Sök

Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

0
(0)

Vi har delat in alla frågor och svar om krypgrund i olika sidor då det annars hade blivit mycket omfattande material att ha på en enda sida. Se längre ned i text för ytterligare kunskapsbank.

Vi står i begrepp att bygga hus. Det är frustrerande att hela tiden kastas mellan olika besked vilket som är bäst, platta på mark eller krypgrund! Vilket vill ni som entreprenör inom branschen råda oss till?

Vi tycker det är olyckligt att man inom byggbranschen inte kunde förutse problemen med krypgrund samt även problem som råder kring platta på mark utan underliggande adekvat isolering. För att ge denna problematik ett visst perspektiv måste vi se tillbaka i tiden:

Krypgrunderna förr hade inte problem i samma utsträckning som i dag. Största boven i detta drama är att vi isolerar golvbjälklaget mer och därmed får ett kallare kryputrymme.

Platta på mark utan underliggande fuktspärr i form av isolering innebär också en stor risk att drabbas av fuktrelaterade problem då fukten transporteras upp genom plattan och utgör grogrund för mögel.

Lösningen idag innebär att man vanligtvis i befintliga krypgrunder installerar avfuktare samt även isolerar utrymmet invändigt mot mark och grundmurar för att uppnå ett varmare och mindre fuktigt klimat. Vid nybyggnation finns redan isolerade grundmurar att tillgå. Samtidigt läggs ofta isolering emot marken. När det gäller platta på mark så lägger man cellplast under plattan för att hindra markfukt tränga upp.

Vi anser med facit i hand att man inte ska nedvärdera krypgrund vid nybyggnation. En bra planerad krypgrund innebär flera fördelar gentemot platta på mark. A) Billigare att utföra. B) Ger möjlighet till förvaring. C) Ger möjlighet till vidare “ombyggnation” i form av rörläggning, sladd-dragning etc. D) Vid en eventuell vattenläcka är chansen större att skadan begränsas. E) Det är lättare att sanera och renovera efter en vattenläcka. F) Vem vet hur det om några år ser ut? Kanske blir det vanligare med översvämning i vissa områden? Då skulle en krypgrund stå sig bättre än ett hus med lägre platta på mark. G) Det finns idag lösning där man placerar varmvattenberedare, ventilationsaggregat etc. i en väl isolerad och uppifrån bostaden tillgänglig krypgrund. Läs om krypgrund som varmgrund. eller också om att anlägga den allra “hetaste” typen med energibesparingspotential utöver det som tidigare setts, nämligen Bygga krypgrund som IK-Krypgrund.

Krypgrund
Varje konstruktion för grundläggning har sina nackdelar. Det gäller att veta vilka dessa är. Till vänster ses krypgrund med stensatt grundmur, vilken kan läcka in mycket vatten om dränering inte finns. Här ses också mögel- och rötskador samt av fukt nedåtbuktande blindbottenskivor.

Hur kan det komma sig att det luktar mer från vår krypgrund nu under vintern när det är mellan 50-60% RF, än vad det gör under sommaren när RF pendlar mellan 70-85%?

Under vintern skapas i regel ett högre undertryck i bostäder med självdrags- ventilation. Värmeskillnad ute och inne blir större och luftomsättningen ökar. Mer luft dras från krypgrunden upp i bostaden genom springor i konstruktionen. En bidragande orsak kan också vara att mögel som inte har tillräckligt bra tillväxtvillkor ofta sporar av sig mer i ett livsuppehållande försök. Tänk här på att RF – relativ luftfuktighet ändrar sig snabbare än fuktkvoten i virket. Fuktkvoten i virket kan medge mögeltillväxt även under kortare perioder med lägre RF. När det blåser ute eller när luftfuktigheten är hög så luktar det i vissa fall mer. Då det varit fuktigare i luften absorberar byggnadsmaterial fukt. Uppkommer av någon anledning lukt i materialet så transporteras lukten ut i luften under torrare perioder eftersom materialet då via ångutjämningsprincip släpper fukten. Mer om olika förhållanden som påverkar lukt ifrån krypgrund står omtalat under ytterligare sida benämnd: När luktar det illa i hus och varför. Ytterligare forskningsbaserad text finns att läsa om förhållandet att det från grundläggning som krypgrund sker kontaminering upp i inomhusmiljön.

Jag ska lägga byggplast på marken i krypgrund och undrar vad som egentligen menas med att det inte ska vara rikt på humus under plasten?

Med humus menar vi grogrund för mögel d.v.s. byggspill, sågspån, gräsrester, rötter, matjord, onedbrutna och delvis nedbrutna växtdelar. Ordet humus används ibland lite “vårdslöst” i branschen, säkert av bekvämlighetsskäl och för att att man som fackman vet vad som menas.

Höjs elförbrukningen väldeliga när jag kommer att installera krypgrundsavfuktare från er? Jag är lite orolig för detta!

Det behöver inte innebära en markant ökning av elförbrukning att säkra kryputrymmet via installation av avfuktare. Oavsett fabrikat så har du alltid en viss tillgodoeffekt gällande värmeåterbäring från avfuktningsprocessen ifråga. (Märk väl att s.k. kondensavfuktare eller även kallad kylavfuktare inte är lämpad att ha i kallare utrymmen). Då man satsar på adekvat avfuktare i krypgrunden kommer isolering och golvbjälklag att bli torrare. Torrare isolering och byggnadsmaterial i övrigt innebär ett högre värmegenomgångsmotstånd, vilket resulterar i att uppvärmningskostnaderna för bostaden sjunker. Eftersom alla uteluftsventiler ska sättas igen blir temperaturen i krypgrunden och golvkonstruktionen högre. Ovan nämnda faktorer brukar innebära att man i ett hus med normalt fuktbelastad krypgrund kan gå plus minus noll gällande elförbrukning. En metafor till att ha ett fuktig golvbjälklag är som att ta på sig ett fuktigt täcke en sval natt. Kroppsvärmen leds genom fukten snabbare bort.

Jag har hört att det ska vara dåligt att avfukta krypgrunden för att det blir för torrt uppe i huset. Det vet ju alla att man inte mår bra under vintern när det är för torrt i luften.

Här kan vi ge raka besked om denna krypgrunds-myt som förekommer. Avfuktningen påverkar i regel inte inomhusklimatet under vintern då krypgrundsavfuktaren oftast inte behöver arbeta så mycket som under sommar, höst och vår. Man ställer inte heller in avfuktaren på lägre relativ fuktighet än ca. 60-65%. Det som gör att det blir torrt inomhus är att den kalla luften som kommer in inte innehåller så mycket fukt. Då denna kalla luft värms upp sänks den relativa fuktigheten. För att en person ska börja må dåligt av torr luft måste man sänka RF till under 10-20% och forskare vid Umeå Universitet menar att det snarare är partiklar och gaser etc. i luften som gör att vissa personer sensibiliseras i torr rumsmiljö. Det är snarare skadligt att inte ha avfuktare i krypgrunden då ett osunt klimat med mögel, gaser och lukt bildas vid högre RF. Det är definitivt inte rätt väg att gå att utelämna avfuktare i kryputrymmet om man behöver fuktigare luft inne. Det hjälper heller inte för att befukta inomhusluften, utan stjälper snarare. Vi har läst om denna myt på olika forum på Internet och avfärdar den med bestämdhet.

Krypgrund som ligger kustnära, har det några negativa eller positiva effekter?

Vi brukar säga att kustnära är lika med fuktnära. Det kan råda en väldigt hög fuktlast in i en krypgrund som finns närmare havet. Det är givetvis inte bra och statistik pekar på procentuellt fler och allvarligare fuktskador i krypgrunder som ligger utsatt vid havet. En både positiv och negativ verkan kan ses i det salt som med fukt och vind transporteras in i krypgrunden och där lägger sig på alla ytor. Saltet motverkar mögel till viss del men ser också till att dra åt sig vattenånga från luften även då det är torrare klimat i grunden. Vattenångan vandrar sedan in i träet och kan där ställa till med skada. Uteluftsventilation av en sådan krypgrund kan vara omöjlig att ha kvar. Bättre är då installation av avfuktare som medger stängning av ventilöppningarna för skapande av ett fuktsäkert klimat avskärmat från omgivningen.

Jag har en fastighet från 1928 där ca. 20m2 består av källare och 40m2 är krypgrund. Eftersom källaren bara har en tunn platta så drar där upp fukt. Funderar nu på att med bergvärme värma källaren så luft och fukt därifrån ventileras ut genom krypgrunden och vidare ut genom ventilerna i krypgrundens murar. Kommer det att fungera?

Riskfaktorn i ditt tänkta sätt att avfukta är om värmen inte räcker till för att även hålla kyla och fukt borta från krypgrund. Ponera att källardelen hålls avfuktad men krypgrunden fortsätter att vara kallare. Då kommer fukten bara att flyttas till krypgrundens svalare partier som i sin tur kan fuktskadas. Samtidigt är det bevisligen vanskligt att uteluftsventilera krypgrund och även källardel. För ökning av potentialen i din lösning kan marken i krypgrund beläggas med krypgrundsisolering. Troligen kan du totalt sett komma billigare undan genom att bruka en avfuktare med tillräcklig kapacitet att klara båda delarna av grunden. Efter ett bra val av avfuktare kan alla ventilationshål ut bommas igen. Då behåller du värmen under huset på vintern. Detta ger total energibesparing.

Har fått tips om att sätta en upp och nedvänd balja med ett mindre hål i botten på marken i min krypgrund. I denna balja ska en hygrometer stå, också en hygrometer utanför. Med detta sätt ska man kunna avgöra om ventilationen ska ökas eller minskas. Vad säger ni?

Vi säger att detta sätt är mest ogenomtänkt teori kring hur man ska kunna avgöra om krypgrund ska ventileras mer eller mindre. Faktorerna kring ett sådant test som du nämner är många att ta hänsyn till. Sker mätningen i krypgrunden under vintern kan marken vara förhållandevis fuktigare än luften som kommer in i krypgrunden via ventilerna. Då skulle “testsystemet” kanske peka på ökad ventilationsgrad (fuktigare under baljan än i luften), som i sin tur ger högre RF% värden under varm årstid. Testmätningsmetoden kommer att ge olika resultat under olika klimatförhållanden, vilket varierar inte bara mellan de olika säsongerna utan också mellan natt och dag. I regel är det så att krypgrund inte kan ventileras under sommarsäsongen eftersom temperaturförhållandena skiljer mellan ute och inneklimatet. 

En stängd krypgrund utan avfuktare mår inte heller bra. Det finns andra säkrare sätt att räkna på och komma fram till var det största fukttillskottet kommer ifrån. Se vår info. om fukt och de tabeller som finns på den sidan. Tänk på att ett förminskat ventilationshål kan släppa in avsevärda mängder fukt i krypgrunden likt ett större även kan. Ökad ventilationsmängd ger oftast ökade problem. En del undantag finns, särskilt där huset står på mark som är vattensjuk etc. Ökar man ventilationen i en sådan krypgrund ges hjälp under delar av året men under sommartid kan problemeskalering ändå ske.

Jag har läst på eran sida om krypgrund med solfångare för minskad fukt. Jag har ett inglasat rum ihopbyggt med huset där jag får mycket varmt av solen, en slags passiv solfångare. Är de lämpligt att utnyttja och fläkta in den varma luften i krypgrunden för att höja temperaturen där? Grundväggarna är isolerade men ej plast på marken.

Det är ett mycket vanskligt projekt du ger dig in på då den varma luften från uterummet kan innehålla mycket fukt samtidigt som krypgrunden är kallare och marken där kan avge fukt eftersom det inte är lagt byggplast. Vi vill inte rekommendera detta för att avfukta krypgrund, det kan ge motsatt effekt under vissa förhållanden. Vill du prova, se då till att fuktmäta med bra fuktmätare på flertalet platser i krypgrunden varje dag då systemet är igång och även då det står still. Läs också vidare om krypgrund med luftsolfångare, vilket motsvarar den lösning du funderar på.

Uppdaterad 2020-02-11

– Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund”

 1. Mikael Björkhem

  Hej!
  Finns det någon risk med att helt stänga igen alla ventilerna i en krypgrund? Byggplast på mark och isolering enligt gängse metoder. Hos mig ser detta ut att räcka för att kommer under kritisk RF, utan aktiv avfuktare. Funderar mest på om den stillastående luften kan skapa problem på sikt i form av lukt.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Det finns uppenbara risker med att stänga igen ventilerna i en krypgrund. Stillastående fuktig luft med ökande fuktkvoter i byggnadsmaterial kan uppstå. Det här med ventilation av krypgrunder är likt moment 22. Vad man än gör finns risk för fukt- och mögelskada samt kanske också röta och hussvamp. Om man vill experimentera med ventilation och annat utan att installera avfuktare gäller det att fuktmäta kontinuerligt, och vara beredd på att avfukta om så skulle behövas. Lukt kan uppkomma som sekundärskada p.g.a. för mycket fukt i krypgrunden. Det kan då röra sig om luktande materialemissioner, lukt från mögel och bakterier eller lukter från olika träskyddsmedel. Har lukt funnits ett tag och letar sig upp i bostaden kan det vara svårt att bli av med. Berätta gärna hur det går med ev. test och lösningar.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »
Badrumsfläkt
Fläkt Intellivent 2.0 badrumsfläkt

Intellivent 2.0 är en uppdaterad variant av den ursprungliga badrumsfläkten som Fresh rönte stora framgångar med. Prestandahöjning har skett med uppgraderad tystare fläktmotor och det är nu ännu enklare att rengöra genom löstagbart fläkthjul.

Vid köp av två Intellivent ges rabatt. Gör val nedan.

Läs mer »
Rökpenna
Rökpenna

Ett bra verktyg för att kontrollera ventilation, drag, läckage, kallras. Efter fläktmontering kan man enkelt få vetskap om att man har uppnått ett undertryck i t ex. krypgrunden.

Produkten innehåller inga farliga eller korrosiva ämnen, och är miljövänlig.

Levereras i paket innehållande 3st rökstavar. 3 rökstavar motsvarar ca: 1,5 timmar kontinuerlig rök eller 180 röktester á 30 sekunder per styck.

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet
TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen