Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Leverans- betalnings- och övriga villkor

Information rörande personuppgifter

All form av behandling av personuppgifter ska uppfylla de grundläggande principerna vilka anges i dataskyddsförordningen. Dessa innebär t.ex. att personuppgifter endast får insamlas för berättigade ändamål och att uppgiftsmängden måste begränsas till det som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte sparas längre tid än nödvändigt och ej behandlas på sätt som är oförenligt med ändamålen. Part som behandlar uppgifter ska kunna uppvisa att principerna efterföljs.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB delar inte någon information vidare till andra företag eller tredje part utan ert godkännande. Undantag är om lagen kräver att uppgifterna ska delges. Ytterligare undantag är då tjänst från vår del ska utföras eller leverans av produkt ska ske.

Genom godkännande av villkoren tillåter du att Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB insamlar, registrerar samt lagrar personuppgifter vilka du inlämnat för att utföra ovanstående. Önskas medgivandet återkallas, kontakta oss via mail kontoret@ljungbyfuktkontroll.se alternativt telefon 0372-10010 (växel).

Behandling av personuppgifter på webbplats

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB är ansvarig för behandling av personuppgifter som ingives via: www.avfuktarebutiken.se samt www.lfs-web.se.

Hänsyn tages till GDPR – Europeiska Dataskyddsförordningen. Insamlad information används för statistik över besökarantal på hemsidorna. All information skyddas enligt säkerhetsregler.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB säljer eller lämnar ej vidare information till tredje part.

Din rätt till information

Om du önskar få reda på hur vi behandlar dina personuppgifter, sänd begäran till: kontoret@ljungbyfuktkontroll.se

Din rätt till rättelse

Skulle personuppgifterna som finns i vårt system vara inkorrekta har du rätt att få dessa rättade samt även rätt att återkalla samtycke gällande behandling av personuppgifter. Din rätt gäller också begäran om att personuppgifter om dig begränsas eller raderas.

GDPR – Personuppgiftslagstiftning

Den myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige är Datainspektionen. Önskas utförligare information rörande lagstiftningen, besök Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Betalningsvillkor

Betalning sker efter de alternativ som anges under respektive varugrupp, eller efter överenskommelse mellan LFS och kund. Vanligen utställs faktura med 15 dagar netto.

Påminnelse samt inkasso- och kronofogdeärende innebär merkostnader i form av ränta och fasta avgifter.

Bedrägeri
Alla adresser kontrolleras innan försändelse skickas. Bedrägeriförsök polisanmäles omgående.

Kreditupplysning
Vi förbehåller oss rätten att göra kreditprövning innan betalning via faktura är aktuell. Detta skyddar såväl oss som kund, då vi även kontrollerar att adress stämmer.

Frakt
Försändelse levereras med förutbetald frakt, LFS har betalt frakten (gäller ej expressleverans där kunden själv betalar merkostnaden, samt försändelse till annat land än Sverige där merkostnad tillkommer).

Frakten är en tjänst som redan är utförd då försändelsen är levererad. Vid ångerrätt som godkännes av LFS kommer frakten att debiteras. Se nedan vidare om ångerrätt och återköp.

Leveranstid
Leveranstiden är normalt inom 1-9 vardagar efter erhållen order om inte annat anges vid orderbekräftelse (gäller inom Sverige).

Orderbekräftelse
Kontrollera orderbekräftelsen att rätt varor kommer att levereras. Orderbekräftelse skickas normalt via E-mail. Har ej orderbekräftelse kommit  kund tillhanda inom 24 timmar (gällande vardagar) åligger det kund att ta  kontakt med LFS och påpeka att inte orderbekräftelse kommit fram.

Fraktskada
Det faller på kund att i samband med mottagandet av leveransen kontrollera att leveransskada ej skett. Om fraktskada skett, se till att leverantören  tydligt noterar detta på leveranspapperna innan påskrift göres. Leverantören alternativt du som kund ska ta kontakt med avsändaren vid fraktskada.

Ej uthämtad försändelse
Vid ej uthämtad försändelse faktureras fraktkostnaden tur & retur samt ytterligare 225:- i arbetskostnad. Är försändelsen utställd med postförskott debiteras även den kostnaden, för närvarande 115:-.  Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten, allt enligt svensk lag.

Priser
Alla priser är angivna inklusive moms om 25 %. Vi förbehåller oss rätten att ändra samtliga priser när som helst, dock ej på redan lagd och bekräftad order.

Återköp - Ångerrätt
Du kan ångra en redan lagd order men detta skall göras så snabbt som möjligt  för undvikande av onödiga kostnader. Detta gäller vid beställning via Internet eller telefon. Enligt konsumentköplagen gäller då 14 dagars återköpsrätt. Produkten får absolut inte vara tagen i drift om återköp skall var aktuellt. Är produkten redan levererad debiteras fraktkostnad tur & retur. 

Återköp ska godkännas av LFS innan produkten återsänds. Det innebär att du som kund inom 14 dagar från att du erhållit produkten tar kontakt med oss via telefon eller mail. Återköp slutgodkännes först vid produktens återkomst till LFS, då i fall av att produkten ej tagits i bruk samt att handhavandet av denna ej vållat skada samt yttre eller inre slitage på produkten eller emballaget.  Tänk på att emballera produkten mycket väl vid retur - återköp. Originalemballage ska användas. Vid fraktskada som uppkommit vid bristande emballage återköpes produkten ej. Retur av produkt får ej beläggas med postförskott eller liknande. Frakt till oss betalas av dig som kund. Var noga med att följande fraktvillkor uppfylls och att adressen är rätt:

Fraktas som Företagspaket

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Skinnarevägen 1
341 42 Ljungby

Om en produkt är tagen i drift så att det på något sätt påverkar produktens värde, d.v.s. att LFS ej kan sälja produkten vidare till fullpris, kommer värdeminskningsavdrag att ske. Detta blir först aktuellt om LFS godkänner returnering av produkten.

LFS hämtar aldrig ut returnerade försändelser annat än om kund först tagit kontakt med LFS och fått godkännande att returnera alternativt utnyttja ångerrätten. Godkännandet från LFS sker skriftligen via mail eller brev.

Garanti
Gällande garanti för varje produkt anges under produktens egen sida på denna  hemsida. Garantin ersätter inte skada vållad genom olyckshändelse, vandalism  eller otillbörligt ingrepp i apparaten.  LFS friskriver sig alla anspråk på följdskador orsakade av felaktig eller på annat sätt bristande installation samt bristande service/underhåll. Vid åberopande av garantifel som ej godkänns som garantifel debiteras kund våra omkostnader i ärendet, vilket kan röra sig om frakt, arbete, resa, platsbesök, debitering från trejde part anlitad av oss.

Reklamation
Vi ser det som viktigt att snabbast möjligt hantera reklamation. Med andra ord har reklamationsärenden prioritet. LFS strävar efter att ersätta kund för utlägg gällande frakt vid försändelse där reparation eller utbyte sker. Antingen skickas en förutbetald fraktsedel från huvudleverantör eller LFS, eller utbytesvara tillsammans med förutbetald fraktsedel för returnering av reklamerad vara. För att förutbetald fraktsedel ska gälla krävs det att reklamationen faller under garantivillkoren ovan. Vid olyckshändelse, vandalism eller otillbörligt ingrepp  i apparaten samt följdskador orsakade av felaktig eller på annat sätt bristande  installation samt bristande service/underhåll debiteras vår ärendekostnad kund.

Övrigt
Produktuppdateringar sett till utseende och funktion kan ske utan att detta omedelbart visas på produktbilder och manualer etc. presenterade på hemsidan. Är uppdateringarna av sådan karaktär att dessa avsevärt ändrar eller på annat sätt påverkar funktionen från på hemsidan gällande funktion meddelas detta innan köp.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets  beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter,  samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat  förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från lfs-web.se sida,  som gör att lfs-web.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att lfs-web.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB