Sök

Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden

4
(16)

Hur gör man för att bli frisk från mögelSidan vi presenterar här om att bli frisk från följderna av exponering från mögel, bakterier och vissa kemiska emissioner är unik, inte för att vi lagt ut den utan för att den fyller ett tomrum i den svenska och nordiska debatten om det som i folkmun kallas sjuka hus samt hälsosymtomen som blir följden av dessa. Vissa forskare och läkare förhåller sig tvekande alternativt nekande inför fakta, tydlig evidens och en mängd ämnesrelaterade studier. Det framförs t.o.m. att allergi- och sjukdomssymtom beror på psykiska faktorer. Evidensfrågan är viktig och här vill vi berätta att flera studier beskriver om personer som arbetat eller bott i hus med fuktskada, vilket lett till angrepp av mögel och bakterier, blivit friska eller fått bättre hälsa då adekvat mögelsanering och renovering skett, alternativt efter att de undvikit exponeringsfaktorn.

Som högst aktivt saneringsföretag kan vi genom fälterfarenhet och egen forskning backa upp dessa hälsostudier. Samtidigt berättar andra företag i vårt kontaktnät världen över samma sak. Det som också förtäljs är att somliga personer blir hårdare drabbade och inte återfår hälsan eller endast blir lite bättre. Livet förvandlas för vissa till en ständig kamp, inte bara emot vacklande hälsa med ibland icke diagnosticerbara symtom utan även en kamp emot försäkringsbolag, sjukvården, försäkringskassan, arbetsgivare, skolväsende, hyresvärdar, kommuner, miljökontor, länsstyrelser, arbetsmiljöverk, analysföretag, konsulter samt inte minst Polisen som inte vill ta in anmälan om brott mot t.ex. miljöbalken och rättsväsende som inte vill prioritera eller fullfölja. Det är tyvärr den krassa verkligheten vi lever i. Då vår verksamhet ofta möter problemställningarna här kan vi inte tiga still om detta. Ändring måste till, här har politikerna något att arbeta med.

Mögel, går det att bli frisk?

Det finns inte så många läkare som arbetat aktivt med att verkligen försöka ta reda på vad som händer i kroppen då vi inandas mögel och bakterier i dess hela begrepp, vilket innebär att man också måste titta på de olika gifter och andra metaboliter (sekundärprodukter) som avges från ett s.k. mikrobiellt angrepp i hus. Några har dock av olika anledningar kommit att göra det till sin livsuppgift att forska kring, både gällande vad mögelexponeringen leder till och hur man kan bota och bli frisk. På sidan mögel och biomarkörer – vad läkare skulle kunna analysera har vi specifikt lyft fram den kanske mest betydande läkaren vid namn Ritchie Shoemaker och startat en diskussion om vad sjukvården skulle kunna kontrollera och analysera för att bättre än idag hjälpa de aktuella vårdsökanden. Shoemaker har konstaterat att följden av vistelse i hus med fukt och mögel ofta leder till inflammatoriska tillstånd vilket han benämner CIRS, Cronic Inflammatory Response Syndrome (1). Detta är en fullt möjlig och logisk förklaring till många av de hälsosymtom som drabbade personer upplever kopplat till mögel i hus. Möglet har potentiell förmåga att påverka många viktiga funktioner i kroppen varvid man inte längre känner sig frisk. I begreppet CIRS övervägs nu om inte sjukdomar som Fibromyalgi (FM), Multipel Skleros (MS), Kroniskt trötthetssyndrom (ME), Multiple Chemical Sensivity (MCS) m.fl. diagnoser utlöses genom samma biotoxiska och inflammativa väg i kroppen. Mögel och viss annan aktuell påverkan kan för många drabbade vara den gemensamma nämnaren.

Evidens finns både från djurförsök och praktisk erfarenhet kring olika sjukdomar och allergier, medan medicinsk forskning i stort inte ännu kunnat få fram exakt koppling ned på molekyl- och cellnivå. I denna strikta medicinska forskningsvärld där prestige och pengar tenderar styra medges inte samband innan det är framkommet att sådan utom rimligt tvivel verkligen existerar. Man fortsätter alltså hårdnackat neka. Det ger mer utrymme för forskning kring omkringliggande faktorer och fokus kan ibland därför från vissa parter riktas emot det som inte verkar vara huvudsakliga problemet. Ta exemplet där koncentration på psykiska faktorer överbryggar vad som egentligen sker i kroppen då vi utsätts för mögel. Sedan måste också nämnas att man inte rakt av kan särskilja olika faktorer för visst påverkar kropp och själ vartannat vilket vi vill benämna psykosomatisk verkan. Men att skylla allt på psyket, det vore ett rent tjänstefel och en tankevurpa utan dess like. Till de som driver detta vilseledande spår (inte minst Yrkesmedicinska i Örebro och Umeå Universitet) ger vi budskapet tänk om, tänk rätt, tänk logiskt.

