dygn så pass akut att taxi tillkallades och besök på Las Palmas barnsjukhus gjordes, där en noggrann kvinnlig läkare undersökte. Provsvaren visade på ev. virus men inte vilket. Direkt därifrån bar det av till flygplatsen för hemresa med fler påkallade akutbesök. En inom vissa områden mycket erfaren och trevlig läkare mötte oss i Växjö, men kunde inte svara på vad som fattades barnet. Vi fick en kortare stund möjlighet att där mitt i natten växla några mer allmänt hållna ord med läkaren. Givetvis passade jag på att fråga hur mycket en läkarstuderande får lära sig om mögel och mögelgift kontra hälsopåverkan? Svaret gavs snabbt och koncist -“Inte mycket”.

Biomarkörer visande på inverkan av mögel och bakterier kan läkare analyseraJust detta förhållande med bristande kompetens kring mögel har vi mött otaliga gånger innan och veckan som passerat ytterligare tre gånger genom personer som kontaktat oss efter att ha mött sina läkare i symtomfrågor kring sjukdomsbilden, som de upplever vara relaterad till vistelse i sjuka hus med fuktskada och konstaterat mögel. Ett självupplevt exempel är där min dotter går på en fukt- kemikalie- och mögelskadad förskola. Vi var på läkarbesök för ett hudsymtom hos henne som tenderar blossa upp då hon är mer på förskolan. Läkaren sade mycket bestämt att det inte finns några prover att ta och vi gick därifrån utan svar på vad som orsakar hudrodnaden.

Det finns läkare som inte nöjt sig med att ej kunna hjälpa sina patienter eller att felaktigt behöva förklara bort symtomen som beroende på psykisk ohälsa. Vad några av dessa genom sin forskning kommit fram till ämnar vi här berätta om då det gäller analyser som kan göras för att finna biomarkörer, antingen via möglets metaboliter eller markörer som visar på kroppsliga reaktioner, i vissa fall immunologa sådana. Området som berörs här är mycket omfattande och vi strävar därför inledande efter att hålla informationen mer kortfattad men ändå ge tips om vidare kopplingar, läsning och sådant som borde vara värt att forska vidare kring. Texten är också ämnad att kunna tas med till läkare som diskussionsunderlag om man upplever att hälsobekymren härrör från exponering av mögel och andra patogener som ofta finns i relation till fuktskada i hus eller p.g.a. immunförsvarsnedsättningarna möglet etc. leder till.

Mögel-ID också kallat FID test

Mögel som har koloniserats på slemhinnorna, via sina mycket invasiva och mot kroppens immunförsvar nedsättande, undangömmande och självskyddande egenskaper är en tydlig men ibland svårfunnen biomarkör. Det krävs ofta mycket fin utrustning, tålamod och upprepade undersökningar för att upptäckt ska kunna göras. Flera arter av vanligt mögel i hus har enligt flerfaldig forskning förmåga att koloniseras i våra kroppar. Möglets skadeverkanseffekter diskuteras mycket flitigt, särskilt då det gäller inandning av detsamma. Vi vet idag att mögelgift via mat har en starkt skadande effekt där bl.a. cancer kan utvecklas. Rent praktiskt har vi svårt tänka oss att det skulle vara lindrigare och mindre skadande att inandas möglet. Effekterna av olika exponeringväg varierar däremot sannolikt, i alla fall initialt och var i kroppen sjukdomssymtomen framträder. Här kan läkare göra ID-analys. Aspergillus, Penicillium, Stachybotrys och svampen Candida är några tänkbara kandidater.

Mögelgift

Mögelgift ska enligt flera tillförlitliga källor som vi refererat till i tidigare artiklar frekvent kunna analyseras fram i urinprov hos dem som bor, vistas eller arbetar i ett hus där man konstaterat mögeltillväxt. Detta ska vara en av de säkrare biomarkörerna även om forskningsslack finns, d.v.s. ingen fullt ut klargörande och totalmedicinskt accepterad biotoxisk väg fram till symtom i skrivande stund står klargjord vid inandningsexponering. Tre kända mögelgifter vid urinprovtagning är Aflatoxin, Ochratoxin och Trichothecene, alla med mycket allvarliga konsekvensbeskrivningar och därför inte utan orsak misstänkliggjorda specifika sjukdomskopplingar.

Att ta med i beräkning är den multifaktoriella bilden vid kronisk inflammatorisk sjukdom som ofta blir fallet vid långvarig inandning av mögel eller tillräcklig kortvarigare exponeringsbild. Mögelgiftet är troligen inte ensam sjukdomsalstrare men en väl potent sådan som genom sina giftiga egenskaper sekundärt ser till att aktivera och återaktivera latenta bakterier samt svamp. Mögelgifter skulle kunna korsreagera med varandra och t.ex. med gifter från andra källor här nämnda och därför bilda ny giftverkan.

Vägrar läkaren att utreda dig genom analys av mögelgift i urinen, fråga denne om det är en kostnadsfråga eller vad det beror på att analys nekas. Mögelgiftanalys är avsevärt dyrare än att analysera t.ex. immunoglobiner. Nekande skulle också kunna bero på okunskap då läkaren kanske inte vet hur svaren ska tolkas. Därför är det av vikt att söka kompetenskraftig läkarvård.

Immunoglobiner

Immunoglobiner, eller också kallar antikroppar, av olika slag kan agera som ett av kroppens första försvar emot mögel som man inandas. Den kanske mest kända är IgE. Vid förhöjda värden av specifik IgE kan mögelallergi konstateras. Allergibegreppet är dock bredare än vad man inom vården idag i regel testar emot. Det finns fler immunoglobiner som har potential att visa på ökad mögelexponering eller känslighet. Dessa är vanligen IgA, IgM och IgG, där IgA enligt ett antal källor (1, 2, 3, 4, 5) verkar vara mest vägledande även om de andra också kan ligga på förhöjda värden.

