• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010
Meny

Tio kriterier för avfuktare i krypgrund

Vi har här sammanställt kriterier som inbegriper de olika för krypgrunder mest adekvata avfuktarna vilka avfuktar genom sorptionsteknik eller en kombination mellan sorption och kondensavfuktning.

Anpassad för kalla utrymmen

Eftersom en krypgrund ligger “skyddad” från solsken och därmed solens värmeinstrålning blir den överlag under sommaren kallare än luften utomhus, samtidigt som temperaturen faller till ibland minusgrader under vintern. Därför blir säkraste lösningen gällande avfuktare den s.k. sorptionsavfuktaren som bibehåller hög avfuktningskapacitet trots kyla, till skillnad från värmekrävande kondensavfuktare, vilken i allra värsta fall, förutom att förlora viktig avfuktningskapacitet, kan frysa igen till en stor isklump då temperaturen faller.

Kvalitetsmedvetet val – Snåla eller Investera

Det finns avfuktare i olika prisklasser och därmed i varierande kvalitet. Då man väljer avfuktare till krypgrunden bör det tas med i beräkning att det ofta rör sig om en permanent installation som över lång tid ska klara sammanlagt många driftstimmar i ett ofta krävande utrymme. Att välja de billigaste lösningarna kan i slutändan innebära mycket högre total driftskostnad sett till högt energibehov, dålig hållbarhet och miljöbelastning.

Energisnål verkningsgrad

Gemensamt för de billigare avfuktarna som tillfälligt skulle kunna lämpa sig i en krypgrund är att de drar mer el per avfuktad liter vatten än en dyrare väl anpassad sådan. Man ska alltid jämföra effektförbrukningen per timme med hur mycket vatten som under den tiden kan avfuktas. Detta under de förhållanden som råder, d.v.s. den aktuella lägre temperaturen i krypgrunden samt vid förslagsvis 60% relativ fuktighet.

Servicekrav

Sorptionsavfuktare eller också kallad krypgrundsavfuktare bör för högsta effektivitet ibland rengöras från damm som kan fastna i sorptionsmaterialet vilket består av kisel- eller silica gel. Gällande lågbudgetavfuktare med kiselmaterial är det ofta mycket svårt eller helt omöjligt att öppna skalet för att kunna komma åt att serva produkten. Konstruktionen är i dessa aggregat mycket plastig och risk finns att man förstör något när och om öppning sker. Det ska även vara lätt att byta ut fläkt, PTC-element etc. när dessa en gång framöver har tjänat ut. Därför faller enligt oss valet av avfuktare på en vid investeringstillfället sett dyrare variant där man använt standardprodukter av hög kvalitet, vilka kommer att finnas i tillverkning många år till.

Undertrycksventilation eller inte

Vissa krypgrunder kräver ventilation då det måste fjärnas lukt eller radon från utrymmet så att detta inte kan komma upp i bostaden via mindre luftpassager som normalt finns i golvbjälklag i hus. Vid mycket uttalade problem behövs kraftig ventilation, s.k. undertrycksventilation. Det finns idag några få krypgrundsavfuktare med integrerad justerbar högkapacitetsfläkt. Resterande håller ett mindre undertryck om ca. 20-50m3/h. Nackdelen med de avfuktare som har högkapacitetsfläkt är att de är mycket dyra i inköp och drar för mycket el. Behövs högre grad av ventilation är det bättre att komplettera med en separat hastighets-reglerbar s.k. kanalfläkt till de avfuktare som håller ett mindre undertryck likt ovan skrivet.

Storleken kapacitetsmässigt

För liten avfuktare för med sig att driftstiden ökar. Aggregatet stänger då kanske inte av alls när det tillkommer lika mycket eller mer fukt än vad avfuktaren klarar av att få bort. För stor avfuktare medför dyrare elräkning än nödvändigt då en sådan stänger av och på ofta. PTC-elementen kräver en viss driftstid för att uppnå optimal effekt sett till avfuktningen (regenerationen) av sorptionsmaterialet.

Grad av luftomsättning

Det är till fördel om avfuktaren klarar av att sätta en större mängd luft i omsättning i krypgrund som är avdelad eller stor. Viktigt är samtidigt också att det finns mer än ett torrluftsutblås samt att fläkten är av modern energisnål typ. Viktigt är också att det finns stos/stosar för anslutning av flexslang eller rör så att luften kan fördelas och sättas i rörelse då det annars kan uppstå mikroklimat där luften står stilla. Luftomsättningen ska vara hög för att man ska kunna leda bort luften långt från avfuktaren. Kan inte luften ledas bort riktigt så kommer den genom torrluftsutblåsen torrare luften att delvis recirkulera in i avfuktaren innan luften hunnit “dra” åt sig mycket fukt från omgivande luft och byggnadsmaterial. Onödigt lång driftstid uppkommer då avfuktningen tenderar att aktiveras och slås ifrån med för korta intervaller.

Ej känslig för tryckfall eller strömavbrott

Vissa typer av äldre konstruktion på krypgrundsavfuktare tenderar vara känsliga för tryckfall då längre dragning av torrluftsslangar görs. Anledningen är att de kan överhettas invändigt då en mindre mängd processluft än optimalt passerar. Processluft är den luft som dras in från krypgrunden genom filtret, vidare genom sorptionsmaterialet och sedan blåses ut genom torrluftsutblåsen tillbaka till krypgrunden igen. Vi har sett att avfuktare som måste kylas genom fläkteftergång kan vara känsliga för strömavbrott. Överhettning kan ske när de plötsligt stannar och inte får kylas av efter att avfuktningen slutförts.

Avfuktarens mått

Givetvis måste måtten stämma med det utrymme som finns i krypgrunden. Att behöva gräva en grop i marken för att avfuktaren ska få plats är ingen lämplig lösning då det vid översvämning kan medföra skada. Det är också ur arbetsmiljösynpunkt bättre att avfuktaren är så liten så möjligt då det ofta är besvärligt att installera och serva om man inte kan sätta aggregatet nära inspektionsluckan.

Brand och brandrisk

Regelbundet hör vi talas om att avfuktare i hus, källare, krypgrund, garage etc. har fattat eld. Det brukar då röra sig om kondensavfuktare med plasthölje. Energimyndigheten m.fl. instanser har nu (2017) inlett större utredning, efter att ca. 10.000 kondensavfuktare av nämnd anledning blivit återkallade från marknaden i Sverige. De avfuktare vi idag rekommenderar till t.ex. kryprund och vind är brandsäkrare då de är uppbyggda med plåthölje. Ytterligare idé för brandsäkerhet har vi lanserat genom Avfuktare Acetec EvoDry PD+, vilken fått inprogrammerad brandtermostat. Detta högtemperaturskydd känner kontinuerligt av om det i avfuktat utrymme sker temperaturhöjning, likt vid brand. När skyddet löser ut stannar avfuktaren och luftcirkulationen gör då inte att brand så lätt kan vidareutvecklas eller spridas.

Support

Om man inte är rejält bevandrad inom aktuellt område är det viktigt att välja en leverantör som är det och som samtidigt ger fri support så att man själv om så önskas kan klara installationen och vidare bringa klarhet i frågor som uppkommer. Vi ger dig denna support.

Avfuktare i krypgrund under kyrka

Förutom rätt val finns fler kompletterande lösningar för att skapa ett energisnålt system. Läs mer under Krypgrundsisolering och även HygroPro.

Alternativ till högre undertryck emot elak lukt finns i form av fotokatalytisk luftrenare som sanerar effektivt, antingen tillfälligt eller permanent. ta kontakt med oss för vidare information. 

Uppdaterad 2019-05-11

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Åtskilliga gånger har byggsverige och myndigheter inte riktigt tänkt till eller testat olika byggnadstekniska lösningar och konstruktioner. Istället för fuktförlåtande har det skapats riskkonstruktioner. Nu har vi ytterligare ett exempel på det, vilket inte ser

Produktexempel

Nyheter & Blogg