Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Mycket viktigt för oss är att leverera produkter med kvalitet som gör det vilket utlovas. Så är det även med luftrenare AirSteril. De olika luftrenarna vi har i serien AirSteril är framtagna och testade för att fungera väl i olika praktiska tillämpningar. Här har vi förlitat oss på såväl våra egna som kundernas upplevelser. När första luftrenaren för 12 år sedan togs in till Sverige för test var vi mycket imponerade över funktionen där kraftfull reducering av lukt och luftburna partiklar gavs i olika inomhusmiljöer. Vidare tester har visat på utomordentlig luftreningseffekt. Allt fler användare återkommer med positiva resultat.

Test Luftrenare AirSteril

Anledningen till de positiva testresultaten är att luftrenarna verkar via fotokatalytisk effekt. Denna startas upp då kompositglaslampan inne i luftrenaren bestrålar UVC-ljus mot katalysatorplattor belagda med ett fastsittande och beständigt lager av titandioxid. Förutom antibakteriellt ljus bildas negativa joner, rent syre, kortlivade hydroxylradikaler och små men ändå aktiva mängder väteperoxid. Luftreningen motsvarar i stort därför det som sker t.ex. då solen lyser mot området kring ett vattenfall. Luften reduceras snabbt från olika biologiskt producerade föroreningar, likt från mögel, bakterier och även lukter.

Test av äldre luftrenare

Test i praktiken är det vi ser vara av allra mest importans. Dock är det också viktigt att säkerställa luftrenarnas funktion via tester hos ackrediterade laboratorium. För detta ändamål har AirSteril fabrik låtit testa sina luftrenare hos några olika parter. Här sammanfattar vi kort angående laboratorietesterna och länkar till testrapporterna ifråga:

2008 och 2009 utfördes ett par test av världsledande institutet SGS, gällande luftrenare AirSteril AS-500 och dåvarande Silent 2000. Förberedelser inför testerna gjordes genom att via en SAS bakteriologisk sampler kontaminera agarplattor, vilka sedan i 30 graders värme över 48 timmar inkuberades. Det innebär att kolonier av bakterier och mögel börjar växa på agarplattorna. Därefter placerades agarplattorna tillsammans med AirSteril AS-500 i testrum. Efter 8 timmar hade luftrenaren reducerat 96,9%. Samma testförfarande med AirSteril Silent 2000 (utan ozon) under 24 timmar, gav testresultatet 89,1% reducering.

År 2009 skickades för test en luftrenare av modell AirSteril AS-350 (föregångare till AS-430 nedan) till HPA – Health Protection Agency, en myndighet i England. Testen som genomfördes var ämnade att kontrollera luftrenarens möjlighet att verka emot luftburna samt ytbundna bakterier och virus. För lufttesterna användes Staphylocossus epidermidis NCIMB 12721 och MS2 coliphage NCIMB 10108. För yttesterna användes Methicillin Resistant Staphylococcus aureus MRSA NCIMB 13162 och MS2 coliphage NCIMB 10108. Testerna visar efter redan en timme att luften reducerats med mellan 92 till 98% och ytorna med mellan 51 till 59%.

Test av nuvarande luftrenare

Dessa test behövde upprepas med de nyare uppdaterade och nuvarande luftrenarna för att vi skulle vara säkra på vad luftreningen verkligen ger för resultat, och att de nya är minst lika bra.

2015 testades den mindre luftrenaren AirSteril Silent 1000 av SGS. Testförberedelserna var liknande de ovan beskrivna. Testkammaren hade storlek motsvarande ett rum om ca. 12-13 m2, 30 m3. Efter åtta timmar hade luftreningen reducerat 98,69% av de samplade och odlade mikroberna. Efter 24 timmar var reduktionsgraden 99,77%.

Samtidigt genomfördes samma testprocedur gällande den lite större luftrenaren AirSteril Silent 2000. Denna tog enligt laboratoriet efter åtta timmar bort 99,38%, och på 24 timmar bort 99,69% av föroreningarna ifråga.

Förutom att ha god luftreningseffekt emot bakterier och mögel så används dessa ljudlösa luftrenare också för att bättre hantera olika slags lukt och emissioner som kan finnas i hus, lägenheter och boenden. Läs mer om Luftrenare AirSteril Silent.

Ett lite kraftfullare portabelt aggregat som har blivit vanligt använt i många hem och arbetsplatser är AirSteril AS-430. Denna luftrenare är inte ljudlös då den processar luft snabbare än Silent-modellerna med hjälp av en inbyggd liten fläkt. Vi använder och rekommenderar dess luftreningseffekt mer till saneringssyfte där problem med inomhusmiljön eller annan miljö är lite mer uttalad. Bland annat finns AS-430 ute hos en del större affärer som har returburkshantering, samt hos bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som vill komma åt elak luft och smittspridning i soprum. Andra frekventa applikationer är i källare, krypgrund, garage och vind.

Eftersom AS-430 är vidareutveckling av AirSteril AS-350 som tidigare testats, var det viktigt att också undersöka kapaciteten hos denna uppföljare. Fälttesterna var mycket bra och översteg tidigare modell. AS-430 gjorde samma jobb som AS-350 fast på nästan halva tiden. Efter fyra respektive tolv timmar hade luftrenaren klarat av över 99% av de odlade föroreningarna i testkammaren. Läs mer om Luftrenare AirSteril AS-430.

Luftrenare AirSteril UVGI är en lite annorlunda variant av de fotokatalytiska enheterna i serien vi lagerför. UVGI är konstruerad så att den monteras högre upp på vägg i rum där luftrening krävs. Enheten strålar på säkert sätt ut UVC ljus i rummets övre luftvolym. Ljuskäglan riktas via ett antal längre/djupare flänsar snett uppåt i rummet. Det gör att de antibakteriella UV strålarna inte når ögat hos dem som vistas i rummet. Tester är gjorda för att säkerställa detta. Vidare test har genomförts av SGS, visande en fenomenal luftreningsförmåga om 99,84% efter fyra timmar och 99,46% efter tolv testkammartimmar.

AirSteril UVGI är precis som Silent ej försedd med fläkt. UVGI verkar tillsammans med termisk effekt i rummet där luftföroreningar cirkulerar från golv till tak. Då föroreningarna närmar sig taket eller området där luftrenaren strålar ut det antibakteriella UVC ljuset, utsätts de och således allt enligt test och fälterfarenhet neutraliseras. Läs mer om Luftrenare AirSteril UVGI.

Ytterligare helt tyst luftrenare är AirSteril Thermal 1500. Denna är konstruerad i enlighet med den goda erfarenheten från Silent 1000 och 2000. Värmen från lampan gör att luft termiskt rör sig igenom Thermal och oönskade föroreningar i luften utsätts förhållandevis länge för både UVC och fotokatalys. Samtidigt följer rent syre och negativa joner med luftflödet ut ur luftrenaren och ger vidare verkan i rumsluften. Möjligheterna är större med Thermal 1500 att anpassa luftreningen utefter behov och ändamål. Enheten har även IP klassning varvid den kan monteras i utrymmen där den riskerar att utsättas för vattenskvätt.

Test av luftrenarnas kapacitet mot lukt

När det gäller det man kallar elak lukt eller lukt i hus så finns tyvärr inga standardiserade testmetoder. Vissa emissioner, luktande ämnen från byggnadsmaterial kan med viss säkerhet uppmätas medan det finns ämnen som inte med exakthet kan kontrolleras. Gällande mögel och bakterier gäller i princip samma sak. Dessa mikrober avger t.ex. kolväten vilket är alkoholformiga och lättflyktiga ämnen. Dessa luktar varierande mycket. När man inom laboratorievärlden inte har arbetat fram testmetoder och standard är det tester i fält som får gälla och vara utslagsgivande.

Vid detta laget, 12 år efter att vi tog in första fotokatalytiska luftrenaren, har vi lyckats bygga upp en stark erfarenhetsbank gällande testresultat mot lukt. Här har vi själva samt många av våra kunder hårdtestat vilken kapacitet som ges. Det sammantagna resultatet ger direkt vid handen att UVC samt fotokatalys och en mindre mängd ozon bör vara långt mer verksamt än enbart större mängder ozon. Bland annat har flera bilrekondare jämförelsetestat AirSteril med äldre typer av ozonaggregat i bilar med omfattande luktproblematik. Rapporter har inkommit om att AirSteril slagit ut ozonaggregaten, samt också varit bättre ur arbetsmiljösynpunkt. Det är nämligen så att äldre typer av ozonaggregat som alstrar ozon via elektrostatiskt urladdning biproducerar den giftiga gasen kväveoxid. Kväveoxid alstras inte via fotokatalytisk effekt. Samtidigt kan man med AirSteril hålla ned mängden ozon eftersom luftrenarna verkar med sex synergiska reningseffekter. Ytterligare god effekt är att det blir mindre materialpåverkan. Större mängder ozon kan ge oxiderande bieffekter på olika material, vilka sedan emitterar olika nedbrytningsämnen. Den risken minimeras med fotokatalys.

Det inkommer ganska ofta frågor om vi på distans kan garantera att olika lukter totalt tas bort av dessa luftrenare. Då lukt i hus kan vara komplext går det trots de goda testutfallen inte att ge 100% garanti. När lukter sitter djupt i byggnadsmaterial så finns i princip inget som kan komma åt de luktande ämnena. Dock ges mycket god effekt i luft och på ytor.

Tyvärr har det under 2018 seglat upp ett företag i Sverige som lovar guld och gröna skogar kring sina marknadsförda ozonaggregat. Man påstår att en stunds användning av ozon kan ta bort lukter som sitter i tak, väggar, golv och i syllar samt på andra ställen. De påstår samma sak rörande mögelskada, att mögel totalt ska tas bort. Vi vet inte om företagsledaren är opportunist eller om hen ljuger för att få in kunder, men en sak är säker och det är att marknadsföringen i sak är grovt vilseledande. Läs mer om detta under sidan: Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande.

Vi vill vara fullständigt ärliga om förväntade resultat och har försökt få våra luftrenare testade i Sverige. Mötte då att det handlade om pengar istället för tester. Vi skulle slippa testa luftrenarna om vi istället annonserade i tillfrågats förbunds medlemstidning. Vid annonsering skulle förbundet gå i god för att tester av luftrenarna var bra. Så konstigt det kan bli när pengar styr… Mer om detta står att läsa under sidan där vi tar upp test av avfuktare.

För att ytterligare öka effekten mot lukt så visar våra tester att avfuktare också fungerar som luftrenare.

Annat som vi testat är att försöka få bort envist sittande lukt i kläder. Här har luftrenarna visats vara till god hjälp även om garantier på förhand inte kan ges.

Finns ej åtgärdad skada i hus avges ofta från skadestället toxiska, inflammagena och allergena ämnen. Så länge skadan ej åtgärdats kan man inte alltid genom luftrenare och avfuktare nå full effekt.

Läs också vidare under sidorna här länkade, för att få mer information om själva luftrenarna med dess teknologi och förväntade test- samt fältresultat o.s.v.:

2018-12-10
Uppdaterad 2019-07-19

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

2 tankar på “Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium”

 1. Hej

  Vilken skall man välja med ozon eller utan ? Om man skall hänga den i tex vardagsrum är ozonen skadlig för oss.
  mvh Kjell

  • Hej Kjell,

   I regel gäller det att ha lampa utan ozon om man samtidigt med bruk av luftrenaren vistas i rummet. Är rummet lite större och välventilerat kan lampa 3mg ozon/h användas. Denna ozonmängd håller sig under arbetsmiljöverkets riktlinjer under rätt förutsättningar.

   För mycket ozonkoncentration i luften beskrivs i senaste forskningsrön som ohälsosamt. Det föreslås kunna leda till besvär med luftvägarna, likt astma etc. Därför intar vi ett väl tilltaget försiktighetsmått gällande rekommendation av lampa till AirSteril luftrenare. Är man osäker kan det vara säkrast och lugnast att använda luftrenarna utan ozon. Sådan ozonfri lampa ger inne i luftrenaren antibakteriellt UVC-ljus, vilket i sin tur triggar igång fotokatalys. I den effekten ges fyra olika synergiskt verkande reningseffekter. Viss verkan ges även ut i luften i rummet och mot ytor, via negativa joner och rent syre. Med andra ord har man god allmän effekt redan utan ozonavgivande lampa. Ozon i högre koncentrationer är mer ämnat för ren sanering av lukt och annat.

   Hoppas detta gav svar på din fråga.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd