• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Med rätt typ av avfuktare på vind kan man förebygga mögelskador, rötskador, uppkomst av elak lukt, ohälsosamt inomhusklimat samt värdeförlust på huset. Vi har experimenterat under flertalet år för att finna de totalt sett säkraste vindslösningarna och valet har beaktat utifrån ett antal parametrar fallit på Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+. Här går vi igenom kort information om vind relaterat till vanligt förekommande skador samt installation av vindsavfuktaren. Följ gärna referenserna längre ned på sidan för att läsa och lära mer.

Anledningen till mögel på vind

Kort om anledningarna till mögel på vind

Det finns i grund och botten några få anledningar till att mögelskador uppstår på vind. Mögel finns naturligt och sprids genom sporer som är luftburna och därför ventileras in på vinden, eller medföljer byggnadsmaterialet vid nybyggnation. Eftersom påväxt kan ske på och i byggnadsmaterial så har sporerna god grogrund. Allt som sedan behövs är fukt. Den vanligaste orsaken till för hög fuktlast på vinden är utomhusklimatet, särskilt under höst och vinter. Till detta kan fuktläckage från bostaden utgöra problem. Under höstperioden absorberar och binder byggnadsmaterialet stora mängder fukt, varvid mögelsporerna känner av att det är tillräckligt gynnsamt klimat för att de ska gro och bilda kolonier. Eftersom fukten är den parameter man som husägare lättast kan styra, fungerar vindsavfuktare både skadeförebyggande och efter sanering konserverande.

Installation av Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+

Här ses vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+ installerad på vind

Acetec EvoDry PD+ är speciellt konstruerad för att kunna avfukta med säkerhet och prestanda även vid lägre vindstemperaturer. Via sorptionsteknik är vindsavfuktaren effektiv ned till -20 grader. Avfuktaren drar in fuktig luft via dammfilterskyddat insug i bakkant. Luften som dras in här kallar vi processluft. Fukt avskiljs genom sorptionsteknik inne i enheten och torrare luft fördelas ut längre bort på vinden via de tre flexibla slangarna som ansluts till avfuktarens torrluftsstosar. Genom fördelningsprincipen av torrluft når EvoDry PD+ hela vindsutrymmet samtidigt som systemet ser till att arbeta energisnålt och kostnadseffektivt.

Närmare bild av vindsavfuktaren

Ovan en bild där vindsavfuktaren syns lite närmare. Här har vi placerat den på en skiva av frigolit. Placering mot vindsbjälklaget är att föredra framför upphängning för nyttjande av högre belägen gavelventil.

Översta vita slangen är lågflödesslang, medan de två undre vita slangarna är högflödesslangar. Det innebär att högre torrluftsflöde fördelas ut genom de två undre slangarna än genom den övre. Detta kan man ha i åtanke då dragning av avfuktarslangarna ska göras, för bästa möjliga avfuktning och luftcirkulation.

En grå s.k. våtgasslang löper från avfuktaren ut genom vindens gavel. Genom detta utblås forcerar avfuktaren ut fuktig luft i form av vattenånga. Viktigt är att låta våtgasslangen ha lite fall ned från avfuktaren till hålet i vindsgaveln. Slangen ska dras rakt med fall. Detta säkerställer att eventuellt kondensvatten inte ställer sig i slangen, eller rinner tillbaka till avfuktaren. Fukten som vindsavfuktaren har samlat upp blåses ut i form av vattenånga. Dock kan det, särskilt när temperaturen faller på vinden, bildas lite kondens i våtgasslangen.

Utloppsplåten där vindsavfuktaren blåser ut fuktig luft från vinden

Vid köp av Acetec EvoDry PD+ medföljer en utloppsplåt för våtgasen. Denna monteras som bäst mot utsida vindsgavel. När vindsavfuktarens smarta och energibesparande hygrostat avkänner att vindsklimatet blir för fuktigt startar EvoDry. I cykler forcerar avfuktaren via fläktverkan ut fuktig luft.

Installation av vindsavfuktaren i olika vindskonstruktioner

Installationsprincipen är i stort sett densamma som i krypgrund. Bra kan vara att läsa även den sidan för att få god installationsinblick. Luftfördelning görs, såsom i krypgrunder, utefter vindens utformning som vinklar, sektioner och takkupor. Grundregeln är att stillastånde luft inte ska tillåtas under för långa perioder. Det ska minst vara krypbar öppning mellan olika sektioner där avfuktad luft leds in. Anledningen är att luften lätt måste kunna cirkulera tillbaka till vindsavfuktaren igen. I annat fall skapas övertryck i det utrymme man blåser in luft i. Fördelning av torrluften kan göras via T-förgreningar.

Ventilation såsom takfotsventilation, nockventilation, gavelventilation och andra hål likt s.k. mögelstopper ska sättas igen. Takfotsventilationen tätas som allra bäst utifrån huset sett. Till det ändamålet kan man t.ex. använda rörisolering av skumplast i lämplig diameter, samt fogskum för ytterligare tätning.

