Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögeltest - Frågor och svar

Svars- och frågebanken om det mögeltest vi saluför kommer kontinuerligt fyllas på.

Vilka mögelarter ger testet utslag för?
Alexeter mögeltest detekterar sporer och hyfer från 32 olika mögel. Möglets antigen är det testet reagerar på.

Ena plattan markerad "Asp/Pen" avkänner följande:
Aspergillus: candidus, penicilloides, flavipes, restrictus, flavus, sclerotiorum, fumigatus, sydowii, nidulans, terreus, niger, ungus, ochraceus, versicolor.
Penicillium: aurantogriseum, glabrum, brevicompactum marquandii, chyrosegenum, roqueforti, citrinum, spinulosum, corylophilum, variotii, expansum, viridis.
Chaetomium: globosum.
Neosartorya: fisheri.
Paecilomyces: marquandii, viridis, variotii.
Scopulariopsis: chartarum.

Andra plattan markerad "Stachybotrys" avkänner följande:
Stachybotrys: chartarum, chinata.

Hur gör jag rent praktiskt?
Testpennan innehåller en svabb (tops). Tag ut svabben och rulla samt dra (gnid) denna över en bestämd kortare yta, t.ex. fönsterkarm, hylla, dörrpost eller där synligt misstänkt mögel finns, likt i krypgrund, på vind, i garaget, under diskbänken m.fl. tänkbara ställen. För tillbaka svabben i hylsan. Bryt vätskeampullen i toppen på svabben genom att böja denna och tryck ned vätskan. Skaka lätt en stund. Skruva av den vita korken och droppa sakta fem droppar av vätskan i vardera testplattas runda droppskål. Tryck varligt på sidorna av testpennan för att dropparna ska komma ut. Vänta ut resultatet. Bruksanvisning medföljer.

Hur mycket damm ska samlas upp på mögeltesttopsen?
Det ska inte samlas upp i mängd som en klump på topsen. Dra topsen bestämt, som ovan nämnt så att man kan se att det fastnat damm etc. på den.

Hur många ställen kan mögeltestet jag beställt användas på?
Testet är ämnat för ett provtagningsställe.

Kan man mögeltesta direkt efter städning på en yta?
Nej det är inte lämpligt att testa direkt efter städning. Mögelsporer, hyfer och konidier kan vara luftburna och det tar ett antal dagar eller veckor för dem att åter lägga sig på tänkbara testytor. Vänta upp till två veckor efter att torr- eller våtdammning skett. Ta därefter provet.

Hur precist är mögeltestet?
Mögel finns naturligt i princip överallt. Vid fuktskada eller vattenskada i hus kan koncentrationerna av mögel öka. Mögeltestet är framtaget med en viss tröskel, så att det inte ska detektera individuella mögelantigen under normala nivåer. Finns flera mögelarter representerade kan testet känna av dessa tillsammans och därför ge positivt utslag. Testet är utslagsgivande och kan ge fingervisning om mögelskada föreligger.

Hur är testet jämfört med andra tester för mögel?
Alexeter test står sig mycket bra i jämförelse. Eftersom det detekterar visst antigen kan det ge utslag även om det finns dött mögel i det rum där man tar provet. Forskning har visat att såväl levande som dött mögel kan vara hälsopåverkande. Mögeltestet blir genom denna egenskap långt mer exakt än s.k. nedfallsplattor eller tuber med odlingsmedia, som man exponerar en viss tid, för att sedan se om det tillväxer mögelkolonier. Testet är utformat för att speciellt avkänna mögelsorter som är relaterade till fuktskada i hus. Den ena testplattan avkänner bl.a. Penicillium och Aspergillus, vilka i regel är de första arterna att kolonisera sig vid fuktskada. Den andra testplattan avkänner Stachybotrys, vilket behöver mer fukt för att tillväxa än de andra arterna. Här får man en chans att grovt utvärdera hur långt mögelskadan gått och hur fuktigt det varit vid skadeställena.

Hittar man alltid alla de aktuella mögelarterna i ett skadat hus?
Nej, de individuella mögelarterna har olika krav på tillväxtförhållanden. Penicillium och Aspergillus brukar vara de arter som etablerar sig först, vid lägre fuktvärden. Stachybotrys, ofta kallat svartmögel, kräver högre fuktvärden i materialet det tillväxer på.

Om jag får utslag på Asp/Pen men inte Stachybotrys, är det ingen fara då?  
Då mögeltestet givit positivt utslag bör du gå vidare med undersökning var källan kan finnas och åtgärda på adekvat sätt. Förhöjda mängder av de mögelarter som testet är känsligt för ska inte accepteras. Svaret på din fråga blir således att det kan utgöra fara.

Jag har lukt i huset, lite som jordkällarlukt. Kan ert mögeltest känna av om lukten kommer från mögel?
Avvikande elak lukt alstras ofta vid fuktskada och kan komma från mögel, kemiska emissioner likt förtvålat golvmattelim, från klorfenoler och från bakterier. Just jordkällarlukt kan bestå av geosmin från bakterier. Det är för den otränade näsan svårt att känna skillnad mellan dessa olika lukter, varför lukten mycket väl kan bero på t.ex. mögel. Mögeltestet ger inte utslag för bakterier och kemiska ämnen eller rena lukter. Sporer och hyfer/konidier från möglet måste vara närvarande för att testet ska reagera.

Kan mögeltest som detta användas för medicinsk bedömning?
Nej, man kan inte använda testet för att diagnostisera symtom eller en viss sjukdom. Dock vet vi idag baserat på all forskning som finns att fuktskada och mögelskada i hus kan leda till en mängd hälsoeffekter av individuellt varierande svårighetsgrad. Testresultatet bör tas på allvar och vidare undersökning av huset bör ske om man misstänker skada eller får positivt utslag.

Jag fick positivt mögeltestsvar från min lägenhet, vad gör jag?
Om man misstänker att det finns dolt mögel någonstans i fastigheten, vilket påverkar inomhusmiljön, är det bra att ta kontakt med hyresvärden. Be denne att komma och undersöka lägenheten. Finns synligt mögel och man kan utesluta dolda angrepp gäller adekvat mögelsanering. Har porösa material skadats så måste dessa i regel bytas ut. Det duger inte att måla över en skada. Vill hyresvärden av någon anledning inte göra ett bra jobb med undersökning och sanering, ta kontakt med miljökontoret i kommunen. All konversation ska ske via mail eller brev. Miljökontoret ska fatta beslut i sak. Vill de inte göra det kan man JO-anmäla. Har de fattat felaktigt beslut så kan man överklaga hos Länsstyrelsen.

2017-05-08
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Har du konstaterat skador av fukt och mögel så kan vi stå till tjänst med lösningar.

I regel måste en mögelskada saneras på adekvat sätt. Det går att komplettera saneringen med luftrenare.

Återkommande fuktkälla måste ses över, ibland med avfuktare.