Sök

Nyhetsbevakning rörande mögel

0
(0)

Vi ser ett klart eskalerande problem med fukt samt mögel i hus och de sekundära negativa hälsoeffekter som drabbar i synnerhet barn, men även i stor utsträckning vuxna. Det rapporteras allt oftare om mögelangrepp i “sjuka hus” relaterat till astma och allergi-liknande symptom hos de som exponeras. Som det ser ut nu kan mögel och dess skadeverkan komma att bli en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Frågan är befogad om så inte redan är fallet! Forskningen som fått allt större anslag globalt har nämligen börjat kartlägga och dra allt starkare kopplingar mellan mögel, mögelsporer, mögelgaser (MVOC), mögelgift (mykotoxin, mycotoxin) och vanliga sjukdomar samt krämpor vilka drabbar allt fler genom en tidigare sett kanske svårförklarlig orsak. Samtidigt måste man också i sammanhanget väga in att det förekommer olika emissioner från byggnadsmaterial, som också kan vara en orsak eller bidragande sådan till de olika hälsorelaterade symptomen.

Eftersom vi dagligen arbetar med frågor som direkt eller indirekt rör mögel når det oss mycket nyheter som är alarmerande. Detta faktum samt att det idag är svårt och tidsödande för många lekmän att på ett enkelt och snabbt sätt kunna överblicka motiverar oss att arbeta på denna sida. Syftet från vår sida är med andra ord att vara en slags spindel i nätet gällande denna typ av information samt ge råd som verkar förebyggande.

Här ges såväl sammanfattande relevant information som externa och interna länkar. De olika nyheterna som ges nedan sorteras nödvändigtvis inte efter datum utan kommer läggas så att samband lättare nås.

Många frågor kring mögel och cancer

Mögel sjukdom, inflammation och cancer

Det inkommer frågeställning varje vecka från oroliga husägare samt andra huruvida cancer skulle kunna orsakas av vistelse i sjuka hus med mögel eller ej. Vi har länge tittat på farhågorna därom och sammanfattat en artikel som delvis beskriver ny forskning där mögel och kemikalier i fuktskadade hus är satt i relation till inflammation, sjukdom och cancer.

Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer.

Cancer kan botas med medicin mot mögel

Fall ur verkligheten 2015-11-09

Verkligheten om mögel och sjuka hus kan beskrivas som bedrövlig. Inte bara för att vuxna och barn far illa utan också för att myndigheterna som är ämnade att reglera så att lagarna inom området följs ej ser till att så sker. För att utförligare berätta vad som möter oss initierar vi här serien Fall ur verkligheten:
Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus

Mögelinducerad inflammation i hjärnan kan ge glutenintolerans 2015-02-02

Vår egen forskningsinsats har eventuellt lett till ny upptäckt och koppling som gör sig gällande att mögel kan inflammera och på andra sätt skada hjärnan, vars signaler till mage och tarm gör att den positiva tarmfloran delvis sätts ur spel. Det som då händer är att den mögelexponerade personen inte har intakt skydd mot mögelgift och gluten m.m. Inflammation i tarmen gör att denna läcker och släpper ut ämnen i blodet som inte har där att göra, bl.a. gluten. Kroppen bildar då antikroppar och man analyserar fram glutenintolerans. Det sker parallellt med en mängd andra händelser som vidare påverkar hälsan negativt. Läs mer om mögel och glutenintolerans.

Mögelvarning utfärdas inte 2015-01-26

Svenska forskningselit börjar nu vända kappan efter vinden och försöka tala om att mögel inte kan skada. Detta har egentligen pågått länge men vi ser att dessa personer tar en vända till i ärendet avdramatisering. Frågan är hur långt upp korruptionen når i samhället? Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem

Mögel ger inflammation i hjärnan, 2014-06-24

Största händelsen inom mögelforskning sedan 2008, då Erica Bloom och Lennart Larsson i Lund avslöjade att mögelgift är vanligare att finna i skadade hus än vad vi tidigare trott, har för någon dag sedan presenterats via läkaren Ritchie Shoemaker. Hans team har länge jagat förklaringen till varför mögel verkar leda till neuropsykiatriska symtom samt sjukdomar och varför nervsystemspåverkan ges då man bor eller arbetar i ett fuktskadat hus. De har utfört MRI röntgen av hjärnan hos aktuella patienter och finner tydliga avvikelser i form av partiell svullnad och även att någon vital del av hjärnan krympt. Detta tyder på allvarlig påverkan där bl.a. inflammation i hjärnan ges, med symtomsvar som ofta ses hos mögelskadade personer. Läs mer om detta under sidan Mögel – går det att bli frisk.

Framsteg inom mögelforskning, 2013-04-10

Just nu händer det lavinartat mycket inom medicinsk forskning där man också allt mer tittar på mögel, sjuka hus och emissioners hälsopåverkan. Läkemedelsbolag har startat en typ av kapplöpning då det gäller att komma fram till antagonister som ska fungera som hämmare i kroppen gällande de försvarsfunktioner som aktiveras via antagonister (utlösande ämnen t.ex. från mögel kommande mögelgift och sporer samt andra metaboliter). Antagonistmedicin riktas bl.a. mot vissa funktioner i det centrala nervsystemet. Mer kan utläsas i en av våra artiklar som berättar hur mögel och sjuka hus kan påverka barn i skola.

Mögelgift i hus är vanligt och mycket giftigt, 2009-02-03

Tvingas experter backa från mögel-dementi? 2011-09-29

En expert inom området mögel har förkastat andra expertutlåtanden som föranlett stängning av kyrkor med mögel. Tvist har uppstått med en förhoppningsvis efterföljande debatt. Nytt bränsle på brasan behövs för att nej-sägare gällande mögel och dess påverkan på människan har vägt tungt ett tag nu. Det är istället tycker vi dags att följa moraliska samt etiska aspekter som gör gällande att man faktiskt gjort rätt som tillfälligt stängt byggnaderna från besökare och viss personal.

Lungorna kan påverkas av mögel, 2011-03-13

I en rapport som sammanställs från undersökningar i ett flertal länder har man kommit fram till att lungornas kapacitet kan nedsättas av mögel och fukt. Det verkar som kvinnor uppvisar tydligare symptom än män. Det är sedan tidigare känt att mögel och andra föroreningar som bildas i ett fuktskadat hus påverkar lungorna, men man har inte genomfört några mer ingående uppföljningar likt denna där lungkapaciteten ett flertal gånger mätts upp. Några andra medicinska undersökningar pekar dock också på kvarstående hälsoeffekter, såsom astma m.fl. Mer skrivet under mögel och hälsoeffekter.

Studier presenterade 2013 visar genom nya upptäckter hos immunförsvaret hur astma utvecklas genom inandning av mögel.

Longitudinell studie om mögel av Bo Sahlberg, 2012-05

Det har forskats rätt mycket om mögel om än inte på långa vägar tillräckligt. En svensk studie vilken kännetecknas som longitudinell, m.a.o. utförd över tid med återkommande undersökningar om hälsa knuten till sjuka hus och mögel m.m. Märk väl att det är en forskare som gjort arbetet och en sådan kan inte säga riktigt allt i skriften utan endast utveckla sig lite över frågeställningar i slutet av avhandlingen. Denna studie om mögel är på engelska och hämtas upp som pdf-fil och är väl värt att ta del av.

Mögel inte enda anledningen till astma och allergi, 2009-11-11

Vi är tämligen säkra på att det varken är bra med alla emissioner eller mögel och mögelgift som kan avges från och bildas i hus. En mycket viktig fråga är om dessa olika föroreningar i form av giftiga ämnen kan ha en sammantagen synergisk effekt likt olika mögelgifter som möts, där man nu talar om en potentiell multiplicerad giftighet.

Området gällande inomhusmiljö och hälsa har länge varit i rampljuset men inte förrän på senare tid väckt riktigt stor debatt, vilket måste till för att vi ska kunna komma någonstans i kartläggningen av problemen. Det verkar som att vissa forskare m.fl. ett tag stirrat sig blinda i frågan om mögel och t.o.m. i vissa fall satt en stämpel att det enbart är mögel som orsakar de eskalerande hälsoproblemen. Vi måste istället se på detta problem i både delar och helhet för att kunna bringa klarhet i vad som egentligen händer i vår kropp när denna utsätts för alla mer eller mindre giftiga ämnen och gaser som ofta finns i hus, i luften vi andas, i vattnet, i tvättmedel, tvål etc. DN skriver om mögel och fukt och vinklar frågan på ett mycket konstigt sätt gällande att mögel kanske inte är skadligt. Det torde vid detta laget stå klart att mögel är farligt, samtidigt som det finns fler orsaker till allergi och astma.

Världshälsoorganisationen WHO har givit ut riktlinjer rörande mögel och fukt, 2009-08-14

Ladda hem och läs: WHO´s riktlinjer kring fukt och mögel i hus (pdf)

Högt intag av socker är genom mögel relaterat till cancer, 2009-06-30

Mögel och avgaser kan ha lett till cancer hos ambulanspersonal, 2013-06-05

I hjärtat av Skåne, närmare bestämt Hörby, har ambulanspersonal tvingats arbeta i miljö med fukt och mögel samt bristande ventilation då avgaser från fordonen påverkat inomhusmiljön. Sju av elva har under en tioårsperiod drabbats av cancer. Malmöhus Läns Landsting har inte hörsammat klagomål från personalen, som redan under sent sjuttiotal sade till första gången. Först nu när man ser konsekvenserna, eller rättare sagt innan det bevisats misstänker koppling mellan mögel, avgaser och cancer, ska det utredas och man har även stängt stationen i Sjöbo där det finns liknande inomhusklimatproblem. I Aftonbladets artikel sju av elva fick cancer framgår att forskare påpekar att cancerfallen av viss typ är ovanligt många. De tidiga besvären var hos personalen typiskt de symptom många får i ett fall av sjuka hus, likt ögonirritation, luftvägsproblem m.m. Dessa följder kommer ofelbart i spåren av mögel och fuktskada så vi anser inte att man kan skylla allt detta enbart på avgaserna. Det kan vara så att ett ännu “giftigare” klimat uppstått där de olika metaboliterna från möglet, likt mögelgifter etc. gett synergisk effekt (promoterande) med de skadliga kemikalierna från fuktskadan i övrigt och fordonsavgaserna.

Mögel i skola har troligen framkallat cancer hos lärare, 2008-12-24

Mögel i skolor är inget nytt, inte heller kopplingen mellan mögel och cancer, 1997-08-26

Mögel i skolor är vanligt och ofta negligerat, 2008-08-27

Tillhör du de föräldrar som har ett barn i skola vilken är mögelangripen eller om misstanke därom finns. Ge inte upp om du får svävande svar från kommunen som har ansvaret. Ställ frekvent återkommande krav och ta kontakt med andra föräldrar som har barn i samma skola. Bilda ett nätverk som kan jobba riktigt hårt på att uppvakta kommunen i frågan. Undersök möjligheten att göra anmälan till olika instanser. Ge aldrig upp! Ta även kontakt med lokal och rikstäckande media. Negativ kritik gillar inte kommunerna, särskilt inte de beslutsfattande som sitter på en karriärstege inom politiken. Gör mycket noggranna förberedelser inför varje kontakt och möte, ta med en punktlista med frågor och krav vilken används som bas. Skriv alltid ner tid, namn, ärende och vad som blivit sagt i en speciell bok. Gör gärna ljudupptagningar på samtalen.

Journalisten Ritt Goldstein skriver i Aftonbladet utan att skräda orden om Mögel i skolor = Sjuka barn.

Vi följer upp med artikelserien fukt och mögel i skola.

Finland upprättar handlingsplan mot mögel, 2009-02-25

Vidare har Finlands Kommunförbund i mars 2012 gått ut med bidragsansökan för saneringen som måste till gällande mögel i finlands skolor.

Äldre kvinna misstänks ha blivit svårt sjuk av mögel i lägenhet, 2009-06-08

Familj i Nossebro i lägenhet med mögel. Hyresvärden gör inget, 2009-05-04

Mögel har fått fäste i Pojo Kommunhus som stängs, 2009-06-17

Fasader med enstegstätning drabbas av mögel, 2009-05-18 / 2009-06-13

Uppdaterad 2019-05-24

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Torrluftstos 1×125

Torrluftstos 1×125 för inkoppling av slang eller rör till avfuktare Acetec EvoDry RD. Med hjälp av stosen kan fördelning av torrare luft från avfuktaren göras adekvat.

Läs mer »
dysa för spirorör

Dysor

Dysorna kan monteras via 16 st hål, storleken på hålen ska vara 30 mm som görs i luftkanalsystemet.

Läs mer »
AirSteril ballast MB118

Airsteril ballast MB118

0 (0) Airsteril ballast MB118 reservdel till luftrenaren Airsteril.   Ballasten passar till modellerna Airsteril AS-430 och Airsteril silent. Hur bra var denna sida? Klicka

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen