Sök

Tystas mögelflyende familj av Svenska Bostäder Gunnel Emenius

5
(1)

Terno Nyman flyttade med familj den 15 september 2011 in i Svenska Bostäders lägenhet på Fogdevägen i Bagarmossen. Kort tid efter noterar de dålig lukt i hall, kök och badrum och initierar klagan om mögel skriftligen till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kommunen. Historien som sedan utspelar sig tolkar vi vara situationstypisk och ett flertal frågetecken ställs ifråga hur man inom vården, kommun, bostadsbolag och inspektionsföretag väljer att hantera ärendet. Turerna är många och vi har tagit del av förekommande protokoll samt analyser. Familjen har tvingats fly lägenheten och har därmed drabbats av betydande ekonomiskt bortfall då hyresvärden eller försäkringsbolaget inte ger dem någon hjälp. Här ges sammanställning och vår syn på fallet.

Mögel, lukt och hälsoeffekter

Nedan taget från delar av vår konversation med Terno.

Fallbeskrivning

Vi anmäler två år i rad om att det är något fel i vår lägenhet. Bovärden kommer ut två gånger och mäter men hittar ingenting. En av gångerna sprutar han fogmassa mellan några kakelplattor i duschutrymmet där mögel finns. Sedan påpekar han att vi behöver städa bättre och vädra mer.

Utslag och hudirritation möjligen p.g.a. mögel

Vi åker in och ut till läkare på grund av att vår dotter har utslag över hela kroppen, samt rinnande näsa.
Bild visar utslag på arm och panna samt rodnad i huden. Bilderna visar utslag på övre delen av ryggen samt kinderna. Klåda besvärade i underlivet.

Av mögel utlösta utslag i nacken?

Rodnad och allergisk mögelreaktion?

Terno frågar om vår erfarenhet kring de symtom som finns, om det kan orsakas av mögel? (1) Utan medicinsk undersökning kan man givetvis inte ge säkert besked, kanske ej heller med, men under åren har vi mött ett stort antal vuxna och barn som vistats i hus med mögel, vilka uppvisar liknande symtom. I olika forskningsartiklar som finns tillgängliga lyfts den totala symtombilden fram i både bild och text. Rinnande näsa, andningsproblem, huvudvärk, ögonproblem och hudreaktioner är vanligt vid vistelse i sjuka hus där kemiska emissioner, fukt och mögel finns. Dottern hade också tydliga ögonirritationer vilket vi fått se via videoupptagning. Föräldrarna reagerade också med symtom på inomhusklimatet. Typiskt vid fall av sjuka hus (2), också kallat OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa är att personer med symtom upplever lindring eller total bättring då de inte längre vistas i miljön där symtomen uppkommer. Terno berättar att då de inte vistats i lägenheten under en tid blir både dottern och de vuxna bättre från sina symtom.

Närmaste liknelsen undertecknad som fukttekniker och forskanden inom begreppet mögel kan ge är min egen dotter som när hon gick på Klövervägens Förskola i Ljungby (3), där fuktskador, kemiska skador, mögeltillväxt via bl.a. takläckage fanns, också drabbades. Vid större vattenläcka i taket som kommunen inte valde hantera på fackmannamässigt och lagstadgat sätt uppkom tydligare lukt än innan av mögel inne i förskolans lokaler. Några av de typiska sjuka hus symtomen gjordes snabbt gällande hos båda mina barn, varav det ena rent okulärt bedömt drabbades värre.

Hudreaktion efter mögel på förskolaSvullnad och rodnad som mögelreaktion?

Samma typ av hudrodnad som visas på bilderna här samt mindre utslag uppstod även på andra delar av kroppen. Rodnad, klåda och sveda förelåg även i underlivet företrädesvis på de yttre blygdläpparna. Läkare har inte kunnat hjälpa till utan står handfallna och säger att inga prover kan tas för att konfirmera, eller dementera, att detta beror på inomhusmiljön eller mögel. En manlig läkare petade vid undersökning in sitt finger så hårt i min dotters underliv att hon skrek aj, aj, aaaj och började gråta. Frågan är om läkaren gjorde mödomshinnetest och i så fall varför? Vi har skrivit till verksamhetsansvarig Anna Bärtås för Ljungby Lasarett och därmed anmält händelsen men inte fått svar.

Ett undantag till okunskapen och allmänt dåligt bemötande är den siste läkaren vi var hos, vilken berättade att detta var svårt att svara på men ev. kunde bero på mögel och att vi skulle söka antroposofisk och alternativ hjälp. Hen tipsade även om något som heter Metylviolett som skulle vara mycket bra emot svamp- och mögelangrepp i huden. Läkaren sade att vi inte fick berätta vad han sagt till oss om möglets potentiella skadeverkan etc. då det inte från annat läkarhåll anses bra att kunskapen som finns kommer ut. Hen menade att det var absolut tabu att bryta mot denna läkaretik. Även hos detta barn eskalerade symtomen då barnet vistades i den kontaminerade miljön och reverserades under helger och lov.

Terno har sökt vård för hjälp att diagnostisera sitt barn. Läkare skickade ärendet vidare till Gunnel Emenius, som är Med Dr i miljömedicin (EHO, PhD, environmental medicine) och ses vara verksam både via Karolinska Institutet (KI), Institutet för miljömedicin (IMM), C6 och Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, SLL, Miljömedicinska enheten i Stockholm. Gunnel Emenius vidtog ingen undersökning av barnet men kunde ändå konstatera att visst specifikt symtom inte hade med mögel eller lägenheten att göra. De andra symtomen kommenterades inte. Så här beskriver pappan händelseförloppet och konversationen med läkarna:

“Det började med att vi fick träffa barnläkaren Natalia Ballardini, specialist inom barn- och ungdomsallergologi, Bitr överläkare, Med Dr, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Södersjukhuset, angående vår dotters klåda och eksem. På samma gång frågade vi om hennes rinnande näsa samt hennes klåda i underlivet som kom att bli en stor grej. Under tiden fick vi via analyser bekräftat att det fanns mögel i vår lägenhet och vi kunde genast ana sambanden med eksem och alla andra sjuka hus symtom. Klådan i underlivet kunde vi själva koppla ihop med tygblöjor som vi tvättade i vår tvättmaskin där tillväxt av mögel fanns. Vi tog upp detta med läkaren varpå hon dementerade flera av våra farhågor. Men efter mycket tjat och påtryckning från oss bestämde barnläkaren att i alla fall att höra sig för med någon expert men tyckte inte att vi skulle få en remiss till Arbetsmiljö och medicin för att utreda eventuell mögelallergi (4). Vi hade starka misstankar om att vår dotter även utvecklat en aluminiumallergi och för det fick vi en remiss för till Arbetsmiljö och medicin, trots att läkaren inte kunde se något samband till det heller. I januari i år fick vi bekräftat att vår dotter har aluminiumallergi. En sak på papper iallafall. Under tiden kommer jag över en dokumentär på SR P1 Kaliber (Den svenska mögelskolan), med Gunnel Emenius som man där intervjuade som expert. Där förklarar Gunnel Emenius klart och tydligt hur man kan påverkas av mögel samtidigt som hon refererar till WHO och att man måste ta varenda fall på yttersta allvar. (5,6) Så jag kontaktar Gunnel Emenius i förhoppning att hon ska kunna hjälpa oss, men när jag berättar om våra luftanalyser stoppar hon mig och berättar att man aldrig kan lita på sådana prover. Dessa är inte tillräckliga för få fram tillräckligt med fakta. Sedan bröts samtalet. Några veckor senare får vi hem ett brev från vår barnläkare. I brevet står det att hon varit i kontakt med en expertis på Arbetsmiljö och Medicin. Denna expert säger sig inte se ett samband mellan vår dotters hudbesvär i underlivet och vår dåliga inomhusmiljö (alla andra symptom då, räknas inte dem?) Det finns ingen forskning som stödjer detta står det i brevet. Denna person var givetvis Gunnel Emenius. Det tog ett tag innan jag kopplade att det var samma person som jag hört några veckor innan på radion (5,6), där vi kunde jämföra och bocka av alla symtom som hon radade upp. Trots det avfärdar hon oss helt och utan att ens träffa och undersöka vår dotter själv. Det vi också inte förstår är hur barnläkaren på Södersjukhuset kan utelämna alla andra symtom som är en stor del i allt? Jag tog givetvis kontakt med Gunnel Emenius en gång till fast på mail där jag frågade hur hon tänkte och hur hon kunde säga en sak till oss och en annan sak i radion. Hon blev förmodligen lite upprörd och efter mitt andra mail slutade hon att svara. Allt finns dokumenterat.”

Eftersom vi på LFS är högst intresserade av området sjuka hus och mögel har vi följt de svenska forskarna samt läkarna vilka arbetar med medicinska aspekter. Tyvärr finns det mycket mer att önska. Vi ser tydligt mörkande av den evidens som framkommer. Inomhusklimatexperterna inom medicinsk sektor berättar allmänt till media och i sina vetenskapliga rapporter att mögel och kemikalieskador och fuktskador ska tas på högsta allvar och att sanering skyndsamt ska ske. Världshälsoorganisationen WHO släppte 2009 material där vissa orsakskopplingar görs mellan bristande inomhusklimat och hälsoeffekter. Sedan dess har det släppts ett stort antal forskningsrapporter vari man kan utläsa att risk för mer eller mindre allvarlig hälsoskada kan finnas. Även om det kvarstår mycket mer arbete innan man kan knyta ihop säcken orsak-verkan så finns absolut skäl att följa lagtext. Ett exempel är Miljöbalken med dess Försiktighetsprincip. Här står bl.a. att bristande forskning inte får vara ett hinder för åtgärd. Vidare står det att hänsyn måste tagas även till känsliga individer.

Gunnel Emenius har mången gång talat för att man måste hålla bra inomhusklimat och vidtaga åtgärder vid misstanke eller fynd av t.ex. mögel. (7-9) Trots detta verkar Gunnel Emenius upprepat i enskilda fall säga till klaganden att deras symtom och ohälsa inte kan bero på mögel. Denna information har vi från olika, icke till varandra knutna personer fått reda på. Tyvärr verkar det vara så att Gunnel Emenius för viss diskrepans mellan hennes mer offentliga uttalanden och senare individuella konversationer samt medicinska bedömningar. Gunnel har för ett tag sedan gått ut med offentlig information om misstanke att mögel inte leder till astma. Vi tillfrågande henne via mail om referenser. Hon lovade att återkomma men så har inte skett. Läs via referenserna här mer om mögel relaterat astma. (10,11) Vi kan dementera Gunnel Emenius uttalande att det inte finns forskning som stödjer att mögel kan leda till hudåkommor likt de som ses hos barnet. (19)

Den medicinska hanteringen av barnens hälsoproblem kan vara typisk för hur man inom vården väljer att, som vi tolkar det, undvika ordentlig undersökning. Eftersom de medicinska experterna, inbegripet Gunnel Emenius, i ett läge talar sig varma för att hälsoproblem föreligger och är en tydlig risk vid fuktskada och i ett annat läge lägger locket på, misstänker vi att det eventuellt kan röra sig om medvetet undanhållande av sanning och vidare klarläggande av orsakssamband.

Från person som nyligen varit i kontakt med Gunnel Emenius har vi fått veta att Gunnel rekommenderade KBT – Kognitiv Beteendeterapi vid situationstypiska symtom. Stämmer det så befarar vi att Gunnel sällat sig till de svenska forskarna som bortser från stora delar av den forskning och evidens vilken finns inom området mögel relaterat hälsoeffekter. Läs mer om hur man idag försöker säga att det är rädsla för mögellukt eller kemisk lukt som orsakar ohälsan, istället för toxiska, inflammagena och allergena faktorer. (12-14)

Vidare berättar Terno

“Mamman fick två missfall under tiden som hon återigen efter uppehåll börjat träna. Hon kontaktade naturläkare som hittade mögel i hennes livmoder och då började det gå upp för oss att miljön i lägenheten gjorde oss sjuka. Vi gav oss inte och Svenska Bostäder valde att ta in LGT – Fast Dry Systems AB för att “lugna” oss. LGT påvisar i rapport förhöjda fuktvärden i konstruktionen i duschutrymmet. Vi frågar LGT om det är ofarligt att bo kvar trots vår dotters utslag, men han sade att han inte fick svara på våra frågor. Vi anlitar MCA Analys AB, vilka genom analysföretaget WSP Jerbol konstaterar att det i lägenheten finns mögel som vid laboratorieodling ger överväxt, ev. tydande på miljöproblem. Bl.a. fanns möglet Mucor samt Penicillium som är vanligt förekommande på fuktigt byggnadsmaterial. Andra arter av mögel som också är frekventa vid fuktskada fanns.

Vi pratar med grannar. Det visar sig att fler felanmält till Svenska Bostäder om samma problem, men till oss sa man att ingen klagat tidigare. Ett tidigare avloppsläckage i källaren ska enligt uppgift funnits innan vi flyttade in och vi begär ut papper från detta, men handlingarna har enligt Svenska Bostäder försvunnit. Handlingarna är avgörande för att vi ska få hjälp med evakueringslägenhet med mera från vårt försäkringsbolag. Man lovar ända från högsta ledningen att protokollet ska fram, detta efter vår första artikel i media, men det enda vi fick var en planritning över källaren. Det gick så klart inte att använda. Under tiden bor vi på hotell i sju veckor plus ett gäng andrahandsboenden. Artiklar i media (15-17).

Condo Consult kommer ut på uppdrag av Svenska Bostäder. Vi visar fuktskador och mögel men Condo Consult säger att vi inte kan lita på MCA Analys AB´s rapporter, trots att dessa två företag annars samarbetar och använder sig av samma laboratorium WSP Jerbol. När vi frågar inspektören från Condo Consult så skruvar han på sig och ger inget bra svar. Vi ringer runt till företagets kollegor som ger helt andra svar på våra frågor. Anticimex kommer ut. Inspektören får indikation på misstänkt fuktskada med hjälp av MVOC analys. Vi kontaktar vidare Leif Kåvestad, tidigare Miljöinspektör i Stockholm samt fukttekniskt erfaren, med god kunskap och egenframtagen information om sjuka hus, vilket prisats av politiker. Han berättar om sin tid på Miljö och Hälsa och det bekräftar mycket av våra misstankar. Dessa typer av ärenden mörkas uppenbart i vissa fall. Under tiden ringer grannar flera gånger och berättar att det är hantverkare både på taket och i källaren titt som tätt.”

Vår vidare reflektion

Om vi börjar med analyserna som är gjorda måste man t.ex. kunna lita på WSP Jerbol då de har bland den bästa kunskapen som kan frambringas inom området i Sverige. Det går inte på något sätt bortförklara fynden. Dock kan Condo Consult ha rätt i att mögel ibland kan avges från blomkrukor, vilket de framfört i sin rapport. Här bör bevisbördan ligga på Svenska Bostäder. De måste låta göra om provtagningen utan att blomkrukor med växter finns i lägenheten. Detta ska göras skyndsamt efter klagomål och växterna bör faktiskt redan innan första provtagningen vara borttagna. Det är ändå lite långsökt med hela situationen sammantagen att allt det artspecifika möglet samt andra indikatorer som är funna ska kunna komma från blomkrukorna. Vidare kan Condo Consults rapport vara bristfällig och är emellanåt så konstigt skriven att man inte ens som fukttekniskt kunnig förstår vad som menas. Rena faktafel kan eventuellt föreligga.

Citat i kursiv text från Condo Consult, rapport 14247.

“Det finns en avvikande lukt i trapphuset som känns tydligt vid två av tre platsbesök. Lukten har inte kunnat lokaliserats. Källaren, trapphus, lägenhetsförråd saknas s.k. riskkonstruktioner.”

Vår notering. Det går inte att uttyda vad som menas med riskkonstruktioner då ytterligare förklaring ej ges. Lukten måste lokaliseras då det klart och tydligt i lagtext framgår att avvikande lukter ej ska godtas i inomhusmiljö samt att källan ska undanröjas/saneras så att kontaminering av inomhusmiljön inte sker. Då det i aktuell lägenhet konstaterades vara bristfällig ventilation samt undertryck bör luft kunna dras in via brevinkastet i dörren in i lägenheten. Gammal skada via läckande avloppsstam finns i källaren. Utredning saknas gällande om lukt etc. kunde komma från källaren upp i lägenheten. Källaren är vid vår faktabedömning att se som riskkonstruktion, där man vid inspektionstillfället kände avloppslukt och fann fuktfläckar samt igensatt ventilation. Nederdelen av trapphuset flaggades också såsom riskkonstruktion. Frågan är om den gamla avloppsskadan och aktuellt klimat i källaren samt trapphuset leder till problemen som familjen dras med? Att måla över en fuktskada så som troligen skett i trappuppgången är inte detsamma som att ha utfört sanering.

“Badrummet håller ett konstant undertryck eftersom frånluftventilation finns i badrummet. Lukt, emissioner m.m. från badrummet tar sig inte ut i lägenheten.”

Vår notering. Mögel kunde konstateras både i fogarna mellan kakelplattorna och i ventilationstrumman för frånluft (via DNA-analys (18)). Det fanns även indikation på förhöjt fuktvärde i delar av konstruktionen. Även om det finns luftflöde ut från ventilationen i badrummet kan det ev. ske luftväxling mellan badrummet och övriga lägenheten. Kallras från fönster etc. i badrummet kan leda till att det i nedre del av dörröppning in till badrummet (vid öppen dörr) kommer luft in i lägenheten, samtidigt som det i övre delen av dörröppningen kan vandra varmare luft från lägenheten in i badrummet. LGT – Fast Dry Systems säger i rapport att möglet i kakelfogarna inte är hälsofarligt. Det är ett verklighetsfrämmande uttalande som går stick i stäv emot sunt förnuft och den forskning som idag finns inom området. Finns synligt eller dolt mögel så föreligger ev. risk att någon far illa av det, särskilt känsliga personer. Den bristfälliga ventilationen medförde att tvätt torkade långsamt. Vid allt för långsam upptorkning och avfuktning av tvätt finns risk att det på ytskikt i torkutrymmet/badrummet sker mikrobiell tillväxt, även om det inte direkt är okulärt upptäckbart. Det gäller även i resterande lägenhet då luftfuktigheten blir för hög. Vid förhöjda nivåer av mögel i luften kan det lättare bildas mögeltillväxt i tvättmaskin och andra ställen där fukt ansamlas. Frågan är vidare om man konstaterat att det under hela dygnet är konstant utflöde av luft genom ventilationen i badrummet? Om luftflödet ut under vissa förhållanden reverserar kommer mögel och andra föroreningar som finns i lufttrumman att dras in i inomhusmiljön.

“Badrummets väggar är av stenmaterial. Dessa är relativt okänsliga för fukt. Badrummet bedöms inte som följdskadat. En följdskada är då fukten lett till fuktproblem. I första hand är det trapphuset på Fogdevägen 26 som drabbas av en fuktskada i badrummet då duschzonen ligger precis i den vägghörnan.”

Stenmaterial är i sig mycket riktigt relativt okänsligt för fukt, men fukt som via sprickor och andra otätheter letar sig innanför ytskiktet som de aktuella kakelplattorna, kan leda till dold mikrobiell tilläxt, vilken i sin tur kan avge metaboliter till inomhusmiljön via sprickor i kakelplattorna eller via kakelfogarna. Man bör skilja mellan fuktskada och vattenskada. Det är inte säkert att man på andra sidan väggen kan uppmäta att det föreligger fuktskada bakom kakelplattorna i badrummet. Det måste ofta till mer ymnig vatteninträngning synonymt vattenskada för att sådan indikation ska ges. Både Condo Consult och LGT – Fast Dry Systems konstaterade förhöjda fuktvärden underliggande kakelplattorna. Det bör föranleda åtgärder, vilket LGT också skrivit i sin rapport.

“Ventilationen fungerar inte tillfredsställande i lägenheten. Dels är frånluftsflödet i underkant som beror på att kökets frånluft stängts helt. Tilluften är också undermålig med för små öppningar bakom spaltventiler i fönster. Detta är dock inget frekvent problem och kan skilja sig mellan varje lägenhet på Fogdevägen. … Lägenheten håller ett undertryck jämfört med uteluften.”

Vi undrar vad de andra lägenheterna på Fogdevägen har med Ternos lägenhet att göra? De andra lägenheterna bör vara irrelevanta i sammanhanget så länge det inte förekommer fuktskada eller vattenskada i dessa, vilket skulle kunna påverka aktuell lägenhet. Ventilationen är konstaterat undermålig och det råder undertryck. Därmed kan luft dras in via trapphuset och även in genom otätheter i husets klimatskal. Föreligger fuktskada med mögel etc. i klimatskalet där luft dras in kan inomhusklimatet försämras. Vi befarar att fullständig utredning ej gjorts. T.ex. räcker det att luft dras in via fönsterdrev som kontaminerats av mögel, för att någon i boendet ska reagera negativt.

“Luftanalyser kan i regel bara användas för att fälla. De kan inte användas som “godkännandekvitto” om boende lider av ohälsa.”

Vad är det Condo Consult egentligen säger här? Genom luftanalys kan man få indikation om att något inte står rätt till. Indikation om fuktskada och mikrobiell aktivitet (mögel, bakterier, jäst) kan via analyser ges. Det är tydligt via andra företag i ärendet givet indikation om att fuktskada misstänks föreligga, med mögel som följd. Vi vet mångfaldigt genom både evidens samt verifierad forskning att människor i högre utsträckning än annars far illa där det indikeras fuktskada och mikrobiell förekomst. Det går dock inte att via analyser fullständigt medicinskt knyta ohälsan till inomhusklimatet. Det krävs vidare medicinsk utredning för att om möjligt fastställa att t.ex. mögel kan ge symtomen som visas. Positivt utfall gällande analyserna kan med andra ord sägas vara ett godkännandekvitto för misstanke om orsakskoppling och biljett till vidare utredning, både medicinsk och fuktteknisk.

Condo Consult har skrivit om att vidare utvärdering med hyresgäster bör göras efter åtgärder. Företaget har också föreslagit borttagande av krukväxterna, påfyllning av vattenlås samt justering av ventilationsförhållandet. Detta är bra men inte fullständigt. Vi befarar sammantaget att Condo Consults rapport av Svenska Bostäder samt Miljö och Hälsa i kommunen möjligen används i syfte att falskeligen tysta klagan från Terno med familj. Rapporten förefaller på flera punkter vara undermålig. Är det medvetet från Condo Consults, hyresvärdens och miljökontorets sida att inte vidare eller bättre behandla och upptaga förekommande problem i källaren, sett till kontamineringsrisken som kan föreligga?

Svenska Bostäder samt Miljöförvaltningen har sammantaget flera gånger stoppat Ternos klagan genom att säga att de inte kan göra mer.

Vi har fått ta del av mailkonversationen mellan Terno Nyman och Mikael Åhman som är Miljö och Hälsoskyddsinspektör vid Miljöförvaltningen, Fleminggatan i Stockholm. Terno har ställt högst relevanta frågor samt påpekanden till Mikael Åhman, på ett tillika assertivt bra sätt. Trots detta visar Mikael Åhman upp tråkig attityd genom att svara:

“Hej Terno! Jag har kommunicerat de handlingar vi fått in från Svenska bostäder. DE protokoll du nämner är inget jag har fått in i ärendet. Vill du att jag ska ägna min handläggningstid åt att ta fram handlingar i ärendet eller vill du att vi ska driva ärendet framåt. Varje mail eller telefonsamtal jag får från er tar av min handläggningstid och därigenom på den tid jag har till förfogande för ert ärende.”

Handlingarna som Terno eftersökte gällde den tidigare skadan i källaren. Handlingarna är väsentliga för att familjen ska kunna åberopa ekonomisk hjälp från försäkringsbolaget. Genom att handlingarna inte återfinnes sätts familjen i situation liknande moment 22, med betydande ekonomisk förlust. Handlingarna borde vara av vikt för Miljöförvaltningen att få fram.

Miljöförvaltningen svarar att det inte alls finns några analyser som kan styrka hälsosymtom. Terno väljer att maila vidare högst adekvat information och farhågor, även om andra grannars egna observationer samt upplevelser. Flera mail besvaras inte av Miljöförvaltningen. Till sist väljer Miljöförvaltningen via Mikael Åhman att svara:

“Hej. Vi har åtskilliga gånger svarat er på hur miljöförvaltningen handlägger. Vi går inte på luftprovsmätningar när vi bedömer om risk för olägenhet föreligger. Vi kommer inte komma längre i denna diskussion. Ditt mail är diariefört.”

Terno mailar till Lill Jönsson på Svenska Bostäder

“Hej Lill.  Vi är flera hushåll som har tappat förtroendet för … och hans utredning. Det finns för många oklarheter. Är inte ett förtroende A och O i ett sådant här uppdrag?  Vi vill istället ha in Lars Hammarborg på Condo Consult och låta han göra en second opinion. Han har gett klartecken. Vad säger ni?”

Lill Jönsson, Svenska Bostäder svarar

“Hej Jag tänker inte medverka till nya utredning, gör ni utredningar på egen hand för ni stå för kostnaderna och konsekvensen för detta.”

Ärendet är att se som typiskt för hur man ofta väljer att bemöta och faktiskt misshandla klagandens anmälan och yrkan. Prejudikat saknas vad vi kan se, för hur långt man inom ansvariga myndigheter och bostadsbolag kan gå när det gäller mörkläggande, innan det blir straffbart. Tydligt är att svensk lag inte efterföljs. Slirande på sanningen ses i uppenbara försök att tysta klaganden. Man vilar informationen från Miljöförvaltningarnas sida på utlåtande från de svenska forskare/läkare som själva slirar på sanningen och undviker fullständig medicinsk utredning i de enskilda fallen. Klaganden kastas in i en slags kväsande vagga.

Stockholms Miljöförvaltning

Miljöförvaltningen i Stockholm har vi själva inte aktualiserat något ärende hos. Dock har vi flertalet gånger via andra fått höra talas om förvaltningens möjliga taktik att nedtysta ärenden. Det mest kända ärendet är då Leif Kåvestad, arbetande inom förvaltningen, blev uppsagd när han flaggade om brister i bostadsbeståndet, vilka ofta enligt honom var sammanknippat med högre frekvens av ohälsa hos de boende. (12)

Terno Nyman har spelat in samtal med en av de inspektörer som var i den aktuella lägenheten för utredning. Inspektören berättar att Miljöförvaltningen någon gång sagt att vissa punkter ska undanhållas protokollen.

Efter att ha tagit del av flertalet ärenden kan vi inte säga annat än att det verkar som att Miljöförvaltningen i Stockholm fortsätter mörka de tydliga problem som finns i vissa lägenhetskomplex i storstaden. Fastigheter uppförda under Miljonprogrammet verkar vara frekvent förekommande som potentiella sjuka hus, vilket styrks av information från Gunnel Emenius.

Vi emotser gärna reflektioner från alla parter inblandade i ärendet.

Familjen Nyman fick till sist kapitulera inför korruptionssystematiken de verkar ha utsatts för. De orkade inte längre flytta runt för tillfälliga boendelösningar med två små barn. De är inte de första som drabbas och lär inte heller vara de sista.

Detta är fall nummer 1 i vår nyligen påbörjade artikelserie:

Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus

2015-11-04
Uppdaterad 2019-05-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Hastighetsreglering till LFS Undertrycksfläkt

Extern hastighetsreglering till Undertrycksfläkt

Denna externa hastighetsreglering är främst ett tillbehör till undertrycksfläkt. Fläkten har ursprungligen en inbyggd hastighetsreglering. Dock kan det vara praktiskt att kunna styra varvtal och därmed undertryck från annat ställe än där fläkten installerats. Reglerdonet får monteras av privatperson då det är 10 V och inte kräver extern strömkälla för att kunna drivas.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen