Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

Längre ned på sidan finns länkar till ytterligare fråge- och svarsbank.

Har det någon betydelse vilken typ av virke man använder i krypgrunden sett till risk för mögel och röta?

Mjukare typer av virke har i regel inte så stor motståndskraft då dessa kan binda mer vatten än hårdare typer av trä. Vi har bevittnat ex. där äkta hussvamp inte gett sig på ek utan istället spridit sig vidare över ekbrädorna för att bryta ner furu i närheten. Träslag från sydligare breddgrader innehåller mer mögelhämmande ämnen än nordiska träslag. Detta för att regnskogsklimatet kräver ett starkare skydd mot mikrobiella angrepp. Tropisk virke luktar ibland mycket illa vilket är ett tecken på motståndskraften. Det skulle därför inte gå så bra att använda i krypgrund då lukter kan avges uppåt till huset i övrigt.

IKEA sökte för något år sedan vår kompetens och frågade om man kunde luktsanera sådana träslag då de ville använda det till möbler. Vi provade att sanera men det gick inte då lukten satt rakt igenom provbitarna. Vissa växter innehåller t.ex. Citral vilket är starkt mögeldödande. Tryckimpregnerat virke skall absolut inte användas. Inte heller Cuprinol eller dyl, särskilt inte sådant som tillverkades före 1979. Detta kan börja lukta illa efter att ha blivit fuktigt och hindrar definitivt inte mögel. Lukten sitter sedan kvar de närmaste 40 åren och bevisligen mer därtill. I övrigt om man bortser från träskyddsbehandlat virke kan alla typer av trämaterial användas, bara det via avfuktare tillses att mögel inte får chans att trivas i krypgrunden eller torpargrunden.

Svart äldre och sämre typ av byggplast i krypgrund

Här ses tidigare typ av svart byggplast som ofta lades på marken i krypgrunden, under ett lager med sand. Denna byggplast släpper i regel genom mer fukt än vad dagens åldersbeständiga 0,2mm plast gör.

Det kan vara läge att byta plasten, särskilt om man ser mörkare fläckar i sanden uppe på plasten, vilka skvallrar om att det kan vara hål i plasten. Läs om den byggplast vi använder.

Ska jag lägga byggplasten ända in till grundmuren eller lämna marken bar en bit? Det propageras för olika lösningar på Internet, så jag är osäker på vad som är bäst. Ska jag även täcka grundmuren med plasten?

Lösningen att inte täcka marken med byggplast – byggfolie ända in till grundmur är förlegad och tillhör den “gamla skolan”. För ett antal år sedan menade man att det skulle räcka med att täcka större delen av marken med byggplast för att undvika fuktrelaterade skador, då med bibehållen uteluftsventilering. Meningen var att kondens som sommartid bildas på grundmurens insida skulle kunna rinna ner i marken istället för att samlas upp ovanpå byggplasten.

Idag med facit i hand vet vi att endast täckning av marken inte räcker för att undvika mögel och röta. Det krävs i regel en kombination av avfuktare och byggplast på marken. Eftersom avfuktaren ser till att det inte bildas någon kondens i krypgrunden ska plasten läggas ända ut till grundmur. Lämnar man en spalt utan byggplast så kommer avfuktaren att få arbeta onödigt mycket då fukten formligen dras upp ur marken som är blottad. Detta fenomen kommer sig av att avfuktad luft har lägre ångtryck än själva ångtrycket i marken. Då fukt strävar efter att fördela sig från områden med högre ångtryck till områden med lägre ångtryck kommer fuktvandringen att vara hög från mark till luft även om spalten mellan byggplast och grundmur inte är så bred.

Grundmuren bör inte täckas helt med byggplast då man i sådant fall riskerar att anvisa fukt upp i konstruktionen, där fukten definitivt inte har att göra. Täcks grundmuren med plast så ökar risken för frostsprängning under vintertid. Ska plasten fästas mot grundmuren så fäst inte denna så långt upp utan istället endast en bit nerifrån. I krypgrunder där grundmuren står på plintar och därför inte når ner till marken kan större mängder fukt leta sig igenom rasskydden och ev. dräneringsmassor eller jord. Då är det bra att dra upp byggplasten och fästa denna nederst på grundmuren. Byggplasten fästes med en regel vilken ska sitta utanpå plasten, d.v.s. inte mellan plasten och grundmuren. Välj en åldersbeständig plast om 0,2mm, vilken finns på byggvaruhus och kostar från ca. 300:- för 60-70m2. Lägg plasten med minst 50cm överlapp eller tejpa skarvarna med byggplasttejp. Läs en mer detaljerad och heltäckande beskrivning av byggplast i krypgrund.

Min granne menar att har det inte hänt något med torpargrunden på över 50 år så händer det inget i framtiden heller. Stämmer det?

