Mögelsanering – Mögel och mögelgift kvarstår

Vi har tidigare skrivit i ämnet mögelsanering att själva saneringen inte ersätter avfuktare då saneringsvätskan i sig kanske inte tar bort allt mögel samt inte ger ett bestående resultat. Tidigare forskning kring mögelgift har påvisat att gifterna även kallat mycotoxiner är både vanligare och potentiellt giftigare än vad som innan varit känt.

Senaste forskningen visar att mögelsanering är mindre verksamErica Bloom m.fl. vid IVL Svenska Miljöinstitutet har fortsatt forskningen kring mögel samt resultatet av mögelsanering. Detta arbete ger vid handen att våra tidigare publikationer inom ämnet står sig, är högst aktuella och visar att man kan komma långt med en kombination av logik, ämnesrelaterad kunskap samt uppföljning av saneringsarbete i fält. Forskningsresultaten visar bl.a. på olika saneringsvätskors i stort sett dåliga direkta verkan för att få bort odlad påväxt och mögelgift från gipsskivor och furusplint. I vissa fall ökade avgivningen av gift efter själva saneringen och uttorkningen.

Ett av testerna gjordes även med ozon. Vi anser inte att resultatet är relevant då man endast utsatte provet för ozon i 30 minuter. Ozonering måste utföras över längre tid för att få bästa möjliga effekt. Varför man i forskningsgruppen gjort ett så stort misstag är en gåta! Samtidigt har man av någon anledning ej valt att utföra prov med fotokatalys, eller fotokatalys i synergisk effekt med ozon, vilket är en bevisligen flera hundra gånger effektivare metod, som över tid har reningseffekt på såväl ytor som i luft, vilket inte saneringsvätska har på samma sätt. Det står skrivet att det handlar om en förstudie. Det måste man vara medveten om och därmed finner vi kanske svar på frågeställningarna.

I det stora hela är “miljöarbetet” mycket viktigt och de två rapporterna som utkommit lägger utläst mellan raderna vikt vid snar fortsättning, fördjupning samt även tvärvetenskaplig- och parallell forskning. Stora anslag krävs för att gå vidare på ett adekvat sätt. Kan man inte p.g.a. pengabrist fortsätta lämnas vi egentligen med större frågor kring mögel och dess skadlighet än tidigare. Dock är ett viktigt begrepp myntat i form av “försiktighetsprincipen”, som bör gälla i kontakt med mögel och påväxt i hus ska förebyggas eller mögelsaneras på ett hållbart sätt utan dröjsmål.

Mögelsanering på djupet

Då mögel etablerats på grund av ett gynnsamt klimat i t.ex. krypgrund eller vind kan mögelgift vandra in i de angripna materialen genom möglets direkta verkan och genom uppfuktning. Då virke är torrare än omgivande luft absorberas fukt. Med absorberingen följer att mindre partiklar såsom gifter och mögelsporer vandrar inåt i materialets porösitet. Upptorkningen innebär motsatt effekt. Om vi tittar närmare på klimatet i krypgrund och vind ses att upptorkning och uppfuktning normalt varierar mellan olika årstider. Om ett angrepp av mögel börjar torka ut stressas det och kan därför avge mer sporer och mögelgifter. En del av dessa föroreningar fastnar ytligt och kommer vid nästa fuktperiod att dras in i virke och annat byggnadsmaterial. Här ser vi att en anrikning kan ske samtidigt som olika mögelgifter etc. allt mer möter varandra, andra materialbundna gifter och därför bildar än värre toxicitet. Totalt sett förvärras mögelangreppet över tid och riskerna för hälsopåverkan ökar hos de som bor i huset eller tidsvis vistas där.

Mögelsanering är utan tvekan av största vikt i så tidigt skede så möjligt. Byte av material som är starkt kontaminerat rekommenderas eftersom det är enormt svårt att utföra mögelsanering tillräckligt djupt ned och in i de material som förekommer i husens krypgrunder, vindar, badrum och kök m.fl. andra utrymmen.

Mögelsanering och korrekt utförande

Mögelsanering måste ses i ett helhetsbegrepp. Det avrådes bestämt från oss att utan kunskap använda saneringsvätskor i inomhusmiljö eller i krypgrund och vind varifrån luft kan komma in i boendemiljön. För att undvika att ämnen t.ex. från krypgrund kan komma upp i huset måste i regel avfuktare samt undertrycksfläkt installeras. Det är också mycket viktigt att kontrollera ventilationsförhållandena uppe i bostaden så att det är tillräckligt med ventilation och inte är för högt undertryck, d.v.s. att det ej är mer frånluft än tilluft.

Ska man börja byta ut allt material som visar minsta angrepp av mögel måste hänsyn tas till att nytt byggnadsmaterial kan avge giftiga ämnen kallat VOC – volatila flyktiga ämnen. Dessa ämnen avges starkt i början och främst de närmast kommande åren. Vad ska man välja mellan, hållbar mögelsanering eller tillförande av nya toxiska ämnen? Mögelangreppets omfattning och art är vägledande. För många handlar det också om kostnadsfrågan.

Anslag för vidare forskning kring mögel

Tydliga riktlinjer måste även sättas upp när det gäller mögelsanering och utförandet. Såväl personal som utför mögelsanering såsom boende och djur i fastigheten måste skyddas för de risker som uppkommer vid en saneringssituation.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd