Sök

Välja Luftrenare i serien AirSteril för effektiv luftrening

5
(1)

Allt mer forskning visar att luftkvaliteten är av stor vikt för vårt välmående och att fuktskador och mögelskador i hus försämrar inomhusmiljön. Vi har mycket noga valt ut några av de bäst fungerande luftrenare som finns på marknaden. Urvalet har skett genom att titta på pris, effekt, användarvänlighet och hållbarhet.

AirSteril luftrenare fungerar genom sex olika reningseffekter

Här presenteras en serie fotokatalytiska luftrenare och går under varumärket AirSteril. Luftrenarna finns i sju olika modeller för bästa möjliga situationsanpassning. Effekten är unik genom att upp till fem eller valbart hela sex synergiska reningseffekter ges.

Luftrenarens UVC-ljus aktiverar fotokatalys

Kompositglaslampan inne enheterna avger UVC-ljus vilket fungerar desinficerande på en mängd olika föroreningar, mikrober och smittämnen likt bakterier, virus, svamp och mögel. Ljuset är i sin tur en aktivator av fotokatalys när det faller på ingående katalysatorplattor. I katalysprocessen bildas flera oxidationsagenter och är effektiva emot kemiska emissioner från byggnadsmaterial, hushållsprodukter, avgivna sekundärprodukter från mögel och bakterier, likt gifter och andra biologiskt aktiva och hälsopåverkande partiklar och substanser.

Ämnen i form av luktande kolväten är ett av områdena där AirSteril luftrenare står sig mycket stark. Elak lukt som inte satt sig för djupt i t.ex. byggnadsmaterial kan effektivt saneras samtidigt som luktsmitta från ett material till annat stoppas eller reduceras.

Lampa som avger ozon ger fotokatalysen en synergisk effekt. Normalt ska man vara återhållsam med ozon i husets vistelsezon.

Luktsanering och kompletterande mögelsanering är idag med fotokatalytiska luftrenare väsentligen enklare än tidigare att utföra.

Gå direkt till avdelningen luftrenare i vår webbutik, eller scrolla nedåt och läs samt klicka vidare till respektive enhet i butiken. Längre ned på denna sida följer en del kompletterande och förklarande kunskap.

AirSteril Silent – Ljudlös fotokatalytisk luftrenare

Äntligen går det att helt ljudlöst förebygga astma och allergi samt få bort lättare oönskad lukt i huset. Detta med hjälp av AirSteril Silent som bygger på beprövad teknik inbyggt i ett snyggt vägghängt utförande. Luftreningen sker med hjälp av UVC och fotokatalys via naturlig termik som gör att luften i rummet strömmar igenom luftrenaren. Bl.a. avges negativa joner som är viktiga för vårt välmående.

Silent kan med fördel placeras i sovrum eller vardagsrum. Andra applikationer kan vara i sommarstugan där luften under vissa årstider står still och innestängd luft uppkommer. Silent kan användas för förebyggande mögelsanering då den ser till att få bort luftburna mögelsporer från luften och även neutralisera skadligt mögelgift samt andra mögelmetaboliter.

Ytterligare områden är genom UVC-verkan för lätt desinficering av virus och bakterier, t.ex. på sjukhus, vårdinrättningar, dagis, skolor, på arbetsplatsen och i hemmet.

Luftrenare AirSteril Silent

Läs om AirSteril Silent – Totalt ljudlös luftrenare med fotokatalys

Vi har fått in en hel del positiva recentioner gällande Luftrenare AirSteril Silent

AirSteril UVGI

AirSteril UVGI är en luftrenare som är ämnad att reducera bakterier, virus, mögel och lukter som är fritt svävande i rumsluften.

UVC-ljusets verkan utnyttjas effektivt och täcker en stor luftvolym. Precis som AirSteril Silent ovan är denna luftrenare helt ljudlös.

AirSteril UVGI luftrenare

Läs om AirSteril UVGI – För effektiv luftrening

AirSteril för allmän luftrening eller sanering av mögel och lukt

AirSteril är idag troligtvis den kostnadseffektivaste kombinerade luftrenaren och saneringsaggregatet på marknaden. Genom fotokatalys utan filter eller kemikalier sker luftreningen på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Genom val av UV-lampa till AirSteril anpassar man reningseffekten eller saneringseffekten efter sitt behov. Passar allt från mindre utrymmen som båt, husvagn och bil till större utrymmen som bostad, krypgrund eller vind.

AirSteril AS430

Luftrenare AirSteril AS-430

Luftrenare AirSteril AS430

AirSteril AS750

Den kraftfullaste av luftrenarna från AirSteril. Ett rent saneringsaggregat eller för allmän luftrening i större lokaler.

AS750 för kraftfull luftrening och sanering på ytor

Luftrenare AirSteril AS750

Möjlighet finns att hyra AirSteril AS-750.
Gå till sidan Uthyrning av Luftrenare.

AirSteril Vent – för inkoppling till ventilationssystem

För direktinkoppling till ventilationssystem eller avfuktare. Luftrenare AirSteril Vent möjliggör fotokatalytisk luftrening av hela mängden inkommande luft i en bostad och kopplas förslagsvis efter FTX ventilationssystem på tilluftssidan.

Luftrenare AirSteril AS Vent

Luftrenare AirSteril AS Vent

Med 36W UVC- och fotokatalyseffekt reduceras och neutraliseras organiska partiklar redan innan de når bostadsytorna. Luften fräschas upp och kända problem med bakterier och mögel i systemet för ventilationen förebyggs.

AirSteril Vent luftrenare är unik genom att UVC-ljuset samt katalyseffekten bygger i luftflödets längdriktning. Reningseffekten ökar på detta sätt avsevärt i jämförelse med system där man borrar hål i ventilationsröret och för i en fotokatalytisk luftrenare på tvären i luftflödet.

AirSteril Thermal

AirSteril Thermal - Effektiv Luftrenare

Luftrenare Thermal utgår från samma funktionsprincip som ovanstående Silent. Förorenad luft passerar genom UV-kammaren via värmeeffekten som avges från den ingående AirSteril-lampan.

Den viktiga skillnaden är IP-klassningen, IP34, vilken medger luftrening till industriellt bruk och vid viss djurhållning.

AirSteril Thermal är anpassningsbar och fungerar väl för soprum och andra rum där lukt behöver reduceras och luftrening utföras.

Välkommen att kontakta oss gällande din applikation.

Läs mer om Luftrenare AirSteril Thermal

AirSteril In-Duct

Luftrenare AirSteril In Duct för installation i ventilationssystem

AirSteril In-Duct är ämnad för effektiv luftrening i system för ventilation. Enheten kan monteras via genomstick in i ventilationsrör, i box, eller  inne i ventilationssystemet. Luftrenaren verkar som AirSterils övriga enheter initialt genom antibakteriellt UVC-ljus och fotokatalys. Valet av lampa avgör ozonhalten.

Läs mer om Luftrenare AirSteril In-Duct

Kort introduktion till Fotokatalytiska Luftrenare

Sedan mitten av 80-talet har man vidareutvecklat den sedan tidigare välkända teknologin rörande fotokatalys att bli kommersiellt gångbar gällande både prestanda, användarvänlighet och pris. Olika typer av luftrenare har utvecklats för inomhusmiljö. Ett brett spektrum av föroreningar såsom mögel, olika bakterier och virus samt pollen, emissioner och dålig lukt t.ex. röklukt reduceras eller neutraliseras.

Det är idag klart framlagt från ett stort antal forskare att föroreningar ofta finns koncentrerade i våra bostäder. Det beror sammantaget på att vi bygger och inreder med material som avger mer eller mindre giftiga emissioner, samt också att vi använder allt mer sanitetsprodukter etc. Ytterligare faktorer till ökad allergi och astma är att vi i allt större utsträckning vistas inomhus där tillräcklig ventilation inte finns eller där föroreningsmängden är av sådant slag att ventilationen inte hjälper.

Med fotokatalytiska luftrenare erbjuds kostnadseffektiv luftrening och/eller sanering. Val av aggregat görs efter ventilationsgrad och storlek på utrymmet när man vill kunna vistas i rummen där luftrenaren verkar. För användning av ozon måste man vara mycket noggrann så att koncentrationen i luften ej blir för hög. Vi rekommenderar att man i första hand inte använder ozonavgivande utrustning för luftrening om detta ej är nödvändigt sett till reningsbehovet ifråga.

Läs mer om de sex olika reningseffekterna som kombineras i våra luftreningsenheter:

Test av luftreningsaggregat

Mellan olika luftrenare finns större skillnader än vad man kan tro. Olika typer av luftreningstekniker, varierande kvalitet och ändamål är några viktiga faktorer som spelar in. Något annat är att det inte finns fullskaliga test som jämför alla fabrikat på marknaden med varandra, eller hur de fungerar tilll olika applikationer. Precis som vid test gällande avfuktare har vi försökt att lägga vikt vid så många aspekter som möjligt, särskilt då luftrenare i serien AirSteril tagits in i sortimentet.

Något av stor vikt är att kunna backa upp det man säger med tester vilka är framtagna hos oberoende parter. Det finns ett antal ackrediterade testinstitut varav världsledande SGS är ett.

SGS har testat Airsteril med framgång. Testresultaten visar på mycket snabb och effektiv luftrening med upp till över 99% reningseffekt mot olika mikrober.

Tyvärr finns ännu inte någon direkt laboratoriestandard för att avgöra luftrenares kapacitet att reducera lukt. Här får vi förlita oss på våra egna tester och våra kunders recentioner.

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Socialsanering

Det brukar ofta uppstå oönskade lukter där någon missköter sin hygien och städning. Andra orsaker kan vara rökning, olyckshändelse eller brottslig handling. I dessa fall brukar man kalla städningen och saneringen för socialsanering. Det innebär ofta mycket noggrann rengöring och desinfektion. Här är luftrenare med fotokatalytisk verkan till ovärderlig hjälp.

Luftrening kan startas upp redan vid första inspektionen och vara i drift till dess att saneringsinsatsen kommer igång. Man kan även använda luftrenarna under tiden arbetet pågår och avsluta med efterbehandling för bästa möjliga slutresultat.

Socialsanering Luftrenare AirSteril CleanZip Inspektionslampa

Tips om olika användningsområden gällande AirSteril

Inomhusmiljö
Ett av de vanligaste användningsområdena för luftrenare är inomhusmiljön där man vistas. Där gäller det att verkligen tänka luftrening och se till att man inte skapar ohälsosam miljö.

I bostad som hus och lägenhet bör man inte tillföra större mängd ozon och det kan vara som allra bäst att avhålla sig från ozon helt och hållet.

Vi har sammanfattat en text om AirSteril luftrenare i inomhusmiljö.

Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

Bil Husvagn Husbil
Inte sällan uppstår av olika anledningar lukt i fordon som bil, husvagn och husbil. Det kan bero på fukt som leder till bakterier och mögel vilka avger luktande ämnen. Vanligt förekommande fenomen är att det i fordonets AC-anläggning bildas bakterier och mögel, som sedan ventileras in i bilen där man kan känna lukt eller obehag.

Luftrenare AirSteril för sanering av bil, husbil och husvagn

Båt
Såväl som i andra på vår sida nämnda utrymmen blir det ofta för fuktigt i båtar. Fukten driver på förekomst av bakterier och mögel som avger olika luktande alkoholformiga flyktiga ämnen.

I större båt med ventilationssystem och AC uppstår vanligen ganska snabbt problem med dofter och mikrobiella metaboliter från systemet ut i hela båten. Här kommer våra fotokatalytiska luftrenare väl till pass, såväl som användning av avfuktare.

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Krypgrund och Torpargrund
Mycket vanligt är att krypgrunder och torpargrunder fuktpåverkas tillräckligt mycket så att mögel, bakterier och svamp börjar växa. När detta händer alstras mängder av mikroskopiskt och illa luktande gasformiga ämnen.

Det kan även vara så att mögel och bakterier i sin ämnesomsättning omvandlar äldre typer av träskyddsmedel till luktande lättflyktiga ämnen. Den sammantagna föroreningsbilden blir ofta omfattande och kan påverka boendemiljön och hälsan.

De fotokatalytiska luftreningseffekterna har bred verkan emot många av de aktuella ämnena och lukterna. Det går att använda luftrenare såväl i förebyggande som sanerande och efterbearbetande syfte i både krypgrund och torpargrund:

Luftrenare AirSteril i krypgrund eller torpargrund

Till Soprum och Källsorteringsutrymmen
I soprum och källsorteringsstationer uppstår bakterier och lukt från avfall i sig. Ventilation och kyla har tidigare använts men inte givit riktigt önskade resultat, samtidigt som ventilationen kunnat sprida lukten till omgivningen och in i lägenheter och hus. En nyare teknik för att reducera dessa bekymmer är att använda fotokatalytisk luftrenare:

Soprum – Luftrenare lukt mögel bakterier källsortering

Mot lukt, bakterier, jästsvamp och mögel i pantstation
I pantstationen trycks behållarna ihop och den ofta söta vätskan läcker ut. Det ger perfekt grogrund för mögel, bakterier och jästsvamp, vilka avger lukter. Denna oangenämna lukt kan spridas från pantstationen in i butiken. Som kund störs man av lukten och därför kan AirSteril Luftrenare hjälpa till att minska problematiken.

Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

AirSteril är en typ av biokatalytisk luftrenare, genom utnyttjandet av accelererat kraftfulla naturliga sätt att hantera och neutralisera VOC, MVOC m.m.

Med Luftrenare AirSteril nås något som vi kallar TKR – Total Koncentrations-reducering.

Faktabank

Ta kontakt med oss för fri rådgivning gällande vilket aggregat som är lämpligt för ditt ändamål.

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Biokatalytisk Luftrenare innebär naturligt sätt att rena luft

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Så här väljer du luftrenare

Om luftrenare i Sverige och andra länder

– Amazonas regnskog – Världens största luftrenare

Varning för farliga luftrenare

Jämförelse mellan luftrenares kapacitet av luftrening

Luftrenare mot vulkanaska

Luftrenare mot lukt och bakterier i pumphus och pumpstation

Uppdaterad 2020-01-12

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Avfuktare Acetec EvoDry 18H
Acetec EvoDry 18H sorptionsavfuktare för nordiskt klimat

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 18H är en sorptionsavfuktare med inbyggd hygrostat för justering av vilket börvärde man önskar ha i t.ex. krypgrund, vind, källare, lager eller annat utrymme som behöver avfuktning. Justering av börvärdet, d.v.s. relativ fuktighet, sker direkt bakom avfuktarens luftfilter.

EvoDry 18H kan ställas i två olika lägen, halvfart och helfart, i vilka olika luftflöden och avfuktningskapacitet ges.

Avfuktningsaggregatet är kompakt och byggt för att vara energisnålt.

Vi tillhandahåller support för bästa möjliga installation samt rätt val av avfuktare.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w
AirSteril Lampa 18W

UVC Lampa 18W, valbar med eller utan ozon.

Speciellt framtagen för fotokatalytiska Luftrenare AirSteril AS-430, Silent 2000, Thermal 1500 och Vent.

Kontrollera att du beställer rätt lampa till just ditt aggregat och användningsområde. Vid frågor ring eller maila oss.

 

Läs mer »
Avfuktare Acetec EvoDry 30 Pro
Avfuktare EvoDry 30 Pro från Acetec

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

EvoDry 30 Pro är utvecklad för effektiv avfuktning speciellt i svalare utrymmen. Sorptionstekniken är uppbyggd enligt beprövad teknik med svenskt patenterat sorptionsmaterial. Konstruktionen med inbyggd styrutrustning är planerad för låg vikt, enkelt underhåll och lång livslängd.

Avfuktaren är byggd med ram och plåtar av aluminium. För bästa kapacitet är 30 Pro isolerad med 30 mm mellanliggande isolerskikt. Fläktarna är av s.k. lågenergi EC-typ och är fullt ställbara via den trådlösa touchpanelen och systemet kallat EvoControl. För enkelt handhavande, filterbyte och kontroll finns inspektionslucka på båda långsidorna av sorptionsavfuktaren. Två stycken filter för regenereringsluft och processluft ingår.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen