Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Miljön vi vistas i beskrivs som allt viktigare för välbefinnande och undvikande av hälsoeffekter. Uppgifter gör gällande att miljöintolerans ökar. Intoleransen innebär att man t.ex. inte längre tål olika lukter såsom parfymer, tvättmedel, rengöringsmedel, tobaksrök, avgaser m.fl.. Läkarställd diagnos MCS - Multipel Kemisk Känslighet eller Kemisk Intolerans rapporteras i USA ha ökat 300% de senaste tio åren. Allt fler drabbas av någon typ av relaterad intolerans och de flesta av dem har ingen diagnos. Tydlig evidens finns gällande att vistelse i hus med mögel kan förorsaka och utlösa symtomen. Här ämnar vi inledande diskutera om vilken roll mögel i hus kan ha under och efter sjukdomsutvecklingen.

Mögel och AHR - Hyperreaktivitet i luftvägarna

Barn som utsätts för mögel kan utveckla hyperreaktivitet i luftvägarnaVid University of Arizona har man utfört en mycket intressant kohort där barn följts upp till vuxen ålder. Resultatet av undersökningen visar att även icke-astmatiker som sensibiliserats för mögel som Alternaria, i vuxen ålder kan lida av AHR - Hyperreaktivitet i luftvägarna. Av dem som är positiva för Alternaria och AHR så finns överfrekvens av övervikt och fetma. [1] Genom andra kanaler kan utläsas att AHR är sammanknippat med ökad reaktivitet för vardagskemikalier, d.v.s. parfymer och i övrigt ovan beskrivna triggers, samt mögel och kall luft. [1,2]

AHR ses som riskfaktor för utvecklande av astma och lungfunktionsnedsättning. [3] Symtomen kan variera från luftvägsirritation, hosta, slemutsöndring, tung över bröstet, svulllna slemhinnor o.s.v..

Mögel och SHR - Sensorisk hyperreaktivitet

Ett stort och alltjämt växande antal personer berättar att de vid vistelse i sjuka hus [4] med fuktskador, kemiska skador och/eller mögel drabbats av intolerans emot olika luktande ämnen och vidare aktuella stimuli. Andra benämningar för SHR kan förekomma i form av MCS - Multipel Kemisk Känslighet eller TILT. [5] SHR beskrivs av professionen ungefär som AHR och intressant är att sjuka hus och mögel nämns som tänkbar förorsakande eller symtomutlösande faktor, vilket kan leda till fortsatta kroniska besvär även då den skadade fastigheten inte längre besöks eller bebos. [6,7]

Mögel och hälsoeffekter som miljöintolerans

SHR och AHR verkar till symtombeskrivningen och symtomutlösande faktorer närliggande eller snarlika. Annat som också sammanfaller är evidens om att personer som vistas i hus med mögelskador ofta beskriver bl.a. dessa hälsoeffekter. Ytterligare närliggande sjukdomstillstånd är MCS där hyperreaktiviteten kan ge en rad svåra symtom och vara ordentligt handikappande. [5]

Vuxna som utsatts för mögel i hus kan utveckla miljöintoleransVid sök inom etablerad medicinsk information återfinnes oftast bara beskrivning om att fuktskademiljö och mögel kan vara symtomtriggande. Patogena egenskaper omtalas mer sällan. 2008 stod det klart att mögelgift/mykotoxin är långt vanligare än man tidigare trott och snarare regel än undantag att finna i fuktskadade hus. [8] Förutom gifter avges från mögelskadade områden i hus en mängd andra sekundärämnen kallat metaboliter. Möglet kan som ensam exponeringsfaktor eller tillsammans med andra påverkansfaktorer leda till en myriad av respiratoriska, immunologa och neurologiska hälsoeffekter. [9] I minst 300 år har det varit känt och omtalat att mögel kan ge allergiska reaktioner. [10] Precis som med begreppen AHR och SHR så är mögelallergi ännu inte fullt utrett eller väldefinierat. [11] Förutom den mycket tydliga evidens som finns görs vissa forskningsframsteg, t.ex. då astma nu beskrivs kunna utvecklas på grund av mögelexponering. [12-14]

Den svenske läkaren Ragnar Rylander som var forskanden och specialist inom lungtoxikologi samt miljömedicin, både såg, förstod och beskrev möglets skadeverkan och till viss del vilken mekanism som ligger bakom hyperreaktiviteten:

"Allergier mot mögel är relativt ovanligt. Betydligt vanligare är att man utvecklar en ospecifik inflammation i luftvägarna. Både allergin och den ospecifika inflammationen yttrar sig genom irritation i luftvägarna, hosta och ibland klåda. Många personer anger också ledvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter vilket beror på att inflammationsframkallande ämnen från lungan sprids och påverkar andra delar av kroppen. Även om man inte längre utsätts för mögel genom att mögelskadan åtgärdas eller om man flyttar till en annan byggnad, kan besvär från andningsvägarna kvarstå under många år tillsammans med en överkänslighet för lukter, parfym och tobaksrök." [15]

För mer djupgående förklaring kring mögelinducerad inflammation och vidare effekter är finska Marina Leinos arbete av stort intresse. I sin akademiska avhandling vid Helsinki University beskriver Marina en komplexitet som på få andra ställen lika samlat lyfts fram, nämligen att här berörd hyperreaktivitet och överkänslighet kan delas in i fyra olika typer med ytterligare undergrupper:

"Typ I-reaktion är IgE-medierad medan typ II och III är IgG-medierad. Typ IV överkänslighetsreaktioner är T-cellmedierade och kan delas in i tre undergrupper baserat på de reaktioner de aktiverar." [16]

Det bör stå utom rimligt tvivel att vistelse i hus med fuktskada och mögel [17] kan förorsaka miljöintolerans. De som drabbas kan få livslånga problem med hyperreaktivitet och överkänslighet o.s.v.. Att vården inte kan förklara de exakta mekanismerna bakom sjudomstillstånden är icke ett frikort där man kan säga att möglet ej har sådan inverkan. I evidensbanken omtalas även att de som upplever miljöintolerans relaterat till mögel, riskerar utveckla födoämnesintoleranser [18] och en rad andra hälsoeffekter [19] likt elöverkänslighet [20] och kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS [21].

Vi tycker det är dags, om än sent, att slå samman forskningen som finns kring mögel och sjuka hus, för att utifrån denna öppet och korrekt gå vidare. Regeringen borde med finansiering dela ut detta uppdrag till part som inte redan är fast i att försöka förneka eller snedvrida vad det handlar om. Som det är nu tar snedvridandet och förnekelsen allt för stor plats och hamnar som ett kvävande betonglock på evidensen och den forskning som redan finns, samt inte minst på de som redan är drabbade. Betonglocket hindrar också förebyggande åtgärder och blir totalt till en enorm och växande samhällelig kostnad.

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

- Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

2018-04-24
Uppdaterad 2018-12-18
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

När inte myndigheter fullt ut hjälper till att informera och förebygga så måste man själv som husägare förvissa sig om att huset är mögelfritt.

Regelbunden egenkontroll av riskkonstruktioner som krypgrund, vind och källare är mycket viktigt.

Har mögelskadan redan varit framme gäller det att utföra adekvat mögelsanering och även vid behov installera avfuktare.