Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

"Saneringsvätska" Vinclozolin mot mögel oerhört farlig

Egentligen ser inte vi som saneringsföretag Vinclozolin som saneringsvätska utan istället bekämpningsmedel. Däremot har det i dagarna av vissa journalister framförts stora rubriker i stil med att saneringsvätska kan ge ärvd stresskänslighet. Det dessa skribenter borde förkovra sig inom är skillnaden mellan begreppen saneringsvätskor (biocider) och bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Syftet med vätskorna är detsamma i detta fallet, nämligen att bekämpa mögel. Bekämpningsmedel är ämnat att användas på växande grödor och frukter medan saneringsvätska brukas på döda ting likt sanering av mögel på byggnadsmaterial i krypgrund, vind etc. Skillnaden är i ärendet viktig för undanröjande av missuppfattning och misskreditering om samt av de medel som av oss brukas i saneringssyfte.

Vinclozolin har länge använts för att hindra uppkomst av mögel på grödor och frukter. Nästan lika länge har ämnet varit känt för ett antal allvarliga skador hos människa och djur, likt kraftigt hormonstörande och nedsättande av fertilitet, cancerframkallande, beteendestörande samt nervsystemspåverkande m.m. Det har tagit tid innan EU förstod vad svenska Kemikalieinspektionen samt andra framförde. I Sverige förbjöds Vinclozolin vad vi känner till redan 1996 men inom EU tog det i sammanhanget ett stort antal år fram till 2008-2009 innan man behagade greppa allvaret. Många rapporter har gjort gällande att t.ex. pojkar/män redan vid mycket små doser kan förlora sin förmåga att bli förälder. Detta gäller också djur av hankön. Mycket annat allvarligt har även framlagts likt att medlet bildar ärftliga förändringar i stresståligheten.

Senaste forskningsstudien som legat till grund för denna artikel påvisar klara bevis för att djur i hela tre generationer efter den exponerade individen uppvisar skador, alltså ärftligt.

Saneringsvätska skönmålas ej

Att Vinclozolin är starkt farligt står klart. De saneringsvätskor som finns i vårt sortiment är än så länge inte förbjudna eller klassade som så allvarligt påverkande som här aktuell kemikalie. Dock vill vi på intet sätt försvara saneringsvätskorna. Dessa är giftiga, annars hade de inte kunnat ta död på mögel. Skönmålning av vätskorna görs tyvärr ofta av tillverkarna av slutprodukten med orden "lätt nedbrytbart" "ej skadligt" etc. Sanning med modifikation handlar det om bara med ett syfte, att sälja så mycket som möjligt, tydligen utan betänklighet för natur, djur och människa.

Just Vinclozolin har påvisats i mycket små koncentrationer, vilka tidigare klassats som ej farligt, kunna reagera med andra kemikalier och i föreningen dem emellan bildas rejäla gifter. Här behövs långt mycket mer forskning för att komma fram till bl.a. vad som händer med s.k. saneringsvätska då ingående kemikalier möter andra i den "kemiska soppa" som framställts och som vi exponeras för. Vad händer t.ex. då saneringsvätska möter mögelgifter? Hur påverkas boende av att deras krypgrund behandlats med saneringsvätska då luft från krypgrunden tillåts passera upp i boendedelen genom små luftpassager i konstruktionen. Regerar saneringsvätska med terpener, formaldehyd och tidigare antimögelbehandlat kem i trä etc. och blir till farligare beståndsdelar? Ja, våra frågor är många och fram till svar finns är vi mycket restriktiva till brukandet av saneringsvätska. Dock måste det också vägas in att mögel och bakterier om dessa tillåts finnas i huset kan ge allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Saneringsvätska måste därför användas ibland.

Över tid har vår verksamhet övergått allt mer från saneringsvätska till användande av luftrenare med fotokatalys för bekämpandet av mögel. Detta "drag" är med mening att vårda arvet och föra in en strikt miljöpolicy i företagsandan som i stort handlar om bäst möjliga sanering av fukt, lukt och mögel. 

Det verkar som ämnet i tredje land ännu används i kaffeodling för att undvika mögel i kaffe. EFSA (Europena Food Safety Authority) har 2008 påvisat förekomst i kaffe. Vi riskerar här dricka giftet! Påvisat är också att det används vid vindruveodling och odling av kakaobönor m.m.

Slutligen; Betänk att det ännu inte finns globalt förbud emot Vinclozolin och att EU inte har nolltolerans i importprodukter. Importerade matvaror kan innehålla detta samt andra allvarliga gifter! Jag tänker hädanefter köpa svenskt! Det gynnar oss mer än på ett sätt även om det är dyrare. Luras dock inte av dessa orden tro att svenska varor ännu är giftfria!

Läs mer här:

- Rapport om Vinclozolin i fråga ärftliga skador (engelska, pdf).

- Kemikalieinspektionen om hormonstörande ämnen.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vinclozolin används inte av oss som saneringsvätska. Det kan inte heller benämnas som sådan.

Allvaret i att formligen bevattna med farliga kemikalier har nått oss med kraft. Det här är illa för djur, natur och mänskligheten.