Välja rätt avfuktare

Som ägare av hus och fastigheter ställs man vanligen inför faktum att naturlig avfuktning inte räcker till, d.v.s. den avfuktande effekt som solvärme eller annan typ av uppvärmning och ventilation ger inte är tillräcklig. Då bör någon typ av avfuktare införskaffas och just vilken av de olika typerna man kan använda var går vi mer detaljerat in på här, samtidigt som ytterligare kunskap inom området ges.

Det kan vara svårt att välja mellan de avfuktare som finns att köpaAtt ge sig ut och leta avfuktare kan vara svårt då många intressenter på marknaden säger att just deras produkt är den bästa. Det gäller att jämföra rätt då olika typer av avfuktare inte är ämnade för alla klimatförhållanden som kan finnas i ett hus. Avfuktaren ska vara anpassad till det område man har avfuktningsbehov inom, särskilt när det gäller avfuktare för kalla utrymmen som krypgrund, vind, källare, sommarstuga etc.

Vi tittar ingående på faktorer som kan sammanfattas i begrepp som total energibesparing och klimatsäkerhet. Vid fel val av avfuktare kan det i värsta bli både onödigt hög energiåtgång och icke tillfredsställande klimat varvid mögel och lukter kan bildas. Att se kortsiktigt är ofta ett förlorande förhållningssätt. Även över kort tid små energivinster förvandlas över flertalet år till betydande hundralappar och många gånger till åtskilliga tusenlappar. Avfuktarna vi rekommenderar till specifika applikationer är avvägda utefter dessa två begrepp, indelade i flera undergrupper av bedömningskriterier.

De vanligast förekommande avfuktarna på marknaden idag är:

Kondensavfuktare

Kondensavfuktare, kylavfuktare, avfuktareKondensavfuktare eller som den också kallas kylavfuktare eller luftavfuktare, fungerar så att fuktig luft dras igenom en kylslinga med hjälp av fläktverkan. Fukten i luften som benämns processluft kondenserar på kylslingan och droppar ner i uppsamlingskärlet. Kompressorn ser till att slingan hela tiden hålls kall genom att komprimera och pumpa runt ett s.k. kylmedium. För att kondensavfuktaren ska fungera som bäst krävs det att utrymmet den ställs i håller en temperatur om minst 15 grader. Under 15 grader tappar kondensavfuktaren succesivt i prestanda och klarar inte av att avfukta tillräckligt mycket. Vid lägre temperaturer finns risk för påfrysning av kylslingan och det är inte säkert att isen sedan kan avfrostas då denna typ av avfuktare kräver ett varmt utrymme för att kunna fungera optimalt. I värsta fall leder påfrysningen till följdskador, antingen på avfuktaren eller genom att mögel etc. kan bildas i det icke avfuktade rummet samt att ispåväxten då den tinar kan ge vattenskada om det rinner utanför uppsamlingskärlet. Som bäst gör sig kondensavfuktaren i varma fuktiga utrymmen som tvättstuga och simhall etc.

Denna typ av avfuktare brukar vara ganska bullrig då både fläkten och kompressorn låter. Det finns idag lite dyrare alternativ som är förhållandevis tysta. Tillverkarna ger i regel alltid en maxangivelse hur stor yta (m2) deras avfuktare klarar. Denna siffra kan tas med en nypa salt då de oftast utgår från gynnsammast möjliga temperatur och fukthalt i utrymmet vilket brukar ligga uppåt 30 grader och 80%RF. Samtidigt finns det de tillverkare och försäljare som hänvisar till att deras kondensavfuktare har avfrostningsfunktion och att det därför går att använda dessa ner till minusgrader. De berättar då bara halva sanningen, visst fungerar avfrostningsfunktionen men avfuktningskapaciteten sjunker samtidigt med låg temperatur ner till ibland obefintlig.

Kondensavfuktare har visat sig fungera dåligt i kallare utrymmen som ouppvärmda källare, krypgrunder och kallvindar. Livslängden varierar vanligen med kompressorns kvalitet och med antalet driftstimmar. Samtidigt kan högre brandrisk göra sig gällande med sådan avfuktare som har plasthölje istället för plåthölje, särskilt om den står direkt under blindbotten, d.v.s. taket i krypgrund.

Inom detta segment av avfuktare tipsar vi speciellt om Q DRY och den mycket robusta avfuktarserien Dantherm CDT samt även Canvac Q Air eller den mindre KCC-10A

Det förekommer tyvärr ren bluff om hur kondensavfuktare egentligen fungerar. Vissa aktörer påstår att avfuktare med denna teknik ger en direkt vinst såsom en värmepump gör. Läs mer om Avfuktare - Bluff om signifikant värmepumpseffekt.

Sorptionsavfuktare & Krypgrundsavfuktare

Sorptionsavfuktare kallas även absorbtionsavfuktare eller avfuktare för svalare utrymmenSorptionsavfuktare eller också kallad absorbtionsavfuktare samt luftavfuktare av sorptionstyp uppfanns på 50-talet av Carl Munters. Tekniken som av ett antal fabrikanter sedan dess förfinats möjliggör avfuktning i temperaturer ända ner till -20 grader. Fuktig luft blåses med en fläkt in genom ett kiselhjul, vilket absorberar stora mängder fukt relaterat till den totala ytan. Vidare blåses av ett element uppvärmd luft genom detta kiselhjul som då avger fukten. Den fuktiga luften blåses ut genom en s.k. våtluftslang. Den avfuktade, torrare och något varmare luften blåses tillbaka in i utrymmet.

Med sorptionsavfuktare går det att åstadkomma undertryck i utrymmet den installeras. Med undertryck menas att avfuktaren blåser ut en viss mängd luft utomhus, vilken inte återges tillbaka in i utrymmet. Genom denna funktion kan man i krypgrunder, källare och vindsutrymmen hindra elak lukt och radon att komma in i bostadsutrymmet. Kapaciteten sett till undertryckventilation anpassas efter storleken på utrymmet och mängden elak lukt. Avfuktartypen används av ledande sanerings- och installationsföretag och vi har specialiserat oss på helhetslösningar där sorptionsavfuktare kombineras med extra fläktverkan samt om behövligt är även andra luktkontrollerande och luktsanerande åtgärder. Mer om det under sidan Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll.

Med sorptionsavfuktare byggs ofta ett rör- eller slangsystem som gör att luften fördelas eller tas jämnt från hela utrymmet. Rätt underhållen är livslängden längre än en kondensavfuktare då sorptionsavfuktaren inte innehåller någon kompressor eller köldmedia. Viktigt är att regelbundet byta filter så att smuts inte dras in och minskar kiselhjulets absorberande funktion.

Ytterligare arbetsområde för sorptionstekniken är som avfuktare för container eller båtar där svårigheter kan finnas med kyla samt snabba variationer i klimatbilden, vilket i sin tur för med sig fuktskador.

Sorptionsavfuktare kallas i vardagligt tal också för krypgrundsavfuktare samt vindsavfuktare, såsom följande fabrikat:

Kombinerad Kondensavfuktare & Sorptionsavfuktare

Kombinerad kondens- och sorptions- avfuktareDe kombinerade kondens- och sorptionsavfuktarna Low-Temp, EchoDry, CTR 1000 LKV har flera fördelar: Ingen kompressor eller kylmedia krävs. Avsevärt högre avfuktningskapacitet ges ner till +1 grader jämförelsevis med kompressoravfuktare. Driften är tystare då kompressorljudet inte finns med i bilden. All alstrad värme återges till utrymmet. Detta innebär att man kan hålla ner temperaturen i kallutrymmen och spara stora pengar. EchoDry tillverkades för det engelska fuktiga och kallare klimatet, precis sådant klimat som vi genom klimatförändringen har fått i Sverige. Passar bäst i utrymmen under 15 graders temperatur, men kan också med fördel användas i mindre utrymmen som  tvättstuga och toalett samt badrum där det ibland blir rejält fuktigt, bara IP-zonerna beaktas. Dessa avfuktare rekommenderas inte i utrymmen som krypgrund, vind etc. då klimatet där kräver större luftomsättning samt en annan typ av filter och högre höjd i tak än vad det oftast är i en krypgrund. Sorptionsavfuktare av den här varianten kräver också mycket tätare rengöring av filtret än för ändamålet anpassade krypgrundsavfuktare.

Termisk avfuktare

Termisk avfuktare TrygghetsVaktenTermisk avfuktare är en nutida innovation och tar hjälp av naturliga luftrörelser för att avfukta. En värmeslinga aktiveras att värma upp luften i utrymmet som ska hållas torrt. Då varm luft kan bära mer fukt än kallare luft sänks den relativa fuktigheten. Vid en temperaturhöjning på endast tre grader sjunker den relativa fuktigheten med ca. 15%. Då fukt transporteras från områden med högre "ångtryck" till områden med lägre "ångtryck" avfuktas byggnadsmaterialet på vinden eller i krypgrunden när luften värms upp och sätts i rörelse. Detsamma händer när man torkar tvätt. Tvätten är fuktigare än den omgivande luften och avger därför fukt till omgivande luft. Den uppvärmda luften i krypgrunden eller på vinden strävar sedan att komma ut ur utrymmet genom något ventilationshål som lämnas öppet. TrygghetsVakten som den termiska avfuktaren heter är med hjälp av en dator programmerad att ta hänsyn till variablerna relativ fuktighet, temperatur och tid. Dessa faktorer är förutom näring det som mögel och hussvamp kräver för att tillväxa. Genom dessa variabler aktiveras inte avfuktningsfunktionen förrän det är risk för tillväxt av mögel och röta. Detta ger en avsevärd energisparfunktion. Vissa varianter av här andra nämnda avfuktare känner endast av den relativa fuktigheten.

Peltieravfuktare

Peltieravfuktare är en avfuktare som nyttjar termoelektronisk verkan
Peltieravfuktare är relativt sett enkelt uppbyggd där avfuktarverkan ges genom värmeöverföring från en keramplatta till en annan via sammanbindande semikonduktorer, där likström ger den termoelektriska värmeförflyttande effekten.


Fenomenet upptäcktes under artonhundratalets första hälft av fransmannen Jean Peltier. Hans upptäckt kan liknas lite vid en kondensavfuktare eller värmepump då ena sidan av Peltierelementet kyls ned så att kondens bildas medan värmen avges på andra sidan. Skillnaden är att det i denna lösning inte finns några rörliga delar som kompressorer eller köldmedia.

För användning av elementet som avfuktare krävs att det ansluts till ett flänselement i lämpligt värmeledande material, t.ex. aluminium, vilket ökar avfuktningseffekten genom mer kontaktyta och fördelning av nedkylningsverkan så isbildningsverkan minimeras. En fläkt blåser processluft, d.v.s. fuktig luft, på de nedkylda flänsarna där kondensering sker. Kondensvattnet droppar ner i uppsamlingskärl eller ut genom en dräneringsslang. Optimerad styrning kan krävas för att undvika att minusgrader ges på den kalla sidan.

Peltieravfuktare har vanligtvis lägre kapacitet och de flesta kommersiella produkter uppnår inte mer avfuktning än ungefär 0,5 till 3 deciliter vatten under ett helt dygn vid normal rumstemperatur och 60 procent relativ fuktighet. Det omöjliggör tillräcklig verkan i ett större rum eller där fukttillskottet är kontinuerligt högt. Som bäst gör sig Peltieravfuktaren i bilar, båtar, garderober samt andra skåp etc. Kapacitetsnivån är likt vid kondensavfuktning med andra typer av aggregat sjunkande på en logaritmisk skala i takt med lägre rumstemperaturer. Peltieravfuktning passar i regel inte kalla rum eftersom rekommenderad omgivningstemperatur ej bör understiga 15 plusgrader. Kan för övrigt ses i produkter som mindre kylskåp, kylväskor m.m.

Avfuktarstav

Värmestav som avfuktare, avfuktarstavAvfuktarstav är en typ av termisk avfuktare och fungerar via inkoppling till el, med  värmeavgivning. Avfuktarstaven har flera olika arbetsområden, främst i mindre skåp som vapenskåp, klädskåp och andra förvaringsställen som kamera- och apparatskåp där lägre relativ luftfuktighet är att föredra.

Ytterligare finess är att dra nytta av stavvärmen som frostvakt under köldperioder och samtidigt som fukt- samt korrosionssäkring eftersom det lätt blir kondens om omgivningstemperaturen utanför eller inne i avfuktningszonen faller.

För fuktsanering kan staven användas i vattenskadad betongkonstruktion där hål för avfuktaren har förborrats. Här gäller det att vara aktsam i avseendet fuktvandring eftersom värmen kan leda till att fukten förs vidare ut i konstruktionen där ytterligare fuktskada kan ske. Kompletterande avfuktare av sorptions- eller kondenstyp kan därför behövas i rummet där hålen borrats. Med sådan kombinationsavfuktning "dras" fukten i gynnsamma fall både ut snabbare och åt rätt håll.

Luftsolfångare som avfuktare

Luftsolfångare SolarVenti & ASI, avfuktare
Luftsolfångare
fungerar i princip på samma sätt som den termiska avfuktaren och avfuktar genom uppvärmning och luftrörelse. Den stora skillnaden ligger i att luftsolfångare enbart drivs av solen. Solens instrålning motsvarar en effekt om ca. 1000W per m2 solbelyst yta. Absorbatorn i luftsolfångaren värms upp och fläkten som drivs av solceller forcerar luft genom solfångaren. Luften värms upp och blåses in i utrymmet som både ventileras och avfuktas genom naturlig termik. En nackdel är att luftsolfångaren är beroende av sol för att kunna fungera. Dock har vi i Sverige nästan lika många soltimmar som över medelhavet, d.v.s. mellan 1.400-2.000h/år.


Passiv Avfuktare

Bild på passiv avfuktare i form av en isolerande matta lämplig för t.ex. krypgrund, då kallad krypgrundsisolering.Speciellt anpassat för bl.a. krypgrunder har vi tagit fram en s.k. passiv avfuktare i form av en isolerande matta i skummad polyeten. Vid läggning av mattan mot marken i krypgrunden blir utrymmet varmare och mindre fuktigt. Denna passiva typen av avfuktare är därmed också totalt sett mer ekologisk. Vi var troligtvis först i Sverige med denna idé som hämtades från framgångsrik avfuktning i Holland. Läs mer om krypgrundsisolering.


Torrboll

Gör din egen torrboll, billigt och braTorrbollar lämpar sig enligt reklam bra för små oventilerade utrymmen som bilar, husvagnar, båtar etc. Det man bör veta är att det fuktabsorberande kalciumkloridsaltet i detta fall endast drar åt sig fukt överstigande 75% RF. Därför lämpar sig denna typ av avfuktare inte som bäst där man under längre perioder förvarar mjukare mer fuktkänsligt material som kläder, böcker, kartonger m.m. Det finns andra typer av salt som har högre fuktabsorberande egenskaper om man vill uppnå bättre avfuktningskapacitet.

Denna lösning för avfuktning ser vi som högst tillfällig där man kanske inte på annat sätt direkt kan avfukta och mest gångbar under senare delen av hösten då tillfälliga fukttoppar kan ses. Jämfört med andra eldrivna aggregat omskrivna här  sker avfuktningen med torrboll tidsmässigt ganska trögt eftersom det inte finns något som aktivt "forcerar" bort fukten och ventilerar runt luften. Därmed faller bollen även bort som lämpligt alternativ i lite större rumsvolym likt i källare, krypgrund eller vind.

Gör din egen Torrbollsavfuktare:

Köp kalciumklorid (vägsalt) på t.ex. Granngården. Häll denna kalciumklorid i en kökssil som sätts uppe på en spann. Alternativet för ökad avfuktningseffekt är att inhandla magnesiumklorid.

Vips, du har en billig torrboll. OBS! Vägsaltet måste bestå av kalciumklorid alternativt magnesiumklorid och ej av natriumklorid som inte absorberar vatten tillräckligt bra. Spara vätskan och låt den soltorka. Krossa saltklumpen och spara lufttätt till nästa säsong.

Tyvärr har byggbranschen gjort en rejäl miss under 2000-talet då man tittat efter ersättande byggnadsmaterial till det som visat sig vara känsligt för fukt och mögel. En typ av byggskiva har utmålats som mycket bra. Den innehåller mellan olika fabrikat varierande mängd magnesiumklorid och fungerar därför som absorberande avfuktare, vilken resulterat i kraftig uppfuktning av huset man applicerat skivan i. Läs mer om byggskiva som absorberar fukt.

Silicagelavfuktare

Kisel Gel eller Silica Gel absoberar vatten bra."Silica Gel" eller även kallat "Kisel Gel" absorberar stora mängder vatten sett till sin egen vikt. Detta material används i sorptionsavfuktare - krypgrundsavfuktare i hjulet eller blocket som avfuktar luften. Materialet regenereras genom att det värms upp tills fukten avges. Du har säkert handlat någon pryl där det låg en liten påse som denna. Som avfuktare fungerar det bra och även t.ex. blandat med blomjord som måste hållas kontinuerligt fuktig. Läs om LFS Silicagelavfuktare.

Bentonitavfuktare

Klicka för att läsa mer om BentonitavfuktareTill Silicagelavfuktare närbesläktat material är bentonit som uppstår då vulkaner är aktiva. Liksom Silica Gel har bentonitavfuktare jämfört med sin egenvikt god upptagningsförmåga, även om de båda räknas som passiva avfuktare och därför inte är så lämpliga till krypgrund, vind och andra mer fuktrika ställen i huset där mer aktiva lösningar som sorptionsavfuktare etc. krävs. Detta passiva avfuktarmaterial har lägre fuktupptagningsförmåga än silica gel men fungerar i mycket små applikationer väl om man kontrollerar när materialet är fuktmättat och behöver regenereras.

Microvågor

Att avfukta med microvågor kräver säkerhetsaspekterI bl.a. Danmark har man med stor framgång använt microvågor för att bekämpa hussvamp i trä. Elektromagnetiska vågor skickas in i materialet där vattnet värms upp tills svampangreppet dör. Uppvärmningen i sig medför även avfuktning tack vare värmealstringen från vågorna. Vid vattenskada brukas teknologin för att torka ut betonggolv. Avfuktningen går i regel på det viset mycket snabbare än om kondens- eller sorptionsavfuktare används. Man kan helt enkelt precisionsinrikta avfuktningsinsatsen till mindre yta än annars. Avfuktare för rumsluften kan i kombination behövas, alternativt värme och ventilation för att den med microvågorna "upplyfta" fukten inte ska påverka annat byggnadsmaterial negativt.

Avfuktning med microvågor kan innebära hälsofara då den elektromagnetiska strålningen kan vara svår att begränsa in i närliggande bostadsutrymmen eller vistelsezoner. Viktigt att veta är att företag som avfuktar vattenskador med denna typen av teknik fr.o.m. 1 mars 2012 måste ha tillstånd för utförandet, allt enligt strålsäkerhetsmyndigheten.

Avfukta med infraröd strålning

Infravärme eller också kallat infraröd strålning är att likna vid solinstrålning som inte direkt värmer upp luften utan istället ytan som exponeras. Från material som är ånggenomsläppliga avges fukt ut i luften då materialet upphettas.
I kombination med konventionell avfuktare kan man väl avvägt sett till omständig-
heterna uppnå avsevärt snabbare upptorkning än enbart med annan typ av avfuktare. Nackdelen är att det krävs mycket energi för att driva infravärmaren. Vi har gjort tester som visar att det endast kan löna sig att använda infrastrålning vid direkta skador av vatten. För avfuktning av krypgrund och vind är det definitivt inget alternativ då man egentligen bara flyttar ut fukten från materialet ut i luften. Vidare vandrar fukten sedan in i närliggande material där infravärmen inte når, med andra ord där köldbryggor (kallare områden) finns. Om infraröd avfuktare.

Avfuktning med radiovågor, också kallat Teslavåg

Sedan 2006 har vi sett att man i Tyskland lanserat ett nytt system för avfuktning baserat på ca. 100 år gammal forskning som Nicola Tesla är fader till. Med systemet sändes "svaga" impulser ut vilka möjligen bryter kapillärdriften av vatten upp i t.ex. platta på mark och källarmurar, genom att vattnets ytspänning motverkas. Anledningen till att vi använder ordet möjligen är att det saknas oberoende referenser och forskningsresultat kring teknologin ifråga. Samtidigt ser vi ett potentiellt problem i att teslavågorna enligt uppgift endast kan avfukta den fukt som befinner sig i kontakt med jord. Systemet blir då begränsat till att endast kunna avfukta nedre delar av äldre huskonstruktioner och inte alls kunna påverka och sänka luftfuktighet. Om det nu skulle kunna fungera kan man kanske tala om en sekundär avfuktning av luften t.ex. i källare där kapillärdriften kan vara hög upp genom golv och in genom väggar. Frågor uppkommer också om dessa vågor är hälsoskadliga och om aggregatet kan ersätta dränering?

Johan Smeds som är en framträdande byggnads- och fuktteknisk expert avråder öppet från köp av avfuktare som ska fungera enligt denna princip. Vi håller med då vi inte kunnat finna något ställe där det verkligen fungerat som utlovat. Har som sagt ej heller sett några seriösa recentioner eller avhandlingar från den minst 15 år långa, påstådda utvecklingsperioden av avfuktningssystemet.

I debatten om radiovågor och mobiltelefonstrålning finns fakta som talar dels för skadlig inverkan direkt i kroppens celler och immunförsvar. Något av vidare vikt att titta på är om strålningen från denna avfuktaren kan få vissa mikrober som mögel och svamp att tillväxa mer eller avge mer gifter samt andra sekundärprodukter som t.ex. alkoholer vilka kan lukta väldigt starkt och sätta sig djupt i husets olika material. Läs mer om mögel och mobilstrålning.

Elektrisk osmos

Avfuktare för källare med elektrisk osmosElektrisk osmos eller även kallat electric osmosis innebär att man ämnar avfukta grundmur under hus genom att borra ett antal hål in i muren och där föra in en titantråd som spänningsätts. Utanför huset eller nere under källarens golv trycks en kopparöverdragen stav ned i marken som jordning via sladd till systemet. Denna stav ska vara belägen i nivå under själva titantråden och minst två meter ifrån. Förenklat beskrivet fungerar detta enligt försäljarna som en avfuktare då kapillärdriften i muren eller väggen vänds så att vattnet istället söker sig emot jordningsstaven i koppar. Nackdelarna är att allt i metall t.ex. armeringsjärn eller metallföremål som har kontakt med muren kraftigt börjar rosta. I de fall där grundvattnet trycker upp för högt kan avfuktning inte nås. Samtidigt måste vattnet precis som med ovanstående avfuktare med Teslavågor vara i kontakt med jord. Argumentationen i utländsk annonsering säger att de aldrig fått ta tillbaka ett enda system för bristande funktion eller avfuktning, trots att det är sålt mer än 100.000 enheter. Detta har vi svårt att tro på eftersom alla förutsättningar som på förhand är svåra att kontrollera måste vara rätt för god funktion!

Elektrisk osmos ersätter inte avfuktare men kan i fungerande fall kanske vara ett komplement, särskilt i mycket gamla byggnader som slott och herresäten där grunderna börjar vittra sönder och dränering inte kan ske. Tilläggas ska att Villaägarnas Riksförbund i april 2013 gått ut med varning för dylika system för att avfukta källare med flera ställen. Man har sett att det helt enkelt inte fungerar så som marknadsföringen påtalar att det ska göra. Även om det i kontrollerad laboratoriemiljö ger en effekt av avfuktning i mindre provbitar är verkligheten långt mer komplex i förhållandet fuktlast.

Frystorkning

Pulverkaffe, astronaut- och fjällvandrarmat m.m. har gemensamt att det är avfuktat genom frystorkning. Processen för att avfukta eller kanske bättre beskrivet torka är att man fryser in det som ska torkas i en kammare med vakuum. Genom sublimering avges vattnet som vattenånga och i frystorkningskammaren kan också finnas en avfuktare med kondensteknik (se ovan) som fjärnar den bildade vattenångan genom kondensering. Processen används även till att avfukta sådant som är känsligt för uppvärmning och andra torkmetoder. Lagringstiden efter frystorkningen är normalt väldigt lång om man förvarar materialet eller maten etc. lufttätt. Skulle det ligga framme kommer det genast att börja dra åt sig fukt igen. Metoden är mycket lämplig för att bevara s.k. arkeologiskt trä som kanske annars snabbt hade brutits ned av syre och ljus. Samtidigt används saneringsvätskor av visst slag för att ytterligare bevara och impregnera. Om man hänger ut ett varmare och fuktigare plagg en riktigt kall vinterdag så avfuktas det snabbt, särskilt om solen skiner och det blåser lite. Då både värms och fläktas vattenångan bort från plagget/tvätten. Det har på senare tid diskuterats om frystorkningsteknik ska få användas för att via bad i flytande kväve och vibrering förvandla lik till pulver. Det kallas för promering eller promession.

Garantier och livslängd

Avfuktares livslängd beror mycket på ingående detaljers beprövade kvalitet. Vårt mål har hela tiden varit att arbeta med pålitliga leverantörer, för skulle fel uppstå måste detta ordnas utan dröjsmål och dessutom så smidigt som möjligt. Avfuktare kan fylla en viktigt funktion och vara en slags trygghet och faktisk enda "försäkringen" som går att skaffa till riskkonstruktioner som krypgrund, källare och vind. Livslängden varierar inte enbart med kvalitativa ingående lösningar utan även utefter driftsförhållanden och skötsel. Här finns lite olika saker att tänka på inför köp, vilket är enklast att framföra vid diskussion inför varje individuellt avfuktningsprojekt.

Garantier för avfuktare kan delas upp i två kategorier, produktgaranti och avfuktningsgaranti. Tillverkande fabrik eller agentur ger produktgaranti som vanligtvis varierar mellan ett och tio år beroende på om kunden är privatperson eller företag samt också utefter deras egen garantipolicy. Till vissa avfuktare går det att köpa till förlängd garanti. Avfuktningsgaranti kan endast ges då man känner fuktlasten, d.v.s. vet hur stor mängd fukt som ett utrymme belastas med. Då man som vi arbetat länge med krypgrund och vind m.fl. huskonstruktioner är det lättare att ge garanti, fast med vissa förbehåll för faktorer som ibland inte går att förutse eller som avfuktaren inte kan hantera, t.ex. översvämning eller vattenläckage m.m.

Uppdaterad 2016-11-27
Av Jerker Andersson

Länkar som rör avfuktare och avfuktning

Specialisering

Vi har specialiserat oss
på bl.a. avfuktare och avfuktning. Support ges även efter ev. köp så att du själv kan installera om så önskas.

Ny liten avfuktare

Vi har tidigare saknat en liten sorptionsavfuktare för bruk till husvagn m.fl. ställen. Nu har vi en sådan i sortimentet. Läs om avfuktare RD50.

Samarbete

Pålitliga samt kunniga personer inom området fukt, mögel och avfuktare sökes i Sverige för att kunna bistå både privatpersoner, offentlig samt privat sektor.