Sök

Test av avfuktare – Fullständiga och djupgående tester saknas

2.7
(3)

Test av avfuktare

Intresset och behovet av energieffektiva hushållsprodukter har ökat i takt med dyrare elpriser och inriktning emot miljöbesparing. Inte minst gäller detta avfuktare eftersom sådana ofta behövs för att trygga ett hälsosamt boende. De tester som än så länge genomförts innefattar endast ett fåtal avfuktare på marknaden. Tyvärr ger ofullständiga utvärderingar delvis snedvriden bild av det totala utbudet av avfuktare och leder inte heller till förståelse för vilken luftavfuktare som passar bäst i olika klimatförhållanden och förekommande utrymmen. Det går tycker vi därmed inte att säga så som testöverskrifter ibland gör gällande, t.ex. “Bäst i test” eller “Du finner de bästa avfuktarna här”. Det krävs så mycket mer för att verkligen kunna säga så.

LFS tester av avfuktare

LFS tar del av såväl tillverkarnas egna som oberoende testinstituts genomgångar. Andra testkriterier för rätt val av avfuktare som vikt måste läggas vid är:

 • Tillverkningsland

 • Tillverkarens tillförlitlighet och kundsupport

 • Eventuell generalagent i Sverige samt dess serviceanda

 • Avfuktarnas tekniska kvalitet och livslängd

 • Användarvänlighet

 • Avfuktningskapacitet i olika klimatförhållanden

 • Driftsekonomi

 • Anpassningsbarhet till olika applikationer

 • Hur enkla luftavfuktarna är att installera

 • Brandsäkerhet

 • Avfuktningstrygghet

För att komma fram till LFS nuvarande produktutbud har vi initialt tagit in provexemplar av avfuktare för test och bedömning. Ett antal har inte kunnat passera kvalitetstesterna, medan vissa har fallit bort utav andra anledningar, likt bristande tillförlitlighet hos tillverkare eller leverantör. Ett av målen vi haft är att så långt det är möjligt knyta kontakt med och handla direkt av tillverkare i Sverige. Här hemma har vi i regel andra normer och etiskt förhållningssätt som inverkar positivt, än vad som möter oss från vissa utländska tillverkare.

Viktig aspekt är att en del avfuktare som är tillverkade i Asien, i tropiskt klimat, ej är anpassade för eller testkörda i svenskt klimat. Det finns t.ex. kondensavfuktare som redan runt +15 C. har tappat så mycket i avfuktningseffekt att de knappt är lönt att ha igång dem, eller att det bildas en totalt avfuktningshindrande isklump på kylpaketet. Vidare kan avfuktarna från andra länder ha brister i elsäkerhet etc. Samma normer som gäller i EU och Sverige gäller inte alltid i Asien. För att få fram anpassade avfuktningsaggregat från andra länder krävs ofta ingående arbete. Det går med andra ord inte att importera första bästa luftavfuktare, även om den ser estetiskt tilltalande ut.

Inhemska förekommande test ser vi ibland vara baserade på pengar, d.v.s. att det kostar att ansluta sig till testen ifråga. Antingen är det avfuktartillverkare eller generalagenturer som initierat testerna, alternativt någon myndighet. I första läget finns intressestyrning och i andra läget ser vi långt ifrån alla avfuktare vara testade. Alla leverantörer verkar av någon anledning inte blivit inbjudna att deltaga.

Annonssamarbete, intressestyrning och pengar har förmåga att gynna egna fabrikat. Myndighetstest som ej tar upp alla aggregat missgynnar de som ej testats. Vi har två exempel att ge från egen verksamhet gällande dessa fenomen. Astma & Allergiförbundet uppvaktades från oss om att göra tester på våra fotokatalytiska luftrenare. Det kunde de inte genomföra. Dock har de “testat” andra fabrikat och satt sitt godkännande på dessa. Ett tag senare började förbundsrepresentanter upprepat ringa oss och säga att de skulle gå i god för produkterna bara vi annonserade i tidningen Allergia. En avfuktartillverkare som vi samarbetade med sade att samma sak hänt dem. Vi svarade att det kändes olämpligt utan föregående test. Ett annat exempel är när vi ville ha vår vattenrenare testad genom dåvarande SP. De återkom och sade att vi fick specificera precis hur vattenrenaren skulle testas. Det kändes inte rätt för vi är ute efter oberoende testning. Med andra ord ser vi att det kan förekomma pengastyrt jäv. När det basuneras ut att avfuktare o.s.v. är bäst i test berättas det inget om dessa sammantagna faktorer och vidare ofullständiga tester.

Det är dock bra att avfuktare testas, för det sätter viss press på tillverkare att slipa till sina produkter i förhållande till de fabrikaten som fått goda testresultat. 

Vi har gått vidare och testat våra luftrenare på annat håll, via världsledande ackrediterat laboratorium och testinstitut som heter SGS. Testresultaten blev t.o.m. högre än förväntat, om vilket kan utläsas på sidan: Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium.

Lär mer om att avfuktare och valet för säker avfuktning

Se LFS utbud av avfuktare

Fälttest av kondensavfuktare – kylavfuktare

Den typ av luftavfuktare som baseras på intern kylning via kompressor och kylslinga, ungefär som i ett kylskåp, är den avfuktaretyp som testats absolut mest. Sett till totala avfuktareutbudet har dock bara bråkdelen av dem genomgått utvärdering. I dessa tester saknas s.k. crashtests, d.v.s. tester som genomförs för att komma fram till hur avfuktarna fungerar i olika förhållanden och även i för typen räknat ytterlighetsförhållanden.

Dock har det under åren genomgåtts indirekta tester ute i fält. Företag och privatpersoner har litat på marknadsföring och bäst i test-utmärkelserna. Kondensavfuktare har installerats i kalla rum som vind, krypgrund och råkällare, alldeles för ofta med bristande eller mycket dåligt resultat. I grannlandet Finland har det förekommit hetsiga tvister då husägare installerat kylavfuktare i krypgrund. Ett antal hus har blivit mögelskadade tack vare avfuktarnas dåliga avfuktningskapacitet i lägre temperaturer. Då den relativa fuktigheten inte kunnat sänkas tillräckligt har mögel och lukt förstört för stora värden. Fenomenet är inte begränsat till Finland. Större hustillverkare i Sverige har för inte så länge sedan frångått avfuktarna i krypgrund, till förmån för säkrare alternativ som sorptionsavfuktare vilka är anpassade för lägre temperaturer.

Samtidigt har importen bjudit på ett riktigt oangenämt fenomen, nämligen brand. Några fabrikat sålda i runt 10.000 exemplar sammanlagt har svagheten att kunna börja brinna. Eftersom dessa placerats i olämpliga klimatförhållanden såsom exempelvis krypgrund, får de också jobba väldigt hårt utan att kunna göra jobbet. När brister i avfuktaren gör att den fattar eld finns vanligen inte så mycket distans till krypgrundens tak kallat blindbotten. Av sammantagna anledningar är det inte så bra att använda kondensavfuktare i för dessa ej anpassade klimatförhållanden. Visserligen har tillverkare nu tagit fram fler avfuktare med för intern brand skyddande plåthölje. Fast det förbättrar inte avfuktarnas förmåga att avfukta i kallare klimat.

I varmare rum fungerar avfuktartypen dock bra men saknar ofta anslutningsmöjligheter för fördelning av den utåtgående torrare luften. Det innebär att effekten blir som högst och bäst i samma rum som avfuktaren placerats och verkar i. Andra rum och byggnadssektioner kan bli lidande av detta då fukt i luft där kan ackumuleras och luften bli mer stillastående. Står dessa avfuktare i ett större rum där full luftcirkulation inte nås ses avfuktningseffekten vara högre i avfuktarens närhet och lägre samt kanske för låg längre bort från aggregatet.

Med facit i hand kan konstateras eller i alla fall misstänkas att vissa av tillverkarna, dess underleverantörer samt vidare importörer inte tillräckligt testat ingående detaljer samt avfuktarna i helhet innan leverans och försäljning. Samtidigt ser vi tendens att man som ansvarig part inte vill berätta att vissa svagheter kan finnas sett till avfuktningskapacitet i varierande klimat. Man kör på och tänker sälj istället för att inrikta sig på kundtrygghet och fullständig fuktsäkerhet.

Tester av sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare arbetar inte med samma teknologi som ovanstående variant. I sorptionstekniken absorberas fukt i fuktupptagande material när den fuktiga luften passerar genom avfuktaren. Sedan värms fukten ut ur materialet och passerar ut från betjänat utrymme som vattenånga. Denna avfuktartypen är inte beroende av värme utan fungerar klimatmässigt bättre då det är kallt. Test i fält har gång på gång visat att tekniken är avsevärt mycket bättre och säkrare än luftavfuktare som kräver varmare omgivning för att fungera enligt specificerade värden.

Vad vi sett har endast ett av de förekommande testerna tagit upp en sorptionsavfuktare i jämförelse med kondensavfuktarna som testades. Det nämndes med några korta rader om det vi här berättat, fast vidare testning för att jämföra det faktiska resultatet i olika förhållanden gjordes ej.

I ett svalt utrymme som krypgrund och vind är det svårare att få cirkulation på luften än i ett varmt rum. Köldbryggor är också något som blir mer uttalat i krypgrunder och vindar etc. Det är ställen som är kallare än omgivningen och därför fungerar likt en kylavfuktare, d.v.s. får fukt att ansamlas eller kondensera. Luften rör sig trögare vid en kall yta och därför är bra spridning av torrluften från avfuktaren mycket viktig. Sorptionsavfuktare är vanligtvis försedda med stosar för anslutning av torrluftsslang eller metallrör.

Avfuktartillverkare som låter kunder ovetandes testa avfuktare

En sak är att utföra test i laboratorium eller genom grundforskning och beräkningsprogram. Det ger i regel inte rättvisande och fullständig bild av hur avfuktarfunktionen är ute i fält. Sverige är ett långsträckt land med många olika makro, meso och mikroklimat. Precis som att dessa förhållanden skiljer sig åt finns många olika huskonstruktioner samt markförhålllanden och även annat inverkande likt uppvärmningsförhållanden och tjocklek av isolering i husens klimatskal m.m.. Allt detta påverkar förmågan hos luftavfuktare att stå för fullgod avfuktning.

För ett antal år sedan startade olika universitetsprojekt för att komma fram till energisnålare avfuktare. Man testade klimatstyrd ventilation enbart samt i kombination med värme, eller enbart värme. Testerna sprang med facit i hand lite väl fort fram sett till lanseringen av avfuktarna. Samtidigt utmålades/utmålas avfuktarna ofta som det tryggaste, billigaste och mest långtidssäkra alternativ som finns. Än en gång möter vi i olika ordalag “Bäst i test”, trots att jämförelsetester inte är utförda av helt oberoende parter. Än en gång har de ofrivilliga fälttesterna visat att systemen är osäkrare än ovan nämnd sorptionsavfuktare. Att jaga energibesparing genom att närma sig risk för mögel, tillika utan att beakta alla ytterligheter som förekommer, har för allt för många kunder och deras hus ställt till med fuktproblem.

Marknadsföringen som ges ut kring dessa avfuktningssystemen berättar ofta att tester mellan sorptionsavfuktare och systemen visar att sorptionsavfuktarna är flera gånger energitörstigare. För det första har marknadsförarna inte jämfört avfuktarna på samma villkor och för det andra är testvärdena ofta angivna utifrån teoretiska förhållanden eller enbart utifrån fåtal fälttester, tillika där man inte jämfört olika system med varandra. Vi ser i vissa fall rena hypoteser och uteslutningstendenser förekomma, både i forskningen och marknadsföringen.

Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare

Som exempel på det vi här framför är att ledande hustillverkare hårdtestat både kondensavfuktare och värmeavgivande system i krypgrund, med bristande slutresultat. Nu i slutänden av denna mångåriga process har entreprenören landat i att nyinstallera sorptionsavfuktare i krypgrunderna.

Ytterligare exempel är innovatörer som lanserat ventilationslösning för krypgrund. Det har varit tvunget att bygga på det dyra systemet med krypgrundsisolering, kondensavfuktare och luftsolfångare och det har ändå inte alltid fungerat enligt husägare som kontaktat oss. Det där med ventilation är utan tvekan vanskligt och svårt att styra över i olika snabbt skiftande förhållanden och huskonstruktioner.

Det är inte säkert att avfuktartillverkarna alltid med berått mod har låtit kunderna funktionstesta avfuktarna. Fast vi vet att chanstagning förekommit. Fungerar det så fungerar det… Samtidigt finns det installationsfirmor som ännu inte tänkt längre än den tunnsådda manualen och specifikationen räcker. Så vill vi definitivt inte att en verksamhet ska skötas.

LFS testresultat pekar på behov av trygg avfuktningslösning

Efter att har tagit in mångårig erfarenhet både via egen samt andras forskning, fälttester och kontakt med andra fukttekniker, har vi landat i att enbart rekommendera och leverera säkrast möjliga lösningar. Det blir alldeles för svårt och osäkert att bestämma om en relativt sett otryggare avfuktningslösning skulle kunna fungera eller ej i det enskilda fallet. De sammantagna testresultaten, särskilt fälttesterna, har talat sitt tydliga språk. I varmare utrymmen fungerar kondensavfuktare bäst, medan det i kallare utrymmen är sorptionsavfuktare som är testvinnare totalt sett.

Såväl som att mögelskador i hus över tid kan föranleda hälsoeffekter så kan avfuktare med högre risk för brand vara akut farliga. Efter att ett antal kondensavfuktare och avfuktare med värmeavgivning börjat brinna eller orsakat brand, har Elsäkerhetsverket initierat test och informerat om brandfara med vissa aggregat. Vi har tagit detta på allvar och som sagt valt att rekommendera säkrare lösningar. Ett exempel på LFS-lösning som går längre än att bara beakta själva avfuktarens brandsäkerhet är att vi låtit lägga in högtemperaturskydd i Acetec EvoDry PD+. Denna avfuktare, lämplig för krypgrund, vind och andra kallare riskkonstruktioner, har förutom skyddande plåthölje ett inprogrammerat högtemperaturskydd. Avfuktaren avkänner temperaturen i utrymmet och passeras inställbar övre temperaturgräns så stänger avfuktaren av sig automatiskt. Det innebär att avfuktaren ej genom sin fläktverkan och luftomsättning hjälper till att vidareutveckla eller sprida eventuellt brand som startat i utrymmet med dess klimatskal.

Det vi totalt genomfört kan jämföras med utforskande testning, likt den omfattande testmetod som omtalas då programvaruutveckling sker, där testaren både har frihet och ansvar att kontinuerligt och efter behov vidareutveckla både testmetoder, mjukvara och ev. hårdvara i övrigt. Abstraktionstrappan är ett annat begrepp att väga in i testerna.

För varma rum som tvättstugor etc. har vi bl.a. tagit in Woods SW42FW vilken har plåthölje och filter för tryggare avfuktning.

Se installation av avfuktare i krypgrund

Se installation av avfuktare på vind

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

2018-11-26
Uppdaterad 2020-02-11

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 2.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Reservmembran till Luftpump

Har luftpumpen slutat ge luft ordentligt, då behöver du byta membranen, membranen slits ut med tiden.

Reservmembran som passar till AIRSUPRA eller BLOWTAC  luftpumpar.

Finns för storlekarna HK-25L, HK-60L, HK-100L. Välj alternativ.

1st sats innehåller 2st membran.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen