Krypgrundslukt - Lukt i krypgrund

Det är inte ovanligt att det luktar illa från krypgrund. Det kan bero på några olika faktorer som vi här sammanställer:

* Fuktigt byggnadsmaterial avger i regel mer emissioner än torrt, redan innan
   mikrobiellt angrepp eller kemiska reaktioner startat.

* Mögelbakterien Actinomyceter, vilken inte syns för blotta ögat och är vanligt
   förekommande i jord. Denna orsakar en lukt likt jordkällare och kan när
   angreppet har gått långt lukta lite fränt.

* Andra mögelarter, vilka alstrar mögelgift, gaser och sporer.

* Tryckimpregnerat virke, vilket är behandlat med olika kemikalier t.ex. kreosotolja
   som består av antracen, fender och naftalen, koppar, arsenik, flourföreningar
   (pentaklorfenol som förbjöds i slutet på -70 talet), kvicksilverklorid och
   karbolineum. När impregnerat virke blir fuktigt sker kemiska processer där vissa
   kemikalier reagerar med varandra eller omvandlas och en dålig lukt uppstår.

* Cuprinol, som ganska flitigt har använts till att behandla syll och blindbotten-
   brädor, ofta efter att byggnadsdetaljerna satts på plats. Pentaklorfenol
   användes även i Cuprinol och omvandlas till kloranisoler som luktar skarpt.

* Olika klorfenoler används än idag för att behandla virke mot mikrobiella
   angrepp. Gemensamt har de att orsaka mer eller mindre lukt då virket blivit
   fuktigt. Har INTE i krypgrund att göra!

* Asfaboard, vilken består av löst sammanpressade träfibrer och är impregnerad
   med asfalt. Denna vindskiva har egentligen inte i en krypgrund att göra då
   impregneringskvaliteten är mindre bra i vissa fall samtidigt som löst pressade
   träfibrer uppfyller ett bra klimat för mögel då fibrerna lätt absorberar och binder
   fukt
.

Varning för att använda saneringsvätskor som alstrar dålig lukt i krypgrunden.