Våtgasslangen ska inte dras vertikalt uppåt för utblås genom taket. Vid sådan installation kan kondens bildas i slang samt takhuv etc. och rinna tillbaka ned mot avfuktaren. Slangen ska dras horisontellt ut som på bilderna ovan. Finns inte gavel på vinden kan förlängning ut under takfot göras med hjälp av grått avloppsrör i plast, 75mm diameter. Röret ska från vindsavfuktaren sett luta lätt nedåt om kondensbildning skulle ske. Förlängning av medföljande våtgasslang på vinden är inte att rekommendera.

Avfuktning på Kattvind

Vissa hus är konstruerade så att det finns mindre sidovindar även kallade kattvind samt en nockvind. Ventilation kan finnas mellan kattvindarna och nockvinden. För att avfukta alla utrymmen installeras som bäst Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+ uppe på nockvinden. Med dragning av torrluftsslangar låter man fördela avfuktad luft ned i kattvindarna. Därifrån kommer luften sedan att cirkulera upp på nockvinden och tillbaka till avfuktaren. Man kan för bästa effekt stänga igen delar av ventilationen mellan de olika vindarna så att luften leds ned på kattvind närmare avfuktaren och cirkulerar upp längre bort på vinden från avfuktaren sett. Då fuktsäkras hela vindsutrymmena. Fördelning av torrluften kan ske på olika sätt.

Ta gärna kontakt med oss för tips gällande just din vind.

Vindsavfuktarens inställningar

Vindsavfuktarens smarta PDC-03 styrsystem

Acetec EvoDry PD+ är utrustad med smart hygrostatsystem. Det innebär att man via den sladdanslutna styrpanelen kan övervaka vindsklimatet samt ställa in och välja olika driftslägen.

I den normalstora vinden ställs Fläktläge 2 in, där fläkten stängs av då avfuktning inte behövs. I detta läge går fläkten igång en stund 4 gånger per dygn för att cirkulera luft, även då avfuktaren inte behöver vara i drift. I större vindsutrymmen med flera sektioner eller där det är mycket hög fuktlast kan Fläktläge 1 vara bra, där fläkten cirkulerar vindsluften kontinuerligt så att stillastående luft motverkas.

Hygrostaten är den som styr vindsavfuktarens till- och frånslag. I Fuktläge 1 avfuktar Acetec EvoDry PD+ kontinuerligt. I Fuktläge 2 avkänner aggregatet relativ fuktighet (RF) och går igång vid det börvärde man ställt in, t.ex. 60%. Den stänger automatiskt av sig då fuktvärdet arbetats ned under börvärdet. I Fuktläge 3 styrs avfuktaren efter både RF och temperatur. Det innebär att ju kallare det blir desto högre RF kan avfuktaren acceptera innan den sätts igång. Detta är en fin energisparfuktion. Men den behöver användas med förstånd så att för högt grundbörvärde inte ställs in utifrån de köldbryggor som uppkommer på vinden under vintern. Lätt rimfrost kan normalt bildas på t.ex. råsponten under kalla dagar utan att mögel kan trivas. Fukten tar avfuktaren hand om när det blir varmare igen. Man ska dock justera systemet så att det inte tillåts byggas upp för mycket rimfrost och isbeläggning, eller bildas kondens. Exakt hur lätta eller kraftiga och utbredda köldbryggor som kan uppstå på vind varierar från hus till hus. Ett tips kan vara att börja med inställt börvärde om 65%RF och Fuktläge 3, för att sedan kontinuerligt övervaka klimatet och justera börvärdet nedåt om det skulle behövas.

Plusfunktionen – PD+. Denna funktion är en typ av högtemperaturskydd vilket avkänner temperaturen på vinden. Skulle oturen vara framme så att det uppstår brand i vindsbjälklag och vind kan temperaturen öka på vinden. Då avkänner vindsavfuktaren detta och stänger automatisk av sig för att inte hjälpa branden att utvecklas via fläktverkan och luftcirkulation. Plusfunktionen kan ställas i läge on eller off. Förutom denna funktion är avfuktaren identisk med Acetec EvoDry PD.

För luktkontroll kan Luftrenare AirSteril med fördel användas.

Om isoleringen i vindsbjälklaget blivit för fuktig kan bakterier och mögel ha bildats. Avvikande otrevlig lukt är då vanligt. Läs mer om isolering.

Ytterligare vindskunskap – Referenser

Vind Fukt Mögel Avfuktare Kallvind

Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare

Frågor om mögel på vind

Frågor om vind och ventilation

Installation av Acetec avfuktare på vind (tidigare avfuktarmodell)

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Vindsavfuktare

Isolering tilläggsisolering av vind fukt mögel

Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

Om att förstå avfuktning och välja rätt avfuktare

2018-03-14
Uppdaterad 2019-05-14

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Åtskilliga gånger har byggsverige och myndigheter inte riktigt tänkt till eller testat olika byggnadstekniska lösningar och konstruktioner. Istället för fuktförlåtande har det skapats riskkonstruktioner. Nu har vi ytterligare ett exempel på det, vilket inte ser

Produktexempel

Nyheter & Blogg