AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

AirSteril Luftrenare logotype

Luftrenare av varumärket AirSteril är framtagna genom forskning och utveckling sedan 1994. I början av 1990 vidareutvecklade NASA – National Aeronautics and Space Administration tillsammans med amerikanska försvaret tekniken UV-aktiverad fotokatalys, vilken bl.a. ämnades att användas i fält emot kemiska stridsgaser och inom sjukvården för att förhindra smittospridning. Vår kontakt som idag driver utvecklingscentret och fabriken där AirSteril tillverkas blev tidigt intresserad av fotokatalys för bruk i luftrenare. Detta har medfört en för olika applikationer väl anpassad produktserie.

Upptagningsområdet är stort för denna typen av luftrenare och spänner över många olika typer av luftreningsbehov till rena saneringsbehov. Vi går här igenom grundläggande vad man kan förvänta sig av luftrenarna under olika situationer.

Grundläggande luftrenings- och saneringsfunktioner

UV-ljus i luftrenare AirSteril är aktivator av fotokatalysLampan i AirSteril är tillsammans med fotokatalysplattorna belagda med Titandioxid hjärtat i luftreningen. Luftrenarna har ett fast antal katalysatorplattor och kan beställas med UVC-lampa som inte tillför ozon, eller lampa som anpassas efter ozonbehovet. Rent generellt bör man vara återhållssam med ozon i inomhusmiljö där man själv eller husdjur vistas. Ozon kan i för hög koncentration vara inflammativt. Krukväxter etc. tål inte högre ozonkoncentrationer.

UVC-lampa utan ozonavgivning används för generell luftrening och lättare saneringsbehov. UVC-ljus är starkt antibakteriellt och allmänt desinficerande och verkar också mot andra typer av luftföroreningar likt mögel. UVC-bestrålningen som når katalysatorplattorna fungerar som aktivator så högeffektiv fotokatalys startar. Reningseffekten är totalt sett mycket hög inne i luftrenaren och fotoplasman bestående av hydroxylradikaler och vidare negativa joner, rent syre och väteperoxid medföljer den renare luften ut ur luftrenaren, för att spridas i rummet där vidare reningseffekt ges. Hydroxylradikalerna är mot föroreningar (VOC – Volatila Organiska Ämnen och MVOC – Mikrobiellt Volatila Organiska Ämnen) snabbt reaktiva och förbrukas därmed tidigt i processen. Förväxling med radikaler som bildas inne i kroppen ska inte göras. Här finns viktiga skillnader. Effekterna som totalt kan liknas vid naturens eget sätt att rena luft gör att vi också kallar AirSteril för biokatalytisk luftrenare.

Vid val av ozonavgivning sker synergisk effekt mellan UV-ljuset, fotoplasman och ozonet. Det innebär totalt sex olika renings- och saneringseffekter mot lukter, små partiklar samt övriga VOC och MVOC. I större eller mer välventilerade utrymmen kan man vid tydligare luftmiljöproblem välja svag ozonavgivning. Det är viktigt att hålla sig under Arbetsmiljöverkets gränsvärden för ozonkoncentration.

Generell luftrening

Generell luftrening utförs oftast enbart med den fotokatalytiska funktionen, vilken med fördel kan användas i miljö där man vistas. Positiva effekter sker genom borttagning och reducering av t.ex. mycket små partiklar och organiska gaser likt VOC och MVOC. Genom tillförande av negativa joner, också kallat superoxiderande joner, reduceras även mängden större partiklar från luften. Det sker genom jonernas sammanbindande effekt där partiklar dras samman så att de blir tyngre och faller till närmaste yta där man sedan kan damma eller dammsuga bort, istället för att inandas dem. AirSterils föroreningsreducerande effekter har vi valt att kalla TKR – Total Koncentrationsreducering.

Goda hälsoeffekter har vi fått in många recentioner och berättelser om. Det har sannolikt att göra med reduceringspotentialen som AirSteril står för. Senaste forskningen visar att luftburna föroreningar i form av mycket små partiklar och gasformiga ämnen leder till vanliga inomhusbesvär och även inflammation samt vidare sjukdom. Något som diskuteras allt mer är hur mögel och bakterier med dess sekundärämnen MVOC avgivna från fuktskadat område i hus påverkar hälsan. Vi ser trend att forskningen allt tydligare kopplar fuktskademiljö till negativa hälsoeffekter. Synergisk effekt kan ges från olika luftburna toxiner och ämnen redan i låga koncentrationer som tidigare inte var ansedda som skadliga. Det finns nu vetenskapliga bevis för detta.

Läs några av recentionerna om Luftrenare AirSteril.

Negativa joner omtalas som uppiggande och hälsofrämjande och har antingen indirekt eller också direkt hälsofrämjande verkan. I inomhusmiljö brukar mängden positiva joner öka medan mängden negativa joner sjunker. Detta kan man med hjälp av Luftrenare AirSteril motverka och balansera upp. Forskning om jonernas hälsoinverkan pågår via olika vetenskapsmän och vi ämnar uppdatera med vidare information när nya rön utges.

Lukt i hus

Här är ett område vi dagligen arbetar med. Lukt i hus är vanligt och kan bero på en mängd olika saker. En del lukter kan ha en uppenbar källa medan andra källor kan vara diffusare eller gömda i huskonstruktionen. AirSteril ger som allra bäst effekt i luft, på ytor, in i skrymslen och vrår samt i porösare och mer luftigt material. Rent generellt brukar vi säga att den mer djupt sittande luktkällan bör åtgärdas eftersom den stadigvarande annars kan komma att avge ny lukt till miljön. Innan åtgärdande av en större källa kan man använda AirSteril för reducering av föroreningar som blir luftburna från källan. Under renoveringsåtgärdande är det ofta av vikt att minimera spridningen av luftföroreningarna. Efter åtgärderna kan man använda luftrenarna till efterbearbetning och det vi kallar allergisanering.

Om man inte vet hur djupt lukter sitter i material kan AirSteril användas upp till en vecka för att sedan stängas av en tid. Har luftreningsprocessen kommit åt problemen stadigvarande vandrar inte lukten tillbaka. Om lukten kommer tillbaka är det tecken på att källan finns kvar och att lukten kan sitta djupare i material eller gömd någonstans i huskonstruktionen, varifrån det kan avges till inomhusmiljön. Man kan göra om luftreningsprocessen ett antal gånger på detta sätt och utvärdera etappvis hur resultatet blir. Vår samlade erfarenhet omtalar att fotokatalytisk luktsanering är svårslaget i effektivitet, men vi vill också vara tydliga med att det kan finnas vissa begränsningar i resultatet, särskilt där lukter sitter djupt i byggnadsmaterial, t.ex. vid kemiska skador likt från träskyddsbehandling med klorfenoler som pentaklorfenol. Här kan till luftreningen kompletterande åtgärder behövas.

Tidsaspekten för luftreningen är ibland avgörande för resultatet. Vi brukar säga att luftrenare ska vara driftssatt utefter behov. I vissa fall kan det räcka med allt från några timmar till något dygn, medan det i andra applikationssituationer kan behövas längre drift, antingen kontinuerligt eller intermittent. Värme och avfuktare kan tillsammans med AirSteril användas för att öka borttagning av emissioner i byggnadsmaterial. Värmen och avfuktningen lyfter fukt från materialet och det färdas med vattenmolekylerna olika föroreningar ut från byggnadsmaterialet etc., bl.a. sådant som kan lukta. Luftrenaren med dess effekter kan då lättare komma åt föroreningarna, samtidigt som avfuktaren tar bort fukten ur luften vilket också innebär föroreningsreducering. Ta gärna kontakt med oss om hur man kan tillväga för att på det här sättet vidare forcera lukt etc. ut ur byggnadsmaterial.

Lukt av ozon förnimmer man normalt redan under de gränsvärden som arbetsmiljöverket satt. Det kan uppfattas lite likt klorlukt, eller som att lukta på ett vitt lakan som efter tvätt torkats utomhus i solljus. Ozon kan finnas kvar i luft och material en tid efter sanering med lite högre koncentrationer. Hur länge ozonet finns kvar varierar utefter temperatur, luftfuktighet, materialfuktighet och ventilationsförhållanden. Normalt har ozonet klingat av och försvunnit helt efter ett till några dygn. Man kan skynda på förloppet genom ökad ventilation och uppvärmning samt också genom att använda Luftrenare AirSteril utan ozonavgivande lampa. Ozon bryts nämligen ned av UVC-ljus och fotokatalys. Det innebär att AirSteril med ozonavgivande lampa till del är självreglerande, genom att både avge och senare bryta ned ozonet då detta recirkulerar genom luftrenaren igen. Då ozon av luftrenaren åter bryts ned bildas bl.a. hydroxylradikaler vilket ytterligare förbättrar luftreningseffekten.

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Mögelsanering

Vi ser glädjande att kunskapen om mögel ökar både bland forskare och allmänhet. Det är med klarhet fastställt att mögelangrepp i hus inte bara innebär spridning av mögelsporer. Från ett angrepp avges också en mängd olika s.k. metaboliter, vilka är sekundärämnen som avges både under möglets tillväxtfaser såsom under tiden efter det lagt sig i träda eller dött. En del av dessa metaboliter går under benämning MVOC. En vanligt förekommande mögelart under släktet Aspergillus har visat sig kunna avge över 80 olika metaboliter medan det från en mögelkälla kan avges upp till mer än 500 metaboliter per alstrad och luftburen mögelspor räknat. För bästa mögelsanering gäller det med andra ord att inte enbart komma åt tillväxtstället utan också att sanera och luftrena hela huset, om detta blivit kontaminerat. Här kommer Luftrenare AirSteril mycket väl till pass. Kombinerad mögelsanering med saneringsvätska kan krävas, särskilt i krypgrund, vind och i andra förekommande riskkonstruktioner. Mögelangrepp angränsande vistelsezon saneras som bäst initialt via utbyte av det skadade materialet. Tillägg av sanering och luftrening med fotokatalytisk luftrenare ökar den totala saneringspotentialen avsevärt. AirSteril ingår i det vi benämner allergisanering som ofta måste utföras i hus där det förekommit mögel- och/eller bakterieskada.

Fotokatalytisk luftrening används idag ökande inom olika sektorer i samhället. Svaret på varför är den högeffektiva luftreningseffekt som ges och att luftföroreningar allt mer uppmärksammas.
 
 
Informationen här har baserats på vanligt inkommande frågor och vad vi åberopar för typ av effekter. Undrar du över något mer står vi gärna till tjänst med fri professionell support.
 
 
2015-12-07
Uppdaterad 2019-05-17
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/