Tuula Putus (2) som i Finland är högst aktiv inom området mögel och sjuka hus menar att det vi kan se vid djurförsök kan vi också se hos människor. Hos djur finns inte de psykiska faktorerna. Tuula gav svar på tal under konferens vid Umeå Universitet (3). Det går att rada upp mängd med likvärdig information och trots en mycket kvalitativ sammanställning går det redan att följa upp och till del svara på Tuulas frågor och misstankar om sjukdomssymtom då allt fler erkänner och studerar samband likt de som framkommer vidare i texten och referenserna här, där unik information ges om den saknande länken eller pusselbiten som krävdes för att vi bättre ska förstå varför hjärnan drabbas av mögel och kronisk inflammation, med en mängd symtom som följd.

Steg ett är förståelse

Utan att förstå kan man inte gå vidare eller på rätt sätt avancera för att bli frisk. Via länken mögel längst upp på sidan här nås information som av oss skrivits kring vad exponeringen från ett mögelangrepp handlar om både relaterat hus och hälsa. Läs gärna igenom sidorna då kunskapen på flertalet sätt bygger bas för att kunna förebygga och skydda sig från möglet samt för att om möjligt lättare bli frisk.

Sammanfattande avges det från ett av bakterier och mögel angripet ställe i en byggnad inte bara mögelsporer. Det avges ofta både mögelgift och bakteriegift samt olika alkoholer, proteiner, glukan, ergosterol, peptider etc. som jämte och i samband med gifterna kan öka risken för sensibilisering och utvecklande av sjukdom. En följd som nu till skillnad från tidigare erkänns är att mikrobiell aktivitet i ett hus verkligen nyutlöser astma. Tidigare, för bara några år sedan trodde de mer konservativa tongivande krafterna i samhället att astma kunde förvärras men inte nyutlösas av faktorerna. Precis då denna artikeln presenterats gavs nyheten ut om att Cystisk Fibros (16) mycket väl kan bero på att mögel som Aspergillus blivit invasivt och påverkar lungorna m.m. negativt. Överallt kan man läsa om att Cystisk Fibros är ärftlig men det krävdes noggrann studie från en student som sammanställde rön från 30 olika länder och då fann att det bör vara mögel som huvudsakligen hos mer än 50% av fallen är orsaksutlösande (20). Detta är extra intressant eftersom Cystisk Fibros bl.a. rapporteras kunna bryta ut hos dem som har astma. Troligen har mögel en mycket stor roll i olika lungsjukdomar och en lång rad andra allvarliga tillstånd. Nu rullar bollen ganska snabbt för ju mer som avslöjas och sammanställs, ju fler vill vara med och dela på allt vad detta innebär.

Möglets totala verkan gör att immunförsvaret varierande både triggas och hämmas. Är exponeringsfaktorn tillräckligt hög både sett till mängd och tid blir följden att vårt skyddssystem till del havererar och andra viktiga hälso- och vitalitetsuppehållande funktioner nedsätts eller förstörs. Då detta sker finns opportunistiska patogener, antingen latent i kroppen liggande eller utifrån kommande, som gör oss ännu sjukare. Verkan blir synergisk. Ett exempel är resistenta Streptokocker (1) som läkaren Ritchie Shoemaker m.fl. rapporterar vara vanligt att finna hos de som blivit sjuka av mögel. Intressant är att dessa Streptokocker av allt att döma verkar vara involverade i olika neuropsykiatriska diagnoser t.ex. PANS / PANDAS. Svamp som Candida är en annan opportunist, likt herpesvirus, Stafylokocker etc. vilka ofta kan ses hos immunförsvarsnedsatta personer som vid HIV och AIDS där mögel och dess mögelgifter förvärrar.

Ofta berättar de som bor eller bott i hus med fuktskador, bakterier och mögel om symtom som trötthet, depression, yrsel, ljuskänslighet, dimsyn, svårt att finna ord, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och avvikande smak i munnen m.m., med andra ord till del kognitiva symtom vars skov kan gå i vågor. Det beror på påverkan av det centrala nervsystemet och abnormala förändringar i delar av hjärnan bl.a. då blod-hjärn-barriärens filtrerande förmåga nedsätts av olika inflammatoriska svar och följder via systemisk av mögel driven inflammation och mögelgifter både direkt och indirekt. Blod-hjärn barriären är till för att filtrera bort skadliga substanser ur blodet innan det når hjärnan och är därför mycket viktig. Ökad permeabilitet d.v.s. ökad genomsläpplighet ger också andra skadliga ämnen och partiklar mer fri väg in i hjärnan och symtomen kan därför eskalera efter att mögelexponeringen orsakat initial skada.

Inflammationen och dess patogena följder begränsar sig inte enbart till kroppen utan “sprider” sig potentiellt också till hjärnan och det centrala nervsystemet. En färsk studie (4) visar tydligt via MRI, Magnetic Resonance Imaging, förändringar i hjärnan med vad som skulle kunna likställas vid det man bl.a. ser hos personer med degenerativa hjärnsjukdomar som t.ex. ALS, Alzheimer och Parkinsons. Studien menar att bl.a. proteinet C4a, som ofta uppmäts i högre koncentration hos dem som varit utsatta för mögel, leder till försvagning av blod-hjärn barriären. Fenomenet som uppstår kallas “läckande hjärna” (5) och framställs på liknande sätt som det vida omdiskuterade fenomenet med läckande tarm, som också kan ges via sjuka-hus vistelse där följden, en flora av ytterligare inverkande cytokiner o.s.v. vanligen analyseras fram. Vid läckande tarm kommer olika gifter och andra patogener ut i blodomloppet samtidigt som kroppen inte längre fullt ut kan tillgodogöra sig av näringsämnen, vitaminer och mineraler. Läckande tarm är vid skrivande stund på väg att erkännas av sjukvården, men kopplingen mellan mögel, läckande hjärna, läckande tarm, opportunistiska bakterier, virus samt svamp har inte fullt ut lyfts fram till lösningsfokuserad debatt eller etablerat medicinskt erkännande ännu.

Fördjupad kunskap om mögel och depression samt läckande hjärna

Är du intresserad av att lära mer om hur den inflammatoriska och toxiska verkan kan ge både depression och kronisk trötthet så har vi ställt samman en sida med referenser vilken ger tydlig bild om kunskapsläget.

Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten

De viktiga skyddande kroppsfunktionerna sätts mer eller mindre ur spel och därefter uppstår en mängd symtom i ett eskalerande förlopp likt dominoeffekt eller kedjereaktion. Denna nyare insikt stärks väsentligen av tidigare sådan från 2010 som vi lyft på sidan; Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift.

Det finns flera studier som föreslår att mögelgift har nervsystemspåverkande och inflammatorisk effekt i hjärnan hos oss människor, ett par av dem är (6, 7).

Ytterligare väg in i hjärnan kan mögelgifter och bakteriegifter få genom transport upp genom luktbulben som även den kan bli inflammerad och mer eller mindre utslagen.

Det vi refererat till och beskrivit här, följderna av mögel, blir hos vissa allvarligt och leder inte sällan till sjukskrivning och utslagning från arbetsmarknaden. Läkare rycker på axlarna (om ens det) och menar att mögel inte kan vara orsak till vårdsökandens symtom och att det inte går att ta några prover eller göra analyser för att utröna om mögel kan vara orsaken. Ingen eller felaktig hjälp står att få, vissa patienter blir direkt hånade, neuroleptika och andra ytterligare sjukdomseskalerande mediciner skrivs ut. Vad gör man? Tyvärr finns inte så mycket annat att göra än att ta tag i ämnesstudier och bot själv. Det finns kanske ingen fullfjädrad expert här i Sverige inom mögelfrågor kontra hälsa och hur man ska kunna bli frisk? Vill man finna någon som kan undersöka och fungera rådgörande så blir det till att leta inom det alternativmedicinska området. Hjälp oss gärna med information om ni möter någon som kan området.

Går det att bli frisk från mögel? Frågan är komplicerad då fuktskada i hus leder till en multifaktoriell exponeringsbild där fler patogener, inflammagener, allergener och toxiner än mögel och dess metaboliter påverkar. Dessutom tillkommer den enskilda individens hälsostatus och predisponerade känslighet för det den utsätts för. Genetiska variationer omnämns i bl.a. Ritchie Shomakers arbete där det berättas att HLA-DR styr hur immunförsvaret ska reagera på inkommande stimuli. Tydligen är 25% känsligare genom att kroppen helt enkelt inte kan mobilisera ett gott försvar. Vid sådan predisponering är det lätt att drabbas av symtom, efter att om möjligt ha blivit av med dem, då vistelse i ett hus med mögel återigen sker. Sedan beror möjligheten till tillfrisknad också på hur allvarligt utsatt man varit och hur långt skadorna i kropp och hjärna eskalerat. Även om ökad känslighet inte finns ligger resterande 75% i klar farozon då mögel har mycket kraftig immunförsvarsnedsättande och inflammatorisk verkan o.s.v. och även hos dessa personer gäller att hälsostatus riskerar påverkas så negativt att irreversibla skador ges. Gruppen barn får absolut inte glömmas bort då deras immunförsvar och avgiftningssystem inte är färdigutvecklat. De är mer utsatta än många vuxna. Läs här mer om; Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen.

Integrativ och alternativ medicin samt kost mot mögel

Råden vi ger här användes alltid under eget ansvar. Försök finna någon som kan både hälsa och medicin att samråda med. Vi ger snabb överblick och tips om hur man själv kan gå vidare och bli möglets fiende istället för dess värd. Det finns alltid olika åsikter om saker och ting och inte minst om hälsa samt hur man på bästa sätt boostar sitt immunförsvar emot mögel. Dock ser vi en allt mer samstämmig förhållningslinje och den delger vi här som grundläggande fakta som du själv kan arbeta vidare på. Överdriv inte, mixa inte en massa olika “alternativa preparat”, ta dem ej i för stor dos. Prova dig fram till det som hjälper bäst, utvärdera inte bara någon dag för ibland kan det ta veckor eller månader innan fullt resultat ges. Addera eller byt ut om bättring inte ges. Kosten är den röda tråden och annat är tillägg som visserligen är nödvändigt under viss period eller varje dag.

Undvika mögel

Det första att göra då man upplever sig vara sjuk p.g.a. mögel i hus är att till hundra procent komma ifrån källan, antingen via adekvat mögelsanering eller flytt. I annat fall kan man sällan bli bättre. Därefter måste målinriktat arbete ske för att stärka kroppens försvars- och läkekraft. Då somliga arter av mögel kan bli invasiva och skapa biofilm både i luftvägar, lungor, mage samt tarm är det bra att ta reda på om så skett. Sök vård i frågan. Undersökning kring bakterier som Streptokocker och svamp som Candida etc. kan även vara nödvändig att genomföra. Skulle invasiva angrepp finnas är det svårt att bli frisk trots att den externa källan undviks. Medflyttade möbler och kläder kan vara kontaminerade med mögelgift och annat från mögel, vissa individer far illa av det och måste byta ut allt.

Alternativ eller komplement till antibiotika

Alternativa vägar till antibiotika och andra naturligare mediciner mot mögel och svamp är t.ex. Kolloidalt Silver (8, 9, 10), Jod (11), Oregano Oil, Curcumin, vitlök (allicin, alliin, biotin, måste vara färskpressad eller frystorkad) och Grapekärnextrakt. Fler olika alternativmediciner och hälsokostpreparat finns och några av dessa kommer vi vidare in på längre ned i texten. Rådgör alltid med din läkare om komplementering sker.

Avgiftning – Detox

Nästa steg är att avgifta kroppen vilket också kallas detox. Det är nödvändigt för att kunna vända sjukdomsförlopp. Det finns en rad olika sätt att detoxa. Ritchie Shoemaker förespråkar Cholestyramine (13) som är ett receptbelagt preparat. Cholestyramine måste tas i samråd med läkare eftersom det hos vissa kan ge bieffekter. Andra i hälsokostbutiker tillgängliga medel är Chlorella, kolpreparat, Bentonitlera, elixir av havtorn, Noni Juice, MSM och Jod (12), där havtorn, Noni, MSM och Jod kan tas som komplement till annan detoxagent. Tänk på att intagandet av dessa agenter kan motverka effekt från vitaminer och andra kosttillskott, som istället bör tas vid annat tillfälle under dagen. Tas komplementerande agenter, gör det inte samtidigt utan t.ex. morgon och kväll. Följ också tillverkarens råd.

Protein, aminosyror och essentiella fettsyror

För att stärka kroppens förmåga att rensa ut mögelgifter m.m. och ge ytterligare positiva effekter som att motverka oxidativ stress är det viktigt att inta något som kallas Glutathione (13, 14) eller dess prekursor, d.v.s. ämne som kroppen använder för att bilda Glutathione. I hälsokostbutiker kan man köpa prekursorn Whey Protein som också ger kroppen viktiga byggstenar i form av just proteiner och aminosyror vilket är evidensbaserad ytterligare hjälp på vägen att bli frisk från mögel.

Lägg märke till att MSM (se detox ovan) är ett basalt tillskott eftersom det accelererar kroppens förmåga att tillgodogöra sig av Glutathione samtidigt som det till skillnad från några andra avgiftningsagenter har förmåga att hjälpa kroppen till djupare utrensning av föroreningar. Det är med andra ord inte bara verksamt i mage och tarm.

Essentiella fettsyror är viktiga och ges utifrån t.ex. Omega 3 som visat sig vara inflammationshämmande och för en del personer klart avhjälpande vid neuropsykiatriska symtom och diagnoser. Fettyror och aminosyror finns också i Sojaprotein som även innehåller saponin (18). Saponin är ett ämne som växter använder för att skydda sig från olika patogener likt svamp och mögel. Människor tål saponin långt bättre än kallblodiga djur och därför kan Sojaprotein vara en viktig källa för att finna hjälp att bli friskare. Ett frågetecken är att proteinet innehåller små mängder fytoöstrogen (icke animaliskt). Mögel kan göra att hormonbalansen i kroppen rubbas så att östrogenhalten ökar och det beskrivs som mindre bra med trötthetssymptom, depression, viktuppgång, PMS, fertilitetsproblem, ökad risk för cancer m.m. Mögelarten Fusarium kan avge mögelgiftet Zearalenone (19) med förmåga att i kroppen efterlikna östrogen. Kontaminering av Fusarium är vanlig i spannmål. Vidare befaras symtomen ges via mikrobiellt avgivna gifter som nedsätter leverns funktion (19) att metylera överskottshormon vilket är mycket viktigt. Leverfunktionen kan på samma sätt påverkas negativt då det gäller att få bort kolesterol. Åter till Sojaproteinet och dess hormonhalt. Vissa forskare menar att det är för låg halt för att inverka samtidigt som det inte rör sig om animaliskt hormon och ställer sig frågande till skadeverkan då sojaprotein innehåller isoflavoner som hjälper till att reducera kroppens egen östrogenhalt. Samtidigt har svensk forskning kommit fram till att kost med ingående fytoöstrogen minskar risken för prostatacancer. Ämnet är under debatt. Dock vet vi att sojaprodukten rapporteras vara till hjälp då man vill bli frisk från påverkan av mögel. Nämnas ska också att mögelexponering kan ge tvärtomeffekt så att östrogenhalten blir för låg. Kontrollera hos läkare.

Att tänka på är produkternas innehåll. Helst ska inte citronsyra, socker och lactos finnas. Socker som glukos och fruktos kan vara en tydlig anledning till varför mögel trivs i kroppen.

Vitaminer och mineraler

Vitaminer är mycket viktiga för immunförsvarsverkan etc. emot mögel, mögelgift och andra biotoxiner. Bland dessa räknas vitaminerna B (13, 15), C, D (16, 17) och E. Vidare är t.ex. Magnesium, Zink, Selen samt koenzyme Q10 o.s.v. också ofta nödvändigt att komplettera en balanserad kost med. Hälsokostbutiker, näringsspecialister och kostrådgivare m.fl. ska kunna detta område och vidare tips. Vissa brister kan läkare analysera och ordinera korrigering emot.

Probiotika

Probiotika kallas kost innehållande bakterier som är nyttiga och gynnar en god mag- samt tarmflora. Naturell osockrad yoghurt och olika drycker med nyttiga bakterier som Lactobacillus, Bifidobacterium etc. konkurrerar med svamp och mögel som då inte får så lätt att bilda biofilm i vårt mag-tarm system. Samtidigt gynnar probiotikan immunförsvaret som ytterligare kan hjälpa till att hålla den skadliga mikrobiella floran stången. Vidare kan de goda bakterierna aktivt skydda emot mögelgift som t.ex. aflatoxin (13) och därmed ge en detoxeffekt. Kontrollera även här att drycken inte är sockertillsatt och gärna lactosfri. Finns även i tablettform. Tilläggas ska att färsk honung (inte butiksköpt) innehåller viktiga mjölksyrabakterier och därför också är en slags probiotika. Probiotika kan även skydda emot glutenintolerans. Mer om det står skrivet på sidan Glutenintolerans efter inverkan av mögel samt mögelgift i hus.

Mat och dryck att hålla sig ifrån

Visst kan det smaka bra med ett glas juice. Vad man inte tänkter på att frukterna som juicen gjorts av kanske inte är de bästa, de kan ha sorterats bort p.g.a. mögel. Ingen ser ju detta då de pressats. Det innebär att drycken kan vara kontaminerad med mögelgifter vilket nyligen konstaterats. (21) Undantag kan färskare drycker vara som inte har mer än någon dags hållbarhet. Samtidigt bör man undvika sockret i drycken eftersom detta fungerar som näring åt invasiva mögel- och svamparter och har andra dåliga effekter i kroppen. Ofta tillsatt ingrediens för smaksättning och hållbarhet som citronsyra vilket är framställt av mögel. Allt fler berättar att de själva eller någon familjemedlem blivit bättre eller helt bra från sin allergi då citronsyra uteslutits från kosten.

Kaffe har för inte så länge sedan forskarprisats för sina hälsofrämjande egenskaper. Det man konstigt nog missat att tala om är att även kaffe brukar innehålla gifter från mögel. Det finns regelverk som säger att vissa gifthalter inte får överskridas. Hur gör tillverkaren om ett parti visar på röda siffror? Det skulle kunna lösas genom utblandning med ett bättre parti. Läs mer om mögelkontaminerat kaffe.

Öl, vin och sprit har jästs fram med något som kallas bryggarjäst. Vi vet att det vid jäsningsprocessen bildas metaboliter som har potential att vara skadliga samtidigt som mögelgifter som grödan kapslat in i glukos frigörs i jäsningsprocessen. Alkoholen är ytterligare mikrobiell sekundärprodukt och här ses vissa likheter mellan de som blir sjuka av mögel samt svamp och de som intar mycket alkohol, bl.a. uppstår cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Frågan om kvalitet på sädesslagen som används vid jäsningen är intressant att gå vidare med. Vi befarar att mindre bra d.v.s. mögelskadat spannmål används.

Choklad måste gå samma väg med vilket jag menar bort från skafferiet. Kakaobönor och kaffebönor torkas av många odlare på bädd som gång på gång smittats av mögel och mögelgift. Innan bönorna torkat är de angripna.

Jordnötter är väldigt frekvent mögelsmittade. Torkade frukter och grönsaker som tomater m.m. ska av samma anledningar inte ätas. Champinjoner kan via odlingsprocessen och förvaringen medföra gifter.

Mjölk och vete (spannmål) måste bort från handlingslistan av flera anledningar. Lactos och Gluten framkallar läckande tarm och sänker därmed immunförsvaret ordentligt. Har man inte redan blivit känslig eller sjuk av mögel kan det segla upp som opportunistisk patogen. Det finns så mycket skrivet om detta faktum att vi inte just nu har mer att tillägga än att läckande tarm kan ge läckande hjärna (se ovan i texten) och vice versa. Läs också vidare lite om varför spannmål blir kraftigt mögelbeväxt och varför mögelgifter därför kan vandra vidare från djur till människa och direkt från en förvaringssilo till din mat. Vi har också farhågor om att grödor som odlas i allt högre grad besprutas med olika typer av gifter från mögel för att bekämpa annars vanliga mögelangreppsarter m.m. Man har precis som vid ursprunglig laboration med penicillin och statiner börjat att använda antagonister mot varandra vid odling. Mögel bekämpar hot mot sin existens bl.a. med giftavgivning och konkurrerar t.ex. arterna emellan.

Fermentering också kallat jäsning görs för att bevara mat och även här kan allergena och sjukdomsalstrande ämnen bildas. Naturell osötad yoghurt är om magen tillåter ett av undantagen från svarta listan här.

Hårda ostar och mögelost är inte lämplig kost. Undantag kan vara ost framställd med yoghurtkultur, utan citronsyra.

Kost att må bra av

Det vurmas än här och än där för olika dieter. Frågan är egentligen hur bra det är att svälta kroppen från antingen fett, kolhydrater eller annat? Visst måste det rent logiskt vara så att viktiga mineraler, spårämnen, vitaminer och s.k. prekursors utesluts om man inte äter det vettiga från kostcirkeln!? Kan de som talar sig varma för dieterna garantera att immunförsvaret, mage-tarm, och blod-hjärn barriären upprätthålls. Ta exemplet om man bara ska äta kött, eller det där man ska vräka i sig grädde och annan fet mat. Vi lär väl få “stryk” för uttalandet här men det är vi beredda på. Alla dieter utpekas inte av oss. Hur vore det istället att titta på helhetshälsa och äta vettigt men mindre. Äter man mindre belastas kroppen, dess avgiftningssystem och immunförsvar inte så hårt. Chans till återhämtning bör då öka och viktminskning uppnås med stor sannolikhet.

Vad ska man då välja i kampen mot mögel som åsamkat inflammation och sjukdom? Ekoodlad råvara är ett måste. Även om bekämpningsmedel rapporteras finnas i små mängder i sådant som icke är eko så betyder det inte att det är harmlöst. Kom ihåg att en kropp i obalans är känsligare. Kronärtskocka, vitkål, broccoli, lök, och morötter är bra exempel på nyttigheter med fina direkta eller indirekta antisvamp- och antimögelegenskaper. Färska ekologiskt odlade grönsaker, fullkorn eko-ris och kött utan antibiotika kan tillagas till mycket delikata måltider som också stoppar sötsuget. Köttmängden per vecka bör dock dras ned på om man inte är säker på att djuret varit fribetande. Som mellanmål kan frukter och bär vara fint, dock helst inte så mycket banan och vindruvor. Olika ekologiska fröer som lin, sesam, pumpa, solros etc. är också bra då de kan bistå till att man känner sig friskare. Om man förhåller sig till reglerna om vad som ska undvikas och läser lite mer om detta med kost så är det inte längre begränsningarna här som hindrar utan enbart fantasin. Det finns gott om böcker i ämnet att låna på bibliotek och mycket att ta reda på genom Internetsök. Glöm dock inte att källgranska och samtidigt fråga dig hur mycket skribenten kan om mögelgift och det som skrivs och hänvisas till på denna sidan.

Motion

Oerhört viktigt för att kunna få igång kroppen är motion. Har man blivit kraftigt ansatt av mögel kan det vara väldigt svårt att börja motionera. Kroppssystemen kan ha börjat stänga av, blivit skadade alt. på annat sätt fungera fel. Syresättningen till muskler och vitala organ kan vara drabbad varvid det på cellnivå blir en enda oreda med favör åt patogenerna. Jag som skrivit detta har själv erfarenhet av att ha varit dålig, troligen av mögel, i 35 år innan lösning hittades (i denna sida inbegripen) som inte bara lyfte hälsostatus periodvis utan mer stadigvarande. Vid något tillfälle hos läkare blev jag ordinerad mer motion. Väl hos sjukgymnast blev jag anvisad att upp och trampa i en gåmaskin. Efter bara någon minut kändes det som ett helt maratonlopp, kroppen riktigt kollapsade med viss andnöd. Man måste börja försiktigt och känna sig fram till vad som fysiskt tillåts och inte driva på av ren vilja om det känns illa. Motstånd får inte vara en ursäkt till att bli soffpotatis. Gör vad du kan, börja i små doser så ofta du kan och försök variera så att hela kroppen får röra på sig, om än så bara att vicka på tår och fingrar i början. Bastu är om man trivs med det ett fint avslut på ett motionspass och även hälsofrämjande. Vid skador från mögel kan träning och den oxidativa stressen som bildas genom träningen ställa till med omedelbara symtom som gör det svårt att fortsätta den fysiska aktiviteten.

Återhämtning, vila och sömn

Inflammationer p.g.a. mögel skadar. Detta tillstånd går inte att stressa sig ur. Precis som att motion är viktigt så är också motsatsen det. Skapa regelbundna tider, var inte någon nattrantare utan försök fånga sömnen under de viktiga kvälls- och nattimmarna. Det är med god kost, daglig rörelse och goda sömnvanor man kan återhämta sig och må bättre. Vid mindre än 8 timmars sömn fungerar inte den viktiga hormonbalansen och överskott av östrogen kan ske. Kortisolnivåerna (stresshormon) riskerar att bli felaktiga m.m. Det här är viktigt. Mögeldriven inflammation i hjärnan, leder o.s.v. kan orsaka sömnsvårigheter och här måste man börja från steg ett i listan på väg att förhoppningsvis bli frisk. Fall inte in i mönster där för mycket slumrande sker dagtid. Kämpa. Rörelse och annat stimuli under dagen gör det i regel enklare att hålla sig vaken.

Luftrenare

För somliga inte alldeles nödvändigt men särskilt bra för dem som blivit lungpåverkade är det att via luftrenare reducera mängden föroreningar i luften. Det kanske allvarligaste att inandas är mycket små partiklar och gaser. Det finns idag mot dessa typer av föroreningar något som kallas fotokatalytisk luftrenare. Sådan välrennomerad fullt anpassningsbar har vi i eget sortiment, se AirSteril Luftrenare. Vi kan också stå till tjänst med att leverera produkter för att så långt det är möjligt allergisäkra ett rum eller hus. Här kan även ingå mögelsanering och installation av avfuktare.

Rehabilitering och behandling

Eftersom ämnet mögel och hälsa får allt mer uppmärksamhet experimenteras det också kring hur man kan bli frisk. Några exempel på lovande rehabiliteringsmetoder är att få behandling i tryckkammare så bättre syresättning sker och bada i IR bastu som verkar utrensande.

Ritchie Shoemaker som vi nämnt ovan menar att man inte alltid kan bli frisk genom att ändra kostvanor, äta mögel- och svamphämmande, detoxa samt boosta immunförsvar och viktiga funktioner i kroppen. Ritchie har förutom att följa flera av de steg vi nämnt här även med framgång praktiserat olika metoder att modulera och styra “kroppsliga felindikatorer” rätt. Det innebär t.ex. att sänka värden av inflammagener som TGF Beta-1, MMP9, C4a och C3a samt korrigera felaktig hormonbalans, VEGF, Antidiuretiskt hormon/osmolalitet, antigliadin samt binjurefunktioner/androgen och behandla autoimmun sjukdom. Prata med specialistläkare eller alternativmedicinare om detta. Gå inte på att bli behandlad med cytostatika annat än om cancer bekräftats. Märk väl att receptbelagda mediciner emot mögel och svamp kan vara leverpåverkande och ha flera andra negativa egenskaper.

Något speciellt intressant att titta på, vilket inbegriper flera av faktorerna för att bli frisk, är hormonet testosteron. Har man testosteronbrist så kan delar av immunförsvaret vid mögelexponering överreagera så att inflammation med sjukdomssymtom startar. Genom att följa råden här finns potential att öka mängden viktigt testosteron i kroppen. Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi.

Läs även sidan nedan där vi tar upp eskalerande problem ifråga resistent mögel.

Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus.

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Mögel i hus knyts till infektioner psykiska diagnoser ME/CFS

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

2014-06-25
Uppdaterad 2020-02-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Externa Referenser

1) CIRS, Cronic Inflammatory Response Syndrome, Keith Berndtson MD., 2013.

2) Tuula Putus driver sidan IndoorAid (språk: finska)

3) Tuula Putus föreläsning (Youtube film)

4) Structural brain abnormalities in patients with inflammatory illness acquired following exposure to water-damaged buildings: A volumetric MRI study using NeuroQuant®, Ritchie D. Shoemaker, Dennis House, James C. Ryan, 2014.

5) Exploring the Connection Between Environmental Toxicity and Chronic Neuroimmune Illness, Paradigm Change, Mary Ackerley, M.D., 2014.

6) Mechanisms of Mycotoxin-Induced Neurotoxicity through Oxidative Stress-Associated Pathways, Kunio Doi, Koji Uetsuka, 2011.

7) Influence of T-2 and HT-2 Toxin on the Blood-Brain Barrier In Vitro: New Experimental Hints for Neurotoxic Effects, Maria Wiedner et al., 2013.

8) Colloidal silver: a novel treatment for Staphylococcus aureus biofilms?, Goggin R. et al., 2014.

9) Silver colloidal nanoparticles: antifungal effect against adhered cells and biofilms of Candida albicans and Candida glabrata, Monteiro DR. et al., 2011.

10) Interaction of Aspergillus niger hyphae and spores with colloidal silver nanoparticles, Iordache, O., Cornea C.P., 2013.

11) Iodine and Antibiotics, Dr Sircus, 2009.

12) Iodine Protects Against Fluoride Toxicity, Dr Sircus, 2011.

13) A Review of the Mechanism of Injury and Treatment Approaches for Illness Resulting from Exposure to Water-Damaged Buildings, Mold, and Mycotoxins, Janette Hope, 2013.

14) Deficient Glutathione in the Pathophysiology of Mycotoxin-Related Illness, Frederick T. Guilford, Janette Hope, 2014.

15) Biochemical Impedance on Intracellular Functions of Vitamin B12 in Chronic Toxigenic Mold Exposures, Ebere C. Anyanwu, Ijeoma Kanu, 2007.

16) Vitamin D3 attenuates Th2 responses to Aspergillus fumigatus mounted by CD4+ T cells from cystic fibrosis patients with allergic bronchopulmonary aspergillosis, James L. Kreindler et al., 2010.

17) Who Knew this Vitamin Could Prevent Mold Allergies?, Mercola, 2010.

18) Early State Research on Antifungal Natural Products, Melyssa Negri et al., 2014.

19) Molecular interactions between mycotoxins and liver enzymes involved in drug metabolism in rodents and farm animals, P. Galtier et al., 2008.

20) Multi-Country Estimate of Different Manifestations of Aspergillosis in Cystic Fibrosis, Manchester Evening News, Joanne Armstead et al., 2014.

21) Test Juice – Mögelgift, Råd & Rön, 2014.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 16

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden”

 1. Hej,

  Tack för en fin artikel.
  Hjälper samma även mot mot coronavirus?
  Är vitlök och annat som omnämns i din artikel något som du skulle rekommendera, åtminstone för höjd immunitet?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Lowe,

   Nyhetsrapportering och forskning kring viruset framför att brist gällande D-vitamin kan vara en faktor i att vissa personer blir allvarligare sjuka än annars. Vissa parter menar att man inte via vitaminer och mineraler kan stärka immunförsvaret, medan andra föreslår att man kan göra det. Jag tillhör personligen den skara som förslår att man inom vissa gränser kan stärka sitt immunförsvar. Det som omtalas på sidan här gäller mer allmänt. Vad som fungerar eller inte, rent individuellt, är det upp till att man själv testar sig fram till och tar ansvar för. En del s.k. huskurer har många år på nacken och har säkert inte tillkommit annat än att man upplevt viss verkan.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

AirSteril PR-UV01

AirSteril PR-UV01 är avsedd att monteras i innertak. En innertaksplatta monteras bort och PR-UV01 fälls in. Luftrenaren kan sedan vara i drift som önskat.

Läs mer »
Andningsskydd KN95 mot virus mögel bakterier och damm
Andningsskydd KN95 mot mögel virus bakterier damm

LFS Andningsskydd KN95 reducerar effektivt virus, mögel, bakterier och damm. Andningsskyddens filtreringseffekt följer riktlinjer som satts av NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. KN95 motsvarar N95 och FFP2 i sortimentet nedan.

N95 står för filtrering av partiklar och aerosoler såsom droppsmitta om ned till 0,3 mikrometer i storlek. Som exempel på detta kan sägas att sporer från mögel har storlek från 1 till 100 mikrometer. Virus är vanligen mindre men bärs inte ensamma i luften, utan är vanligen fästa vid någon partikel eller liten droppe av kroppsvätska alternativt vattenmolekyl. Därför har andningsskyddet med dess 95% förmåga att reducera, god möjlighet att även fånga upp virus likt nu aktuellt Coronavirus.

Andningsskydd KN95 har god passförmåga för både man och kvinna och kan lätt vid behov sättas på. Vi rekommenderar detta skydd bl.a. vid inspektion i krypgrund och vind, samt vid installation av avfuktare i nämnda utrymmen.

Snören bakom öronen = B-Ö – Se även de mindre maskerna för Barn, med snören bakom öronen. 

 

Läs mer »
Acetec Evodry sorptionsavfuktare
Sorptionsavfuktare PD+paket

Svensktillverkad      Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind   

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till 200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

 • Avfuktare Acetec Evodry PD+ med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
 • Torrluftsslangar 3st på 15m långa
 • Slangklämma 3st
 • Sluthylsa 3st för placering i slutänden på torrluftsslangen
 • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen