Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Avfuktare kondenserar bort föroreningar från luften och blir en luftrenareEn del av de föroreningar och toxiska ämnen som finns i luften transporteras via små vattendroppar och fuktmolekyler. Fukt i ångfas kan till exempel avgiven från ett ställe angripet av mögel och bakterier lyfta ut avsevärda mängder oönskade substanser i luften. Likadant gäller förhållandet där fukt lyfter ut ämnen från byggnadsmaterial. Då avfuktare (1,2) forcerar bort vatten från luften så reduceras även mängden luft- och vattenburna substanser. Därmed fungerar avfuktaren också som luftrenare (3).

Vi har tidigare lite mer spritt i olika artiklar på hemsidan skrivit om detta underskattade luftreningsfenomen. Bland annat ingår det under vår information om allergisanering och sanering av lukt.

Avfuktare kan användas som analysredskap

I Finland har ett antal personer i olika forskarteam arbetat frenetiskt för att komma fram till vad det är som gör barn och vuxna sjuka i hus med fuktskador och mögel. Under de olika insatserna har mycket intressant fakta kommit fram. Vidare har man vid Åbo Universitet, precis som vi, kommit fram till att vissa gifter och andra föroreningar kan vara bundna till fukt i luften. Fyndet gjorde att finländarna utvecklade och patentsökte speciell teknik där kolsyreis kyler ned en omkringliggande rostfri plåtbehållare, varvid omgivningsfukt med dess kontamination kondenserar och rinner ned i en ränna. Kondensatet analyseras sedan. (4,5) Metoden baseras på redan känd avfuktningsprincip där man kyler ned en yta så kondens uppstår. Användningsområdet och vidare analysprocess är vad vi förstår nytt.

Praktisk avfuktningsrening av luft

Avfuktares kapacitet att rena luften är inte fullständig, men kan beskrivas i termer som reducerande. I för fuktiga utrymmen och under sommaren då fukthalten i luften är hög kommer avfuktningsreningen bäst till sin rätt.

Olika allergier och sjukdomar t.ex. astma kan med hjälp av avfuktare motverkas. Avfuktaren hindrar bildandet av mikrobiella angrepp som mögel och bakterier, samtidigt som avfuktningsrening av luften sker. Som komplement till avfuktningsreningen för att ytterligare reducera luftföroreningar rekommenderar vi fotokatalytisk luftrenare Airsteril (3) som effektivt neutraliserar olika VOC, MVOC och får bort små fritt svävande partiklar från luften. Det går genom luftrenaren att förebygga allergi o.s.v. (13)

Vid kvalsterallergi brukar avfuktare i sovrummet rekommenderas då kvalster inte trivs så bra i torrare sängkläder. Vad de flesta inte tänker på är att det också via kondenseringen av fukt sker avfuktningsrening av luften och att avfuktaren faktiskt tar bort en del substanser från sängkläderna via den fuktutlyftande effekt som ges. Intressant i sammanhanget är analyser som gjorts av huvudkuddar. Man har funnit såväl mögel som bakterier i kuddarna eftersom de blir fuktiga då man ligger i sängen. Därför är luftning och avfuktning gällande sängkläderna viktig. Även i sovrummet ger den fotokatalytiska luftreningen stor effekt.

Förutom avfuktning i inomhusmiljö finns ofta behov av fuktborttagning i krypgrund. (6) Även i krypgrunder ser avfuktningen till att få bort skadliga substanser ur luften. Eftersom i synnerhet lite äldre krypgrunder har varierande stor ventilationskontakt med boendemiljön är det vanligt att miljön man vistas i kontamineras av krypgrundsluften och/eller skadat byggnadsmaterial i bjälklaget. Hålls krypgrund tillräckligt torr uppstår inte bakterie- och mögeltillväxt, samtidigt som avfuktningsrening sker. Det finns olika typer avfuktare som säljs för användande i krypgrund. Högst effekt gällande avfuktningsreningen och den fotokatalytiska luftreningen har de lösningar där man stänger igen krypgrundens ventilationshål mot uteluften. Igenstängd ventilation innebär att man utestänger stora delar av de mögelsporer och pollen etc. som förekommer i uteluft i riklig mängd särskilt under sommartid. Nämnas ska att en fuktskadad krypgrund som avger envis lukt även kan behöva undertrycksventileras. (7)

Då nytt byggnadsmaterial tillförts, antingen via renovering eller nybyggnation, kan emissionsavgivningen av olika VOC vara hög. Det är inte ovanligt att vissa personer reagerar negativt i kontakt med emissionerna. Materialets avgivning brukar normalt mattas av efter viss tid. Det går att skynda på denna process genom att bruka avfuktare, värme och fotokatalytisk luftrenare i kombination. Detta knep ingår i det vi kallar allergisanering. Uppvärmning av rumsluften ska ske till närmare +30 grader. Avfuktare av kondenstyp som kan arbeta i dessa höga temperaturer används för att "dra" fukt och emissioner ur material ut i luften. Luftrenarens och avfuktarens reduktionsfunktioner får sedan arbeta. Denna process kan användas under tiden av dagar upp till en vecka. Sedan utvärderas resultatet antingen genom luftanalyser eller att man rent kognitivt uppskattar resultatet. Upplevs miljön bättre eller behöver ytterligare åtgärder tas?

Avfuktningsreningen ersätter inte sanering då skada av mögel (8) uppstått, men är dock att se som komplement och faktiskt som absolut nödvändigt då det trots mögelsanering (9) ofta återuppstår mögel när den relativa fuktigheten tillåts stiga över gränsvärden för mikrobiell tillväxt.

Avfuktning innebär även på annat sätt minskning av föroreningsavgivning till luften ifrån byggnadsmaterial och fuktskadeställen. Hålls ett jämnare klimat sett till relativ fuktighet i luften och fuktkvot i material så andas inte materialet så mycket som annars. Med det menas att materialet ej under perioder drar åt sig och sedan under torrare perioder avger fukt. Ofta märks efter installation av avfuktare att lukt i huset minskar. Dock är fenomenet lukt ganska komplext och det finns inte garanti att enbart med avfuktaren åstadkomma total luktsanering. (10,11)

Väldigt viktigt att tänka på gällande kondensavfuktare är att det ofta växer bakterier, jäst och mögel i avfuktaren då det blir ett mycket fuktigt klimat där. Möglet etc. sprids sedan runt i luften via fläktverkan. Vi har skrivit om detta fenomen samt vikten av avfuktarrengöring under sidan mögel i kondensavfuktare. (12) I sorptionsavfuktare som arbetar med värme, avsedda för svalare klimat som i krypgrund och vind, uppstår inte detta problem då temperaturen inne i avfuktaraggregatet är högre och därför fungerar avdödande.

Vi får anledning att återkomma till detta ämne då det finns mycket att framföra, diskutera och precisera i förhållande till olika applikationsområden och fabrikat av avfuktare.

- Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

- Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

- Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip Inspektionslampa

- Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

2016-11-24
Uppdaterad 2019-02-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Har du behov av avfuktning och luftrening så står vi gärna till tjänst både med produkter och skräddarsydd kunskap.

Allt mer forskning pekar på att god luftkvalitet är viktigt för förebyggande av hälsoeffekter. Detta tar vi fasta på och informerar om.

Se speciellt Luftrenare AirSteril Silent vilken är effektiv emot såväl VOC som MVOC och små partiklar i luften.