Ig tester rapporteras ibland ge falska negativa svar. I det totala material vi tagit del av framkommer att viss exponering har en potentiellt antikroppsreducerande effekt likt när vissa mögelarter och dess mögelgift ser till att reducera andra funktioner hos vårt immunförsvar, precis som vi framlagt på sidan där bl.a. mögel knyts till cancer. Vissa virus likt influensa typ B och bakterier såsom Streptokocker kan också ha en direkt IgA förstörande effekt. Andra orsaker till lägre Ig-värden kan vara genetiska vilket vi kommer in på längre ned i texten.

Intressant och av vikt att lyfta fram är hur IgA verkar för att kunna skydda oss från virus, bakterier och mögel m.m. samt hur skyddsfunktionen ev. kan leda till sjukdomssymtom. I t.ex. luftvägar och lungor binder IgA både mögel och mögelgift för att detta inte vidare ska kunna skada oss genom att kolonisera sig och bilda biofilm på slemhinnorna eller transporteras ut i blodbanorna och nå andra delar av kroppen likt nervsystemet. Ökad sekretion över längre tid eller mer akut skulle kunna ge symtom i form av vissa autoimmuna sjukdomar där IgA deponeras i vävnader, leder, kärl och organ. Ett exempel på detta är den vaskulita autoimmuna sjukdomen Henoch Schönleins Purpura där IgA ansamlas i bl.a. njurar, blodkärl och leder där inflammation uppstår. Det finns många olika sjukdomsbilder som är relaterade till immmunoglobinen ifråga, inte bara till rikligt tillskott utan även till brist. Vår teori är att mögel kan skada kropp och immunförsvar oavsett om överskott eller brist föreligger. Det som skiljer är vilka symtomen blir och hur dessa klassificeras genom varierande sjukdomsbenämningar. Ges vid inandning av mögel riklig mängd IgA kan inflammation hos vissa personer lätt uppkomma. 

Hos dem med IgA-brist upplevs följderna troligen annorlunda även om inflammation ses här också. Ponera vad som händer med mögelgift och gift från bakterier då antikroppar saknas för att binda upp och oskadliggöra dessa. Vägen vidare ut i kroppen öppnas upp samtidigt som invasion av slemhinnorna lättare sker, varifrån än mer toxiner bildas. Ett exempel på IgA-brist där uttalade symtom ges är vid diagnosen PANDAS eller PANS. Hos PANDAS-patienter ses varierande neuropsykiatriska svårigheter vilket talar för inflammativ och/eller förgiftande påverkan på hjärna och nervsystem. Vid tillräckligt kraftiga och långvariga sjukdomstillstånd kan allt fler symtom troligen utvecklas eftersom patogenerna med olika tidsram hos drabbade personer bryter ned immunförsvar och kropp, eller varierande kraftigt stör systemet. Mögel, svamp, virus och bakterier kan samverka i detta förlopp där individens känslighet för vardera patogen, allergen och inflammagen rimligen ökar och förstärks, även om motsatt effekt i vissa förhållanden kan ses.

Vissa personer klarar sig till synes bra även om de har IgA brist då andra immunoglobiner och försvarsfunktioner kompenserar. Detta till trots är alla en måltavla för mögel och dess giftverkan. Även immunkompetenta personer kan råka ut för tillfällig immunförsvarsnedsättning p.g.a. medicinering, virus, bakterier och intag av mer än vanliga halter av mögelgifter etc. via föda och dryck. Vid sådana tillfällen kan infektion och inflammation samt biotoxisk verkan framkomma, samtidigt som tillräcklig exponering via luftvägarna mer eller mindre sakta kan bryta ned viktiga delar i immunförsvaret.

Det finns rikligt med fakta att läsa om immunoglobiner. Det vi berört här ska senare vidareutvecklas kopplat till referenser. Det som i paritet till den sammantagna kompetensbanken saknas är föga förvånande just hur kopplingen till mögel och svamp förhåller sig. Därför återkommer vi, för samband med en rad sjukdomstillstånd finns, troligen mycket starkare än vi tidigare kunnat ana. Flera sjukdomar där mögelgift och mögel misstänks inverka eller vara huvudorsak omtalas i referens (12) då knutet till immunoglobiner och antikroppar.

Kolesterol

Likt immunoglobiner har det inte tillräckligt tydligt eller av medicinskt utbildad personal framhållits att kolesterol också har den viktiga funktionen att skydda emot mögel, mögelgift och svamp som har invasiva egenskaper eller leder till invasiva angrepp m.m. Kolesterol är en av byggstenarna i kroppen som ser till att celler kan repareras och bildas. Vid infektion och inflammation som ges via biotoxisk verkan behöver kroppen repareras. Kolesterolvärdena ökar därför och sammantaget med den initiala skyddsfunktionen höjs värdena i systemet. Kolesterol blir därför vid analys tydlig biomarkör (18) som i samklang med andra biomarkörer här t.ex. IgA, kan ge vägledning för orsaksförståelse och bättre behandling än att t.ex. ta statiner eller psykofarmaka, om man nu överhuvudtaget kan kalla detta behandling emot SBS – Sick Building Syndrome, på svenska kallat sjuka hus eller lite mer avdramatiserat och svävande ospecificerade byggnadsrelaterade symtom.

Stafylokocker – Streptokocker

Dessa bakterier dyker regelbundet upp i vårt arbete, antingen genom forskningsmaterial där man undersöker patienter med misstänkt påverkan från fuktskadade hus med konstaterat mögel, eller genom att personer ringer till oss och berättar om sina egna upplevelser i kontakten med mögelskadade byggnader. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan sjuka hus och bakteriella infektioner samt inflammationer. Dr. Ritchie Shoemaker (7) har konstaterat att många av hans patienter haft resistenta Stafylokocker djupt liggande i näsan utan att ha visat några klassiska tecken på detta. Därför kan det vara av vikt att svabba näsan och skicka in odling. Shoemakers idoga arbete visar att resistenta grupp A Stafylokocker benämnda MARcONS kan ligga och aktivt hindra tillfrisknande trots undvikande av mögel och mögelgifter under pågående behandling. Stafylokocker utsöndrar proteiner kallat a-Hemolysin och Exotoxin A som är bakteriegifter vilka totalt sett nedsätter kroppens försvarsfunktioner och ger ämnesomsättningsstörning samt nervsystemspåverkan jämte nedsättande effekt på IgA. Stafylokocker har förmågan att vara lömska genom sin intracellulärt invaderande förmåga, samtidigt som bakterien har funnits i ryggmärgsvätska hos PANDAS/PANS-patienter. Svabbning av näsan är därför ibland otillräcklig. Streptokocker har enligt forskning visat sig kunna binda vid och imitera IgA, vilket inte kan vara bra.

MSH

Kopplat till resistent bakteriebildning, mögel och dess negativa biofilmsbildning är lägre analyssvar av MSH – Melanocytstimulerande hormon (6, 7). MSH är ett reglerande hormon som har viktiga funktioner genom att kontrollera bl.a. andra hormoner såsom neurohormoner m.fl.,  samt inflammatoriska system, kardiovaskulära system och själva stommen i försvaret mot t.ex. mögel, svamp och bakterier. Lägre MSH nivåer kan förorsaka minskad sexlust, erektionsproblem, sömnsvårigheter, endorfinreducering med kronisk smärtpåföljd, ständig hungerkänsla, blek hy, trötthet, stress, depression, beteendestörningar etc. Låga MSH nivåer sammanknippat med begreppet läckande tarm är av vikt att beakta eftersom läckande tarm kan ge svåra symtom.

C4a

C4a är enligt Ritchie Shoemaker (6) en viktig biomarkör och inflammationsmarkör hos dem som drabbats av sjuka hus eller som Ritchie skriver WDB – Water Damaged Building. Proteinet C4a ses efter t.ex. inandning av mögel och dess gift stiga för att under ev. sjukdomsförlopp bibehållas i högre nivåer. Det kan därför vara en tydligt vägledande biomarkör, särskilt i samband med andra avvikande värden. C3a och C5a är jämförelsevis mindre tydliga biomarkörer.

HLA-DR

Om du läser eller hör någon berätta om att vissa personer kan vara känsligare för mögel än andra, med andra ord att de är predisponerade för att lättare drabbas av biotoxiner så kan det vara HLA-DR (6,8) som det syftas på. HLA-DR fungerar som en slags spanare och budbärare genom att finnas på cellmembranens yta och där binda till antigener likt peptider från mögel för att sedan signalera till immunförsvaret huruvida detta ska aktiveras eller inte. HLA-DR rapporteras vara involverat i bl.a. olika autoimmuna sjukdomar. Variationer i denna grundläggande genetiska försvarsmekanism kan ge svar som utökar förståelsen för varför vissa personer insjuknar medan andra klarar sig bra eller bättre.

Forskningsförslag rörande HLA-DR är att titta vidare på förhållandet känslighet relaterat mögel, sjuka hus och personlighetstypen HSP – High Sensitive Person. Omkring 15-20% av oss människor sägs vara HSP och känsligare för såväl kognitiv stimuli som olika föroreningar. Läs mer om begreppet HSP i förhållande till mögel.

TGF Beta-1

Proteinet TGF Beta-1 är ett mycket viktigt multifaktoriellt cytokin (6) med reglerande funktioner som att skydda mot cancer och andra sjukdomar. Vanliga analyser där man tittar på TGF Beta är då leverfunktionen inte fungerar eller vid levercancer. Den patogen likt mögel, bakterier och virus som har förmåga att kontrollera TGF Beta-1 skaffar sig därmed övertag över immunförsvarets annars starka funktioner och kroppens självreglering såsom cellbildning och dess differention, cellers rörlighet och kroppens läkande förmåga. Cytokinet är involverat i uppkomst av och skydd emot autoimmun sjukdom och man har under senare år dragit tydliga slutsatser att ökade värden är förknippat med astma (6,9). Vissa källor hävdar att TGF Beta-1 inte kan vara en biomarkör för exponering av mögel (20). Vi uppfattar det definitivt annorlunda och föreslår att analys bör göras då nyligen utförd forskning talar om att astma kan orsakas av mögel.

VIP

Ritchie Shoemaker (6) har hos över 500 patienter med mögelrelaterade symtom noterat att biomarkören VIP – Vasoactive intestinal polypeptide legat under normala värden. Då VIP har ett antal viktiga funktioner kan det ges nervpåverkan, störningar i mage-tarm, nedsättande effekt på hormonavgivning m.m. med vissa typiska sjuka hus symtom som följd. Det finns även här nej-sägare som menar att det absolut inte kan dras några paralleller mellan mögel och VIP. Vid en snabb sökning fann vi i alla fall referens (10) som ingående berättar att VIP har en pro-allergisk, d.v.s. skyddande effekt mot allergier samt anti-inflammatorisk verkan. Forskarna lät möss inandas metaboliter från möglet Aspergillus Fumigatus som är vanligt i hus med fuktskada. Mössens immunoglobinproduktion (IgA, IgE, IgG) ökade. Samband med astma ses och vi befarar att kopplingen till ovan nämnda diagnos PANDAS också kan göras, inte minst med tanke på infektion, inflammation och störningar i mage-tarm.

