Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

Lukt och emissioner från färg ofta problematiskt
Det är trevligt att bygga nytt eller fräscha upp genom renovering och ommålning. Ett upplevt problem kan vara kostnaden för färg, s.k. väggfärg som ska användas inomhus. Därför kanske valet faller på billigare färgfabrikat. Tråkigt nog har vi återkommande tagit del av ärenden där emissionsrik färg använts, förorsakande hälsoeffekter, ibland så pass allvarliga att man inte längre kunnat vistas i huset.

Vi ser att riskerna med olika aktuella målarfärger inte har fått tillräcklig spridning och vill hjälpa till med förebyggande information, som även kan fungera i syfte att spåra lukt i hus.

Färg för inomhusbruk är i regel vattenbaserad och består av komponenter som grovt delas in i fyra olika grupper. Pigment som är till för att sätta önskad kulör på färgen. Bindemedel som ser till att skapa önskad yta, färgflexibilitet etc. Olika additiv tillsätts för önskade egenskaper och skydd t.ex. mot mögel och bakterier. Olika additiv kan vara stabilisatorämnen, katalysatorer, förtjockningsämnen, tensider m.m.. Lösningsmedel gör att resterande ämnen ej separerar från varandra utan blandas för bästa möjliga slutresultat. Lösningsmedlen ska efter målning evaporera, d.v.s. försvinna från ytorna ut i rumsluften och ventileras bort. Det är till stor del lösningsmedel och andra relativt närliggande ämnen likt tensider som kan förorsaka och direktorsaka sådan typ av lukt som man reagerar på eller far mer illa utav.

Lukt av Texanol från färg

Även om olika ämnen i färger kan ge varierande luktfenomen så rapporteras lösningsmedlet texanol vara ett ofta avgörande problem för hur intensivt man upplever lukten samt reagerar. [1] Testfakta har genomfört analyser vilka visar att vissa färgfabrikat släpper VOC - Volatile Organic Compounds länge efter att färgen påförts. Bl.a. har man i testerna noterat att det 28 dagar efter målning släpper texanol nästan fyra gånger över gränsvärdet. [2] Noteras ska att texanol av vissa parter ses som lågemitterande och därför utmålas som ett ickeproblem, men likväl avges det till inomhusmiljön i koncentrationer som skapar bekymmer, i synnerhet när det gäller billigare typer av färger. Texanolavgivningen kan gå långsamt och bilda ihållande inomhusmiljöproblem.

Inte sällan kan det länge efter målning lukta en blandning av målarfärgen och t.ex. gipsskiva. En anledning är att man tillsätter vatten till materialet vid målningen och att vattenångan vid dunstning för med sig luktande ämnen ut i rumsluften. Ytterligare anledning är att billigare typer av färger ofta emitterar över lång tid. Underliggande material med dess ingående ämnen kan reagera med i färgen förekommande ämnen. Vid något tillfälle har vi inspekterat och sökt efter källa till lukt i hus och funnit att målning skett direkt på träfiberskivor, t.ex. OSB-skiva. I träfiberskivor finns terpener och ämnen för sammanbindande effekt. Av allt att döma uppfattar vi att lösningsmedel samt vatten i färger kan orsaka reaktion med och frisläppande av i träfiberskivorna ingående ämnen. Luktfenomen kan på så sätt förstärkas och vara mycket envist samt långvarigt ihållande.

Kan inomhusfärg leda till hälsoeffekter?

Texanol och vissa andra ämnen i färg kan verka irriterande i ögon, på huden och i luftvägarna. Huvudvärk och andra hälsoeffekter likt illamående kan också uppkomma. En del individer reagerar mer och andra mindre. Vi har tagit del av flera ärenden där boende inte längre kunnat vistas i miljön. Här kan begreppen miljöintolerans eller MCS vägas in. [3,4] De hälsoeffekter som rapporteras kan sorteras in under begreppet sjuka hus. [5]

Spåra lukt i hus

Lukter från elektriska apparater, möbler och byggnadsmaterial är vanligt i hus. I regel brukar lukten vara som mest intensiv när sakerna och materialet är nytt, men om olämpliga ämnen vid framställningen använts i för hög mängd eller i fel sammansättning kan problemen bli ihållande och mer tydliga. Fuktskador, mögel, bakterier och kemiska ämnen såsom träskyddsmedel är andra vanliga luktkällor i hus. Om detta och spårande av källan till lukt har vi beskrivit mer om på sidorna här refererade. [6-8]

Sanering av färglukt

Bättre typer av målarfärg, s.k. premiumfabrikat, emitterar inte över gränsvärden under så lång tid. Man kan genom avfuktare och bra ventilation skynda på uttorkningen och förkorta emissionstiden något. Avfuktning sker genom att öka inomhustemperaturen eller via drift av lämpligt avfuktningsaggregat. Avfuktare fungerar delvis som luftrenare. [9]

Det går även att använda fotokatalytisk luftrenare, vilken till skillnad från luftrenare med filter reducerar och neutraliserar en mängd olika gasformiga ämnen såsom VOC. Vårt fabrikat AirSteril rekommenderas för ändamålet. [10]

Har billigare lösningsmedelsrik färg etc. använts och lukt eller reaktioner trots andra åtgärder inte vill ge med sig, är luktsanering i form av materialutbyte den enda hållbara lösningen. Det drar med sig omfattande kostnader. Bäst är alltid i läge ett, före färginköp, tänka hållbarhet och miljövänlighet istället för ekonomi. [11]

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

2018-08-22
Uppdaterad 2019-06-26
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

För reducering av luktande ämnen i inomhusmiljö där man önskar tystnad, fungerar luftrenare AirSteril Silent bra.

I varmare inomhusklimat väljs kondensavfuktare och i svalare miljö sorptionsavfuktare. Läs mer under välja rätt avfuktare.

Vi ger inte direkta tips på vilka färger som emitterar mindre. Läs gärna referenserna [2,11] nedan för att ta reda på mer.