Kontroll gällande EvoDry PD avfuktare från Acetec

5
(3)

Vår erfarenhet är mycket god gällande avfuktare från Acetec. Trots hög kvalitet kan oturen ibland vara framme så att fel uppstår, alternativt att missuppfattning sker om hur avfuktaren fungerar eller ska ställas in för att optimerad drift ska nås. Informationen för kontroll och felsökning här gäller EvoDry PD samt även de föregående modellerna i PD-serien.

Dammfilter

Längst bak i EvoDry PD sitter ett damm- och partikelfilter. För att den tioåriga garantin ska gälla krävs förutom registrering av produkten vid behov årlig rengöring och byte av filtret två gånger per år. Sätts filtret igen minskar avfuktningskapaciteten samtidigt som regenereringsvärmarna kan ta skada. Vidare kan damm ansamlas och sätta igen de små kanalerna i sorptionsmaterialet. Blir luftflödet ej tillräckligt minskar möjligheten att via den inbyggda hygrostaten avkänna fuktvärdet i det utrymme som ska avfuktas. Tillräcklig torrluftsmängd ges inte då filtret är ordentligt igensatt. Byte av avfuktarfiltret är därmed viktigt.

Hygrostat

Hygrostaten i EvoDry PD avkänner valbart antingen relativ fuktighet eller både relativ fuktighet och temperatur i ett energibesparande driftsläge. Inställning sker via kontrollpanelen som sladdanslutes till avfuktaren.

I Fuktläge 1 arbetar PD kontinuerligt då hygrostaten är förbikopplad. Det är meningen att detta driftsläge ska användas vid större och akutare behov av avfuktning.

I Fuktläge 2 avkänner PD relativ fuktighet och kommer att starta avfuktningen vid ca. 2% över det börvärde som du själv väljer som gräns för hur fuktigt det får lov att bli. Vid ca. 2% under börvärdet stängs avfuktningen av och systemet går i standbyläge för att återigen starta då börvärdet passeras. Detta kallas att det finns en viss hysteres, för att avfuktaren inte ska behöva slå på och av hela tiden.

I Fuktläge 3 avkänner PD på ett avsevärt energibesparande sätt både temperatur och relativ fuktighet. Det innebär i praktiken att man bättre styr utefter de förhålllande som krävs för att mögel ska kunna tillväxa. Kort beskrivet går det att tillåta högre relativa fuktnivåer ju kallare det blir. EvoDry PD stegar automatiskt i detta läge upp fuktbörvärdet med en % per fallande grad med början under 15 grader ned till noll. Avfuktningsstarten sker fuktmässigt sett senare ju kallare det blir. Läs mer om denna driftsprogrammering under EvoDry PD manual.

Fel på PD-hygrostaten har ibland rapporterats från kund. Vi brukar fråga hur felet konstaterats. Vid vissa tillfällen har kontroll- och jämförelsemätning skett med fristående hygrometer av dålig kvalitet. Nämnas ska att allt för många billiga hygrometrar driver att visa större felvärden ju kallare det blir. Våra tester i klimatskåp har avslöjat felvisning om upp till 12% högre värden räknat från rumstemperatur ned till +8 grader. Dessa hygrometrar brukar säljas med specificerad noggrannhet om +-5%. Placeringen av kontrollinstrumentet är liksom kvalitet också avgörande. I t.ex. krypgrund och vind kan det finnas lokala köldbryggor där det blir kallare och högre fuktvärden. Står EvoDry PD en bit ifrån köldbryggan kan den inte direkt avkänna värdena där.

Hygrometerinstrumentet måste vid kontroll placeras bakom luftfiltret till avfuktaren. Placeringen får inte göras i direkt anslutning till marken, eller byggplasten mot marken i krypgrund, då dessa ställen oftare är kallare och fuktigare än luften en bit upp. Upp till ett dygn måste man tillåta avkänning innan jämförelsen görs. Mellan olika system för fuktmätning är det vanligt att se avvikelser på några procent utan att det handlar om fel. Det här får man helt enkelt leva med. Dock ska det inte fela för mycket. Om den fristående hygrometern avkänner markant avvikande värden jämfört med EvoDry PD så brukar vi börja med att kontrollera själva hygrometern. Man kan utföra “bakingmetoden” för att dra en hygrometer rätt om den börjat driva och visa felvärden.

Bakingmetoden innebär att man tar ut batterierna ur enheten och lägger den i ca. 45 graders värme över tolv timmar. Sedan läggs den driftssatt i sval och fuktig miljö två dygn. Därefter görs jämförelsemätning med EvoDry PD igen. Kvarstår markanta avvikande värden om mer än fem procentenheter är det läge att kontrollera hygrometern med nyligen kalibrerade instrument. Anledningen att hygrometerkontroll sker före kontroll av systemet i EvoDry PD är att fel ej är vanligt gällande avfuktaren.

Har man en eller ännu bättre flera fuktsensorer som visar sig ligga bra till i visade värden men EvoDry avviker, är det läge att ta kontakt med vår fria support. Skulle fel visa sig finnas i hygrostatsystemet är det mycket enkelt att byta det lilla styrkortet i PDn. Det sitter enkelt åtkomligt bakom dammfiltret. Enligt vår erfarenhet är det mycket sällan fel uppstår här.

PDns fläkt

Fläkten är liksom andra detaljer högkvalitativ och kan många gånger vara i drift kontinuerligt under 20 år eller mer utan problem. Det finns två val i EvoDry PD gällande fläktdriften. I Fläktläge 1 går fläkten kontinuerligt även om avfuktning enligt hygrostatsystemet inte behövs. I vissa fall i större eller mer avdelade utrymmen krävs kontinuerlig drift för att driva runt luften så fuktansamling ej sker längre bort från avfuktaren utan att hygrostaten kan avkänna det. I Fläktläge 2 startar fläkten antingen fyra gånger per dygn i femtonminutersperioder för att undvika fuktansamlingar, eller då systemet avkänner att det inställlda börvärdet för fukt passerats.

Fläktljudet ska vara av fläktsusande jämn karaktär. Om skorrande, brummande eller malande ljud hörs från fläkten bör kontakt med oss ske.

Regenereringsvärmare PTC-element

I luftflödesriktning efter fläkten sitter självreglerande regenereringsvärmare i form av PTC-element. Dessa aktiveras efter att sorptionsmaterialet merdelen mättats med fukt så att vattenånga kan drivas ut utomhus via våtgasslangen som medföljer avfuktaren. Då EvoDry PD satt igång avfuktningen alternerar systemet automatiskt i två faser. I den ena fasen driver fläkten fuktig luft genom sorptionsmaterialet så att fukt binds i detta. Den torrare luften blåses vidare ut genom de tre torrluftsutblåsen för att fördelas i utrymmet, förslagsvis genom de torrluftsslangar som vi lagerför. I andra fasen stänger ett spjäll till för torrluftsutblåsen och regenereringsvärmarna kopplas in. Värmen från dessa driver fukten ut ur sorptionmaterialet som därmed regenereras och åter är redo att ta upp fukt från luften.

Kontroll av PTC-elementen sker genom att mäta temperaturen i våtgasslangens mynning då dessa är aktiverade. Temperaturen ska komma upp i ca. 25-30 grader högre än lufttemperaturen i avfuktningsutrymmet där EvoDry PD placerats. Man kan känna med handen att våtluften ut är varmare och fuktigare. Kontroll med bra termometer är att rekommendera.

Vardera PTC-element är indelat i två värmeavgivande zoner. Skulle en eller båda av dessa zoner av någon anledning ej fungera optimalt avges ej tillräckligt med värme för att regenerera avfuktarens sorptionsmaterial. Avfuktningen sker då inte med full kapacitet efter som all fukt ej drivs ut som den ska.

Håller sig fuktvärdena där de ska behöver man i regel inte kontrollera ovan.

Sorptionsmaterialet i EvoDry PD

Sorptionsblocket i EvoDry PD är patenterat och levereras från svenskt företag. Vissa avfuktarleverantörer väljer att lackera ytan på blocket mörkblå eller röd för att dölja den annars vanliga värmeinfärgningen av materialet. Vid lackeringen minskas fuktupptagningsförmågan något. Därför har Acetec valt att inte lackera blocket som finns i EvoDry PD. Man kan efter drift se att det fläckvis mörkfärgas, vilket alltså är fullt normalt. Materialet är icke antändbart och tål tester med öppen låga vilket anges som flamindex 0 (noll). Det finns ej risk för brand i detta material.

Sorptionsblocket ska normalt ha lång livslängd. Vid kontroll av att det kan absorbera tillräckligt med fukt sker temperaturmätning i våtgasfasen där regenereringsvärmarna (ovan nämnda) är inkopplade. Kommer våtgastemperaturen upp i mer än 40-50 grader över avfuktningsutrymments lufttemperatur kan antingen fel misstänkas gällande PTC-element eller den fuktabsorberande kapaciteten i blockets material. Felet är mycket sällsynt.

Spjället

Under locket på EvoDry PD ses långt fram nära spjällmotorn spjället i form av en transparent spjällskiva. Vid kontroll tittar man på att detta är helt och att det sitter fastskruvat vid spjällarmen som vidare går till spjällmotorn. Spjället fyller den viktiga funktionen att vid de olika driftsfaserna i Acetec avfuktare ömsom stänga eller öppna för torrluftsutblås samt våtgasutblås.

Spjällmotorn

Spjällmotorn i EvoDry PD styrs utefter om avfuktningsläge är aktiverat eller ej via det inbyggda hygrostatsystemet. Då avfuktning behövs alternerar spjällmotorn enligt de två olika faserna, torrluft- och våtgasutsläpp ovan beskrivna. Man kan kontrollera funktionen genom att via medföljande kontrollpanel justera ned börvärdet till lägsta värde 20% alternativt ställa in Fuktläge 1 (kontinuerlig avfuktning). Därefter ska EvoDry PD regelbundet enligt manual aktivera regenereringsvärmarna och då öppna spjällfunktionen för utsläppande av våtgasen, varvid torrluftsutblåsen samtidigt hålls stängda. Spjällmotorn ska arbeta jämnt i sakta tempo och stängas av i spjällets ändlägen, uppe och nere.

Då tillräcklig kapacitet verkar saknas

Om man har kontrollerat EvoDry PD enligt ovan och allt fungerar som sig bör, men kapaciteten ändå inte räcker till, gäller det att gå vidare och titta på förhållandena i det utrymme man placerat avfuktaren. I krypgrund bör inte rekommenderat antal kubikmeter i förhållande till avfuktaren överskridas. Här utgår vi efter såväl total fuktlast som kvadratmeter och kubikmetarantal. Vid val av avfuktare kommer vår fri support in. Ring gärna för information. I normalfallet där man kan lägga byggplast på ett ordentligt sätt kan EvoDry PD klara av ca. 220 kubikmeter. Notera att det finns krypgrunder som har både lägre och högre total fuktlast än normalfallet.

Om byggplasten inte ligger heltäckande och markfukt lätt kan komma in i krypgrunden kommer avfuktaren att behöva arbeta mer. Helt eller delvis utan byggplast kan dubbelt så hög eller mer drift behövas. Det innebär att man får räkna ned kapaciteten i m3 utefter förhållandena.

Otätheter i krypgrundens mur kan även påverka hur mycket avfuktaren behöver vara i drift. Det gäller i synnerhet under fuktiga sommardagar och höstdagar.

Olika sektioner i krypgrund kan vara varierande fuktbelastade. Man kan via vissa knep och rätt dragning av torrluftsslangar leda in mer torrluft från EvoDry PD till fuktigare områden. Här ger vi support.

Om PD installerats på vind eller annat riktigt kallt utrymme måste man tänka på att våtgasslangen ska dras horisontellt ut. I annat fall, om man drar slangen rakt upp genom tak, kan kondens lättare bildas i slangen. Kondensen kan då rinna tillbaka in i avfuktaren. Det går att isolera slangen utvändigt samt lägga slangen i ett U och pricka ett liten hål i botten på U:et för att leda ut eventuell kondens. Det brukar inte röra sig om några mängder kondens. Oftast klarar det sig utan dessa åtgärder.

Det finns lite mer att berätta om installation och hur man gör det på bästa sätt. Vi kommer att lägga ut all information om detta och tydligt länka in till den från alla sidor som berör Acetec EvoDry PD. Den tidigare installationinformationen som vi lagt ut gällande föregående PD-modeller gäller även denna nya EvoDry PD. Titta på hemsidan eller ring så lotsar vi in dig till informationen.

Se också manualen gällande Acetec EvoDry PD.

Se Acetec avfuktare i vårt utbud

2016-09-15
Uppdaterad 2020-02-12

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Hastighetsreglering till LFS Undertrycksfläkt

Extern hastighetsreglering till Undertrycksfläkt

Denna externa hastighetsreglering är främst ett tillbehör till undertrycksfläkt. Fläkten har ursprungligen en inbyggd hastighetsreglering. Dock kan det vara praktiskt att kunna styra varvtal och därmed undertryck från annat ställe än där fläkten installerats. Reglerdonet får monteras av privatperson då det är 10 V och inte kräver extern strömkälla för att kunna drivas.

Läs mer »
Avfuktare Acetec EvoDry 18H

Acetec EvoDry 18H sorptionsavfuktare för nordiskt klimat

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 18H är en sorptionsavfuktare med inbyggd hygrostat för justering av vilket börvärde man önskar ha i t.ex. krypgrund, vind, källare, lager eller annat utrymme som behöver avfuktning. Justering av börvärdet, d.v.s. relativ fuktighet, sker direkt bakom avfuktarens luftfilter.

EvoDry 18H kan ställas i två olika lägen, halvfart och helfart, i vilka olika luftflöden och avfuktningskapacitet ges.

Avfuktningsaggregatet är kompakt och byggt för att vara energisnålt.

Vi tillhandahåller support för bästa möjliga installation samt rätt val av avfuktare.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Avfuktare sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 24H

Acetec EvoDry 24H sorptionsavfuktare med hög kapacitet

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 24H är en kraftfull och energisnål avfuktare som är speciellt ämnad för svalare till kalla utrymmen.

Sorptionsavfuktaren är i serien EvoDry det aggregat med högst avfuktningskapacitet.

24H lämpar sig mycket bra till större krypgrund, vind, källare, garage, lager m.m.

Vi ger kostnadsfri installationssupport via mail och telefon.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen