Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Vind Fukt Mögel Avfuktare Kallvind

Tvärtemot krypgrund löper vind störst risk att drabbas av fuktrelaterade problem som blånad, mögel och röta under kallare årstid. Detta beror ibland på att varm fuktig luft genom diffusion eller konvektion kommer från bostaden upp på vind där den kyls av och kondenserar samt höjer den relativa fuktigheten. Läs mer om detta förhållande under fukt.

Vanligt är idag att uteluftsventilationen orsakar dessa skador genom att vi fått ett allt varmare och fuktigare klimat. Det har under de senaste åren periodvis börjat bli så fuktigt i luften under sommaren att mögelangrepp kan uppkomma, särkilt där husen ligger i skugga så att solvärmen inte kan komma åt att värma yttertaket och indirekt vinden så bra som vid skuggfritt läge. Dock är skadebilden mest framträdande under kallare årstid.

Hälsoaspekten då det gäller mikrobiella skador på vind har tyvärr varit underskattad. Somliga sakkunniga menar att mögel på vindar inte kan kontaminera boytorna. Det är inte helt rätt att påstå detta eftersom det under uppvärmningssäsongen kan uppstå tryckförhållanden i huset så mögelsporer och andra mögelmetaboliter dras ned i rumsluften genom eventuella otätheter. Föroreningarna kan också, främst då det inte blåser eller regnar, leta sig ut via vindsventilationen och dras in genom bostadens ventilation, öppna dörrar eller fönster. När det blåser mot huset kan övertryck bildas på vinden och kontaminerad luft tryckas ned i bostaden. Vi informerar utifrån försiktighetsprincipen och rådande kunskap gällande riskerna. Nämnas bör här att vanlig art av mögel som kan växa i husets vind etc. nu är bevisad som framkallande och förvärrande av astma samtidigt som hyperreaktiva reaktioner också kan bli följden hos känsligare personer.

Användande av olika bekämpningsmedel och mediciner har nu börjat göra mögel resistent. Första dödsfallet av invasivt resistent aspergillusmögel, där mögelarten också återfanns i patientens hus, har konstaterats i Frankrike. Det här om något anser vi bör ge varningssignaler om vikten av att förebygga fuktskador i husets riskkonstruktioner såsom t.ex. vind.

Vidare finns mer upplysande fakta med referenser att hämta i artikeln mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom.

Ventilation av vind

Vind med isbildning på yttertakets insida.

Vintertid när innertaket på vind är riktigt kallt kan fukt kondensera och frysa till is. Risken för fuktrelaterad skada är här stor då isen tinar.Adekvat vindsavfuktare råder bot på problemen, som annars riskerar bli mycket dyra att åtgärda.

När det gäller ventilation av vinden ska man vara försiktig. För mycket ventilation för med sig att temperaturen faller och den relativa fuktigheten ökar därmed. För lite ventilation gör att fuktig luft inte kan vädras ut. Det är mycket svårt och i de flesta fall omöjligt att uppnå balans gällande ventilationen så att risk för mikrobiell tillväxt elimineras. Detta sett till klimatförändringen som råder. Det har visat sig att installation av dyra ventilationssystem i bostaden inte hjälper för att hindra mögel på vinden. Det största problemet idag är klimatförändringen och ventilationen på vind. Därför är det säkrast att installera avfuktare på vinden och stänga igen all uteluftsventilation. Det är samtidigt bra att se över ventilationen i bostaden och att vindsbjälklaget är tillräckligt tätt. Avfuktare kan även vara nödvändig i boytan där man av någon anledning producerar mycket fukt.

Nyare system för ventilation och därmed avfuktning av vind har de senare åren blivit populära. Tråkigt nog har det visat sig att dessa typer av vindsavfuktare inte blivit fullständigt utvärderade i förhållande till vårt klimat och våra hus i olika delar av landet.  Vi har allt oftare inspekterat vindar med klimatstyrd ventilation, där det tack vare systemet uppkommit varierande grad av mögelskada. Samma erfarenhet har av andra parter inom branschen delgivits oss. Därför vill vi utfärda varning för vindsavfuktare som baseras på ventilation.

Vind med angrepp av mögel på råspont och takstolar.Här syns tydligt mögelangrepp på råspont och takstolar i en äldre vind. I fall där man har ett oventilerat utrymme eller undertryck i bostaden kan elak lukt tränga ner i bostaden. Det kan också ske om angreppet är omfattande.

Inträngande vatten från läckande takpapp o.s.v. kan också leda till stora skador.

I fall där ångspärren i vindsbjälklaget har blivit skadad och läcker upp fuktig luft brukar man kunna upptäcka mörkare fläckar på undertaket i vindsutrymmet.

Vanligt är att fukt genom konvektion kommer upp vid vindsluckan. Tänd en cigarett och blås ut röken vid luckan för att se om inomhusluften vandrar upp eller om det kommer in luft från vinden. Undersök med andra ord om det är över- eller undertryck i bostaden. Ett visst litet undertryck är bra för huset då det hindrar fuktig luft att tränga ut i byggnadens väggar etc.

Installation av spotligthts/downlights i bostadens innertak kan göra att fukt "läcker" upp på vinden.

Isolering av vind och vindsbjälklag

Byte av värmesystem påverkar klimatet på vind negativt

Takbyte och takpapp

Allt fler hus måste genomgå takbyte då täthet mot vind och övriga ytor inte kan säkerställas med åldrade takpannor och dålig takpapp. Just takpappen är intressant att titta på då många har fått fukt och mögel på vind efter takbyte, även om isoleringstjocklek eller andra invägande faktorer inte ändrats. Det kan bero på den moderna takpappens förmåga att vara tätare, fukt uppe på vind kan inte andas ut genom takkonstruktionen längre utan blir "fast" i råsponten på ett annat sätt än tidigare. Visserligen nås ibland kombinationsfaktor mellan takpappens täthet, icke lämplig fuktkänslig råspont och klimatförändring men pappens verkan kan inte bortses från. Det finns en nyare produkt som nu tillåter vinden att andas på ett bättre sätt. Diffusionsöppet underlagstak (sökbart på t.ex. Google).

En tillverkande part nämner att det efter kondens på vind lättare kan avfuktas genom den diffusionsöppna verkan. Det finns mer att önska i detta informationsflöde! Kondens ska aldrig tillåtas på vind, ej heller förhöjd relativ fuktighet, då får man förr eller senare mögel och kanske ren vattenskada. Detta med kondens och icke aktiva lösningar för avfuktning har sedan 70-talet dryftats mycket kring krypgrund. Man menade att kondens på murarna skulle få rinna ned i marken som invid muren inte belagts med byggplast. Vi vet idag bättre, med facit i hand. Den nya typen av takpapp kan i sig kanske inte mögla men det drar i en ventilerad vind in mycket damm, mögelsporer och annat som lägger sig likt en tunn beläggning. Blir det sedan för fuktigt på vinden kan mögel finna fäste bl.a. på det för möglet näringsrika "dammet" på underlagstaket.

Brist på information om fuktrelaterade skador på vindar

Övervaka vindsklimatet

Mögel- och luktsaneringsåtgärder

Missuppfattning rådande vindar vintern -09-10

Adekvata Vindsavfuktare

Acetec EvoDry PD och PD+ vindsavfuktare
För vindsutrymmen där temperaturen kraftigt varierar mellan natt och dag samt olika väderleksförhållanden fungerar avfuktare Acetec EvoDry PD mycket bra. Den är utrustad med energisnål hygrostat och trådbunden manöverpanel så att den kan styras inifrån huset.

- Avfuktare Acetec EvoDry PD


- Avfuktare Acetec EvoDry PD+ (med brandskyddsfunktion)

- Acetec EvoDry PD+ på vind - Vindsavfuktare installation

Acetec EvoDry 6H vindsavfuktare
Acetec EvoDry 6H är ytterligare en av sorptionsavfuktarna i vårt utbud. 6H är väl anpassad för mindre vindsutrymmen. I kombination med Hygrostat HygroPro når man ännu lägre driftskostnad.

Läs mer om: Avfuktare Acetec EvoDry 6H

TrygghetsVakten Vind ventilerar vinden när det är torrare ute och värmer när ventilation inte är lämplig.
TrygghetsVakten Vind arbetar genom fuktstyrd ventilation och termisk avfuktning. Avfuktaren är inte så säker som ovanstående vindsavfuktare. Med denna enhet måste man beakta fler faktorer.  

Läs mer om: TrygghetsVakten Vind

Välkommen att ta kontakt med oss för råd och tips gällande att förebygga och åtgärda. Vi skräddarsyr rätt lösning för ditt ändamål.

Det har på senare tid inkommit många frågor om vindar och uppkommen vindsproblematik. Vi presenterar här fortlöpande svar på dessa frågor:

Faktabank genom länkar som rör vindsutrymmen

2001-05-20
Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Den nya fuktbomben
Tidigare har det talats mycket om krypgrund. Nu far också våra vindar illa genom klimatförändring, isolering och byte av värmesystem.

Energisnål avfuktning
Vi har arbetat hårt för att ta fram energisnåla sätt att avfukta vind.

Inte sällan kommer fukt upp på vinden från bostadsdelen. Ett av rummen som brukar vara extra fuktbelastat är tvättstugan.