Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Mögelhund är tränad för att spåra mögel i hus

Mögelhund spårar mögel genom dess lukt

Under årtusenden tillbaka har människan använt hundar som både sällskapsdjur och för bruksändamål. Förutom att alltid vara en hängiven och god vän har hundar mycket väl utvecklat luktsinne. En lyhörd och lättränad hund kan tränas att spåra mögel i hus och få titeln mögelhund.

Ämnet mögelhund är om man lyssnar på olika parter lite kontroversiellt. Somliga säger att hundar inte är tillförlitliga medan andra lovordar. Vi ämnar här generellt ta upp dessa frågor, men först lite fakta kring hundars luktsinne och mögel.

Hundens luktsinne

Allmänt har hunden upp till 10.000 gånger förhöjd luktdetekteringsförmåga i jämförelse med människan. Hundar är mer beroende av sitt luktsinne än vad vi är och det är en av anledningarna till att de troligen också kan känna lukten av mögel tydligare. Hunden har två olika luftvägar, en för lukt och en för andning. Dessutom kan deras sinnen styra vilken näsborre som ska användas mest. Därmed kan de avgöra vilken riktning lukten kommer från. Tillsammans med fler olfactory receptorer och större olfactory cortex (luktminne) hjälper detta till att öka luktdetektionen. En tränad mögelhund eller annan typ av spårningshund går ofta in för sitt uppdrag mycket hårt. Det kan under luktandet höras ett slags poppande ljud från nosen.

Mögel och mögellukt

Fuktskada i hus leder ofta till mikrobiellt tillväxt. Det innebär att svamp, mögel och bakterier börjar utvecklas då förhållanden för deras livsvillkor uppfylls. För kommunikation och skydd alstrar mögel etc. olika alkoholformiga ämnen kallade kolväten. Dessa avges och luktar varierande mycket utifrån vilken mögelart och bakterieart det rör sig om och vilka förhållanden som råder. De luktande ämnena är förhållandevis lättflyktiga och letar sig ganska lätt in i inomhusmiljön ifrån mögelskada i husets klimatskal. Denna mögellukt och bakterielukt kan rätt hund tränas i att detektera och markera och därmed komma att kallas för mögelhund.

Är mögelhund tillförlitlig?

Det beror lite vem man lyssnar på samt omständigheterna i ett hus om en mögelhund ska kunna vara tillförlitlig eller ej. För ett antal år sedan stod en smärre debatt i ämnet där en f.d. överläkare i Örebro nästan helt omkullkastade användandet av mögelhundar. Vidare i sina texter beskriver läkaren att man aldrig ska börja en utredning med mögelhund. Istället hänvisas till läkarens egna metoder där enkäter ska skickas ut till brukarna, likt till föräldrarna till barn i en skola. Det man väldigt noga ska veta då denna information når en, är att denne person ofta trätt in som en förefallande målvakt i ärenden där det p.g.a. mögel och kemiska ämnen etc. uppstått klagomål om hälsoeffekter. Bland annat görs det genom den konsulterande verksamheten gällande att mögel inte är farligt eller kan skada. Det går stick i stäv med information från bl.a. Världshälsoorganisationen WHO, samt mycket annan forskning. Det finns anledning att under ett flertal punkter klaga på konsultens informerande verksamhet kallad Miljömedicin – Inomhusklimatproblem.

Om vi frångår de som är betalda och/eller jäviga och därför säger att mögelhund inte ska användas, så kan andra ord läggas:

En väl tränad mögelhund kan såväl som knarkhundar och kriminalsökhundar göra bra jobb. Det krävs dock att hundföraren kan både hunden, olika fastighetskonstruktioner och det här med fuktskador och mögel i hus. Hunden och hundföraren arbetar i team. Mögelhundar kan ses som kompletterande insats som man mycket väl kan börja med om så önskas. Dock finns inte fullständiga garantier för att hunden ska kunna hitta alla eventuellt förekommande skador. Det kan röra sig om kemiska emissioner från fuktskadade byggnadsmaterial och mögellukt från ställen dit hundnosen inte når. Exempel på sådant att tänka på:

  • Mögelskada kan finnas på helt annat ställe än där hunden markerar. Luft och mögellukt kan transporteras ganska långa sträckor via otätheter i huskonstruktioner. Om mögelhunden markerar vid golvlister, eluttag och rörgenomföringar kan skadeområdet t.ex. finnas i husets grundkonstruktion likt platta på mark, krypgrund eller källare. Det är därför viktigt att ta denna kunskap i beaktande och fortsätta med teknisk undersökning.

  • Om det finns mögelskador på olika ställen i huset likt både i tak eller på vind och i golvkonstruktionen kanske inte hunden markerar alla ställen eftersom den rör sig på golvet. Ventilationsförhållanden kan vara sådana att hunden inte direkt känner av skador längre upp i huset dit den inte når. Det är också upp till själva hundträningen och föraren att göra hunden vaksam även uppåt och se hur den markerar för sådana fynd. Hunden kan också få problem att markera om mögelhärden finns i ventilationssystemet och spritt med inkommande luft ventileras in i bostaden.

  • Vid lättare skador som inte frekvent påverkar eller hela tiden avger luktande ämnen till inomhusmiljön kan hunden eventuellt få problem. Olika väderleksförhållanden, uppvärmningsförhållanden och tryckförhållanden kan göra att lukt i hus uppträder olika från en vecka till en annan. Läs mer om när luktar det illa i hus och varför.

  • Mögelhundar kan inte användas som rättsligt bevis utan mer som indikator och i bästa fall en snabb sådan. Det finns med mögelhundens hjälp möjlighet att kunna sätta in mer direkta insatser, om skadebilden så att säga medger detta.

  • Hunden kan inte avgöra om skadan är större eller mindre. För att avgöra skadeomfattning krävs fastighetsteknisk undersökning och kanske även mikrobiologisk analys av byggnadsmaterial.

  • Mögelhundsundersökning är inte den vanligaste metoden idag, kanske för att utbildade mögelhundar är en bristvara och för den i del osakliga kritiken som givits. Vanligare är att utföra snabbtest mögeltest alternativt DNA analys av damm, emissionsanalys från byggnadsmaterial och/eller ta in undersökande fukttekniker. I vilken ordning man börjar är upp till var och en att själv bestämma. Är hundföraren duktig och med sin kunskap kan titulera sig fukttekniker så bör hunden kunna vara till bättre hjälp. Ju större hus och fastigheter som ska undersökas desto större ekonomisk nytta kan mögelhundar i bättre fall göra.

Mögel och dess avgivna lukt – MVOC

Mikrobiellt producerade volatila ämnen kallas på fackspråk MVOC. Dessa är flyktiga och är ofta det som får husägare att vakna till gällande undersökning och åtgärder i hus. Viktig kunskap är den att mögelangrepp inte alltid luktar. Mögelhund bör i fall av icke direkt luktande mögel ha större möjlighet än människan att detektera, om hunden tränats genom exponering av vanligt förekommande mögelarter och dess kolonier.

Undersökningar gällande kolväten och därmed lukter från mögel påvisar att exponering kan innebära hälsoeffekter. Joan W. Bennett är en av forskarna som kommit längst inom detta område. Hon har lagt ett frågande förslag om mögelluktande ämnen skulle kunna benämnas volatoxin:

MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk

Med tanke på all fakta som finns kring mögel och dess potentiella skadlighet kan vidare diskussion göras om det är etiskt och moraliskt riktigt att använda hund för ofta förekommande intensivare och större undersökningar. Även hundar och andra husdjur kan fara illa av att mögelexponeras. Hunden kan inte såsom vi fukttekniker skydda sig med andningsmask.

Lukt i hus – Sammanfattning av lukter

Mögelhundar har normalt luktsinne nog att detektera såväl fuktiga som torra mögelskador. Båda delar kan innebära hälsoeffekter.

Lukt kan reduceras med luftrenare. Det sker som komplement till sanering, där sådan behövs. Bäst är att förebygga mögelskada. Ett av de viktigaste knepen är att bygga rätt samt använda avfuktare där avfuktning behövs.

2018-11-30
Uppdaterad 2019-05-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt, fukt eller

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd