Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare - avfuktning, trycktorkning - sugtorkning

Vill det sig illa kan vattenskadan var ett faktum och vissa konstruktionstyper benämnt skiktade konstruktioner är svårare att avfukta än andra. Därför finns avfuktare anpassade för trycktorkning alternativt sugtorkning.

Bilden nedan visar en sorptionsavfuktare med integrerad turbin som hjälper till att trycka ned den avfuktade och ev. varmare luften under ovangolvet där fukt finns. Luften trycks vidare ut i skiktningen upp genom naturliga springor eller upptagna hål längs ut med väggarna åter till aggregatet där avfuktning kontinuerligt sker.

Avfuktare med turbin för trycktorkning eller sugtorkning

Viktigt vid trycktorkning är att anpassa avfuktningen för snabbast möjliga resultat. Kontroll måste också ske att fukten fjärnas från samtliga områden, även där det ev. är avdelat. Provborrning för fuktmätning kan därför krävas på ett antal ställen. Vid fuktmätning i provhål måste temperaturen i den skiktade konstruktionen såväl som den relativa fuktigheten beaktas då värme sänker relativa värden även om samma mängd vatten absolut sett finns vid vattenskadan. Mer om det under fukt.

Möjlig nackdel med avfuktare som trycker in torr luft på detta sätt är att fukt i vissa fall kan spridas till omkringliggande delar av huset eller byggnaden om passager finns, t.ex. upp i väggar med hålighet, in i intilliggande golv, rum etc. Det är därför av största vikt att före avfuktningen ha klart för sig vilken typ av byggnadskonstruktion man har med att göra.

Rumsavfuktning med avfuktare som tar hand om förhöjd luftfuktighet är en kompletterande och ibland påskyndande åtgärd.

Avfuktning genom sugtorkning

Ett alternativ till trycktorkning är sugtorkning där man vänder på ovanstående förhållande så att sug upp i avfuktaren istället skapas. För att undvika skador på en i sammanhanget dyr avfuktare kan det vid behov ingå både vattenavskiljare och partikelavskiljare innan turbindelen som skapar suget. Med sugtorkning undviks vissa av fuktfällorna ovan fast det finns även med denna typ av avfuktning osäkerhetsfaktorer likt; Får avfuktningen jämn effekt, dras tjuvluft in från närliggande rum eller uteluft, bildas köldbryggor? Med olika typer av mätmetoder t.ex. tryckmätning kan man i stora drag ta reda på vad som händer och om avfuktaren kan ge önskad effekt.

Avfuktare med separat turbin

Istället för att ha en kombinerad avfuktare med turbin kan dessa olika komponenter hållas var för sig som fristående enheter. Flexibiliteten kan öka vid större eller på annat sätt mer komplicerad vattenskada. Avfuktningsanpassning sker lättare och man kan välja mellan antal avfuktare och turbiner relaterat till varandra. Det kan vara lättare att installera och frakta separata aggregat än ett kombinationsaggregat eftersom det senare är tyngre och mer skrymmande.

Mögel vid långa avfuktningstider

Inte sällan tar det mycket lång tid att avfukta skiktad konstruktion. Vanligt är därför att det bildas mögel och bakterier vid vattenskadan. Kanske har möglet redan innan avfuktningen sätts igång vaknat till liv.

Om varmare luft blåses eller dras ned i t.ex. en mycket fuktig eller rent av våt golvkonstruktion kan redan där befintliga mögelsporer triggas att gro eftersom både värme och syre tillsätts långt innan avfuktningen är genomförd. Till detta tillförs mer mögel med den direkta eller indirekta processluften, i synnerhet under sommaren.

Eftersom försäkringsbolagen måste betala ut ansenliga summor för denna typ av avfuktare varje år har vi sett en viss besparing som gör gällande att sanerings- och avfuktningsföretagen inte i alla ärenden får så mycket betalt som egentligen krävs för att göra ett fullgott arbete, vilket kanske via avfuktning ändå inte är möjligt eftersom mögel är så potent både sett till tillväxt och hälsofara. Inte sällan återfinnes trots avfuktningen riklig skada av mögel i isoleringen.

Vi anser det skulle vara praxis att förutom fuktmätning utföra mögelanalys (luftanalys) både före och i slutskedet av avfuktningen. Det skulle vara en betydande hjälp i att för det första utföra korrekt skadeutredning med följande åtgärdsförslag samt i färdigställandeläget kunna ge kvittens att sekundärskada i form av mögel inte tillkommit. Rapporter når oss allt för ofta att mögel och lukt uppstått under och efter arbetets utförande. Det hela kan då sluta i begreppet sjuka hus.

Luftrenare AirSteril förebygger och sanerar

Till vår hjälp vid akut vattenskadeavfuktning har vi Luftrenare AirSteril som genom biokatalys motverkar mögel, bakterier och lukt såväl uppe i rummet som nere i den skiktade konstruktionen. Dessa luftrenare kan ställas fristående eller dockas till avfuktare eller turbin. Risken för mögel minskar och befintlig påväxt kan samtidigt avdödas. Till exempel är effekten hög bl.a. på Geosmin från Actinomyceter som Streptomyces samtidigt som formaldehyd också neutraliseras. Reduceringseffekten från luftrenaren som får verka med avfuktaren och dess luftflöde kallar vi TKR - Total Koncentrationsreducering.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Under senare tid har man inom avfuktnings-
branschen gått över från trycktorkning till sugtorkning. Det menas att det senare alternativet ger bättre skydd mot mögel.

Då denna typ av avfuktare ofta måste stå och jobba under månader innan uttorkning skett blir det inte bara ekonomisk belastning utan också miljöbelastning.

Hepafilter kan tillsammans med våra luftrenare användas i förebyggande syfte så att mögel inte så lätt kan slå rot.