Det går inte att vara säker trots alla år utan problem. Viktigt tänka på är att allt organiskt material strävar efter att återgå till naturen som näring. Det är bara en tidsfråga. Vissa grunder drabbas av mikrobiella angrepp redan efter ett till två år medan andra kan vara i stort sett problemfria under kanske 40 år eller ännu längre tid. Problemen ifråga behöver inte uppkomma snabbt utan kan sakta eskalera under många år. För den i ämnet otränade kan det vara svårt att upptäcka de tidigaste tecknen på mikrobiellt angrepp. Varför utrymmet har varit “problemfritt” så många år beror på olika samverkande faktorer. Några av dessa kan vara:

* Isoleringen i golvbjälklaget kanske inte är så tjock, utan tillåter värmeläckage ner i utrymmet som då hålls varmare och torrare.

* Markens beskaffenhet att dränera bort vatten kanske är hög.

* Blindbotten kan bestå av hårdare kärnvirke.

* Huset i sig står skyddat från väder och vind, vilket håller utrymmet varmare.

* Huset står inte i närheten av sankmark, vattendrag, hav eller sjö.

* Marken i utrymmet består inte av berg, vilket annars skulle kyla ner ordentligt.

* Det finns inget högt stående eller rinnande grundvatten som också kyler ner.

* Förr kanske man stängde igen ventilerna/kattgluggarna vintertid och då kyldes inte marken i utrymmet ner i samma utsträckning som annars.

* Det kanske eldas frekvent i spis eller kakelugn vilket gör att fundamenten till dessa sprider värme ner i utrymmet.

* Huset kan vara beläget i de delar av vårt land som har högst antal soltimmar per år. Solen hjälper då till att värma upp grundmur och mark i väderstrecken ost, syd och väst.

* Man kan ha haft tur med ventilationen i grundmur, d.v.s. rätt grad av ventilation.

Klimatförändringen går snabbare än vad många forskare har trott. Klimatet har blivit mycket fuktigare och även varmare hos oss. Invagga dig inte i säkerhet genom att lyssna på denna typen av generalisering och antagande. Håll noggrann koll på hur din krypgrund mår.

Jag har haft fuktinspektör i min krypgrund nyligen. Han sa att det fanns  mikrobiellt angrepp och menade att troligtvis hade ingen annan än han med sin långa erfarenhet upptäckt detta. Jag kan inte själv se något på skivorna i blindbotten. Har han lurats för att få sälja en avfuktare till mig?

Det får vi inte hoppas att han gjort. Lys med en ficklampa mot blindbotten, inte direkt emot utan lys mer utmed och titta i släpljuset. Det är då lättare att upptäcka den mycket fina påväxt som kan finnas, kan se ut som ett dammlager. Möjlighet finns också att fotografera med digitalkamera från olika vinklar. En tunn “mögelfilm” som kan kallas biofilm syns ibland tydligare på digitalfoto.

Här ses inspektionslampa och mögeldetektor som kan få mögelgift att lysa upp

Bästa sättet tycker vi är att  använda LED-lampa som består av lysdiod alstrande speciellt avgränsade våglängder av UV-ljus, ett blåaktigt sken. Detta sken hjälper genom möglets fluorescens till att avslöja annars mycket svårupptäckta mögelangrepp. Vi har tagit in en specifik handhållen LED-lampa i sortimentet, kallad LFS Mögeldetektor. Det går också att med fördel använda det snabbtest vi har i sortimentet, vilket på under fem minuter detekterar om det man svabbat upp med en tops är något av eller flera olika av totalt 32 mögelarter. Läs mer om vårt mögeltest.

Hjälper Byggfolie mot markradon?

Ja, 0,2mm godkänd byggfolie/byggplast hjälper till att hålla radon borta från utrymmet. Dock ger det ej fullgott skydd om radonhalten i marken/berget är hög. Byggplasten andas nämligen till viss del och har med andra ord ett ånggenomgångsmotstånd som inte är tillräckligt för att helt stänga ute radonet. Det finns idag bra krypgrundsisolering som är tätare och kan läggas direkt mot marken eller plasten för att hindra radonet.

Vad kostar sanering av krypgrund?

Totalkostnad beror på angreppens art och vilken skada dessa orsakat på och/eller i byggnadsmaterialet, samt även vilken metod som används. Andra faktorer är storleken på krypgrunden samt hur lättåtkomligt utrymmet är. Det är svårt att säga på förhand, allt upp till en halv miljon kronor förekommer beroende på hur stort huset är och skadans omfattning. Det finns extremfall där brandkåren fått övervaka nedbränning av det drabbade huset p.g.a. utbrett angrepp av mögel eller hussvamp. Det lönar sig därmed att förebygga fuktrelaterade skador med avfuktare anpassad för kylan i en krypgrund. Läs mer om val av avfuktare!

Behöver jag sanera mögelangreppet i min krypgrund, eller räcker det med att sätta in avfuktare?

Det beror på angreppets art, d.v.s. hur toxiskt möglet är, hur mycket farliga gaser och sporer det sprider. Det beror också på angreppets omfattning. Om det luktar illa i krypgrunden och upp i huset så bör man sanera antingen med saneringsvätska eller med ozonaggregat. Det finns också mycket effektiva luftrenare vid namn AirSteril, vilka kan flyttas runt i krypgrunden samt även uppe i bostaden då man vistas där. Då man installerat avfuktare kommer möglet under vissa förhållanden i ett livsuppehållande försök att spora av sig rikligt. Det innebär att ev. lukt kommer vara mer intensiv under en övergångperiod. Möglet kommer lägga sig i träda för att sedermera dö ut när tillräcklig fuktmängd i luften inte återkommer. Hur många år det tar innan icke sanerat mögel dör vet vi inte med dagens forskningsläge.

Senare efter sanering kan man utrustad med bra andningsfilter borsta bort det döda möglet. Har prover visat på toxiskt mögel i isoleringen bör denna bytas ut. Viktigt att tänka på är de nya varningsrapporterna som kommit ut gällande mögel. Svenska forskare har genom ingående experiment kommit fram med säkra belägg för att mögelgifter finns kvar även då möglet torkat ut och dött. Dessa skadliga gifter sprids mycket lätt till inomhusluften och verkar som allergener, inflammagener och carciogener. Man känner inte lukten av dessa gifter. Säkrast mögelsanering för att både döda möglet och neutralisera gifterna är att använda fotokatalytisk luftrenare såsom AirSteril.

Jag har problem med ett ganska omfattande mögelangrepp i krypgrunden. Detta har blommat upp under sommaren i år (2007). För att spara in lite pengar vill jag göra saneringen själv. Har ni några tips att komma med då jag här också beställer saneringsvätska av er?

Vid mögelsanering i krypgrund måste man skydda sig från den annars skadliga vätskan. Halvmask mot mögel (med partikelfilter 3 och ev. även gasfilter) samt tätslutande skyddsglasögon måste användas. Gummihandskar, gummistövlar och ett bra regnställ t.ex. M90 ska tas på. Tänk på att ha luvan på regnstället över huvudet. Undvik att applicera vätskan så att denna droppar direkt ner från blindbotten i krypgrunden på dig. Då andningsfiltret börjar att mättas så kommer en svag smak och lukt att märkas. Då är det dags att byta filter. Byt filtret utomhus så att du inte andas in ångorna från vätskan.

Efter utförd sanering ska all utrustning tvättas ren. Duscha omsorgsfullt. Detta för att minimera risken att få mögelangrepp i huden. Vid allt arbete i krypgrund som är mögelangripen ska man ha halvmask med partikelfilter 3 användas. Normalt ska inte mögelangrepp i huden uppträda. Dock finns risk om immunförsvaret är lite försvagat eller om mögelangreppet och typen av mögel i utrymmet är riktigt elakartat.

Tilläggas ska att mögelangrepp i huden kan vara mycket besvärligt att få bort då det väl etablerat sig. En av anledningarna till att man kan drabbas av mögelangrepp i huden är att arbetet i krypgrunden är varmt och svettigt. Närmast kroppen blir det med andra ord ett mycket bra klimat för mögeltillväxt. Före arbete i krypgrund finns därför anledning att sanera t.ex. med Luftrenare AirSteril, för att reducera så stora delar av källan som möjligt. Mer finns nedtecknat på sammanfattningssidan mögelsanering i krypgrund.

Uppdaterad 2020-02-11

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund”

 1. Hej,
  Är det viktigt att plasten i krypgrunden tejpas runt helt huset? Just nu är våran bara tejpad på vissa ställen. Dvs. plasten viker sig inåt lite och jag skulle kunna stoppa ett fimnger in under på vissa ställen, det känns inte som det är rätt gjort.

  • Hej Erica,

   Huvudsaken är att byggplasten läggs omlott med 50 cm överlapp och att plastskikten ligger mot varandra så att markfukt inte så lätt letar sig uppåt. Mot grundmur i krypgrund kan man vika upp och fästa plasten, eller lägga den intill muren. Det går att tynga ned plasten med natursten, tegelsten eller sand så att den ligger mer dikt an mot grundmuren.

   Den stora vinsten ligger i att täcka så stor del av markytan i krypgrund som möjligt. Finns mindre glipor så kommer det visserligen att kunna komma upp fukt där, men i jämförelse med att inte ha någon plast ska det bli väsentlig skillnad.

   När och om man installerar avfuktare kommer plastläggningen att vara viktig. I annat fall måste avfuktaren jobba mer.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd