Sök

LFS – DNA mögeltest

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

2.995 kr

LFS DNA mögeltest, House Test, har utvecklats av laboratorium som vi samarbetar med. Testet baseras på QPCR DNA-teknik som via ett dammprov och vidare analys kan bedöma den totala mikrobiella belastningen i inomhusklimatet och ge besked på om mögel och bakterier misstänks växa i huset eller fastigheten där provet togs.

DNA-analysen visar både typen och mängden mögel och kan därigenom identifiera tillväxten av dolt mögel samt hjälpa till i den ev. efterföljande inspektionen av skadorna. Olika arter av mögel angriper och tillväxer på olika byggnadsmaterial. DNA testet kan begränsa insatserna som krävs för att hitta själva fukt- och mögelskadan.

Provtagningen är snabbt utförd, icke-förstörande och kan göras av vem som helst. Efter provtagning skickas provet till laboratoriet via ett för frankerat kuvert.  Där analyseras testet med avseende på innehåll av mögel och bakterier. Analysrapport utarbetas samma dag som provet tas emot. I analysrapporten ingår svar för att bestämma dammets ålder, vilket innebär att analysen är unik genom att kunna skilja mellan mögel från utomhusluften som naturligt ansamlas i gammalt damm, med mögel som kommer från mögelskada inomhus.

OBS! Endast en svab, ett test för provtagning på ett ställe medföljer. Välj antal om du önskar testa på flera ställen, i flera rum etc.

– Manual DNA mögeltest samt frågor och svar

Artikelnummer 201010 Kategori Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Tidigare har DNA analys bl.a. använts för att säkra för ögat osynliga spår vid brottsplatser samt inom läkemedelsvärlden. Sedan ett antal år tillbaka har DNA metoden även vidgats till att framgångsrikt användas i hus och hem för att spåra om det finns över normala värden av fuktskaderelaterade mögel och bakterier.

Förfaringssättet är enkelt, man topsar och samlar därmed upp damm på den svab som via Postnord skickas från oss. Medföljande finns ett kuvert som används för inskick till det laboratorium vi samarbetar med. Analysrapport sänds till oss och går vidare till din mail eller via brev.

LFS – DNA mögeltest sammanfattning

Fukt är en förutsättning för tillväxt för alla typer av mögel. Några mögelsvampar kan växa redan vid förhållandevis låga fukthalter, medan vissa mögelarter kräver högre fukthalter. När de mer fuktkrävande arterna upptäcks i ett DNA mögeltest är det en indikation på förekomst av tidigare eller nuvarande kraftigt uppfuktade byggnadsmaterial.

Flera typer av mögelsvamp vilka växer i fuktiga byggnader finns också naturligt i uteluften och samlas därför gradvis i inomhusdamm. Damm som har legat länge kommer därför ha en relativt hög nivå av mögelsvampar utan att det nödvändigtvis är ett tecken på att det växer mögel i bostaden.

För att utvärdera om mögel som detekterats i ett topstest härstammar från bostaden eller från utomhusluften, är det därför nödvändigt att veta dammets ålder. Genom att mäta nivån av olika grupper av pollen som finns vid vissa årstider i uteluften kan man få en mer utförlig värdering av dammets ålder och därmed lättare avgöra om möglet som hittats i provet kommer utifrån eller inifrån. Utöver pollen används även koncentrationen av vissa mögelsvampar som främst finns i uteluften för att värdera dammets ålder.

DNA-analysen utvärderar den totala mängden biologiskt material gällande 24 arter/grupper av mögelsvampar, bakterier och pollen som finns i det utförda dammprovet. Analyssvaret kan användas initialt för att bättre kunna ringa in ett inomhusklimatproblem och bör ingå som delmoment i en fuktteknisk inspektion. DNA testet ska vid inspektion bedömas tillsammans med andra iakttagelser och mätningar. Ansvaret för utvärderingen och vidare åtgärdsbeslut etc. vilar alltid på undersökaren.

Om människor som utsätts för mögel upplever obehag eller utvecklar symptom kan bero på flera olika faktorer. Det är därför inte direkt möjligt att fastställa ett nedre gränsvärde för då halten av mögel och bakterier är hälsofarligt eller ej. Folkhälsomyndigheten samt WHO – Världshälsoorganisationen m.fl. rekommenderar att mögelskada i byggnader saneras samt att angripet material byts ut. För varaktigt resultat måste fuktkällan elimineras vilket ofta sker med hjälp av avfuktare.

Avfuktaren måste anpassas efter det utrymme den ska användas i. Som exempel kan ges att det i svalare utrymmen såsom i vind och krypgrund behövs avfuktare som inte tappar effekt eller riskerar att frysa igen.

QPCR-Test

Vid QPCR-test särskiljs organismerna från provet och DNA rengörs samt amplifieras. De relevanta DNA-sekvenserna detekteras genom excitation med laserljus. Antalet mögelsporer/bakterier beräknas genom jämförelse av DNA-standarder. Eftersom DNA-koden är unik för varje organism kan art och antal bestämmas. Vid sådan precis mätmetod får man snabbt reda på hur många indikatororganismer som finns i provet.

LFS – DNA mögeltest Testresultat och tolkning

Laboratoriet förutsätter att provet är genomfört korrekt enligt instruktionerna i som medföljer från oss tillsammans med mögeltestet. Se länk till manual längre ned på denna sidan. I den samlade resultatutvärderingen vägs inte bara antalet svampar och bakterier som hittats i provet in, utan även sammansättningen och förhållandet mellan de enskilda arterna.

Några mögelsvampar finns naturligt i alla hus, medan andra enbart förekommer i högre halter i samband med fuktrelaterade byggnads- och materialskador. Således kan några arter av mögel ha stor betydelse även vid låg mängd, medan andra har mindre betydelse även vid hög mängd.

Värderingen av sannolikheten för att det förekommer dold mögelskada i huset samt en eventuell skadas karaktär, baseras på objektiva grundligt framtagna kriterier vilka satts i samband med jämförelser med data från mer än 10.000 prov från byggnader med och utan mögelskada. Med andra ord är LFS DNA mögeltest, House Test, väl och grundligt forskningsförankrat.

Exempel från utförd analys

Här ses analys och utvärdering i förhållande till de mögelhalter som fanns i tidigare utfört mögeltest. Värdena är normaliserade utifrån en gedigen databas innehållande värden från hälsosammare hus i relation till hus med kända fuktskador.

DNA Mögeltest och analys olika arter av mögel

Som hjälp för bäst möjliga analysresultat beräknas sporekvivalenter gällande mögel och bakterier.

Sporekvivalenter från ett DNA mögeltest, även visande bakterier

Resultatet av analysen:

Baserat på analysresultaten blev bedömningen i detta fallet att det förekom förhöjd halt av mögel i byggnaden och onormal sammansättning med höga halter av fuktindikatorer, vilka visar på sannolikhet för förekomst av fuktskada som har drabbat/kontaminerat inomhusmiljön. Klassificeringen (A-F), som ges i analysrapporterna är ett uttryck för sannolikheten av att
det finns dolt mögeltillväxt där provet är taget, inte om det är hälsofarligt att uppehålla sig i byggnaden.

Med analysen följer även utvärdering gällande pollenhalter, för bedömning av hur gammalt dammet är. Tillåt damm att ansamlas under en månad till ett års tid före provtagning genom topsning av detta. Sammanfattande beskrivning medföljer gällande mögelarterna.

Allmän Kunskapsbank

Läs om historiken bakom DNA mögel analys

Om mögel relaterat hus forskning hälsa

– Vitmögel – Det i regel första mögel som drabbar huset

– Svartmögel – Olika arter av mögel med mörk-svart färg

– Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier

– Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen