Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Vattenrenare WaterSteril för reducering av järn

Eftersom järn naturligt förekommer i jord och stenskikt förs det via regn ner i grundvattnet vilket huvudsakligen förser våra brunnar med drickvatten. Därmed ökar behovet av vattnenrenare som på ett effektivt sätt får bort järnet ur vattnet eftersom järn bidrar till att i kroppen bilda fria radikaler som i sin tur skadar celler.

Djurbesättningar såsom kor kan fara mycket illa av för höga mängder järn. De drabbas av mer sett till tid direkta åkommor än vad fria radikaler åsamkar oss människor.

Ytterligare problem med järnhaltigt vatten är att avlagringar uppkommer i ledningssystem, hydrofor etc. samtidigt som tvätt och porslin färgas.

Vattenrenare WaterSteril oxiderar det tvåvärda järn som är löst i vattnet och genom oxideringen ombildas det till trevärt järn vilket klumpas samman och sjunker till botten på brunnen. Delar av järnet luftas ur brunnen i form av koldioxid.

Då man via vattenrenaren på flera olika sätt syresätter brunnsvattnet och även höjer ph-värdet kommer inte längre så mycket järn att fällas ut från de eventuellt järnrika stenskikt som angränsar till brunnsvattnet.

Oxiderat trevärt järn binder t.ex. fosfat, bly och arsenik

Prova om vattnet innehåller järn

Vanliga vattenfilter är ofta inte tillräckliga för att rena bort allt järn

Reduceringen av järn

Blir mycket effektiv då vattenrenaren verkar med hjälp av vår egenhändigt framtagna teknik kallad Lysatron.