Läkaren Ritchie Shomaker är inom detta område med mögel en slags guru då han tagit fram ett rapporterat lyckat protokoll för behandling. I behandlingen ingår ett spray kallat VIP som innehåller 28 aminosyror. Aminosyror är proteiner som verkar likt byggstenar för t.ex. muskler och immunförsvar. Shoemaker ger tydliga förbehåll i sitt informationsmaterial för när man inte ska använda VIP (6).

MMP

Matrix metallopeptidase MMP-9 finns omtalat som biomarkör vid mögel- bakterie- och svampexponering (11). Det beror sannolikt på inflammationstriggande egenskaper, för MMP-9 avges från neutrofiler och har vidare en reglerande roll genom att i samspel med övrigt immunförsvar styra bl.a. inflammation. MMP-9 är ofta omskrivet som fynd hos cancerpatienter och cancerbehandlingsförsök har gjorts genom att nedreglera MMP etc. Då vi tidigare skrivit och föreslagit att vistelse i fukt- och mögelskadade skulle kunna leda till cancer vill vi ytterligare här stärka denna tes. Konglomerat rapporteras vad vi vet både från Sverige och Finland gällande att fler cancerfall än vad som borde vara normalt har setts på arbetsplatser (ett antal skolor) med mögelskador.

VEGF

VEGF – Vascular endothelial growth factor är en peptid som främjar både nybildande av blodkärl och blodflödet i kapillärbädden (6), jämte t.ex. skyddande funktion i centrala nervsystemet. Lägre VEGF nivåer kan innebära att såväl syretillförsel samt transport av många viktiga näringsämnen o.s.v. stryps varvid cellerna inte fungerar optimalt. Sammantaget med annat som händer i kroppen vid biotoxisk påverkan kan detta vara mycket allvarligt och föranleda neurologiska problem. Potentiellt sett har vid nedsättande av cellfunktionen patogener som mögel större chans att invadera de nedsatta cellerna. Vid djurförsök och vidare analys ses följden av mögelgifter bli sådan att VEGF uppregleras som skydd mot gifterna. Rent logiskt skulle olika mögelarter via sina metaboliter kunna ha t.ex. VEGF som måltavla för att bryta ned försvaret ifråga.

Cytokiner

Cytokiner (även benämnda efter funktion som interleukiner, interferoner) fungerar som budbärare mellan kroppens olika celler. Då mögel och bakterier t.ex. actinomyceter p.g.a. förhöjd fuktlast i ett hus börjat sin tilltagande livscykel och då sprider sig skapas artspecifika och situationsspecifika metaboliter, en del som har förmåga att starta infektion hos människa och djur, andra som har direkt förgiftande verkan och sekundärt också kan leda till infektion. Kroppens samlade immunförsvar möter vid kontakt med den mikrobiella substansen upp så som vi som individer är predisponerade att fungera. Cytokiner avges direkt från de första “skyddsbarriärerna” och krävs sedan i många andra cellulära processer som även de är till för skydd. Värt för läkare är att analysera prover efter cytokiner som är involverade i olika kända infektions- och inflammationsvägar etc. Det finns oerhört mycket fakta att tillgå, så mycket att vi framöver kommer lägga ut detta i separat artikel länkad till ovan i detta stycke.

Leptin

Leptin är ett protein som reglerar hungerkänslan och deponi av fett i vävnaderrna. Leptiner tillverkas i fettvävnad och avges ut i blodet där transport sker till hjärnan. Enligt Ritchie Shoemaker (6) kan gifter från mögel göra att leptinspecifika receptorer blockeras. Det kroppsliga svaret blir ökad leptinproduktion med följd att kroppsfett inte släpps utan snarare byggs på trots att intag av mat minskas. Intressanta följder av mögelinducerad inflammation och aktuell leptinreceptorblockering är att ovan nämnt MSH inte avges som det ska. Det finns t.ex. här vidare koppling till bildandet av steroidhormonet kortisol vilket också som följd av toxisk inverkan kan ses i avvikande värden. Kortisol är kopplat till stress vilket vi skrivit lite om tidigare under temat där vi tittar på hur mögel påverkar barn i stressig skolmiljö.

Ännu en anledning ges att titta uppåt i texten igen. Kolesterol som vi kopplat till mögel och svamp är i sin tur synonymt med kardiovaskulära sjukdomar och bråd död genom hjärtinfarkt. 2013 gjordes vid Umeå Universitet (13) i princip samma upptäckt om Leptinets inverkan där det i förhöjda nivåer kan inskränka blodkärlens vidgande förmåga och påverka blodets levringsförmåga, vilket tillsammans tyder på vissa symtomatiska samband som är omtalade under sidan hos oss sammanställd om kolesterol.

Produktionsproblem finns inom livsmedelsframställning och förädling där mögelgifter följer med in i kroppens system. Samtidigt har man sedan ett antal år tillbaka börjat bekämpa mögel på grödor med antagonistiskt verkande mögelgifter. Vi har skrivit om biociders, d.v.s. mögelbekämpningsmedels verkan som faktiskt accelererar möglets metabolitproduktion i rent försvar emot biociderna som bönderna intet ont anande sprider ut. Addera kunskapen om att mikrobiellt producerade gifter är förekommande i mat och att allt fler blir överviktiga. Finns samband här? Giftexponering kommer också från fuktskador i hus, vilket ger tvåvägsexponering, så allvaret i frågorna här går ej att sudda ut. Ytterligare fråga är om Livsmedelsverket verkligen analyserar och letar efter alla gifter som finns med i bilden och om de kontrollerat den korsreaktiva effekten som kan ges då gifter möter varandra, metyleras och demetyleras etc. Vad händer när vi äter mat kontaminerad av mögelpåväxt och mögelbaserade fungicider samtidigt som vi har invasivt mögel i kroppen? Antagonistverkan är trolig där den invasiva arten måste gå i försvar genom än mer giftavgivning, med påföljande acceleration av sjukdomssymtomen. De mögelarter som finns på grödor hittas också till viss del i sjuka hus samt som invasiva hos mögelskadade patienter och det är dessa som man med fungiciderna och biociderna söker ta död på eller mer rimligt reducera. Antagonistverkan ligger därför inte så långt iväg rent hypotetiskt.

Antigliadin – AGA

AGA antikroppar (IgA, IgM) ses enligt (6) ofta hos barn som visar på någon form av biotoxinrelaterad sjukdom. tidigare var AGA starkt förknippat med Celiaki men ses idag inte som helt förknippat med sjukdomen. Ett samband har vi läst oss fram till mellan låga värden av MSH (ovan) och förekomst av Antigliadin antikroppar. Celiaki är en påstådd autoimmun sjukdom. Vi föreslår att symtomen har möjlighet att uppstå genom biotoxisk inverkan, inräknat mögelgift, där det ges ett flertal symtom som i sin tur leder till glutenintolerans (21). Tydlig koppling finns då glutenintolerans ganska ofta omtalas hos dem som upplever sig vara drabbade av hus med mögel. Jag själv är inget undantag, läs mer under länken “Henoch Schönleins Purpura” ovan under stycket immunoglobiner.

Debatten om neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, Aspberger, DAMP, OCD m.fl. går verkligen het just nu. Som utbildad lärare tidigare i karriären arbetande gentemot barn och ungdomar med dessa och andra liknande diagnoser har jag följt debatten och lägger nu pussel vari det växer fram en allt klarare bild som beskriver hur mögel i hus och mat kan orsaka obalans i kroppen så att t.ex. Candida och bakterier som Streptokocker och Stafylokocker som opportunister vid mögelgiftspåkallad immunförsvarsnedsättning tillsammans med möglet kan förorsaka skada (14). Det går också att vända på förhållandet så att mögel blir en opportunist vilken invaderar kroppsvävnader då andra patogener och mediciner som antibiotika banat väg genom immunosuppression. Rapporter strömmar ut om att barn med dessa diagnoser är känsliga för glutenintag och att de ses bli bättre då man väljer annan kost och Omega 3 som är inflammationsdämpande. Kanske skulle det gå att bota fler individer om man tittat på symtomen som orsakade av biotoxisk inverkan och därför gav behandling därefter? Vi får i diskussionen inte glömma alla miljögifter som också kan påverka immunförsvaret så att mögel, bakterier och svamp med dess gifter och metaboliter i övrigt lättare får fäste och skapar biofilm på kroppens slemhinnor.

ADH

Antidiuretiskt hormon – ADH reglerar genom att bildas i hypotalamus och vidare avges ut i kroppen hur mycket vatten man ska avge genom svettning, utandning och urin. Personer som vistats mycket i miljöer med mögel, dess samt andra typer av gifter berättar om störningar i urinavgivning, att de inte kunnat kontrollera blåsan och fått springa ofta samt akut till toaletten. Här analyserar Shoemaker (6). Lite mer kan läsas i referens (15) som bekräftar att t.ex. ADH kan störas vid invasiva svampsjukdomar.

Vitamin B12

Vitaminer har länge förespråkats som mycket viktiga för bibehållande av god hälsa. Med jämna mellanrum sticker forskare ut hakan och säger att det inte alls är så. Vad det beror på ämnar vi inte gå in på här. Istället är det bättre visa på vitaminers t.o.m. livsavgörande funktion. Vid mögelgiftsexponering kan B12 brist (störning av både vitamin och upptags- samt nyttjandeprocesser) bli följden trots godtagbart intag av vitaminen. Följdverkning är bl.a. neurologiska symtom där Alzheimer nämns. (16) Det är framkommet vid ingående analyser att mögel och svamp finns som infektion hos personer med neurodegenerativa sjukdomar. (22)

Läkare att lita på

Det finns mycket mer att lägga till på denna sida om olika kompletterande analyser efter biomarkörer för mögel som läkare skulle kunna göra, men då annat arbete kallar nöjer vi oss tillfälligtvis här. Vill avslutningsvis tipsa om vidare läsning som förhoppningsvis kommer från läkare att lita på. Det går i vilket fall som helst inte att undgå deras mycket engagerade arbete i sakfrågorna kring varför människor kan bli dåliga av att utsättas för sjuka hus. Ett viktigt dokument från Ritchie Shoemaker heter “Biotoxin Pathway” (17) och demonstrerar både via text och bild sammanfattande hur följderna av att inandas mögel kan bli (samma som att t.ex. drabbas av borrelia). En annan idog forskare heter Ebere Anyanwu, som i ytterligare en härifrån refererad forskningartikel (18) berättar att de funnit avvikelser i biomarkörer hos patienter utsatta för mögel i hus, inte bara i vissa av de faktorer vi här lyft fram utan också gällande kreatinin och urinsyra m.m. En tredje part som vi inte sagt så mycket om innan heter James J. Pestka, arbetande som Professor vid Michigan State University. Hans forskningsartiklar i ämnet är sökbara på Internet. En kortare sammanfattning kring Pestkas forskningsintressen och fynd är presenterat genom länk (19).

Det finns ett antal läkare och forskare att ytterligare komplettera med, faktiskt några svenska även om de hos oss är sällsynta. Vi kommer till de pålitligare svenska läkarna och forskarna senare, som uppvägning till de upplevt oseriösa vi redan skrivit om.

Debatten är i USA liksom här blossande hård om hur hus med mögel egentligen påverkar de som vistas där. Något som i USA efter allt fler bevis om skadlighetens sanna jag blivit vanligare är rättsmål. Sidan moldvictim (20) belyser likt Shoemaker (6) olika tester som går att ta för spårning av biomarkörer. Moldvictim är dock mer reserverade och går emot Shoemaker, med vad vi tycker ibland är lite svaga argument utifrån kontext av hela problembilden som ges då mögel och bakterier påverkar immunförsvaret med fler givna följder, samt också utifrån vad som finns framforskat. Moldvictim inriktar sig mer än Shoemaker på att sortera ut de biomarkörer som fungerar att hålla som bevis vid rättegång, medan Shoemaker är mer intresserad av att finna rätt behandling, vilket har mynnat ut i ett program som i grova drag finns beskrivet på hemsidan (7) och som finns att köpa i mer utarbetad form. 

Tilläggas ska att Shoemaker är pionjär inom området behandling av mögelskadade och det är historiskt sett svårt att bli hörd innan pensionsålder eller bortgång. Just med tanke på detta och att många bevisligen upplever att de skadats och blivit sjuka av mögel vill vi vidaresprida Shoemakers baskunskap. Då det gäller moldvicitims (20) sätt att avfärda olika biomarkörer läkare skulle kunna använda för att ställa diagnos, vill vi likna det med att slå igen den viktiga ej tidigare lästa eller färdigskrivna boken för att inte öppna den igen. Det är tråkigt att läsa deras avfärdanden men ändå positivt att ta del av deras övriga sidor via vilka det inte finns tvekan om att man kan bli sjuk av mögel.

Använd gärna materialet här som utgångspunkt för din egen forskning och dialog med läkare. Vi ser mycket positivt på inkommande kommentarer och tips som kan utveckla sidan ytterligare, oavsett vilket håll det bär åt.

2014-03-23
Uppdaterad 2020-02-07

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

1) Saliva secretory IgA antibodies against molds and mycotoxins in patients exposed to toxigenic fungi. Vojdani A. et al., 2003.

2) Exposure to Stachybotrys chartarum induces Immunoglobulin a Antibody Response in Man. Päivi Raunio et al., 1999.

3) Immune Response among Patients Exposed to Molds. David A. Edmondson et al., 2009.

4) Antibodies against Stachybotrys chartarum extract and its antigenic components, stachyhemolysin and Stachyrase-A: A new clinical biomarker. Aristo Vojdani, 2005.

5) Antibodies to molds and Satratoxin in individuals exposed in water damaged buildings. Jack D. Trasher et al., 2003.

6) Lab Tests for Mold Illness – Secrets of Surviving Mold. Ritchie Shoemaker.

7) Dr. Shoemakers 11-step Protocol. Ritchie Shoemaker, 2013.

8) HLA-DR. Wikipedia.

9) TGF-β Isoform Specific Regulation of Airway Inflammation and Remodelling in a Murine Model of Asthma. Stephen E. Bottoms et al. 2010.

10) The absence of VPAC2 leads to aberrant antibody production in Aspergillus fumigatus sensitized and challenged mice. Amali E. Samarasinghe et al., 2011.

11) Inhibitory Effect of Aspergillus fumigatus Extract on matrix metalloproteinases Expression. Farshid Saadat et al., 2004.

12) IgA and IgG Subclass Defiences Presentation. emedicine.medscape.com.

13) The role of leptin in endothelial dysfunction and cardiovaskular disease. Gonzales Garcia, Manuel Cruz. Umeå Universitet, 2013

14) The intestinal permeability syndrome, celiac disease, gluten sensitivity, autistic spectrum, mycotoxins and immunological tolerance. M. Proietti et al., 2013.

15) Endocrine and Metabolic Manifestations of Invasive Fungal Infections and Systemic Antifungal Treatment. Michail S. et al., 2008.

16) Biochemical Impedance on Intracellular Functions of Vitamin B12 in Chronic Toxigenic Mold Exposure. Ebere Anyanwu et al., 2007.

17) The Biotoxin Pathway. Ritchie Shoemaker.

18) Biochemical Changes in the Serum of Patients with Chronic Toxigenic Mold Exposures: A Risk Factor for Multiple Renal Dysfunctions. Ebere Anyanwu et al., 2003.

19) James J. Pestka. Michigan State University.

20) Lab Tests to Help Doctors Diagnose Mold Illness. Mold Victim, 2013.

21) Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.

22) Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter, LFS, 2015.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.5 / 5. Antal röstande 8

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

6 reaktioner på ”Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera”

 1. Maj-Len Karlsson

  Hej,
  Mitt namn är Karlsson och jag har bott tillsammans med min mor sedan min pappa gick bort. Min mamma flyttade till en ny renoverad hyres lägenhet på två rum och kök. Efter ca tre och en halv månad så upptäcker vi att det är alldeles blött på golvet i köket vid diskbänken efter det att vi tagit ditt rörmokare så berättade han att någon hade glömt att sätta i hop avloppsröret. Vi flyttade ut medans renoveringen på gick och flyttade till en lägenhet med svartmögel varpå vi fick en ny lägenhet också den med svart mögel samt avloppsröret brast så avföring och annat äckel rann ut på hallgolvet. Vi ringde efter en tankbil som fick suga upp och resten fick vi skura bort. Det var i den vevan vi fick reda på att detta hus skulle rivas då den var helt sönder möglad. Den tredje lägenheten var ok men där bodde vi knappt en vecka av de tre månader det tog för hyresvärden att renovera mammas lägenhet.

  Redan i första mögel lägenheten så fick jag stafylokocker som sedermera mynnade ut i diagnosen Prurigo Nodularis. Det var bara ett problem, min mor hade exakt likadana sår som jag och så fort vi var borta i från hennes lägenhet så blev det bättre. Jag försökte, min mor försökte på alla vis prata med hyresvärden att lägenheten måste vara full med mögel och inte bara det utan också full med avloppsvatten då renoveringskillarna inte gjorde ett hål ut i det fria för att sanera bort avloppsvattnet nej, istället gjorde dom hål i väggarna runt om i lägenheten för att inte fukten skulle förstöra köket alldeles. I dag har vi flytt från lägenheten eftersom vi blev så sjuka så som illamående, kramper i magen, minnesproblem med mera men värst var och är våra sår då man kan se puppor, mask, larver och annat som vi i början faktiskt tog som inbillnings sjuka. Den här våren som kom med 2020 så blev det en katastrof med våra sår, det bara exploderade med konstiga djur. Vårdcentralen kollade mina sår och bekräftade maskgångar i huden och något man kunde se som mask och man har i dag remitterat mig till medicin mottagning för att se hur det har kunnat bli så här. Min mamma ska också remitteras. Vi har svårt med andningen och är alltid trötta. Fast jag ser med förstoringsglas vad vi har i våra sår så har jag svårt att tro det fast jag ser det med mina egna ögon. Jag bor i Sverige hur kan det här hända? Jag är livrädd för vad man kommer att hitta i våra lungor. Det jag läste här har varit till stor hjälp men vi har varit väldigt ensamma. Dom har fastslagit att det finns extremt med svartmögel i taket och på vinden. Nu ser dom också dom dåligt täckta hålen i varenda rum i lägenheten samt att dom inte bytte ut något av dom fasta inventarierna/diskbänkar och annat som stått i avlopps dimman när dom torkade upp i lägenheten. I och för sig spelar det inte så stor roll när det endock finns i både väggar och tak samt golv. Jag var inne i lägenheten under renoveringen och det var som att komma in i en bastu. Vi vore tacksamma för råd.
  Mvh Familjen Karlsson

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Maj-Len,

   Vilken otur att ni drabbats av flera lägenheter med avloppsläckage, fuktskador och mögel. Fuktskada i hus ger ofta också upphov till viss typ av bakterie som kallas Actinomyceter. Avloppsläckage medför fekaliebakterier och annat otrevligt. Även om forskning inte nått tillräckligt långt så finns belägg för att s.k. sjuka hus kan orsaka vissa symtom och sjukdomstillstånd. Jag är ingen läkare och uttalar mig därför inte som sådan, men enligt källor finns koppling mellan Atopisk dermatit och Prurigo nodularis. Vidare finns mögel i hus föreslaget som utlösande av dermatit.

   När det gäller sår kan i vissa fall infektion av parasiter följa. Just detta ämnesområde har jag inte läst in mig på så mycket. Dock finns det dem som menar att man kan drabbas av något som kallas Morgellons disease MD, förekomst av tråd- eller fibrös materia under huden. Det har stått en ordentlig och i viss del arrogant debatt där självupplevt drabbade menar att det är något som lever under huden på dem, och motståndare säger att det är psykiskt betingat. Forskningen har ännu inte fullkomligt hunnit ikapp, men viss fakta tyder på att Morgellons skulle kunna uppstå till följd av vistelse i sjuka hus och/eller till följd av annan sjukdom, och då bestå i onormal kroppsproduktion där kollagen och keratin ansamlas som fibrös massa.

   Trötthet och besvär med andningen är konstaterat som följd av vistelse i sjuka hus där mögel finns representerat i onormala nivåer. Så kallad hjärndimma och kognitiv nedsättning finns även med i bilden. Utifrån kunskap, forskning och gällande lag ska inte relaterade skador i hus accepteras, utan istället skyndsamt och noggrant saneras samt renoveras bort. Man kan som hyresgäst skicka skriftlig anmälan till Miljöförvaltningen i den kommun man bor. Denna myndighet har tillsynsansvar och är skyldiga att kontrollera skicket gällande den lägenhet man bor i. Myndigheten ska fatta beslut. Gör de inget kan man JO anmäla. Kommer de med beslut man inte är nöjd med kan man överklaga till Länsstyrelsen.

   Mvh LFS

   1. Gittan Maj-Len Karlsson

    Hej,
    Vi är mycket tacksam för svaret och vi har utmärkta men chockerande bilder på den ohyra eller vad vi nu ska kalla det vi har i våra sår. Det konstiga är att nu när vi kommit från mögel-lägenheten så ser det ut som att såren ska läka men till vår stora förtrytelse börjar det om igen. I går tog jag bort en sår-skorpa eftersom den smärtade enormt, det är som jag fått en nervskada i såret samtidigt så kliade detta sår något så ofantligt. När jag tog bort sår skorpan så gjorde det så ont att jag mådde illa och ville kräkas och den reaktionen har vi haft när vi har gjort rent små sår som kan tycka är obetydliga sår. Reaktionerna från mig och min mor har varit och är allt för stor för så små sår, faktiskt ofattbart stor. Hur som helst satt det små vita larver och vad jag tror är puppor. Jag har bilder på detta om det kan vara av intresse. Jag vore tacksam om någon vet av en läkare eller ett sjukhus som forskar om hur mögel påverkar människor? Hursomhelst är vi enormt tacksamma för det svaret vi fick.

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej igen,

     Det är bra att bringa klarhet i och avhjälpa olika symtom så fort det går. Stress kan förvärra hälsan och det gäller att ta det så lugnt det går och arbeta metodiskt för att nå bättring. Gällande sjukvård så kan man prova att ta kontakt med sin vårdcentral och be om remiss till specialiserad läkare. Det går också inom vissa ramar att egenremittera sig till Karolinska (KI), AMM i Linköping eller Lund etc.. Hoppas det går bra för er framöver!

