Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktskada i krypgrund vad ska man göra?

1  |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12

Vi har fått in ett mycket stort antal frågor om fuktskada i krypgrund och vad som därmed bör åtgärdas. Svaren här ges mer generellt och baseras på adekvat fackmannamässig kunskap samt de grundregler som ska följas.

Fuktskada i krypgrund med riklig mikrobiell påväxt, med andra ord mögel
I fall av ringa mikrobiell påväxt där man endast okulärt finner lite mögel på blindbotten, bärlinor, grundmurar etc. samtidigt som ingen elak lukt förekommer kan det räcka att städa av marken, lägga byggplast och krypgrundsisolering alternativt ännu säkrare installera avfuktare lämplig för krypgrunder. Samtidigt är det viktigt att mäta den relativa fuktigheten med hygrometer för att ha bra kontroll.


Livsdugligt mögel som torkat ut lägger sig i träda så länge som klimatet gällande fukt och temperatur är ogynnsamt för vidare tillväxt. Allra säkrast för att uppnå detta tillstånd är att använda avfuktare permanent. Det är viktigt att ta i beaktande att allt mögel inte syns för blotta ögat och angreppet är ofta mer omfattande än vad man kan se. Ett bra och miljövänligt sätt att avdöda ringa till måttlig påväxt samt även få bort lukt är att använda Luftrenare AirSteril. Ska man utgå från senaste forkskningsrön om hur farligt mögelgift och andra mögelmetaboliter har potential att vara så är det bra att även i tidigt skede av angreppen använda ovanstående luftrenare för reduktion. Utbyte av mögelskadat material är alltid att rekommendera. Dock är åtgärderna upp till varje privat husägare att själv styra över.

Vid måttlig till som på bilden ovan* riklig mögeltillväxt är det viktigt att noga inspektera hur långt angreppet gått, om detta finns upp i isolering och vidare mot undersidan av golvet i bostaden bör isoleringen bytas ut samtidigt som mögelsanering utförs av det blottlagda byggnadsmaterialet i golvbjälklaget. Även detta kan få rivas ut. Kraftigt mögelangripet material som blindbottenskivor bör bytas ut.

Ofta brukar marken också var angripen och det är då bäst att gräva ut en del av denna samt sanera innan byggplast läggs ut för att förhindra vidare tillväxt och bildande av lukt som kan tränga igenom plasten och vidare upp i huset.

Fuktskada som lukt i krypgrund

Finns fuktskada i form av lukt upp från krypgrunden börjar man med att lokalisera vart lukten kommer ifrån. Därefter kan beslut tas om byte av luktsmittat material etc. måste göras samtidigt som man efter åtgärderna installerar avfuktare för att problemen inte ska återkomma.

Att börja renovera kan vara ett både kunskapsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt svårt arbete. Det finns många som önskar tillfälligt eller permanent lösa problemen genom att avfukta med samtidig undertrycksventilation för att hålla lukten borta från boendeytorna. Vi brukar här utgå från en steg för steg lösning efter att markförhållanden, takavvattning samt samt dränering är kontrollerat och vid behov åtgärdat.

Om steg ett inte ger fullt önskad effekt går man vidare till nästa steg o.s.v.:

  1. Installera sorptionsavfuktare och utvärdera en period om det är tillräcklig åtgärd. Exempel på sådan avfuktare är Acetec EvoDry PD.

  2. Installera luftrenare såsom AirSteril för att luktsanera samt mögelsanera.

  3. Komplettera med en extra undertrycksfläkt anpassad för krypgrund.

  4. Installera ventilationsaggregat i huset och förbättra ventilationen.

  5. Börja byta ut fuktskadat och/eller luktande material som även kan finnas uppe i huset.

Vi har sett att denna steg för steg lösning mot lukt många gånger fungerar bra redan vid steg ett samt steg två. Mer sällan behöver man gå vidare men det förekommer också, särskilt i fall av långvarig fuktskada och där man har byggt in tryckimpregnerad syll i konstruktionen.

En vanlig fråga som möter oss är om man kastat ut pengar i onödan om steg ett till fyra inte hjälper fullt ut och renovering samt djupare sanering ändå måste göras. Svaret blir att pengarna definitivt inte kastats i sjön då man även efter djupsanering och renovering av krypgrunden måste ha en avfuktare för att fuktskadorna inte ska återkomma. Även efter utbyte av luktande material brukar mindre mängd lukter återkomma och då har man en bra hjälp i form av luftrenaren. Undertrycksfläkten kanske inte behövs efter utgärderna. I sammanhanget utgör den endast en obetydlig kostnad och brukar kunna säljas som begagnad. Att ha bra ventilation i huset är eftersträvansvärt och bör inte ses som en onödig utgift då det sparar både husets och de boendes hälsa.

För mer ingående svar kring krypgrund och fuktskada samt därtill relaterad problematik finns ytterligare utförlig information på hemsidan bl.a. genom länkarna ovan/nedan samt till vänster i menyfältet. Det går även bra att kontakta oss för fri support.

En mer genomarbetad och detaljerad beskrivning av själva lösningsförfarandet och de åtgärdspaket vi kan erbjuda jämte installation finns nedskrivet i artikeln Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

* Bilden är tagen genom ventilationshålet i grundmuren till en krypgrund. Rikligt mögelangrepp syns såväl på mark som murar och på blindbotten. Eftersom krypgrunden icke var inspektionsbar måste inspektionslucka tas upp och utefter angreppets omfattning en större undersökning utföras. Riktigt fuktiga områden kan på bilden ses vid bärlinan och kan härröra från köldbryggor eller vattenskada kommande uppifrån huset. Mögel kan också dra åt sig och binda fukt till träet som senare drabbas av röta.

Läs mer om:

1  |  2  |  3  |  4  |  5   |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11 | 12

Ofta får vi in förfrågan om garanti emot lukt efter åtgärder. För svar läs följande sida.

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare