Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Nyhetsbevakning rörande mögel

Vi ser ett klart eskalerande problem med fukt samt mögel i hus och de sekundära negativa hälsoeffekter som drabbar i synnerhet barn, men även i stor utsträckning vuxna. Det rapporteras allt oftare om mögelangrepp i "sjuka hus" relaterat till astma och allergi-liknande symptom hos de som exponeras. Som det ser ut nu kan mögel och dess skadeverkan komma att bli en av vår tids stora folkhälsosjukdomar. Frågan är befogad om så inte redan är fallet! Forskningen som fått allt större anslag globalt har nämligen börjat kartlägga och dra allt starkare kopplingar mellan mögel, mögelsporer, mögelgaser (MVOC), mögelgift (mycotoxin) och vanliga sjukdomar samt krämpor vilka drabbar allt fler genom en tidigare sett kanske svårförklarlig orsak. Samtidigt måste man också i samman-
hanget väga in att det förekommer olika emissioner från byggnadsmaterial, som också kan vara en orsak eller bidragande sådan till de olika hälsorelaterade symptomen.

Eftersom vi dagligen arbetar med frågor som direkt eller indirekt rör mögel når det oss mycket nyheter som är alarmerande. Detta faktum samt att det idag är svårt och tidsödande för många lekmän att på ett enkelt och snabbt sätt kunna överblicka motiverar oss att arbeta på denna sida. Syftet från vår sida är med andra ord att vara en slags spindel i nätet gällande denna typ av information samt ge råd som verkar förebyggande.

Här ges såväl sammanfattande relevant information som externa och interna länkar. De olika nyheterna som ges nedan sorteras nödvändigtvis inte efter datum utan kommer läggas så att samband lättare nås.

Många frågor kring mögel och cancer

Mögel sjukdom, inflammation och cancerDet inkommer frågeställning varje vecka från oroliga husägare samt andra huruvida cancer skulle kunna orsakas av vistelse i sjuka hus med mögel eller ej. Vi har länge tittat på farhågorna därom och sammanfattat en artikel som delvis beskriver ny forskning där mögel och kemikalier i fuktskadade hus är satt i relation till inflammation, sjukdom och cancer.


Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer.


Cancer kan botas med medicin mot mögel

Fall ur verkligheten 2015-11-09

Verkligheten om mögel och sjuka hus kan beskrivas som bedrövlig. Inte bara för att vuxna och barn far illa utan också för att myndigheterna som är ämnade att reglera så att lagarna inom området följs ej ser till att så sker. För att utförligare berätta vad som möter oss initierar vi här serien Fall ur verkligheten:
Fall ur verkligheten - Mögel och sjuka hus

Mögelinducerad inflammation i hjärnan kan ge glutenintolerans 2015-02-02

Vår egen forskningsinsats har eventuellt lett till ny upptäckt och koppling som gör sig gällande att mögel kan inflammera och på andra sätt skada hjärnan, vars signaler till mage och tarm gör att den positiva tarmfloran delvis sätts ur spel. Det som då händer är att den mögelexponerade personen inte har intakt skydd mot mögelgift och gluten m.m. Inflammation i tarmen gör att denna läcker och släpper ut ämnen i blodet som inte har där att göra, bl.a. gluten. Kroppen blidar då antikroppar och man analyserar fram glutenintolerans. Det sker parallellt med en mängd andra händelser som vidare påverkar hälsan negativt. Läs mer om mögel och glutenintolerans.

Mögelvarning utfärdas inte 2015-01-26

Svenska forskningselit börjar nu vända kappan efter vinden och försöka tala om att mögel inte kan skada. Detta har egentligen pågått länge men vi ser att dessa personer tar en vända till i ärendet avdramatisering. Frågan är hur långt upp korruptionen når i samhället? Mögel och mögelgift - Varning för Mygel-Sveriges subsystem

Mögel ger inflammation i hjärnan, 2014-06-24

Största händelsen inom mögelforskning sedan 2008, då Erica Bloom och Lennart Larsson i Lund avslöjade att mögelgift är vanligare att finna i skadade hus än vad vi tidigare trott, har för någon dag sedan presenterats via läkaren Ritchie Shoemaker. Hans team har länge jagat förklaringen till varför mögel verkar leda till neuropsykiatriska symtom samt sjukdomar och varför nervsystemspåverkan ges då man bor eller arbetar i ett fuktskadat hus. De har utfört MRI röntgen av hjärnan hos aktuella patienter och finner tydliga avvikelser i form av partiell svullnad och även att någon vital del av hjärnan krympt. Detta tyder på allvarlig påverkan där bl.a. inflammation i hjärnan ges, med symtomsvar som ofta ses hos mögelskadade personer. Läs mer om detta under sidan Mögel - går det att bli frisk.

Framsteg inom mögelforskning, 2013-04-10

Just nu händer det lavinartat mycket inom medicinsk forskning där man också allt mer tittar på mögel, sjuka hus och emissioners hälsopåverkan. Läkemedelsbolag har startat en typ av kapplöpning då det gäller att komma fram till antagonister som ska fungera som hämmare i kroppen gällande de försvarsfunktioner som aktiveras via agnonister (utlösande ämnen t.ex. från mögel kommande mögelgift och sporer samt andra metaboliter). Antagonistmedicin riktas bl.a. mot vissa funktioner i det centrala nervsystemet. Mer kan utläsas i en av våra artiklar som berättar hur mögel och sjuka hus kan påverka barn i skola.

Mögelgift i hus är vanligt och mycket giftigt, 2009-02-03.

Tvingas experter backa från mögel-dementi? 2011-09-29

En expert inom området mögel har förkastat andra expertutlåtanden som föranlett stänging av kyrkor med mögel. Tvist har uppstått med en förhoppningsvis efterföljande debatt. Nytt bränsle på brasan behövs för att nej-sägare gällande mögel och dess påverkan på människan har vägt tungt ett tag nu. Det är istället tycker vi dags att följa moraliska samt etiska aspekter som gör gällande att man faktiskt gjort rätt som tillfälligt stängt byggnaderna från besökare och viss personal.

Lungorna kan påverkas av mögel, 2011-03-13.

I en rapport som sammanställs från undersökningar i ett flertal länder har man kommit fram till att lungornas kapacitet kan nedsättas av mögel och fukt. Det verkar som kvinnor uppvisar tydligare symptom än män. Det är sedan tidigare känt att mögel och andra föroreningar som bildas i ett fuktskadat hus påverkar lungorna, men man har inte genomfört några mer ingående uppföljningar likt denna där lungkapaciteten ett flertal gånger mätts upp. Några andra medicinska undersökningar pekar dock också på kvarstående hälsoeffekter, såsom astma m.fl. Mer skrivet under mögel och hälsoeffekter.

Studier presenterade 2013 visar genom nya upptäckter hos immunförsvaret hur astma utvecklas genom inandning av mögel.

Longitudinell studie om mögel av Bo Sahlberg, 2012-05

Det har forskats rätt mycket om mögel om än inte på långa vägar tillräckligt. En svensk studie vilken kännetecknas som longitudinell, m.a.o. utförd över tid med återkommande undersökningar om hälsa knuten till sjuka hus och mögel m.m. Märk väl att det är en forskare som gjort arbetet och en sådan kan inte säga riktigt allt i skriften utan endast utveckla sig lite över frågeställningar i slutet av avhandlingen. Denna studie om mögel är på engelska och hämtas upp som pdf-fil och är väl värt att ta del av.

Mögel inte enda anledningen till astma och allergi, 2009-11-11.

Världshälsoorganisationen WHO har givit ut riktlinjer rörande mögel och fukt, 2009-08-14.

Högt intag av socker är genom mögel relaterat till cancer, 2009-06-30

Mögel och avgaser kan ha lett till cancer hos ambulanspersonal, 2013-06-05.

I hjärtat av Skåne, närmare bestämt Hörby, har ambulanspersonal tvingats arbeta i miljö med fukt och mögel samt bristande ventilation då avgaser från fordonen påverkat inomhusmiljön. Sju av elva har under en tioårsperiod drabbats av cancer. Malmöhus Läns Landsting har inte hörsammat klagomål från personalen, som redan under sent sjuttiotal sade till första gången. Först nu när man ser konsekvenserna, eller rättare sagt innan det bevisats misstänker koppling mellan mögel, avgaser och cancer, ska det utredas och man har även stängt stationen i Sjöbo där det finns likande inomhusklimatproblem. I Aftonbladets artikel sju av elva fick cancer framgår att forskare påpekar att cancerfallen av viss typ är ovanligt många. De tidiga besvären var hos personalen typiskt de symptom många får i ett fall av sjuka hus, likt ögonirritation, luftvägsproblem m.m. Dessa följder kommer ofelbart i spåren av mögel och fuktskada så vi anser inte att man kan skylla allt detta enbart på avgaserna. Det kan vara så att ett ännu "giftigare" klimat uppstått där de olika metaboliterna från möglet, likt mögelgifter etc. gett synergisk effekt (promoterande) med de skadliga kemikalierna från fuktskadan i övrigt och fordonsavgaserna.

Mögel i skola har troligen framkallat cancer hos lärare, 2008-12-24.

Mögel i skolor är inget nytt, inte heller kopplingen mellan mögel och cancer, 1997-08-26.

Mögel i skolor är vanligt och ofta negligerat, 2008-08-27.

Finland upprättar handlingsplan mot mögel, 2009-02-25.

Äldre kvinna misstänks ha blivit svårt sjuk av mögel i lägenhet, 2009-06-08.

Familj i Nossebro i lägenhet med mögel. Hyresvärden gör inget, 2009-05-04.

Mögel har fått fäste i Pojo Kommunhus som stängs, 2009-06-17.

Fasader med enstegstätning drabbas av mögel, 2009-05-18 / 2009-06-13.

Dela med dig av kunskap och erfarenhet!

Vi tar gärna emot din berättelse kring ditt möte med mögel och allt som rör detta. Presentation sker här!

Tack till Ola som påvisade info. om hur mögel kan leda till sjukdom genom kroppens eget försvar.