Search

Byggplast mot markfukt i krypgrund

4.8
(41)

En av de allra vanligaste frågorna om krypgrund rör just byggplast mot markfukt, även kallat byggfolie. Många undrar hur och om plasten ska användas och läggas.

Tyvärr ser vi att det cirkulerar mycket i vårt tycke missledande och ogenomtänkt information kring byggplasten relaterat till krypgrunder. Här benas rätt och fel ut!

Ska byggplast mot markfukt läggas i krypgrund?

Det anses idag av ledande fuktsakkunniga att byggplast ska läggas mot marken i krypgrund för att förhindra markånga att stiga uppåt utrymmet till. Åtgärden ses som grundläggande och bland det första man gör för att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden. Läggningsåtgärden kan i bästa fall ge en RF-sänkning om 5-10%.

Det kan finnas undantag där byggplast är mindre lämpligt. Det kan t.ex. röra sig om krypgrunder där man inte kan städa undan rikligt med organiskt material som ligger på och i marken, eller där det finns rikligt rotsystem från kring huset växande träd. Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.m. är risken för uppkommande av mögel och lukt. Det går att förebygga genom utströ av salt. Dock ska noggrann urstädning alltid ske innan byggplastläggningen.

I en del fall där det är för trångt att röra sig eller komma in med byggplasten på ett bra sätt är det väldigt svårt att få ut markmaterial. Det kan finnas möjlighet att kalla in slamsugningsbil för så kallad torrsugning. Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel

Byggplasten besparar ev. avfuktare

Den som bestämt tror att klimatproblemet i krypgrund löses enbart genom byggplast löper stor risk att bli rejält besviken. Visserligen innebär barmark en viss fuktlast men den största lasten sker genom ventilation av krypgrunden. En allt vanligare kompletteringslösning är att även sätta in avfuktare av lämplig sort. Nödgas man avfukta utan plast mot backen kommer avfuktaren behöva arbeta avsevärt mer än nödvändigt. Därmed kan man klassa plasten som en typ av nödvändig passiv avfuktare.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Ersätter sand och makadam byggplast?

Svaret blir kort och gott nej! Sand hindrar visserligen kapillärdrift av vatten men själva ångan kan förhållandevis fritt fortsätta vandra upp. Gällande makadam finns ännu mindre chans att bespara krypgrunden fukttillskott. Mellan makadamen finns större håligheter med luft där fukten lättare fortsätter uppåt.

Läggning av sand eller makadam ovanpå byggplasten är ej heller något som rekommenderas eftersom det inte längre är möjligt att inspektera plasten. Samtidigt kan stenarna skava hål på folien. Finns hål så kan överliggande sand dra upp vatten. Det brukar synas genom att sanden är mörkfläckig över hålet. Svårigheter uppkommer också efter översvämning i krypgrund då vattnet inte så lätt kan evakueras eftersom det är uppbundet eller dolt beroende på material som lagts ovanpå byggfolien.

Ska plasten finnas i krypgrundens golvbjälklag?

Somliga materialtillverkare och företag säger att byggplast ska finnas i golvbjälklaget ovanför krypgrund. De menar att plasten ska hindra luft och ev. lukt att komma upp i bostaden. Med facit i hand vet vi att det är negativt att skapa ett tätt skikt uppåt om man inte vill använda avfuktare för att hålla nere krypgrunds-
fukten. I t.ex. torpargrunder där det inte tidigare har funnits problem med fukt kan inläggning av plastmatta eller dylikt vara en åtgärd som gör att kontruktionen inte längre kan andas tillräckligt. Idag finns det många andra täta material som används vid nyproduktion, vilket är en av anledningarna till att modernare krypgrunder ofta har mer uttalade fuktskador relaterat till husens ålder.

Finns lukt i krypgrunden, eller kan tänkas uppstå så torde det står klart att man inte ska försöka hindra lukten genom plastinklädning utan istället förebygga eller ge sig direkt på källan genom sanering. Dessutom kan lukt vandra rakt igenom plastskiktet eftersom det inte är helt hermetiskt tätt.

Ytterligare skrämmande tips är att insidan av syllarna ska kläs med plasten när den lägges ovanpå golvbjälklagets reglar. Genom tilltaget kan inte längre längderna av syll andas eller genom avfuktare i krypgrunden torkas upp. Vid några inspektioner har vi upptäckt kondens mellan byggplasten och syllarna då det varit kallare väderlek. Det bådar inte gott och bör tas som ett tecken om att röta kan bildas.

Sätts byggplasten under golvbjälklaget kan man stänga in fukt i isolering och golvreglar samt ovanstående syll. Finns mögel och lukt så stängs även detta in. Då riskerar man att fuktskadan eskalerar och om inte innan skett fortsättningsvis kan påverka boendet negativt. Detsamma gäller egentligen även uppfästning av cellplast under golvreglarna. Läs mer om olämpliga åtgärder i krypgrund.

Grundmur i krypgrund ska den kläs med plastfolien?

Vill husägaren prova om läggning av byggplast räcker för att säkra krypgrundens klimat så att för mycket fukt inte kommer upp från marken säger vi att plasten inte ska fästas så långt upp på grundmur, utan snarare ca:15cm. Det helt säkra är enligt oss att installera en avfuktare i samband med ångspärren.

Montering byggplast

Krypgrund med berg i dagen

Finns sprickor i berget kan fukt ledas upp i krypgrund från grundvattnet beläget längre ner. Kopplas avfuktare in förändras ångtrycket till att bli lägre uppe i krypgrunden, varvid fukt i än större mängd hämtas upp genom sprickorna. Därför ser vi positivt till att byggplasten läggs mot berget. Samtidigt bör vetskap finnas om att synligt berg i krypgrund orsakar än mer uttalat “kylskåpsfenomen”, d.v.s. kyler ner krypgrund så daggpunktstemperatur nås där kondens uppstår, med efterföjande skador.

Komplettera med krypgrundsisolering

Byggplasten isolerar föga i sig själv eftersom tjockleken inte är mer än 0,2 mm med relativt hög materialdensitet. För att undkomma köldbrygga vid marken kan man komplettera med krypgrundsisolering. Att lägga isoleringen ovanpå den åldersbeständiga plasten är lämpligt då isoleringen i sig ska ligga på den torrare sidan. Läggs den under folien absorberas en material- och densitetsvarierande  mängd vatten upp och isolervärdet minskar. Undvik isolering som innefattar mer mögeldrivande organiskt material och ämnen, likt mineralull m.fl. sorter vilka är behandlade med olika oljor och lim för sammanbindande av fibrerna.

Kondens över och under byggplast

Kondens, d.v.s. vattendroppar under byggplasten är inget att oroa sig över då plasten är lagd för att förhindra denna fukt att komma upp i krypgrund. Däremot skvallrar kondens uppe på byggplasten om att ett allvarligt tillstånd kan råda i krypgrunden. Luftfuktigheten har p.g.a. det svalare krypgrundsklimatet höjts så pass mycket att daggpunktstemperaturen uppnåtts där fritt vatten bildas, vilket motsvarar en luftfuktighet om 100%.

Finns vattenansamlingar likt pölar under plasten kan detta tyda på att någon form av dränering måste göras. Undersök varför vattnet inte sjunker undan, kontakta firma som sysslar med dränering för support om frågetecken finns.

Om vattenpölar bildats ovanpå byggplasten kan dessa fås bort genom att man i pölens lågpunkt prickar ett mindre hål på plasten. Hålet tejpas sedan för.

För hög fukthalt i krypgrund innebär förr eller senare fuktrelaterade problem såsom mögelskada och kanske rötsvamp samt elak lukt. Att fuktmäta är att veta hur läget är samtidigt som man förebygger genom att kunna sätta in någon form av lämplig avfuktningslösning. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Typ av plastfolie och läggning

Duger det inte med en presenning eller större sjok av svart sopsäcksplast? Nej, ånggenomgångsmotståndet är för lågt för att skydda krypgrunden. Det krävs tätare plast som den åldersbeständiga för ändamålet avsedda byggplast mot markfukt vilken säljs i de flesta byggvarubutiker.

Det är noga när överlappning (minst 50cm) sker så att det blir tätt mellan våderna. Glipar våderna från varandra drar fukt obönhörligen upp. Ännu bättre än lång överlapp är tejpning. Kvalitativ tätare typ av vävtejp är att föredra då byggfolietejpen tenderar att inte vilja klistra fast tillräckligt starkt. Tejpning kan även ske runt plintar och liknande.

De äldre förlegade råden om att byggfolien inte ska ligga in till krypgrundens grundmur ska icke följas. Plasten ska mer adekvat antingen omsorgsfullt läggas alldeles intill grundmuren eller enligt ovan fästas upp på muren. Uppfästning sker enklast med någon typ av utanpåliggande regel. Då avfuktare verkar i krypgrund och plastdragning görs längre upp på mur kan regel fästas nere vid marken för att hindra markångan att ta sig upp mellan plast och mur samtidigt som regel också sätts längre upp.

Till sist ska nämnas om att byggplast mot markfukt inte är fullständigt tät utan mer att se som en ångspärr. Vill man ha ett tätare skikt i krypgrund som motsvarar fuktspärr och gasspärr måste radonduk läggas in. Läs även om radon i krypgrund. Det rör sig dock om helt andra pengar att inhandla duk mot radon som kan bestå av aluminiumfolie som är dubbelsidigt laminerad med byggplastliknande skikt.

Byggplast på insidan av krypgrundens mur är inget alternativ till utvändig dränering där behov finns.

Tejp till byggplasten i krypgrund

Det kan vara nog så tråckligt att fästa upp byggplasten på stenar och betong i krypgrund. För ändamålet har vi tagit in bra enkel- samt dubbelhäftande bitumentejp i produktutbudet. Med dessa tejpvarianter kan man både täta omlottläggning och skarvar på betryggande och hållbart sätt.

Det går även mot grundmur att lägga en aluminiumskena eller regel och fästa/skruva upp byggplasten emot krypgrundens mur samt däremellan den dubbelhäftande bitumentejpen. Förborrning i muren kan behövas om den är av hårdare material. I lättbetongblock kan det räcka att spika med specialspik/klippspik som tål fukt.

Bitumentejpen fungerar också fint om man önskar komplettera byggplasten med krypgrundsisolering.

Se tillbehören som bitumentejp till byggplast, byggplast och krypgrundsisolering.

– Om byggplast och sanering i krypgrund

– Avfuktare innan installation

– Byggplast

 

Uppdaterad 2022-08-15

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.8 / 5. Antal röstande 41

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

14 reaktioner på ”Byggplast mot markfukt i krypgrund”

 1. Mycket intressant läsning!
  Om man täcker marken med plast och installerar en sorptionsavfuktare skall man då låta befintliga tilluftsdon vara öppna eller skall dessa stängas?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Christian,

   Alla ventilationshål bör vid installation av sorptionsavfuktare stängas igen för bästa möjliga avfuktningseffekt och lägsta möjliga energibehov. Vi tätar vanligen med en cellplastskiva som fogskummas fast. Vill man av någon anledning sedan öppna igen är det lätt.

 2. Hej, Anna här igen!
  Vi tittade igen nu, det går ledningar från jordvärmen genom krypgrunden. Det är ffa under denna som det har blivit mögel under plasten. Kan det ha att göra med att det är spillvärme från dessa rör? Ska vi försöka att höja upp dem från plasten?

  Mvh
  Lars Erik

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Anna,

   Ja det kan faktiskt vara så att lite spillvärme gör det möjligt för mögel och bakterier att kunna trivas precis under plasten där rören finns. Prova att höja upp dem eller isolera dem. Kanske går det att lägga isolering mellan rör och plast?

 3. Hej!
  Vi har ett hus från senare delen av 1800-talet där vi isolerade en krypgrund för ca 1,5 år sedan och passade då på att lägga markplast enligt den modell du förespråkar på marken. Innan var det bara grus och jord.
  I dag när vi inspekterade såg vi att det var något vitt liknade omelett på ca 30-40 cm i diameter och 1-2 cm tjockt på ett ställe under plasten, jag gissar att det var mögel. Vi kände ingen lukt.

  Ska vi vara oroliga, måste vi bort med plasten innan möglet sprider sig?

  Mvh
  Anna

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Anna,

   innan man lägger byggplast mot marken i krypgrund kan det vara bra att rensa bort så mycket organiskt material det går. Sedan kan man i förebyggande syfte strö vägsalt över markytan, innan plasten läggs. Saltet hämmar såväl mögel som bakterier. Ni kan snitta hål i plasten eller om möjligt vika upp den och ta bort det förmodade mikrobiella angrepp du beskriver. Strö sedan rikligt med salt. Håll fortsättningsvis regelbunden kontroll på om det dyker upp på fler ställen. Har man koll och på så sätt kan förebygga spridning så är det inte så mycket att oroa sig över, tycker jag. Se också till att det inte blir för fuktigt i själva torpargrunden-krypgrunden. Bra klimat i kryputrymmet håller dock inte mögel, bakterier och ev. svamp borta från marken, eftersom det under plasten blir fuktigt.

 4. Monica ÖgrenFritzon

  Hej igen,
  Det här med avfuktning i krypgrund är ju en hel vetenskap och oerhört svårt för en icke insatt person. Jag försöker sätta mig in i frågan efter bästa förmåga.
  Vi har aldrig uppmätt fuktkvot över 17% i syllar eller bjälklag men jag tror att den relativa fukthalten i krypgrunden kan överstiga gränsvärdet under den varma årstiden. Vi har anlitat firma för utsugning av organiskt matriel men tycker inte det blev riktigt bra. Det finns småbitar av trä och liknande kvar och kanske var det omöjligt att få bort allt . Därför känns det inte riktigt okej att lägga plast ovanpå detta.
  Kan en adsorptionsavfuktare fungera även utan att marken täcks av plast om man som vi då har kvar organiskt matrial och inte vill riskera att fukt “stängs in” så att risk för mögel och lukt kan uppstå? Försvinner mikrobiell doft i krypgrunden och därmed minskad risk för att detta tar sig upp i bostaden bara av att den relativa fukthalten minskar och hamnar under gränsvärde( om det inte finns annat som kan avge lukt ) ?
  Vad jag kan förstå rekommenderar ni inte kondensavfuktare i krypgrund även om det anges att en sådan kan avvändas i krypgrund ? Märket som vi tittat på är Woods DSC-50 F. När det gäller sorptionsavfuktare funderar vi på EvoDry PD Acetec.
  Mvh! Monica

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Monica,

   Bäst årstid att mäta fukt är i regel under sommar och sensommar. Det finns undantag till detta då vissa krypgrunder kan vara för fuktiga även under andra årstider.

   Organiskt material likt byggspill och annat är inte så bra att låta ligga på och i marken, särskilt inte om man lägger byggplast. Man kan dock om det endast rör sig om lite material strö salt, ca. 4-6kg per 10kvm markytan, innan läggning av plasten. Det hämmar mögel och bakterier.

   Om man inte lägger byggplast kommer avfuktaren att tvingas vara i drift avsevärt mycket mer än annars. Det beror på att markfukt alltid tillkommer och inte sinar.

   När man sänker den relativa fuktigheten kommer befintlig lukt att minska. I bästa fall om det är ringa lukt så kan den försvinna. Rör det sig om mer utbredd skada så kan man inte räkna med att lukten försvinner helt.

   Med facit i hand kan vi inte rekommendera kondensavfuktare för krypgrund. Sorptionsavfuktare är det tryggare valet.

 5. Hej! Jag har ett hus från sent 1800-tal med krypgrund. Vi har ett stenröse under skorstensstocken. Jag har tänkt att det är av konstruktiva skäl som den här naturstenshögen är placerad där. Jag har svårt att se hur jag skulle åstadkomma ett lufttätt möte här. Hur hade ni gjort i den här typen av situation?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Edward,

   Det kan vara riskabelt ur fukthänseende att skapa tätt skikt runt murstock och skorstensfundament. Fukt kan då stiga från marken vidare uppåt och skapa miljö som är vänlig mot bakterier, mögel och rötsvamp. I krypgrund hade jag täckt så mycket av marken som möjligt med byggplast och kanske även krypgrundsisolering. Avfuktare är något man i regel får räkna med behövs. Fuktmätning visar om läget är sådant. Marken under skorstenstocken kommer fortsatt att avge fukt. Eventuell avfuktare kommer därför att behöva vara i drift lite mer än annars. Jag ser inte så många genvägar i detta läge än att fuktsäkra så gott det går och är lämpligt.

   Mvh LFS

 6. Krister Rönnberg

  Hej!
  Aka precis till o börja montera en avfuktare i min krypgrund, det ligger redan plast på backen, men den är dålig o trasig på flera ställen, samt att jag måste göra uppvik mot kantbalkarna. Min fråga är om jag måste ta bort den gamla plasten, eller om jag kan lägga ny byggfolie över den gamla plasten? Det ligger sand o grus under den, så jag tänkte att det blir starkare o hållbarare om den får ligga kvar under den nya. Eller kan det ställa till Problem om den får ligga kvar??

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Krister,

   Det kan vara bra att skära hål på den gamla byggplasten i dess lågpunkter. I annat fall kan det eventuellt samlas kondensvatten eller uppstigande/inrinnande vatten där. När krypgrunden blir svalare på höst och vinter kan det bildas kondensdroppar på undersidan av den nya plasten. Kan inte denna väta rinna ned i marken finns potential för visst problem med mögel och bakterier samt kanske lukt.

   Vill man göra det riktigt omsorgsfullt så tas den gamla plasten bort. Sedan strös vägsalt om ca. 4kg per 10kvm markyta ut. Det hämmar mikrobiell aktivitet. Därefter läggs ny byggplast. Lycka till med fuktsäkrandet av krypgrunden!

   Mvh jerker

 7. Hej!

  En intressant artikel!
  Jag har ett ärende med en grundkonstruktion där det är platta på mark med ett Nivellgolv där det ligger en plast på betongplattan som vikits upp över tryckimpregnerade syllar. Golvet är från Nivell men deras montage anvisning är inte följd! Byggfirman som gjort återställning efter vattenskada har gjort en egen lösning som nu inte fungerar. Det problem som är nu är “mögellukt” som mest troligt kommer från syllar och organiskt material som lämnats kvar uppe på plasten. Min fundering är går ett sånt här fel att rätta till med en kompletterade ventilrening eller måste allt göras om? Luktproblemet som nu är har gjort att fastigheten inte kan nyttjas då personer som vistas där får luftvägsproblem typ Astma. Problemet är framfört till både försäkringsbolag som hanterat skadan samt till byggfirma som hävdar att de utfört sitt arbete rätt vilket är helt fel. Fastighetsägare står nu inför att stämma byggfirman med risk att det blir en förlikning men en stor kostnad som följd.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Lars,
   Det låter inte rätt att vika byggplasten upp över syllarna. I sådant fall kan man inte så lätt ventilera bort lukten etc. som avges från syllen. Lukt från tryckimpregnering innehållande klorfenoler kan vandra rakt igenom byggplast. Den erfarenheten har vi bl.a. från krypgrund där man lagt byggplasten över sådant material. Samtidigt finns risk för att syllarna blir fuktigare än annars då de delvis är insvepta i byggplast. Fukt löser i sin tur ut möjlighet för mikrober, mögel och bakterier att tillväxa. Mikroberna omvandlar i sin tur klorfenol till lättflyktig och luktande kloranisol. På det sättet kan eventuell luktproblematik eskalera då byggnadsmaterialet blir fuktigare. Det är viktigt att följa leverantörens anvisningar. I annat fall kan följdskada ske. Tvist är aldrig roligt och det kan vara ovisst hur utfallet blir. Följ gärna upp och berätta hur det går.
   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Dantherm CDT 90 MK III avfuktare

Dantherm CDT 90 MK III är den en största portabla och industriella avfuktaren från Dantherm. Med hög kapacitet för avfuktning kommer också högre vikt. Därför har avfuktaren försetts med stora gummihjul och handtag så att arbetsmiljökrav på bättre sätt uppfylls.

Ångerrätt tillämpas inte gällande Dantherm CDT 90 MK III då denna avfuktare räknas som beställningsvara.

Läs mer »
Luftrenare PCO Airguard (Nya)

Äldre modell av luftrenare PCO-AirGuard, alla är nya och i enlighet med andra luftrenare har dessa också katalysatorplattor.

Fotokatalytisk Luftrenare Enheten levereras med lampa. Enheten använder sig av en liten fläkt som drar in luft förbi UVC-Lampan och blåser ut på motsatt sida.

Luftrenaren är lämplig att använda till bilen, båten, husvagnen, garderoben el. liknande utrymmen.

Detta är föregångaren till Airsteril AS-430

Vill du veta mera https://www.lfs-web.se/produkt/luftrenare-airsteril-as-430

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w
AirSteril Lampa 36W

Lampa 36W till AirSteril, modellerna AS-750, Thermal 1500 samt AS-Vent.

Mått: Längd 420 mm, Bredd sockel 42 mm.

Effekt: 36W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen