Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

 Kondens samt fukt och mögel i skorsten

I många hus är skorstenen av värmeavgivningsskäl centralt anlagd och därmed även fint integrerad i byggnadskonstruktionen. Det finns idag ett antal skäl till att allt fler husägare får fuktrelaterade problem i och kring sin skorsten. Några av dessa är:

Huv ovanför skorsten s.k. skorstenshuv är viktigtDet saknas skorstenhuv varvid regnvatten fritt kan regna ner i kanalerna. Ser man till hur mycket det regnar i Sverige per år faller i genomsnitt mellan 600-800 liter vatten per kvadratmeter och år. Då den övre delen av skorstenen blir för fuktig bromsas ventilationen / självdraget. Fukten medger också att mögel och hussvamp bildas i kanalerna. Mögelgift, gaser och sporer kan förutom elak lukt transporteras in i boendemiljön genom omvänt drag genom skorstenen, vilket kan uppkomma vid vissa väderleksförhållanden etc. Hussvamp är ett vanligt och många gånger för huset allvarligt angrepp då det kan växa mycket snabbt och leta sig igenom sprickor i skorstenen ut till byggnadsmaterial som blir till näring för svampen. Regnvatten som rinner ner till fundament i krypgrund kan även genom fuktvandring genom material eller mindre passager påverka mikroklimatet i krypgrunden negativt. Ofta finns det inmurade bärande detaljer av trä i skorstensstocken. Dessa blir fuktigare genom att de sekundärt absorberar fukten.

I hus som ej är uppvärmda tenderar skorstenen genom vätan vittra och frysa sönder så allvarligt att murstenarna faller ner i kanalerna.

Oljepannor och vedeldning ersätts allt mer med olika typer av värmepumpar som bergvärme. Indragning av fjärrvärme är också vanligt förekommande. Konvertering av värmesystem medför såväl att källare, skorsten och vind blir fuktigare. Källaren värms inte längre upp av pannan som kanske tas bort helt. Det kan då dra upp fukt från källaren i den kanal som mynnar upp från källaren. Denna fuktiga luft kan kondensera i kanalen och det fria vattnet rinner då tillbaka samtidigt som det sugs upp av murbruk och stenar. Detta gäller även den luft som genom tänkt självdrag ska ventileras ut från bostaden genom de kallare kanalerna. Vinden värms inte längre upp av skorstenen och den lilla skillnaden i temperaturminskning kan vara avgörande för om mögel på vinden ska kunna bildas eller ej.

Vid oljeeldning bildas sett över tid stora mängder vatten vilket i ett normalstort hus motsvarar ända upp till närmare 20 liter per dygn. Bildas det kondens av detta vatten så kan fuktskador och därtill relaterade problem snabbt uppkomma.

Det räcker inte att sporadisk småelda för att torka ut hela skorstensstocken. Tvärtom kan man få problem i de byggnadsdetaljer som ligger angränsande till denna då fukten vid eldning tränger ut ur muren och vid otillräcklig uppvärmning inte värms ut från detta absorberande material. Man bör hålla konstruktionen adekvat och kontinuerligt uppvärmd under hela den kallare årstiden samtidigt som man under sommaren underhållseldar ordentligt ett flertal gånger. Var aktsam så att eldning inte sker för hastigt i kall skorsten. Denna kan då värmesprängas av den expanderande innestängda fukten. Såväl förhöjd luftfuktighet som kondens innebär skador.

Extern länk till skorstensspecialist
- Åtgärder av skorsten

Uppdaterad 2018-08-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB