AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

AirSteril Luftrenare logotype

AirSteril luftrenare är framtagna genom forskning och utveckling sedan 1994. I början av 1990 vidareutvecklade NASA – National Aeronautics and Space Administration tillsammans med amerikanska försvaret tekniken UV-aktiverad fotokatalys, vilken bl.a. ämnades att användas i fält emot kemiska stridsgaser och inom sjukvården för att förhindra smittospridning. Vår kontakt som idag driver utvecklingscentret och fabriken där AirSteril tillverkas blev tidigt intresserad av fotokatalys för bruk i luftrenare. Detta har medfört en för olika applikationer väl anpassad produktserie.

Upptagningsområdet är stort för denna typen av luftrenare och spänner över många olika typer av luftreningsbehov till rena saneringsbehov. Vi går här igenom grundläggande vad man kan förvänta sig av luftrenarna under olika situationer.

Grundläggande luftrenings- och saneringsfunktioner

UV-ljus i luftrenare AirSteril är aktivator av fotokatalysLampan i AirSteril är tillsammans med fotokatalysplattorna belagda med Titandioxid hjärtat i luftreningen.Rent generellt bör man vara återhållssam med ozon i inomhusmiljö där man själv eller husdjur vistas. Ozon kan i för hög koncentration vara inflammativt. Krukväxter etc. tål inte högre ozonkoncentrationer.

UVC-ljus är starkt antibakteriellt och allmänt desinficerande och verkar också mot andra typer av luftföroreningar likt mögel. UVC-bestrålningen som når katalysatorplattorna fungerar som aktivator så högeffektiv fotokatalys startar. Reningseffekten är totalt sett mycket hög inne i luftrenaren och fotoplasman bestående av hydroxylradikaler och vidare negativa joner, rent syre och väteperoxid medföljer den renare luften ut ur luftrenaren, för att spridas i rummet där vidare reningseffekt ges. Effekterna som totalt kan liknas vid naturens eget sätt att rena luft gör att vi också kallar AirSteril för biokatalytisk luftrenare.

Vid val av ozonavgivning sker synergisk effekt mellan UV-ljuset, fotoplasman och ozonet. Det innebär totalt sex olika renings- och saneringseffekter mot lukter, små partiklar samt övriga VOC och MVOC. I större eller mer välventilerade utrymmen kan man vid tydligare luftmiljöproblem välja svag ozonavgivning. Det är viktigt att hålla sig under Arbetsmiljöverkets gränsvärden för ozonkoncentration.

Generell luftrening

Positiva effekter sker genom borttagning och reducering av t.ex. mycket små partiklar och organiska gaser likt VOC och MVOC. Genom tillförande av negativa joner reduceras även mängden större partiklar från luften, Detta sker genom jonernas sammanbindande effekt där partiklar dras samman så att de blir tyngre och faller till närmaste yta där man sedan kan damma eller dammsuga bort, istället för att inandas dem. AirSterils föroreningsreducerande effekter har vi valt att kalla TKR – Total Koncentrationsreducering.

Goda hälsoeffekter har vi fått in många recentioner och berättelser om. Det har sannolikt att göra med reduceringspotentialen som AirSteril står för. Senaste forskningen visar att luftburna föroreningar i form av mycket små partiklar och gasformiga ämnen leder till vanliga inomhusbesvär och även inflammation samt vidare sjukdom.

Läs några av recentionerna om Luftrenare AirSteril.

Negativa joner verkar som uppiggande och hälsofrämjande och har antingen indirekt eller också direkt hälsofrämjande verkan. I inomhusmiljö brukar mängden positiva joner öka medan mängden negativa joner sjunker. Detta kan man med hjälp av Luftrenare AirSteril motverka och balansera upp.

Lukt i hus

Här är ett område vi dagligen arbetar med. Lukt i hus är vanligt och kan bero på en mängd olika saker. En del lukter kan ha en uppenbar källa medan andra källor kan vara diffusare eller gömda i huskonstruktionen. AirSteril ger som allra bäst effekt i luft, på ytor, in i skrymslen och vrår samt i porösare och mer luftigt material. Innan åtgärdande av en större källa kan man använda AirSteril för reducering av föroreningar som blir luftburna från källan. Under renoveringsåtgärdande är det ofta av vikt att minimera spridningen av luftföroreningarna. Efter åtgärderna kan man använda luftrenarna till efterbearbetning och det vi kallar allergisanering.

Har luftreningsprocessen kommit åt problemen stadigvarande vandrar inte lukten tillbaka.  Man kan göra om luftreningsprocessen ett antal gånger på detta sätt och utvärdera etappvis hur resultatet blir. Vår samlade erfarenhet omtalar att fotokatalytisk luktsanering är svårslaget i effektivitet, men vi vill också vara tydliga med att det kan finnas vissa begränsningar i resultatet, särskilt där lukter sitter djupt i byggnadsmaterial, t.ex. vid kemiska skador likt från träskyddsbehandling med klorfenoler som pentaklorfenol.

Tidsaspekten för luftreningen är ibland avgörande för resultatet. Vi brukar säga att luftrenare ska vara driftssatt utefter behov.

Värmen och avfuktningen lyfter fukt från materialet och det färdas med vattenmolekylerna olika föroreningar ut från byggnadsmaterialet etc., bl.a. sådant som kan lukta. Luftrenaren med dess effekter kan då lättare komma åt föroreningarna, samtidigt som avfuktaren tar bort fukten ur luften vilket också innebär föroreningsreducering. Ta gärna kontakt med oss om hur man kan tillväga för att på det här sättet vidare forcera lukt etc. ut ur byggnadsmaterial.

Ozon

Lukt av ozon förnimmer man normalt redan under de gränsvärden som arbetsmiljöverket satt. Ozon kan finnas kvar i luft och material en tid efter sanering med lite högre koncentrationer. Hur länge ozonet finns kvar varierar utefter temperatur, luftfuktighet, materialfuktighet och ventilationsförhållanden. Normalt har ozonet klingat av och försvunnit helt efter ett till några dygn. Man kan skynda på förloppet genom ökad ventilation och uppvärmning samt också genom att använda Luftrenare AirSteril utan ozonavgivande lampa. AirSteril med ozonavgivande lampa till del är självreglerande, genom att både avge och senare bryta ned ozonet då detta recirkulerar genom luftrenaren igen.

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Mögelsanering

Vi ser glädjande att kunskapen om mögel ökar både bland forskare och allmänhet. Det är med klarhet fastställt att mögelangrepp i hus inte bara innebär spridning av mögelsporer. En del av dessa metaboliter går under benämning MVOC.

För bästa mögelsanering gäller det att inte enbart komma åt tillväxtstället utan också att sanera och luftrena hela huset. Här kommer Luftrenare AirSteril mycket väl till pass. Kombinerad mögelsanering med saneringsvätska kan krävas, särskilt i krypgrund, vind och i andra förekommande riskkonstruktioner. Tillägg av sanering och luftrening med fotokatalytisk luftrenare ökar den totala saneringspotentialen avsevärt.

Svaret på varför är den högeffektiva luftreningseffekt som ges och att luftföroreningar allt mer uppmärksammas. – Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril Informationen här har baserats på vanligt inkommande frågor och vad vi åberopar för typ av effekter. Undrar du över något mer står vi gärna till tjänst med fri professionell support. – Se sortimentet av AirSteril Luftrenare 2015-12-07
Uppdaterad 2019-05-17

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd