Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Med rätt typ av avfuktare på vind kan man förebygga mögelskador, rötskador, uppkomst av elak lukt, ohälsosamt inomhusklimat samt värdeförlust på huset. Vi har experimenterat under flertalet år för att finna de totalt sett säkraste vindslösningarna och valet har beaktat utifrån ett antal parametrar fallit på Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+. Här går vi igenom kort information om vind relaterat till vanligt förekommande skador samt installation av vindsavfuktaren. Följ gärna referenserna längre ned på sidan för att läsa och lära mer.

Anledningen till mögel på vind

Kort om anledningarna till mögel på vind

Det finns i grund och botten några få anledningar till att mögelskador uppstår på vind. Mögel finns naturligt och sprids genom sporer som är luftburna och därför ventileras in på vinden, eller medföljer byggnadsmaterialet vid nybyggnation. Eftersom påväxt kan ske på och i byggnadsmaterial så har sporerna god grogrund. Allt som sedan behövs är fukt. Den vanligaste orsaken till för hög fuktlast på vinden är utomhusklimatet, särskilt under höst och vinter. Till detta kan fuktläckage från bostaden utgöra problem. Under höstperioden absorberar och binder byggnadsmaterialet stora mängder fukt, varvid mögelsporerna känner av att det är tillräckligt gynnsamt klimat för att de ska gro och bilda kolonier. Eftersom fukten är den parameter man som husägare lättast kan styra, fungerar vindsavfuktare både skadeförebyggande och efter sanering konserverande.

Installation av Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+

Här ses vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+ installerad på vind

Acetec EvoDry PD+ är speciellt konstruerad för att kunna avfukta med säkerhet och prestanda även vid lägre vindstemperaturer. Via sorptionsteknik är vindsavfuktaren effektiv ned till -20 grader. Avfuktaren drar in fuktig luft via dammfilterskyddat insug i bakkant. Luften som dras in här kallar vi processluft. Fukt avskiljs genom sorptionsteknik inne i enheten och torrare luft fördelas ut längre bort på vinden via de tre flexibla slangarna som ansluts till avfuktarens torrluftsstosar. Genom fördelningsprincipen av torrluft når EvoDry PD+ hela vindsutrymmet samtidigt som systemet ser till att arbeta energisnålt och kostnadseffektivt.

Närmare bild av vindsavfuktaren

Ovan en bild där vindsavfuktaren syns lite närmare. Här har vi placerat den på en skiva av frigolit. Placering mot vindsbjälklaget är att föredra framför upphängning för nyttjande av högre belägen gavelventil.

Översta vita slangen är lågflödesslang, medan de två undre vita slangarna är högflödesslangar. Det innebär att högre torrluftsflöde fördelas ut genom de två undre slangarna än genom den övre. Detta kan man ha i åtanke då dragning av avfuktarslangarna ska göras, för bästa möjliga avfuktning och luftcirkulation.

En grå s.k. våtgasslang löper från avfuktaren ut genom vindens gavel. Genom detta utblås forcerar avfuktaren ut fuktig luft i form av vattenånga. Viktigt är att låta våtgasslangen ha lite fall ned från avfuktaren till hålet i vindsgaveln. Slangen ska dras rakt med fall. Detta säkerställer att eventuellt kondensvatten inte ställer sig i slangen, eller rinner tillbaka till avfuktaren. Fukten som vindsavfuktaren har samlat upp blåses ut i form av vattenånga. Dock kan det, särskilt när temperaturen faller på vinden, bildas lite kondens i våtgasslangen.

Utloppsplåten där vindsavfuktaren blåser ut fuktig luft från vinden

Vid köp av Acetec EvoDry PD+ medföljer en utloppsplåt för våtgasen. Denna monteras som bäst mot utsida vindsgavel. När vindsavfuktarens smarta och energibesparande hygrostat avkänner att vindsklimatet blir för fuktigt startar EvoDry. I cykler forcerar avfuktaren via fläktverkan ut fuktig luft.

Installation av vindsavfuktaren i olika vindskonstruktioner

Installationsprincipen är i stort sett densamma som i krypgrund. Bra kan vara att läsa även den sidan för att få god installationsinblick. Luftfördelning görs, såsom i krypgrunder, utefter vindens utformning som vinklar, sektioner och takkupor. Grundregeln är att stillastånde luft inte ska tillåtas under för långa perioder. Det ska minst vara krypbar öppning mellan olika sektioner där avfuktad luft leds in. Anledningen är att luften lätt måste kunna cirkulera tillbaka till vindsavfuktaren igen. I annat fall skapas övertryck i det utrymme man blåser in luft i. Fördelning av torrluften kan göras via T-förgreningar.

Ventilation såsom takfotsventilation, nockventilation, gavelventilation och andra hål likt s.k. mögelstopper ska sättas igen. Takfotsventilationen tätas som allra bäst utifrån huset sett. Till det ändamålet kan man t.ex. använda rörisolering av skumplast i lämplig diameter, samt fogskum för ytterligare tätning.

Våtgasslangen ska inte dras vertikalt uppåt för utblås genom taket. Vid sådan installation kan kondens bildas i slang samt takhuv etc. och rinna tillbaka ned mot avfuktaren. Slangen ska dras horisontellt ut som på bilderna ovan. Finns inte gavel på vinden kan förlängning ut under takfot göras med hjälp av grått avloppsrör i plast, 75mm diameter. Röret ska från vindsavfuktaren sett luta lätt nedåt om kondensbildning skulle ske. Förlängning av medföljande våtgasslang på vinden är inte att rekommendera.

Avfuktning på Kattvind

Vissa hus är konstruerade så att det finns mindre sidovindar även kallade kattvind samt en nockvind. Ventilation kan finnas mellan kattvindarna och nockvinden. För att avfukta alla utrymmen installeras som bäst Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+ uppe på nockvinden. Med dragning av torrluftsslangar låter man fördela avfuktad luft ned i kattvindarna. Därifrån kommer luften sedan att cirkulera upp på nockvinden och tillbaka till avfuktaren. Man kan för bästa effekt stänga igen delar av ventilationen mellan de olika vindarna så att luften leds ned på kattvind närmare avfuktaren och cirkulerar upp längre bort på vinden från avfuktaren sett. Då fuktsäkras hela vindsutrymmena. Fördelning av torrluften kan ske på olika sätt.

Ta gärna kontakt med oss för tips gällande just din vind.

Vindsavfuktarens inställningar

Vindsavfuktarens smarta PDC-03 styrsystem

Acetec EvoDry PD+ är utrustad med smart hygrostatsystem. Det innebär att man via den sladdanslutna styrpanelen kan övervaka vindsklimatet samt ställa in och välja olika driftslägen.

I den normalstora vinden ställs Fläktläge 2 in, där fläkten stängs av då avfuktning inte behövs. I detta läge går fläkten igång en stund 4 gånger per dygn för att cirkulera luft, även då avfuktaren inte behöver vara i drift. I större vindsutrymmen med flera sektioner eller där det är mycket hög fuktlast kan Fläktläge 1 vara bra, där fläkten cirkulerar vindsluften kontinuerligt så att stillastående luft motverkas.

Hygrostaten är den som styr vindsavfuktarens till- och frånslag. I Fuktläge 1 avfuktar Acetec EvoDry PD+ kontinuerligt. I Fuktläge 2 avkänner aggregatet relativ fuktighet (RF) och går igång vid det börvärde man ställt in, t.ex. 60%. Den stänger automatiskt av sig då fuktvärdet arbetats ned under börvärdet. I Fuktläge 3 styrs avfuktaren efter både RF och temperatur. Det innebär att ju kallare det blir desto högre RF kan avfuktaren acceptera innan den sätts igång. Detta är en fin energisparfuktion. Men den behöver användas med förstånd så att för högt grundbörvärde inte ställs in utifrån de köldbryggor som uppkommer på vinden under vintern. Lätt rimfrost kan normalt bildas på t.ex. råsponten under kalla dagar utan att mögel kan trivas. Fukten tar avfuktaren hand om när det blir varmare igen. Man ska dock justera systemet så att det inte tillåts byggas upp för mycket rimfrost och isbeläggning, eller bildas kondens. Exakt hur lätta eller kraftiga och utbredda köldbryggor som kan uppstå på vind varierar från hus till hus. Ett tips kan vara att börja med inställt börvärde om 65%RF och Fuktläge 3, för att sedan kontinuerligt övervaka klimatet och justera börvärdet nedåt om det skulle behövas.

Plusfunktionen – PD+. Denna funktion är en typ av högtemperaturskydd vilket avkänner temperaturen på vinden. Skulle oturen vara framme så att det uppstår brand i vindsbjälklag och vind kan temperaturen öka på vinden. Då avkänner vindsavfuktaren detta och stänger automatisk av sig för att inte hjälpa branden att utvecklas via fläktverkan och luftcirkulation. Plusfunktionen kan ställas i läge on eller off. Förutom denna funktion är avfuktaren identisk med Acetec EvoDry PD.

Se alla Acetec avfuktare i vår butik

För luktkontroll kan Luftrenare AirSteril med fördel användas.

Om isoleringen i vindsbjälklaget blivit för fuktig kan bakterier och mögel ha bildats. Avvikande otrevlig lukt är då vanligt. Läs mer om isolering.

Ytterligare vindskunskap – Referenser

Vind Fukt Mögel Avfuktare Kallvind

Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare

Frågor om mögel på vind

Frågor om vind och ventilation

Installation av Acetec avfuktare på vind (tidigare avfuktarmodell)

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Vindsavfuktare

Isolering tilläggsisolering av vind fukt mögel

Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

Om att förstå avfuktning och välja rätt avfuktare

– Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

2018-03-14
Uppdaterad 2020-06-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

12 tankar på “Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation”

 1. Hej
  Jag undrar bara ang den luft som blåses ut via våtgasslangen var sugs den in i avfuktaren? Anledningen jag tänker är om den inte skapar ett undertryck på vinden?

  Svara
  • Hej Ola, Avfuktaren jobbar i cykler när det är för fuktigt. Det innebär att den kör tio minuter för att torka ut luften på vinden och sedan växlar till att regenerera sorptionsblocket inne i avfuktaren. Då under den fyra minuter långa regenereringsfasen samt den tio minuter långa avfuktningsfasen, drar avfuktaren in luft via baksidan med dammfiltret. Skillnaden är att avfuktaren under regenereringsfasen stänger ett spjäll för torrluftsutblåsen så att den fuktiga luften kan blåsas ut genom våtgasslangen. Normalt skapas det inget undertryck på vinden då vindsutrymmen inte brukar vara hermetiskt täta mot uteluften. Skulle det dra luft från bostaden så sker det i så låg omfattning att det definitivt inte är något bekymmer.

   Ibland kan man tvingas installera extra undertrycksfläkt på vinden tillsammans med Acetec EvoDry PD+, särskilt om luft och kanske rester av mögel eller lukt kommer in i bostaden via undertrycket som kan råda i bostaden under kallare årstid. Man kan ställa avfuktaren i icke kontinuerlig fläktdrift, vilket innebär att den bara går igång då avfuktning behövs, samt annars under fyra kortare stunder per dygn för att det inte ska bli stillastående luft och fukt någonstans. Mvh LFS

   Svara
   • Ok
    Tack för svaret.
    Har tänkt bygga till vinden i en 20’tals villa och hade velat sätta in denna som en extra säkerhet om där blir fuktproblem efteråt.

    Svara
    • Hej Ola, Avfuktare som är lämplig för kallt klimat såsom på vind går att installera såväl i förebyggande som akut syfte. Det fina i fallet förebyggande är att avfuktaren inte går mer än nödvändigt, givet att man då ställt in avfuktarens hygrostat så att den inte jobbar i onödan. På Acetec EvoDry PD+ finns en energisnål inställningsmöjlighet. Mvh LFS

     Svara
  • Hej Jörgen, Att få det totalt tätt är nästan omöjligt. Bra är dock att täta så pass att helt fri ventilation inte längre kan ske. Allt för att avfuktaren ska slippa tampas direkt med fukten i uteluften. Tittar just nu ut genom fönstret från kontoret och konstaterar att det är rejält fuktigt idag också, likt månader tillbaka. Kan man avskärma vinden från uteluften är det mycket vunnet i det. Är luftspalterna till vinden lite mindre kan det fungera att använda grå rörisolering i foam-material och föra upp i luftspalten utifrån, eller om det inte går inifrån vinden. Kompletteringstätning kan ske med fogskum. Mvh LFS

   Svara
   • Tack, ser att när man installerar en EvoDry PD+ så ska det vara 13A säkring, det fungerar alltså inte med en “vanlig“ 10A avsäkring?

    Svara
    • Hej Jörgen, Acetec Evodry PD och PD+ avfuktar enligt tvåfasprincipen. I ena fasen är endast fläkten i drift och driver fuktig processluft genom sorptionsmaterialet som drar åt sig fukt. När det efter tio minuter är mättat går avfuktaren över i andra fasen där sorptionsmaterialet ska regenereras d.v.s. torkas upp. Spjället i avfuktaren stänger för torrluftsutblåsen och självreglerande ptc element startar upp. Ca. 15 sekunder in från uppstarten sker en pik där det går åt lite mer effekt. Detta då avfuktningen ska bli effektiv snabbt. Fabriken rekommenderar 13A trög säkring. Om hygrostaten registrerar att det är för fuktigt i utrymmet startar pendling mellan dessa 10/4 min. faserna. Behöver avfuktaren arbeta pendlande i faserna under en timme går det åt mellan 660-880W vilket kan sägas vara det nominella värdet. Möjligen kan det klara sig med 10A trög men rekommenderat är 13A. Mvh LFS

     Svara
  • Hej Jörgen, Jag tror absolut att du kommer bli nöjd med avfuktaren. Glöm inte vår support som så att säga medföljer. Mvh LFS

   Svara
 2. Förresten, en fråga till.
  Jag tänkte sätta en Z-wave fjärrbrytare mellan PD+:en och vägguttaget för att få snygga kurvor på hur mycket ström som dras och när den dras.
  Brytaren klarar 2500W, visst är det ok? Enligt specen så drar avfuktaren under 1kW när den avfuktar…

  Svara
  • Hej igen, Acetec EvoDry PD+ jobbar energisnålare enligt tvåfasprincipen. När den enligt hygrostaten avkänner att avfuktning behövs sker följande. Under tio minuter driver fläkten processluft (fuktig luft) genom sorptionsmaterialet som drar åt sig fukt. Därefter stängs spjället för torrluftskanalerna och självreglerande PTC-element startar. Då drivs fukten ut ur sorptionsblocket under fyra minuter och blåses ut utomhus. Så länge det är för fuktigt på vinden kommer avfuktaren att pendla mellan dessa olika faser. Specifikation om 660-880W per avfuktningstimma är alltså ett utslaget värde. Under fasen om fyra minuter drar luftavfuktaren mer än under fasen om tio minuter. Precis i början av varje fas om fyra minuter sker en liten pik (effekttopp) om ca. 10-15 sekunder för att avfuktningen ska komma igång snabbt. Exakt hur mycket den ligger på under denna korta topp vet jag inte på rak arm. Det var länge sedan jag mätte. Skulle tro att Z-wave mätaren kommer klara det men mät för säkerhets skull innan. Mvh LFS

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/