     Mvh LFS

 2. Micael Blomqvist

  Tjenare!

  Ja har läst runt här på din sida i korthet å vid flera tillfällen och kan inte annat än hejja på å sejjja att du har rätt.
  Jag är snart 50år och har diagnostiserats med ADHD, IBS, Vinter depression och sist nu efter att jag opererade en exploderad disk i ryggen åxå fått Prurigo Nodularis.
  Ja har tagit upp en del av det du har nämnt för både min omgivning å sjukvårds kontakter (i liten skala) å dom flesta skakar bara på huvudet å sejjer åt mej att inte gå in på det här området.
  En granne till mej blev dock mer å mer bekymrad över att jag rörde mej som en 90 åring å han är läkare å jobbar åt ett privat läkemedels företag som tillverkar å forskar på ett preparat som heter Kineret.
  Ja ska inte förklara hur det funkar i kroppen men det började som ett tänkt preventivt preparat mot cancer (immunförsvars booster).
  Jag är inte fri från symptom men håller på att rehabiliteras ut i arbetslivet igen efter många års sjukskrivning av psykiatrin.
  Ja har varit så pass desperat att ja har pratat me folk om healing fast ja själv inte riktigt tror på det.
  Ja har levt i mögel rik miljö större delen av mitt vuxna liv.
  Den sista pusselbiten var för några veckor sedan som jag kände mej riktigt förgiftad innan jag skulle basta.
  Jag hade ett par riktigt mögliga högtalare som jag tänkte försöka behålla å sprayade dom med Borsyra Vital Protekt som en Finsk produkt mot mögel.
  Ja har själv jobbat flera år på en rivnings firma å har även PCB sanerings papper.
  Ja blir arg på mej själv att ja inte läst noggrannare här då ja nu me facit i hand ser många av svaren å det värsta av allt e att inte bli trodd.
  Så länge som ja har haft dom där högtalarlådorna i närheten av ingången å inte badat bastu regelbundet så har ja haft som en nedåtgående spiral med ca 8-12 dagars cykler.
  Ja har varit stor konsument av Treo å Diklofenak i många år på det förutom alla andra mediciner.
  När ja började m Kineret å regelbundna bastu bad så har ja sakta blivit lite bättre å fått mer ork.
  Det känner ja själv men framför allt så har omgivningen reagerat positivt.
  Ja skyller inte allt på mögel men de e bra nära.

  Ja skriver lite ostrukturerat nu bara för att allt kom på samma gång å ja vill ha ut min info innan ja glömmer bort va ja ska skriva.

  Fortsätt m de fina arbetet.

  Mvh Blomman

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Micael,

   Det är tyvärr vanligt att man inte skyddar sig inom byggnads- och saneringsbranschen. Daglig vistelse i av mögel skadade hus är inte riskfritt. Vi är olika känsliga och en del drabbas snabbt av symtom och vidare sjukdom, medan andra inte verkar fara illa alls. Det är svårt att i det individuella fallet ringa in mögel etc. som sjukdomsorsak. Brukar säga att det är individen själv som är det känsligaste instrumentet och möjligen kan säga av vad och var hen får hälsoeffekter. Genetiska skillnader kan vara en av förklaringarna till varierande utfall av exponering.

   Tyvärr är det mycket vanligt att inom sjukvården få det svar du berättar om här, att man inte ska gå in på det området eller inte tro att det kan vara orsak alt. delorsak. Inom vården i stort är det tabu för läkare att ta upp detta ämne med mögel och sjuka hus. Vi har börjat se en liten lättnad i detta tabu, men mer finns att önska. AMM i Linköping och vissa forskare på KI är framåt inom ämnesområdet och jag hoppas de får chans att gå vidare.

   Stort tack för att du tog dig tid att skriva. Hoppas det går bra framöver och att du återfår allt mer ork.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Lampa för vattenrenaren – Watersteril
Lampa till WaterSteril

Lampa för vattenrenaren – Watersteril

Längden på lampan är 43,5cm

Äldre modeller har en liten förlängning och därför är det viktigt att du mäter din gamla lampa, är din lampa längre än 43,5cm så meddela du detta vid kassan i fältet mer information.

Läs mer »
Halvmask SR 900 andningsskydd

SR 900 från Sundströms är en perfekt halvmask för skydd mot mögel och bakterier samt vissa av dess metaboliter. Används även vid sanering, likt mögelsanering, som skydd emot saneringsvätskan. Som regel gäller att skydda sig bra vid inspektion i t.ex. krypgrund, vind, källare och andra utrymmen där pågående eller torr fuktskada finns. Vi använder själva denna halvmask, andningsmask vid installation av avfuktare och sanering.

Levereras med 1 st partikelfilter P3.
Storlek M – Medium.

Läs mer »
Acetec Evodry sorptionsavfuktare
Acetec EvoDry PD+ sorptionsavfuktare

 

  Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Acetec EvoDry PD+ med högtemperaturskydd, är en sorptionsavfuktare ämnad att avfukta t.ex. vind och krypgrund m.fl. kallare riskkonstruktioner i hus. PLUS-funktionen gör att avfuktaren efterföljer de nya brandskyddsregler som satts vid nybyggnation och renovering.

Artiklar som ingår i paketet

1 st Avfuktare EvoDry PD+
1 st Manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01 och 15 m kabel
1 st Utloppsstos
2 m Våtgasslang

Filter till avfuktare

Läs mer »
paket vattenrenare
Vattenrenare WaterSteril radonavskiljare

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen