• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Sprayisolering i krypgrund och vind kan ge mögel samt röta

Sprayisolering som expanderar efter påförande

Det löper nu en våg av annonsering genom Sverige gällande att den moderna typen av sprayisolering ska vara bra att använda för att isolera krypgrund, yttertak på vind, regelfack i väggar m.m. Vi vill höja ett varningens flagg då sprayisoleringen inte är fuktförlåtande vilket i sin tur kan leda till mögel och röta i konstruktioner av trä.

Innovationen med sprayisolering kan inte anses helt ny då man för några decennier sedan isolerade hus med en liknande teknik där isolermaterialet benämndes karbamidskum. Däremot har man nu tagit fram en spraybar expanderande foam som enligt uppgift ska vara hälsovänligare än den tidigare som kunde innehålla bl.a. mycket formaldehyd.

Krypgrund med sprayisolering

Vad händer egentligen då man sprayar på foamen och ämnar isolera mot grundmur, vidare upp längs ut med syll och inåt mot samt mellan golvreglarna? För det första finns risk att grundmurarna i krypgrunden blir fuktigare då markfukt kan leta sig upp den vägen. Vintertid skulle detta i ett utsatt hus kunna leda till frostsprängning. I den krypgrund där man anlagt kantbalk på plintar kan det finnas risk för korrosion av de ingående armeringsjärnen, vilket kan leda till att balkarna allvarligt skadas.

Just fenomenet med vandrande fukt från marken skulle där det kring krypgrunden är dåligt med dränering kunna bli ett potentiellt bekymmer, eftersom hus uppfört i trä har fuktkänsliga detaljer i anslutning till murarnas eller balkarnas ovansida. Hindras avgivning av fukten via sprayisoleringens ångspärrande effekt buffras för hög fuktkvot upp med följdskador av mögel, jäst, bakterier och i värsta fall hussvamp.

Husets syllar ligger ut mot omgivande luft och strävar därmed hålla i stort sett motsvarande samma relativa fuktighet som uteluften håller. Under vissa årstider kan längre perioder se till att syllen ordentligt fuktas upp. Fenomenet gäller även då det sker väderomslag från lägre temperatur till högre. Träet kommer under en tid innan temperaturutjämning skett att vara en köldbrygga varvid kondens kan bildas. Med andra ord kommer det att via sprayisoleringen bildas ett negativt mikroklimat i konstruktionen, vilket riskerar att sprida sig inåt golvreglarna till då dessa inte heller på ett bra sätt kan andas p.g.a. sprayisolering som hindrar denna viktiga fuktförlåtande effekt.

Ovangolv som idag läggs brukar vara täta, se olika typer av laminat etc. Har man då i krypgrund, under golven, i golvbjälklaget blåst på spraysiolering skapas det något som kan jämföras med enstegstätad fasad, vari fuktansamling kan ske. Sedan kan materialet inte tillräckligt snabbt självtorka eller torkas via avfuktare.

Krypgrund där golvreglarna består av oorganisk betong

Sprayisolering kan fungera mycket bra för att isolera krypgrund men för att vara säkrare ska regelverk m.m. vara anlagt med oorganiskt material såsom betong eller korrosionsbeständigt stål. Samtidigt måste dräneringen vara mycket god. Viktig kunskap är att själva krypgrunden ändå måste avfuktas för att möglet och dålig lukt ska undvikas.

Samma tråkiga fenomen som beskrivs här gäller givetvis även torpargrund.

Sprayisolering på vind

För allt fler husägare blir det bekant att vind, den kallhållna, inte heller står fri från fuktpåverkan och mögel. Det har sedan några år tillbaka experimenterats med olika typer av isolering varav isolering på yttertakets utsida visat sig inverka gynnsamt på vindsklimatet. Några sprayisoleringsföretag har vad vi sett gått ut med rekommendationer att sprayisoleringen ska appliceras inifrån vinden ut mot yttertakets insida, direkt mot råsponten. Än en gång måste vi varna då trä inte är ämnat att stängas in samtidigt som det från vissa punkter kan dra åt sig väta. På vindens yttertak läggs ofta mycket tät takpapp så denna vägen kan inte heller råsponten andas och avfuktas. Takstolarna kan också ta allvarlig fuktskada eller vattenskada eftersom även dessa till del stängs in av sprayisoleringen.

Möjligheten att utföra egenkontroll och inspektion av vind där man använt sprayisolering minskar avsevärt. Det hela blir okontrollerbart och risken för att allvarliga skador uppkommer ökar. Vi skulle vilja kalla detta riskisolering, som ytterligare spär på den riskkonstruktion en vind redan är.

Källare

Källare vars insida ska sprayisolerasSamma grundregel gäller i källare, att man inte ska ha organiska material som innestängs av sprayisolering.

Här har man korrekt satt metallreglar mot källarväggens insida och är i färd med att fördela ut isoleringen.

Mycket viktigt är att källarväggen på utsidan är ordentligt dränerad.

Själva isoleringsmetoden ses komma från USA, där man i huvudsak framgångsrikt började att sprayisolera plåtbyggnader, men senare överförde metoden till trähus, krypgrunder, vindar och källare. En viktig skillnad som kan vara utslagsgivande är att det råder avsevärda klimatskillnader mellan USA och Sverige. Vi har ett för sprayisolering mindre bra klimat. Trots att dessa odds i USA är bättre larmas det från saneringsföretag kring de faktorer som på denna sida lyfts fram. Fakta finns nu gällande att man inte bör isolera utan att ta hänsyn till vad som kan hända i efterhand. Låt inte annonsering om sänkta energikostnader och fantastiska resultat lura dig in i kostsam affär.

Läs också om mineralull och stenull som isolering i förhållande till fukt, lukt och mögel.

Cellulosaisolering, lösullsisolering och träfiberisolering som brandskyddats med hjälp av ammoniumsulfat, kan i vissa lägen, särskilt efter påverkan av fukt börja avge ammoniak. Ammoniaklukten kan om man har otur tränga in i huset och i värsta fall ge vissa besvärliga hälsosymtom. Läs mer på sidan: Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Påstötning

I slutet av maj månad 2014 blev vi uppringda och fick mail ifrån ett av Sveriges större företag som aktivt arbetar med sprayisolering. De menade att vi har djup okunskap om isoleringsmetoden och även att det är dåligt att vi jämför Polyuretan med karbamid. Det blev en intressant diskussion där företagsrepresentanten inte förstod att vi ej jämför dessa olika isoleringsmaterial direkt med varandra, trots att vi enbart framför att metoden för applikation och därmed teknik till del kan jämföras. Företaget menade vidare att vår information här inte är bra för deras verksamhet då vissa personer backar från att isolera med spraymetoden efter att ha läst vår sida. Budskapet till oss var tydligt formulerat, det rörde sig om fokus kring pengar och inkomst. Representanten menade att det finns risker med allt ifråga isolering och vi uppfattade det lite som att man försökte komma undan de risker vi här framför med resonemanget. Visst är det sant att risker finns vid byggnation av hus och även med andra isoleringsmetoder. Det är inte för inte som ordet riskkonstruktioner har myntats. Dock ska man inte för det undvika att sträva efter säker byggmetod. Vi anser det mycket viktigt att titta på potentiella risker för att mögel och andra fuktskador ska uppstå. Faktum är också att det är lättare att avfukta t.ex. syll och golvbjälklag via krypgrundsavfuktare om man ej inifrån krypgrunden sett har isolerat med ett tätare material som viss typ av sprayisolering.

Vidare tyckte sprayisoleringsföretaget att vi skulle ändra vår information här och att vi kunde samarbeta så att de blev vår leverantör. Varför ska vi ändra något som är sant? Det finns risker med att applicera sprayisolering i vissa förhållanden. Det går inte på något sätt att komma undan. Att Sitac och SP har godkänt produkten betyder inte att man säkert kan använda den var som helst i ett hus utan att ta hänsyn till omständigheter som material, mikroklimat, fuktlast och fuktvandring m.m.

Samtalet mynnade ut i att personen som vi talade med i nedsättande och menande ton sade att han hört det han ville. Mellan raderna och även öppet backade han inte från sitt uttalande att han tycker vi besitter djup okunskap i ämnet. Läs igenom vår information här en gång till. Bilda dig en egen uppfattning. Vad är logiskt och sakligt? Fuktförlåtande träkonstruktioner som kan andas är av största vikt, annars kan det uppstå skador.

2013-08-07
Uppdaterad 2019-05-28

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Åtskilliga gånger har byggsverige och myndigheter inte riktigt tänkt till eller testat olika byggnadstekniska lösningar och konstruktioner. Istället för fuktförlåtande har det skapats riskkonstruktioner. Nu har vi ytterligare ett exempel på det, vilket inte ser

Produktexempel

Nyheter & Blogg